https://www.cvmarket.lt/69263

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

8-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69263

Darbo skelbimo numeris

69263

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr.V-202

8-OJO AUDITO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. `8-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis  A.
3. Pareigybės kategorija  15.
II. PASKIRTIS
4. 8-ojo audito departamento (toliau – departamentas) vyriausiojo valstybinio auditoriaus pareigybė yra reikalinga atlikti 2007-2013 m. periodo Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditą, pagal kompetenciją konsultuoti kitus auditorius, dalyvauti rengiant audito strategiją ir aprašant audito procedūras.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
5. Vyriausiasis valstybinis auditorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės, vadybos darbo specifiką atitinkančiose srityse;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą; teisės aktų rengimo taisyklėmis; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
5.4. išmanyti INTOSAI, nacionalinius, tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reguliuojančius ES paramą, Valstybės kontrolės veiklą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą ir atskaitomybę; valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimo tvarką, audito atlikimo tvarką bei audito teoriją;
5.5. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
5.6. gebėti planuoti ir organizuoti audito grupės darbą;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
5.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.9. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
5.10. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Vyriausiasis valstybinis auditorius atlieka šias funkcijas:
6. Vyriausiasis valstybinis auditorius atlieka šias funkcijas:
6.1. įgyvendinant Europos Komisijos (toliau – Komisija) reglamento (EB) 1828/2006 reikalavimus, dalyvauja rengiant audito strategiją;
6.2. atlieka auditą siekiant patikrinti, ar valdymo ir kontrolės sistema veikia efektyviai arba ar tinkamai sudaryti sandoriai;
6.3. atlieka tinkamai atrinktų operacijų auditą siekiant patikrinti deklaruotas išlaidas;
6.4. atlieka tolesnį tyrimą, jei reikia - papildomą auditą, nustačius sisteminio pobūdžio problemas, kurio kelia pavojų kitiems pagal veiksmų programas vykdomiems veiksmams, siekiant nustatyti tokių problemų mastą;
6.5. vadovauja auditą atlikti paskirtai grupei, siekiant audito tikslų tinkamo įgyvendinimo;
6.6. dalyvauja rengiant metinę kontrolės ataskaitą, metines nuomones, deklaraciją dėl dalinio užbaigimo, deklaraciją dėl užbaigimo ir galutinę kontrolės ataskaitą, pateikiamą Komisijai;
6.7. dalyvauja rengiant metinės kontrolės ataskaitos, metinės nuomonės ir baigiamosios deklaracijos procedūrų aprašymą bei jose pateiktų rekomendacijų ir priemonių padėčiai taisyti įgyvendinimo stebėsenos procedūrų aprašymą, siekiant audito kokybės;
6.8. dalyvauja rengiant kitų audito įstaigų, už kurių atliktus auditus yra atskaitinga audito institucija, darbo priežiūros procedūrų aprašymą, siekiant audito kokybės;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja susitikimuose su Komisija, kad pasikeistų nuomonėmis dėl audito rezultatų;
6.10. konsultuoja audito grupės narius, kitus departamento tarnautojus audito klausimais ir pagal kompetenciją rengia mokymus;
6.11. siekdamas, kad nauji departamento valstybės tarnautojai kuo greičiau įgytų reikiamus ir įgūdžius, kuruoja į departamentą naujai priimtus valstybės tarnautojus;
6.12. nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje tam, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;
6.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai ir pavesti auditai būtų atlikti tinkamai.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
7. Vyriausiasis valstybinis auditorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui, o atlikdamas auditą - ir audito grupės vadovui.
_________________________________________________________________________
Susipažinau:
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Kandidato anketa (formą galima rasti internete adresu www.vkontrole.lt arba pildyti vietoje pateikiant dokumentus).


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 15

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės departamento Personalo skyriuje, 0306 kab., Pamėnkalnio g. 27, Vilnius


Išsamesnė informacija: (8~5) 266 6731

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS