https://www.cvmarket.lt/69079

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Administracijos vyriausiasis specialistas (juriskonsultas)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69079

Darbo skelbimo numeris

69079

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (juriskonsultas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 13

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (juriskonsulto) pareigybė yra reikalinga užtikrinti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) rengiamų teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, juridinės technikos reikalavimams bei atsakingo už personalą asmens funkcijų organizavimui ir vykdymui, Departamento interesų atstovavimui teismuose, kitų juridinių klausimų sprendimui.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisėje ir specialioje veiklos srityje – turizmo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) bei ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį;
6.2 Žinoti ir mokėto taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo ir civilinius teisinius santykius, turizmo paslaugų teikimą bei kitus, su funkcijomis susijusius teisės aktus,
6.3 Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
6.4 Gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą,
6.5 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras,
6.6 Mokėti užsienio (anglų arba prancūzų) kalbą B1 lygiu,
6.7 Mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, šiuolaikinėmis ryšio ir technologinėmis priemonėmis;
6.8 Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 Siekdamas užtikrinti Departamento rengiamų teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant juos su Departamento struktūrinių padalinių vadovais;
7.2 Derina pagal kompetenciją kitų institucijų parengtų teisės aktų projektus, rengia motyvuotas išvadas;
7.3 Pagal kompetenciją atstovauja Departamentą visose teismų instancijose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose;
7.4 Siekdamas užtikrinti Departamento vidaus tvarką, pagal kompetenciją rengia vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
7.5 Savo kompetencijos ribose nagrinėja gautus prašymus bei skundus;
7.6 Organizuoja konkursus dėl priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas, dalyvauja priėmimo komisijose;
7.7 Rengia atsakymų bei ataskaitų projektus dėl antikorupcinių priemonių įstaigoje pasireiškimo;
7.8 Organizuoja civilinių ir darbo sutarčių rengimą bei jų registravimą;
7.9 Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės tarnautojų bei darbuotojų kvalifikaciją, organizuoja jų mokymus bei kvalifikacijos kėlimą;
7.10 Organizuoja tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų parengimą;
7.11 Siekiant užtikrinti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, organizuoja jų vertinimo procesą;
7.12 Pildo valstybės tarnautojų registro kompiuterines duomenų bazes bei atnaujina teiktinus duomenis;
7.13 Siekiant skaidrumo, pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus valstybės tarnybos, darbo teisės klausimais;
7.14 Rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus personalo klausimais;
7.15 Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, tarybų ir pan.), į kurių sudėtį įeina Departamentas, veikloje.
7.16 Vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

V. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Švitrigailos g. 11 M, 10 kab., Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 210 8653

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS