https://www.cvmarket.lt/70240

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Administracijos vyriausiasis specialistas (viešiesiems pirkimams)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70240

Darbo skelbimo numeris

70240

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos direktoriaus
2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-94


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (viešiesiems pirkimams) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (viešiesiems pirkimams) pareigybė yra reikalinga Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) viešiesiems pirkimams organizuoti, užtikrinti atitinkamų teisės aktų laikymąsi, vykdyti atliktų pirkimų kontrolę, atstovauti Departamento interesus viešųjų pirkimų klausimais teismuose bei kitose institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavime ir specialioje veiklos srityje – turizmo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį bei ne mažesnę kaip dviejų metų profesinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.2 žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;
6.3 sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4 gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;
6.5 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras, žinoti raštvedybos taisykles;
6.6 mokėti užsienio (anglų arba prancūzų) kalbą B1 lygiu;
6.7 mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
6.8 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve.

V. PAREIGYBEI PRISKIRIAMOS FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 Renka, sistemina bei ruošia duomenis Departamento viešųjų pirkimų planui;
7.2 Rengia Departamento viešųjų pirkimų planą;
7.3 Vykdo viešųjų pirkimų procedūras: rengia pirkimo dokumentus, skelbimus, užtikrina jų atitikimą teisės aktams, bendrauja su tiekėjais, įformina procedūras;
7.4 Atlieka prekių užsakymus (pirkimus) per Centrinę perkančiąją organizaciją, naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
7.5 Teikia pastabas parengtiems ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams, pirkimo dokumentų techninei daliai (specifikacijai);
7.6 Dalyvauja Departamento viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia komisijos posėdžių protokolus;
7.7 Siekiant užtikrinti sutartimis reglamentuojamų santykių teisėtumą, rengia ir koreguoja sutarčių projektus;
7.8 Siekiant užtikrinti Departamento vykdomų viešųjų pirkimų teisėtumą, rengia Departamento taisykles, darbo reglamentus ir kitus Departamento lokalinius teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
7.9 Savo kompetencijos ribose nagrinėja gautus prašymus bei skundus;
7.10 Vykdo faktiškai atliktų pirkimų kontrolę, kaupia ir sistemina šią informaciją bei reguliariai teikia Departamento Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui, Departamento viešųjų pirkimų komisijai, Departamento direktoriui;
7.11 Rengia įvykdytų pirkimų ataskaitas ir teikia atsakingai valstybės institucijai;
7.12 Organizuoja įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka;
7.13 Užtikrina susijusių su viešaisiais pirkimais bei kitų teisės aktų laikymąsi;
7.14 Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, vertina kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus bei teikia direktoriui išvadas dėl jų;
7.15 Siekiant užtikrinti Departamento interesus viešųjų pirkimų klausimais, atstovauja Departamentą teismuose bei kitose institucijose;
7.16 Siekiant efektyvesnio Departamento viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, teikia Departamento direktoriui, pavaduotojams ir kitiems skyriams pasiūlymus dėl darbo tobulinimo;
7.17 Vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus darbą.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Švitrigailos g. 11 M, 10 kab., Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 210 8653

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS