https://www.cvmarket.lt/70233

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Apskaitos skyriaus vedėjas (vyriausiasis buhalteris)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70233

Darbo skelbimo numeris

70233

Darbo aprašymas

APSKAITOS SKYRIAUS
VEDĖJO (VYRIAUSIOJO BUHALTERIO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyrius vedėjas (vyriausiasis buhalteris) (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti teisėtą, efektyvų, ekonomišką, rezultatyvų asignavimų valdymą, planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje –finansų valdymo ir apskaitos – veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (išsilavinimo sritis – socialiniai mokslai, išsilavinimo kryptis – vadyba ir verslo administravimas);
turėti 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą ir darbo santykius, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
gebėti visiškai savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją ir rasti sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, sisteminti ir analizuoti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
mokėti rengti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
organizuoja biudžeto asignavimų valdymą ir naudojimą;
organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą;
užtikrina savivaldybės administracijai priklausančių sąskaitų bankuose tvarkymą;
organizuoja finansinės atskaitomybės rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;
organizuoja savivaldybės tarybos, Kontrolieriaus tarnybos, administracijos biudžeto projekto sudarymą;
kontroliuoja savivaldybės tarybos, Kontrolieriaus tarnybos, administracijos biudžeto lėšų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms, valstybės deleguotoms funkcijoms ir programoms vykdyti, panaudojimą pagal patvirtintas sąmatas;
analizuoja finansinių išteklių panaudojimą ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo gerinimo;
organizuoja savivaldybės administracijos veiklos rezultatų (lėšų už teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų), nebiudžetinių fondų ir kitų finansinių išteklių buhalterinę apskaitą;
organizuoja savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitą;
užtikrina, kad teisingai ir laiku būtų priskaičiuotas darbo užmokestis, mokesčiai, laiku atsiskaitoma su Mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, statistikos skyriais;
organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų ir kitų šaltinių tikslinių lėšų apskaitą;
užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus;
kontroliuoja skyrių pateiktų darbo laiko apskaitos žiniaraščių teisingumą, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, inicijuoti jų pakeitimus, papildymus;
vertina teisės aktų nustatyta tvarka skyriaus darbuotojų veiklą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl jų skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo;
sudaro sąlygas skyriaus darbuotojams mokytis ir kelti profesinius įgūdžius;
inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti ir veiklai užtikrinti;
gavęs įgaliojimus veikti skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose;
vykdo išankstinę finansų kontrolę;
dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
kontroliuoja pagal skyriaus kompetenciją priskirtų sutarčių vykdymą;
vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Apskaitos skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame skyriuje, 213 kab., Parko g. 14, Visagine.Išsamesnė informacija: (8 386) 31 916

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Visaginas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 20 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS