https://www.cvmarket.lt/69097

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69097

Darbo skelbimo numeris

69097

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti rajono Savivaldybės teritorijos planavimo procesą ir procedūras bei atlikti su tuo susijusių dokumentų forminimą, įgyvendinti įstatymus, Vyriausybės nutarimus, rajono Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teritorijų planavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, teritorijų planavimą, kraštotvarką, žemės naudojimą ir valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą, statybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, teisės aktų rengimą;
6.3. turėti 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo srityje;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono Savivaldybės administracijos nuostatų, rajono Savivaldybės administracijos darbo reglamento, Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus savo veiklos srityje;
7.2. laiku įgyvendina valstybės bei rajono Savivaldybės institucijų sprendimus viešojo administravimo srityje;
7.3. teikia informaciją rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
7.4. informuoja Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją apie kontroliuojamų dokumentų, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo terminus, siekiant, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos laiku;
7.5. aptarnauja į Architektūros ir urbanistikos skyrių telefonu besikreipiančius asmenis, suteikia asmenims reikiamą informaciją arba nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus klausimus galėtų išspręsti, taip pat jų kontaktinę informaciją;
7.6. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmens prašomą informaciją apie skyriaus veiklą, kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymą;
7.7. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
7.8. tinkamai saugo Architektūros ir urbanistikos skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvą administruojančiam padaliniui;
7.9. organizuoja Architektūros ir urbanistikos skyriuje rengiamų posėdžių ir pasitarimų techninį aptarnavimą, išduoda pagal skyriaus kompetenciją dokumentų nuorašus, kopijas, išrašus;
7.10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.11. laiku vykdo rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo nurodymus ir užduotis;
7.12. organizuoja rajono Savivaldybės teritorijų planavimo procesą ir atlieka procedūras bei su tuo susijusių dokumentų forminimą;
7.13. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su teritorijų planavimo dokumentų rengimu ir tvirtinimu;
7.14. vykdo rajono Savivaldybės administracijos organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų viešuosius pirkimus;
7.15. rengia pagal kompetenciją rajono Savivaldybės ir rajono Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
7.16. gauna suinteresuotų žinybų sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.17. rengia sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia tvirtinti bei patvirtintus sąvadus išduoda planavimo organizatoriui;
7.18. atlieka procedūras, susijusias su visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatomis;
7.19. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, duomenis pateikia Aplinkos ministerijai;
7.20. tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą;
7.21. registruoja gautą ir siunčiamą skyriaus korespondenciją, ją tvarko ir sistemina;
7.22. organizuoja informacijos, susijusios su skyriaus veikla, parengimą, skelbimą internete ir perdavimą spaudai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui.
__________________________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 214 kab., V. Kudirkos g. 5, Raseiniuose.Išsamesnė informacija: (8 428) 79 565

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Raseiniai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS