https://www.cvmarket.lt/69508

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69508

Darbo skelbimo numeris

69508

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr. 1-30


ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių dokumentų, reglamentuojančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą visose šalies ūkio srityse, rengimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – atsinaujinančių energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba fizikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, energetikos arba pramonės inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti 5 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.4. mokėti vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia ir tikslina Nacionalinės energetikos strategiją reglamentuojančią atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, koordinuoja jos įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemones, pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.3. rengia ir koordinuoja Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų plano įgyvendinimą;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką ir jos įgyvendinimo priemones energetikos srityje
7.5. organizuoja pagal Europos Sąjungos direktyvų bei kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus teisės aktų ir kitų normatyvinių techninių dokumentų skirtus atsinaujinančių (tarp jų biodegalų ir komunalinių atliekų) energijos išteklių gamybai ir naudojimui šalies ūkyje didinti, rengimą ir įgyvendinimą;
7.6. koordinuoja atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo studijų ir programų įgyvendinimą;
7.7. koordinuoja atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijos gamybai projektų rengimą ir įgyvendinimą, prognozuoja, inicijuoja, tiria ir vertina įgyvendintus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo projektus, rengia tolimesnes panašių projektų rengimo rekomendacijas;
7.8. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei visuomenės informavimą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimo klausimais;
7.9. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.10. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose atsinaujinančių energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų;
7.11. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.12. teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos valstybės sekretoriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) skyriaus kompetencijos klausimais;
7.13. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja skyriuje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.15. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos.
7.16. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.

–––––––––––––––


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 818 kab., kab., Gedimino pr 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje


Išsamesnė informacija:(8~5) 2624114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS