https://www.cvmarket.lt/69798

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Bendrojo skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69798

Darbo skelbimo numeris

69798

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 ...............................
įsakymu Nr. .............................


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
Lygis – A
Kategorija – 13

II. PASKIRTIS

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (toliau Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui ir poskyriams, atsakyti už skyriaus ir poskyrių veiklą bei nuostatų vykdymą, organizuoti raštvedybą Savivaldybėje pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, užtikrinti Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos, mero bei administracijos direktoriaus dokumentų užduočių vykdymą, tobulinti darbą su gyventojų prašymais, pasiūlymais ir skundais, organizuoti interesantų aptarnavimą „vieno langelio“ principu.


III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, darbo santykių reguliavimą, raštvedybą, dokumentų rengimą ir įforminimą, archyvinių dokumentų tvarkymą Savivaldybės administracijos struktūriniuose, struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose ir savivaldybės įstaigose.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
3. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
4. Žinoti savivaldybės administracijos struktūrą ir funkcijas.
5. Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
6. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, Internet Explorer programomis.
7. Mokėti pažengusio vartotojo B1 lygiu vieną iš užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) bei lenkų (vietinę) kalbą.
8. Laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti savo pareigas.
9. Vyriausybės nustatyta tvarka kelti savo kvalifikaciją.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vadovauti skyriui bei atsakyti už skyriaus nuostatų vykdymą ir skyriaus veiklą.
2. Atstovauti skyriui administracijos padalinių gamybiniuose pasitarimuose, susitikimuose bei pasitarimuose su įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais.
3. Rengti skyriaus darbuotojų gamybinius pasitarimus, nustatyti skyriaus darbuotojų pareigų paskirstymą rengti jų pareigybių aprašymus bei kontroliuoti jų vykdymą.
4. Užtikrinti, kad būtų deramai ir laiku įvykdyti savivaldybės vadovų pavedimai.
5. Rengti skyriaus darbo planus, kontroliuoti jų vykdymą. Prireikus planų įvykdymo rezultatus aptarti su skyriaus darbuotojais gamybiniuose pasitarimuose.
6. Pagal savo kompetenciją siūlyti atitinkamus klausimus įtraukti į administracijos darbo planus.
7. Koordinuoti Archyvo ir Personalo poskyrių veiklą, derinti jų darbo planus.
8. Koordinuoti Savivaldybės administracijos darbą aptarnaujant interesantus „vieno langelio“ principu.
9. Koordinuoti vieningos elektroninės dokumentų valdymo sistemos diegimą ir funkcionavimą Savivaldybėje.
10. Teikti savivaldybės tarybai, tarybos kolegijai, merui, administracijos direktoriui spręsti klausimus, kurie priskirti jų kompetencijai ir būti asmeniškai atsakingam už skyriaus ir poskyrių parengtų ir pateiktų merui, tarybai ir tarybos kolegijai svarstyti sprendimų ir potvarkių (kitų dokumentų) projektų ar atitinkamų pasiūlymų pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą.
11. Savivaldybės vadovams pavedus, tikrinti arba įpareigoti skyriaus darbuotojus tikrinti raštvedybos ir archyvų tvarkymo klausimus administracijos skyriuose, seniūnijose ir kitose Savivaldybės įmonėse, teikti pasiūlymus šiam darbui tobulinti.
12. Pagal savo kompetenciją nagrinėti piliečių prašymus, pasiūlymus bei skundus, konsultuoti juos.
13. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka organizuoti skyriaus darbą rengiant Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžius ir dalyvauti juose.
14. Dalyvauti savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijoje (darbo grupėse).
15. Rinkti bei registruoti gautus iš administracijos padalinių, Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimų projektus ir teikti juos Savivaldybės vadovybei.
16. Rengti tarybos sprendimų, mero porvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių dokumentų projektus.
17. Leisti įsakymus skyriaus veiklos klausimais.
18. Rengti pažymas, informaciją bei ataskaitas apie skyriaus darbą.
19. Tvirtinti Savivaldybės dokumentų nuorašus.
20. Išduoti nustatyta tvarka leidimus susipažinti su Savivaldybės dokumentais, saugomais archyve.
21. Tinkamai saugoti einamųjų metų tarybos bei tarybos kolegijos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus dokumentus ir juos perduoti į Savivaldybės archyvą.
22. Saugoti Bendrojo skyriaus antspaudus bei spaudus.
23. Pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams ir struktūriniams padaliniams.
24. Nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl seminarų administracijos padalinių ir Savivaldybės įmonių darbuotojams raštvedybos, personalo ir archyvų tvarkymo klausimais.
25. Organizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
26. Derinti skyriaus darbuotojų atostogų grafikus.
27. Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo.
28. Atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės vadovybės pavedimus ir nurodymus.

Susipažinau
(parašas)
________________________
(vardas, pavardė)
________________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrojo skyriaus Personalo poskyryje, 212 kab., Rinktinės g. 50, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: 8 615 76 103

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS