https://www.cvmarket.lt/69520

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69520

Darbo skelbimo numeris

69520

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2009 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-


SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Bendruomenių reikalų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą, rengiant ir įgyvendinant socialinės bendruomenių plėtros politikos priemones.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinės bendruomenių plėtros politikos priemonių koordinavime, įgyvendinime ir administravime, įskaitant ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą šiose srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.2. turėti nacionalinės ir tarptautinės darbo nevyriausybinėse organizacijose ar bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis bei bendruomenėmis patirties;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais savanorišką darbą, įvairių nevyriausybinių organizacijų veiklą, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, reglamentuojančiais savanorišką darbą ir turinčiais reikšmės formuojant Lietuvos Respublikos socialinės bendruomenių plėtros politiką;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;
6.5. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, nuolat atsinaujinančią informaciją, analizuoti tarptautinę praktiką, susijusia su įvairiomis bendruomenėmis ir jų veikla;
6.7. gebėti teikti išvadas dėl teisės aktų, reglamentuojančių bendruomenių veiklą ir savanorišką darbą, rengti ministerijos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus;
6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, strategijų, programų, koncepcijų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentą, raštvedybos taisykles;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu);
6.10. gerai mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (vokiečių, anglų, prancūzų, rusų) B2 lygmenyje pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. Planuoja skyriaus veiklą, numatant skyriaus veiklos kryptis tam, kad būtų tinkamai vykdoma skyriaus veikla atitinkanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos tikslus.
7.2. Organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, paskirstant darbuotojams užduotis ir kontroliuojant jų vykdymą tam, kad būtų laiku ir tinkami įvykdomos veiklos ir atliekamos užduotys.
7.3. Siekiant motyvuoti darbuotojus kokybiškam užduočių atlikimui, vertina darbuotojų veiklą, skatina juos ir planuoja jų kvalifikacijos tobulinimą.
7.4. Dalyvauja teisės aktų, susijusių su socialinės bendruomenių plėtros politikos ir savanorystės formavimu, projektų rengime.
7.5. Rengia arba dalyvauja rengiant socialinių inovacijų skatinimo priemones, kurios prisidėtų prie vietos bendruomenių vaidmens stiprinimo, padėtų spręsti bendruomenės socialinius bei saugios kaimynystės klausimus;
7.6. Koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų nacionalinių ir tarptautinių programų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas ministerijos atstovavimas jos kompetencijos srityse.
7.7. Siekiant užtikrinti operatyvų ir tinkamą Lietuvos interesų tarptautiniu lygiu atstovavimą, teikia išvadas, apibendrinimus tarptautinėms organizacijoms skyriaus kompetencijai priskirtais bendruomenių plėtros ir savanorystės klausimais.
7.8. Tam, kad būtų laiku įvykdytos skyriaus kompetencijai priskirtos užduotys, koordinuoja teisės aktų, strategijų, koncepcijų, programų ir priemonių projektų, skirtų bendruomenių plėtrai rengimą ir jų įgyvendinimą.
7.9. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija savo kompetencijos ribose su atitinkamomis vidaus ir užsienio šalių institucijomis bendruomenių plėtros ir savanorystės skatinimo klausimais tam, kad būtų galima laiku rasti tinkamus sprendimo būdus jų įgyvendinimui.
7.10. Siekiant užtikrinti aktyvų ministerijos atstovavimą bendruomenių politikos klausimais, rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų paklausimų bei pavedimų bendruomenių plėtros politikos ir savanorystės skatinimo klausimais.
7.11. Siekiant koordinuoti klausimų, susijusius su bendruomenių veikla sprendimą, dalyvauja komisijų darbe ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis.
7.12. Tam, kad būtų nuolat analizuojamas priimamų sprendimų ekonominis ir socialinis poveikis bendruomenių kūrimusi, jų gebėjimui dalyvauti sprendimų priėmime vietose, taip pat tam, kad būtų skleidžiama geroji patirtis, teikia pasiūlymus dėl mokslo tiriamųjų darbų bendruomenių klausimais atlikimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.

____________________

Susipažinau
_________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

_______________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 316 kab., Vivulskio g. 11, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 266 4253

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS