https://www.cvmarket.lt/69796

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Buivydžių seniūnijos seniūno pavaduotojas (savivaldybėje)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69796

Darbo skelbimo numeris

69796

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m.
Įsakymu Nr.

BUIVYDŽIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buivydžių seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės
aktams, Savivaldybės tarybos sprendimams, mero potvarkiams, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymams įgyvendinti, viešųjų paslaugų teikimui seniūnijos gyventojams organizuoti, kelių, gatvių, pastatų remonto, kapinių ir kitų objektų priežiūrai organizuoti, gyventojų prašymams bei skundams nagrinėti ir pasiūlymams dėl darbo su seniūnijos bendruomene gerinimo teikti.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis seniūno pavaduotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
5.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešo administravimo bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su pareigų vykdymu.
5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5.4. rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus.
5.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis.
5.7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
5.8. turėti vairuotojo pažymėjimą, gerai žinoti Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos teritoriją.
5.9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir kitų šalių teisiniais aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos veiklą.
5.10. mokėti lenkų (vietinę) kalbą.IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Seniūno pavaduotojas pavaldus seniūnui, vykdo seniūno nurodymus ir savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės Tarybos, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais normatyviniais aktais.
7. Seniūno pavaduotojas:
7.1. prireikus pavaduoja seniūną (atostogų, ligos, komandiruočių metu);
7.2. sprendžia jo kompetencijai priklausančius tarnybos klausimus;
7.3. administruoja jam priskirtų paslaugų teikimą;
7.4. vykdo kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei seniūnijos teritorijoje esančių saugomų objektų tvarkymą bei apsaugą;
7.5. vykdo sanitarijos bei higienos taisyklių laikymosi kontrolę;
7.6. teikia seniūnui rekomendacijas ir pasiūlymus dėl socialinės globos, vietinio ūkio, švietimo įstaigų veiklos, kultūros, sporto vystymo klausimais;
7.7. padeda burti vietos bendruomenę, teikia jos atstovams informaciją bei kitą paramą;
7.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas (ES struktūriniai fondai ir jų parama);
7.9. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.10. dalyvauja organizuojant civilinę ir darbo saugą seniūnijoje;
7.11. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacines ir visuomenės plėtros programas, nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
7.12. nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus, prireikus dalyvauja teismuose bei kitose institucijose;
7.13. renka informaciją apie žemes, vandens telkinių, miško sklypų savininkus, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
7.14. kuruoja seniūnijos darbuotojo (specialisto darbui su rizikos šeimomis) ir socialinio darbo organizatoriaus darbą, organizuoją jų veiklą.
7.15. vykdo kitas jo pareigoms priskirtas funkcijas.


Susipažinau
Seniūno pavaduotojas
__________________
(parašas)
__________________
(vardas ir pavardė)
________________
(data)


200 m.________________ d.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrojo skyriaus personalo poskyryje, 212 kab., Rinktinės g. 50, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: 8 615 76 103

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS