https://www.cvmarket.lt/69078

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Dokumentų departamento Teisės aktų redagavimo ir vertimo skyriaus Teisės aktų redagavimo poskyrio vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69078

Darbo skelbimo numeris

69078

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Kanceliarija) Dokumentų departamento (toliau – Departamentas) Teisės aktų redagavimo ir vertimo skyriaus (toliau – Skyrius) Teisės aktų redagavimo poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – suredaguoti Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo valdybos svarstomų dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Seimo statuto nustatyta tvarka ir nepažeidžiant terminų įforminti priimtus įstatymus, kitus Seimo dokumentus, Seimo valdybos sprendimus, Seimo Pirmininko potvarkius, derinti teisės aktų terminus su tarptautine Europos Sąjungos terminija, redaguoti Seimo delegacijų tarptautinėse organizacijose (forumuose) dokumentų vertimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – įstatymų ir kitų teisės aktų kalbos redagavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį. Turėti 2 metų darbo patirtį teisinės literatūros ar teisės aktų redagavimo arba lietuvių kalbos norminimo ir tvarkybos srityse.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisėkūros procesą, valstybinės kalbos, Terminų banko, teisės aktų rengimo klausimus.
8. Būti gerai susipažinusiam su Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu.
9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir perduoti naujausią iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvių kalbos instituto gautą bei kitą informaciją, rengti išvadas.
10. Gerai išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti terminų sudarymo principus.
11. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, atlikti pavedimus.
12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei ES institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
13. Mokėti vieną užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
14. Gebėti dirbti darbą, kuriam reikia didelio susikaupimo, atidumo, protinės įtampos.
15. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

16. Kad Seimo, Seimo valdybos svarstomų dokumentų kalba atitiktų bendrąsias valstybinės lietuvių kalbos normas ir reikalavimus, Valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kad teisės aktuose būtų vartojama su Terminų banku suderinta ir Europos Sąjungos dokumentuose vartojamus terminus atitinkanti terminija, redaguoja įstatymų ir kitų dokumentų projektus.
17. Kad neatsirastų netikslumų ar dviprasmybių, suredaguotus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus derina su jų rengėjais – Seimo nariais, Kanceliarijos komitetų biurų ir kitais tarnautojais, ministerijų ar kitų institucijų specialistais.
18. Kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų vartojama vienoda ir suderinta terminija, konsultuojasi su Terminų banko tvarkytoja – Valstybinės lietuvių kalbos komisija, prireikus padeda Seimo kanceliarijos Terminijos komisijai rengti terminų straipsnius.
19. Kad dokumentai atitiktų nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, tinkamai įformina priimtus įstatymus, Seimo nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus, deklaracijas, Seimo valdybos sprendimus, Seimo Pirmininko potvarkius.
20. Kad Seimo delegacijų tarptautinėse organizacijose (forumuose) ir kitų Seime vykstančių renginių dokumentų kalba atitiktų lietuvių kalbos normas ir dokumentų rengimo taisykles, padeda rengti šių dokumentų projektus ir redaguoja jų vertimus.
21. Siekdamas tobulinti savo kvalifikaciją, bendradarbiauja ir konsultuojasi su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos instituto terminologais ir kitų sričių specialistais, padeda spręsti teisės aktų projektų rengėjams iškylančias kalbos problemas. Renka, kaupia mokslinę informaciją apie įvairių sričių terminiją, mokslinio ir teisinio stiliaus kalbos problemas. Dalyvauja seminaruose, konferencijose terminų norminimo ir tvarkybos klausimais.
22. Vykdo kitas su Departamento veikla susijusias funkcijas ir Departamento direktoriaus, Skyriaus ir Poskyrio vedėjų nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, PAVALDUMAS

23. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
___________________
Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: jeigu diplomas buvo įgytas užsienyje, būtina pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos įvertinimo.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, Gedimino pr. 53, Vilniuje


Išsamesnė informacija: (8 5) 239 6501, (8 5) 239 6338

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS