https://www.cvmarket.lt/69443

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69443

Darbo skelbimo numeris

69443

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V1-273

EKONOMIKOS IR ŪKIO PLĖTROS DEPARTAMENTO
STATYBOS, VIETINIO ŪKIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A .
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus ypatingus statinius) naudojimo priežiūrai vykdyti, savininkų neturinčių, neprižiūrimų statinių (ar statinių savininkai nežinomi), esančių Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, dokumentų pripažinti bešeimininkiais rengimui, daugiabučių namų savininkų bendrijų įkūrimo, valstybės ir (ar) savivaldybės paramos gavimo konsultavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas statybos, statinių naudojimo priežiūros ir vietinio ūkio srityse.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektros, elektronikos, statybos, saugos, transporto, aplinkos, pramonės, mechanikos, matavimų inžinerijos ar energetikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų administracinio darbo patirtį statinių priežiūros srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statinių naudojimo priežiūrą, daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
6.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“;
6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu;
6.7. sugebėti organizuoti ir savarankiškai planuoti savo veiklą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais klausimais ir juos derina Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
7.2. siekdamas skaidriai ir racionaliai naudoti lėšas, organizuoja ir vykdo žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo procedūras;
7.3. siekdamas efektyviai planuoti Savivaldybės lėšas, patikrina Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktus duomenis apie planuojamą metinį lėšų poreikį šildymui, elektros energijai, vandentiekiui ir kanalizacijai Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais ir tvarka;
7.4. organizuoja ir vykdo statinių naudojimo priežiūrą, rengia ataskaitas ir teikia jas teikia teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5 teikia informaciją apie bešeimininkius statinius teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. teikia informaciją apie statinių griūtis teisės aktų nustatyta tvarka;
7.7. konsultuoja asmenis statinių priežiūros klausimais;
7.8. sudaro, papildo ir koreguoja savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kuriems privaloma statinių techninė priežiūra, sąrašus;
7.9. sudaro, papildo ir koreguoja savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi) sąrašus;
7.10. rengia dokumentus statinių, neturinčių savininkų (ar savininkai nežinomi) pripažinimui bešeimininkiais;
7.11. konsultuoja daugiabučių namų butų savininkus bendrosios nuosavybės valdymo formos parinkimo klausimais;
7.12. konsultuoja daugiabučių namų bendrijas namo modernizavimo bei valstybės ar/ir savivaldybės paramos gavimo klausimais;
7.13. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.14. priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus savo kompetencijai priklausančiais klausimais tam, kad būtų suteikta informacija;
7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
7.16. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________
Susipažinau
___________________________
(parašas)
________________________________
(Vardas ir pavardė)

________________________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 208 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse


Išsamesnė informacija: (8 346) 20 455, 20 474

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kaišiadorys
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS