https://www.cvmarket.lt/69442

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69442

Darbo skelbimo numeris

69442

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V1-272


EKONOMIKOS IR ŪKIO PLĖTROS DEPARTAMENTO
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento (toliau – Departamentas) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 6.

II. PASKIRTIS

4. Organizuoti Savivaldybės plėtros bei Savivaldybės administracijos veiklos strateginių planų rengimą, stebėseną, ataskaitų teikimą, rūpintis tiesioginių užsienio investicijų pritraukimu į Savivaldybę, rengti ir įgyvendinti neinfrastruktūrinius Savivaldybės projektus, tvarkyti Departamento veiklos dokumentus.
III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas planavimo, užsienio investicijų pritraukimo, ne infrastruktūrinių projektų bei dokumentų valdymo srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, investicijų planavimą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
6.3. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. sugebėti organizuoti, koordinuoti darbus ir savarankiškai planuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti efektyvų planavimą, iš Savivaldybės programų koordinatorių elektroninėse laikmenose surenka ir apibendrina informaciją, reikalingą Savivaldybės administracijos veiklos ir Savivaldybės plėtros strateginiams planams parengti, prireikus tikslina šiuos dokumentus;
7.2. vykdydamas Savivaldybės administracijos veiklos plano stebėseną, kiekvieną ketvirtį analizuoja, ar šiame dokumente nustatyti produkto ir rezultato kriterijai yra vykdomi. Apibendrintus duomenis pateikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai darbo grupei, atsakingai už programinį planavimą;
7.3. vykdydamas Savivaldybės plėtros strateginio plano stebėseną, renka ir analizuoja duomenis apie Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinės, ekonominės aplinkos pokyčius, priemonių vykdymą;
7.4. kiekvienais metais patikslina Savivaldybės plėtros strateginį planą;
7.5. techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos strateginio valdymo procesui koordinuoti suformuotas organizacines struktūras (komisiją, strateginio planavimo grupę), rengia medžiagą posėdžiui;
7.6. siekdamas pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į Kaišiadorių rajono savivaldybę, renka duomenis apie investavimo objektus, teikia duomenis Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai, rūpinasi šios informacijos sklaida;
7.7. siekdamas pritraukti investicijas į Kaišiadorių rajono savivaldybę, planuoja ir rengia ne infrastruktūrinių investicinių projektų paraiškas, prireikus jas tikslina ir rūpinasi, kad jos finansinę paramą administruojančioms institucijoms būtų pateiktos laiku;
7.8. siekdamas tinkamai įgyvendinti ne infrastruktūrinius projektus, kurių administravimui neskiriamos lėšos, paskirtas vykdo šių projektų vadovo arba koordinatoriaus funkcijas.
7.9. siekdamas Departamento uždavinių įgyvendinimo, teikia programų koordinatoriams lėšų poreikį pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
7.10. registruoja dokumentų valdymo sistemoje (registre) Departamento gaunamus raštus;
7.11. registruoja Departamento siunčiamus raštus dokumentų valdymo sistemoje (registre), juos išsiunčia;
7.12. registruoja Departamento direktoriaus įsakymus, juos perduoda vykdytojams;
7.13. formuoja, tvarko Departamento veiklos dokumentus, sudaro šių dokumentų archyvines bylas, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą;
7.14. registruoja, sistemina informaciją, gautą paštu ar elektroniniu paštu, ir perduoda ją vykdytojams;
7.15. rengia Departamento pastovaus ir laikino saugojimo dokumentų suvestinius apyrašus, dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymui ir sunaikinimui aktus;
7.16. siekdamas Departamento uždavinių įgyvendinimo, pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus įsakymų projektus ir juos derina Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
7.17. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.18. priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija;
7.19. vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Departamento uždaviniai;
7.20. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir kitose priemonėse.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento direktoriui.

________________________________
Susipažinau
_______________________
(Parašas)
_________________________
(Vardas ir pavardė)
_______________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 6

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 208 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse


Išsamesnė informacija: (8 346) 20 455

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kaišiadorys
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS