https://www.cvmarket.lt/69505

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69505

Darbo skelbimo numeris

69505

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr. 1-30


ENERGIJOS IŠTEKLIŲ, ELEKTROS IR ŠILUMOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą energijos išteklių, elektros ir šilumos ūkio infrastruktūros plėtros įgyvendinimo srityje, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų rengimą, kad būtų užtikrintas tinkamas energetikos išteklių, elektros ir šilumos sektorių teisinis reguliavimas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energijos išteklių, elektros ir šilumos ūkio infrastruktūros plėtros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, elektros inžinerijos, energetikos arba pramonės inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti 5 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir tikslina Nacionalinę energetikos strategiją, rengia ir įgyvendina priemones, užtikrinančias patikimą šalies ūkio ir gyventojų aprūpinimą energijos ištekliais;
7.2. rengia Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos ir jos priemonių įgyvendinimo projektą, dalyvauja organizuojant ir koordinuojant šios programos įgyvendinimą, ją tikslina;
7.3. formuoja elektros ir šilumos ūkio plėtojimo politiką pagal Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, apimant mokslinę techninę ir informacinę politiką;
7.4. nagrinėja šalies energijos išteklių sektorių – naftos ir naftos produktų, dujų, kietojo ir skystojo kuro vietinių išteklių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant jų plėtojimo strategiją ir programas;
7.5. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų skyriuje rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų teikimą;
7.6. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos išteklių, elektros ir šilumos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų;
7.7. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.8. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių, elektros ir šilumos sektorių veiklą, rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos valstybės sekretoriui ir viceministrui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su Europos Sąjungos teise;
7.9. analizuoja šalies ir užsienio energijos išteklių sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia informaciją Energetikos ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
7.10. sprendžia klausimus susijusius su energetikos infrastruktūros vystymu;
7.11. dalyvauja rengiant tarptautines sutartis dėl bendradarbiavimo apsirūpinant energijos ištekliais;
7.12. dalyvauja sprendžiant elektros energetikos sektoriaus įmonių turto valdymo, privatizavimo, elektros energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo investicijų, finansavimo iš biudžeto, kreditavimo klausimus;
7.13. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja skyriuje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. metodiškai vadovauja valstybinei energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolei;
pagal kompetenciją dalyvauja Baltijos jūros valstybių tarybos ekonominio bendradarbiavimo darbo grupių darbe, rengiant ir vykdant Baltijos jūros regiono plėtros programas;
7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.16. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos.
7.17. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.18. vykdo šių juridinių asmenų, kuriuose Energetikos ministerija, įgyvendina savininko teises ir pareigas, priežiūrą: AB ,,Klaipėdos nafta“, AB ,,Mažeikių nafta“, AB ,,Lietuvos energija“, AB Lietuvos elektrinė, UAB ,,Geoterma“, AB ,,LEO LT“, UAB ,,Gamtinių dujų terminalas“, VĮ ,,Lietuvos naftos produktų agentūra“, VĮ ,,Energetikos agentūra“;
7.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.

–––––––––––––––


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 818 kab., kab., Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje


Išsamesnė informacija:(8~5) 2624114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS