https://www.cvmarket.lt/69795

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (informacinėms sistemoms)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69795

Darbo skelbimo numeris

69795

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus
2009 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1.V - 36


INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (INFORMACINĖMS SISTEMOMS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (informacinėms sistemoms) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (informacinėms sistemoms) pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – Kauno skyrius) informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, koordinuoti darbus, užtikrinančius naudojamų taikomųjų sistemų tinkamą veikimą, lokaliose bazėse sukauptų duomenų archyvavimą, administruoti ir prižiūrėti kompiuterinę ir biuro įrangą, diegti taikomąsias programas bei užtikrinti informacinės sistemos elektroninės informacijos saugą ir programinės įrangos legalumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – Kauno skyriaus informacinių technologijų administravime ir specialioje veiklos srityje – kompiuterizuotų darbo vietų paruošime bei priežiūroje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių arba technologijos mokslų studijų srityje.
6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, informacinės sistemos ir registrų kūrimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Turėti 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.
6.4. Mokėti diegti Windows OS, taikomąsias programas.
6.5. Būti susipažinęs su duomenų bazių valdymu, naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai.
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei būti gerai susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir gebėti jas taikyti praktiškai.
6.8. Mokėti anglų kalbą A2 lygiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Ruošia ir prižiūri Kauno skyriaus kompiuterizuotas darbo vietas.
7.2. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose sisteminę programinę įrangą (operacines sistemas, „Microsoft Office“ paketą, antivirusines programas, tvarkykles), atlieka įdiegtos įrangos testavimus ir užtikrina jos stabilų veikimą.
7.3. Diegia kompiuterizuotose darbo vietose Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų aplinkas ir konfigūruoja jas pagal darbo vietų parengimo instrukcijas.
7.4. Vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones.
7.5. Nustato bei registruoja kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos ir tarnybinių stočių gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka.
7.6. Vykdo sudarytų sutarčių dėl kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros ir remonto kontrolę.
7.7. Dalyvauja Kauno skyriaus serverių patalpų priežiūros, profilaktikos ir kituose darbuose, kai reikia kitiems asmenims patekti į serverių patalpas.
7.8. Administruoja Kauno skyriaus kompiuterių tinklo naudotojus ir išteklius Active Directory sistemoje.
7.9. Užtikrina kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos legalumą ir periodišką atnaujinimą.
7.10. Vykdo Kauno skyriuje sukauptų duomenų archyvavimą, saugojimą ir kompetencijos ribose atkuria duomenis.
7.11. Esant poreikiui, atstato kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos darbingumą bei padeda vartotojui sutvarkyti kompiuterio darbo aplinką (angl. desktop).
7.12. Konsultuoja Kauno skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) taikomųjų sistemų veikimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.13. Analizuoja ir vertina darbuotojų poreikius informacinės sistemos naudojimo klausimais ir juos sprendžia pagal pareigybės kompetenciją.
7.14. Suteikia vartotojams informacinės sistemos naudotojo teises teisės aktų nustatyta tvarka.
7.15. Organizuoja patikimą ir saugų apsikeitimą informacija tarp Kauno skyriaus darbuotojų ir duomenų apsikeitimą su išorės vartotojais.
7.16. Organizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos naujienų grupėse skelbiamos informacijos pateikimą atsakingiems Kauno skyriaus darbuotojams.
7.17. Vykdo Kauno skyriaus kompiuterinės technikos apskaitą.
7.18. Analizuoja ir nustato kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius ir savalaikiai kreipiasi dėl jų įsigijimo.
7.19. Užtikrina elektroninės informacijos saugos įgyvendinimą Kauno skyriuje.
7.20. Periodiškai informuoja Kauno skyriaus informacinės sistemos naudotojus informacijos saugos klausimais.
7.21. Organizuoja Kauno skyriaus informacinės sistemos naudotojų supažindinimą (pasirašytinai) su informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir kitais duomenų saugumo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrindamas jų konfidencialumą bei atsakomybę už jų nesilaikymą.
7.22. Nedelsiant informuoja Fondo valdybos informacinės sistemos saugos įgaliotinį apie visus elektroninės informacijos saugos incidentus.
7.23. Užtikrina būtiną kompiuterinės technikos funkcionavimą sutartyse nenumatytais atvejais.
7.24. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Kauno skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja identifikuojant rizikos veiksnius ir rengiant jų valdymo priemones pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.25. Vykdo Fondo valdybos specialistų nurodymus.
7.26. Konsultuoja Kauno skyriaus darbuotojus informacinių technologijų ir informacinės sistemos eksploatavimo klausimais.
7.27. Konsultuoja informacinės sistemos elektroninių paslaugų gavėjus šių paslaugų naudojimo klausimais.
7.28. Analizuoja kompiuterinės įrangos panaudojimo efektyvumą Kauno skyriuje, teikia rekomendacijas Skyriaus vedėjui.
7.29. Apibendrina Kauno skyriaus struktūrinių padalinių pateiktus pasiūlymus dėl programinės įrangos darbo, rengia pasiūlymus programinės įrangos kūrimui, tobulinimui bei darbo klaidų taisymui.
7.30. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Kauno skyriaus kompiuterinio tinklo, darbo vietų kompiuterinės technikos priežiūros, valdymo ir tvarkymo bei taikomųjų sistemų tobulinimo.
7.31. Kaupia, sistemina ir saugoja su šios pareigybės funkcijomis susijusius dokumentus pagal patvirtintą Kauno skyriaus dokumentacijos planą, iki jie bus perduoti į Kauno skyriaus Archyvą.
7.32. Nustato poreikį pirkimams ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.33. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.34. Nagrinėja pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymų projektus esant Kauno skyriaus direktoriaus pavedimui.
7.35. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.36. Atstovauja Kauno skyriui Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose esant Kauno skyriaus direktoriaus pavedimui.
7.37. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir Kauno skyriaus organizuojamuose renginiuose.
7.38. Vykdo kitus Informacinių sistemų skyriaus vedėjo pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.39. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Kauno skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojų, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

____________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje, 415 kab., A. Mickevičiaus g.42, Kaune.


Išsamesnė informacija: (8 37) 395 258

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kaunas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS