2022-07-29 11:26:48

Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Užtikrinti, kad savivaldybės institucijų priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus, poįstatyminius aktus, atstovauti Savivaldybės institucijas teismuose, valstybinėse institucijose. Pagrindinės funkcijos: vizuoti rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia konsultacijas dėl: savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais; savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, mainų, panaudos, privatizavimo klausimais, dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise; nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto perleidimo ir nurašymo; savivaldybės kultūrinės programos vykdymo klausimais, dėl autorinių ir atlikėjo sutarčių sudarymo, biudžetinių, kultūros įstaigų veiklos klausimais; savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių dalininkė arba steigėja yra Šilutės rajono savivaldybės taryba, veiklos, įstatų keitimo klausimais; sveikatos priežiūros, sveikatos programų rengimo, įgyvendinimo, vykdymo klausimais; socialinio būsto, tarnybinių butų suteikimo, gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymo, nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų klausimais, savivaldybės administruojamo žemės nuomos mokesčio klausimais. Pateikti vykdomuosius raštus, teismų įsakymus antstolių kontoroms dėl išieškojimo, kuruoja visus klausimus, susijusius su vykdomųjų raštų ir teismų sprendimų pateikimu išieškojimui. Kuruoti klausimus, susijusius su nuostatų, įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre dėl įregistravimo pažymėjimo keitimo. Kontroliuoti ir atsakyti už siunčiamų rajono savivaldybės mero bei savivaldybės administracijos raštų teisėtumą. Pasirašytinai derinti siunčiamus raštus su neigiamais atsakymais pareiškėjui. Rajono savivaldybės Tarybos, rajono savivaldybės Kolegijos sprendimų projektus gali pristatyti posėdžiuose.Informuoti savivaldybės darbuotojus apie naujus įstatymus, kitus teisės aktus viešųjų įstaigų veiklos, savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais. Konsultuoti rajono savivaldybės Tarybos narius, merą, savivaldybės administracijos, savivaldybės viešųjų, biudžetinių įstaigų darbuotojus įvairiais teisės klausimais. Nagrinėti pagal savo kompetenciją gyventojų skundus ir prašymus, atsakyti į juos. Derinti ir vizuoti sutartis. Rengti pretenzijas kitoms organizacijoms, fiziniams asmenims, pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius ir kasacinius skundus. Atstovauti rajono savivaldybės Tarybai, merui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui, administracijai teismuose ir gina jų interesus. Teikti savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, vykdo visuomenės teisinį švietimą. Atlieka kitus Juridinio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimas; reikalingas bazinis kompiuterinis raštingumas; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; būti susipažinusiam ir mokėti pritaikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus; būti atsakingam pagal vidaus darbo tvarkos taisykles.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A Pareigybės kategorija: 8 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame skyriuje, 225 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje. Išsamesnė informacija: (8 441) 79 223 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471