Darbo sutartis

(19.04.2017)  Laba diena, Dabartinėje darbovietėje (finansinėje insttucijoje) dirbu apie 9 su puse metų, dabartinėse pareigose apie 2 metus. Vadovas žodžiu informavo, jog jeigu nepasieksiu man nustatytų pardavimo planų, pažemins mane pareigose,- tam davė 2 mėnesius. Noriu pasiteirauti, ar gali tą padaryti be mano sutikimo (kad ir paliekant tą patį darbo užmokestį) ? Jeigu nesutikčiau būti pažeminta pareigose, ar priklausytų man kokios išeitinės ? Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymą !
Pagal galiojančio LR Darbo kodekso 120 straipsnio 2 dalį, darbo sutarties sąlygos, nustatytos LR Darbo kodekso 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse (įskaitant darbo sutartyje nustatytas darbuotojo pareigas), gali būti keičiamos tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui, išskyrus LR Darbo kodekso 121 straipsnyje nustatytus atvejus (šiuo atveju pastarieji straipsniai netaikytini). Vadinasi, be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo darbdavys neturi teisės keisti Jūsų darbo sutarties sąlygų, susijusių su Jūsų einamomis pareigomis (pareigybė, darbo funkcijos) ir perkelti į žemesnes pareigas. Darbdaviui pateikus pasiūlymą dėl Jūsų perkėlimo į kitas (žemesnes) pareigas, ir Jums nesutikus, darbdavys turėtų teisę inicijuoti darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės (LR Darbo kodekso 129 straipsnis). Pažymėtina, kad tokiu atveju apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys turėtų Jus informuoti ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Taigi dar du mėnesius liktumėte savo dabartinėse pareigose. Nutraukiant darbo sutartį minėtu pagrindu (LR Darbo kodekso 129 straipsnis), Jums priklausytų išeitinė išmoka, kurios dydis priklauso nuo Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio ir nepertraukiamojo darbo stažo šioje darbovietėje. Nepertraukiamasis darbo stažas skaičiuojamas mėnesiais. Kadangi Jūs dabartinėje darbovietėje iš viso išdirbote 9 su puse metų, Jūsų nepertraukiamasis darbo stažas siekia apie 114 mėnesių, todėl Jums priklausytų Jūsų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad darbo sutartį nutraukus kitu pagrindu, pavyzdžiui, darbdaviui pasiūlius Jums išeiti savo noru, teisės į išeitinę išmoką Jus netektumėte. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes bei šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, šis atsakymas gali būti neaktualus.
(05.02.2016)  Sveiki, Trumpai papasakosiu savo situaciją. Išėjau iš darbo savo noru, sutartyje buvo nurodyta, jog už mokymus po kurių nepraėjo vieneri metai sumokėti turi darbuotojas. Ar yra kokių nors išeičių, kad darbuotojui to daryti nereiktų? Kai kurie mokymai buvo finansuojami Europos sąjungos, tai jei įmonė už juos mokėjo dalinai arba išvis nemokėjo, aš mokėti taip pat neturiu, arba turiu, bet dalinai? Dar vienas klausimas jei mokymuose, kuriuose buvau pateikta medžiaga neatitiko mano darbo pobūdžio, ar už tokius mokymus turiu susimokėti? Taip pat jei nuo kai kurių mokymų uždirbau beveik metus, ar neturėtų kaina proporcingai mažėti išdirbtam laikui? Ar mano situacijoje išvis galimi kažkokie variantai, kad suma už mokymus sumažėtų arba jos nereiktų mokėti išvis? "jeigu darbdavys pasirašytinai nesupažindina darbuotojo su būsimomis tiksliomis išlaidomis, prieš siųsdamas jį mokytis, stažuotis ar kelti kvalifikacijos, tai darbuotojas neprivalo jų atlyginti nutraukus darbo sutartį DK 95 str. 5 dalyje nurodytais atvejais, net jeigu dėl tokių išlaidų atlyginimo buvo sulygta darbo sutartyje." - citata iš straipsnio. Ar tai tiesa? Ačiū už atsakymus. Pagarbiai J
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties (LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis), tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai. Visos darbo sutarties šalių nustatytos sąlygos, jeigu teisės aktai nedraudžia dėl jų susitarti, yra vienodai privalomos darbo sutarties šalims ir galioja tol, kol šalių nėra pakeistos ar panaikintos. Taigi, jei šalys susitarė dėl konkrečių darbo sutarties sąlygų ir patvirtino sutartį savo parašais, vadinasi sutiko su nustatytomis sąlygomis ir privalo jų laikytis. Pažymėtina, kad darbo sutartį nutraukusiam darbuotojui kyla pareiga atlyginti tik faktiškai darbdavio patirtas ir pagrįstas išlaidas, skirtas darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Siekdamas gauti išlaidų kompensavimą, darbdavys privalo pateikti konkrečias patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Taigi, jei mokymai ar jų dalis buvo finansuojama ne darbdavio, o trečiųjų asmenų lėšomis (pavyzdžiui, Europos Sąjungos fondų lėšomis), darbuotojui nekyla pareiga atlyginti tų išlaidų ar jų dalies, kurių darbdavys pats nepatyrė. Svarbu žinoti ir tai, kad darbo patirties įgijimas pagal darbo sutartį, atliekamas darbo funkcijas ir dėl to sukauptas (įgytas) profesines žinias, negali būti laikomi mokymais ar kvalifikacijos kėlimu. Teismų praktikoje taip pat kritiškai vertinamas darbdavio reikalavimas darbuotojui atlyginti patirtas kelionių, apgyvendinimo, komandiruotės išlaidas ir dienpinigius, mokėtus mokymo tikslais. Momentas, nuo kurio skaičiuojamas LR Darbo kodekse nustatytas 1 metų terminas, už kurį darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo atlyginti patirtas išlaidas, skaičiuojamas atgaline tvarka nuo darbo sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju išlaidų atlyginimui neturi teisinės reikšmės tai, kad darbuotojas įmonėje išdirbo mažiau kaip vienerius metus (tokiu atveju atlygintinos išlaidos, patirtos nuo įdarbinimo dienos iki atleidimo dienos). Teisės aktai tiesiogiai nenumato, kad darbdaviui atlygintina patirtų išlaidų dalis galėtų būti mažinama atsižvelgiant į darbdavio lėšomis apmokyto darbuotojo atneštą finansinę ar kitokią naudą darbdaviui (nors dėl tokios sąlygos gali būti susitarta darbo sutartyje), tačiau Lietuvos teismų praktikoje galima rasti atvejų, kuomet teismas sumažino darbdaviui atlygintinų išlaidų sumą atsižvelgiant į tai, kad darbuotojas po mokymų dar kurį laiką dirbo ir darbdavys iš darbuotojo mokymų turėjo tam tikros naudos. Pažymime, kad pateikta konsultacija yra bendrojo pobūdžio.
(06.01.2016)  Sveiki.ar gali darbdavys nenurodyti darbo sutartyje koks man priklauso atlyginimas? Aciu
Kiekvienos darbo sutarties sąlygos yra skirstomos į būtinąsias, darbo apmokėjimo sąlygas ir papildomas sąlygas. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 3 dalį kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.). Pažymėtina, kad užmokestis už darbą yra vienas iš esminių požymių, leidžiančių susiklosčiusius santykius kvalifikuoti kaip darbo teisinius santykius. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad darbo sutartyje privalo būti nurodytas darbo užmokestis, jo apskaičiavimo tvarka, darbo užmokesčio mokėjimo periodiškumas (vieną, du kartus per mėnesį ir pan.). Darbo užmokestis, kaip ir kitos darbo sutarties sąlygos, nustatomos šalių susitarimu, derybų būdu. Kartu pažymėtina, kad darbo užmokesčio dydis neprivalo būti nurodytas konkrečiais skaičiais. Pavyzdžiui, jis gali būti išreikštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu minimalaus darbo užmokesčio dydžiu (pvz., darbuotojui nustatomas dviejų LR Vyriausybės patvirtintų minimalaus darbo užmokesčio dydžio atlyginimas). Tačiau visais atvejais, net kai sutartyje darbo užmokestis nebuvo aptartas, darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga (atsižvelgiant į darbo laiką) negali būti mažesni už LR Vyriausybės nustatytą minimalųjį valandinį atlygį ir minimalią mėnesinę algą. Taigi, net jei Jūsų darbo sutartyje nėra aptartas darbo užmokestis, darbdavys privalės išmokėti Jums bent minimalųjį atlyginimą. Jei su darbdaviu žodine forma susitarėte dėl didesnio darbo užmokesčio, reikalaukite, kad darbdavys šį susitarimą įtrauktų į darbo sutartį. Darbo apmokėjimo sąlygas darbdavys keisti gali tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Priešingu atveju, kilus ginčui dėl atlyginimo neišmokėjimo, galima rizika, jog tikrasis (žodžiu sutartas) darbo užmokesčio dydis nebus įrodytas, ypač jei atlyginimas išmokamas ne banko pavedimu, o grynaisiais pinigais.
(21.10.2015)  Dirbu pagalbiniu virtuvės darbuotoju, bet esu varomas prižiūrėti tualetus, salę, kurioje yra valgoma, plauti langus ir t.t., ar aš turiu teisę atisakyti ir už tai nebūtas išmestas? Nes kiek teko girdėti, tai šių dalykų neprivalau vykdyti, nes aš ne valytojas, o virtuvės pagalbinis darbuotojas. Mano pareigos: plauti indus, rūpintis virtuvės patalpų švara, inventorių higienos būkle ir t.t., o ne tualetus plauti.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsnis numato, kad darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje. Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, visų pirma būtina įvertinti Jūsų darbo sutarties sąlygas, o taip pat pareigybės aprašymą (jei toks yra), kuriame turėtų būti detalizuotas sąrašas darbų, už kuriuos Jūs esate atsakingas. Jeigu darbdavys vis dėlto reikalauja atlikti darbus, kurie nenumatyti nei darbo sutartyje, nei pareigybės aprašyme, tuomet Jūs turite teisę atsisakyti juos atlikti arba reikalauti į darbo sutartį įtraukti papildomą atlygį už papildomus darbus (pareigas).
(09.10.2015)  Labas vakaras,aš dirbu darželyje 0,5 virtuves pagalbine darbininke ir 0,5 patalynes prižiūrėtoja.Anksčiau turejau lopyti,skalbti ir lyginti servetėlės ir virėjų chalatus.Dabar veža į skalbyklą ,lopyt beveik neduoda,etatų mažinimo nėra .Ar turi teisę direktore liepti man dirbti už auklyte ar kokį kitą darbą .Ačiū.
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsnį darbdavys neturi teisės reikalauti, išskyrus šiame kodekse nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų, o taip pat ir atitinkamai pasikeitusio darbo užmokesčio turi būti sutarta darbo sutartyje. Taigi, pagal bendrąją taisyklę Jūs neprivalote dirbti to darbo, dėl kurio nebuvo sulygta Jūsų darbo sutartyje. Vis dėlto, vienareikšmiškai atsakyti į Jūsų klausimą galima būtų tik atlikus Jūsų darbo sutarties (sutarčių) sąlygų analizę, įvertinus Jūsų darbo funkcijų specifiką bei pareigybės aprašymą (jei toks yra).
(24.09.2015)  Laba diena. Gal galit paaiškinti, kiek savaitėje priklauso darbo dienų, jeigu dirbi pramonės srityje? (Pvz.: prekybos centre, kurio darbo laikas I-VII 10-22h) Esu radusi straipsnį, kad dirbant tokioje srityje, skaičiuojamos 6 darbo dienos, ar gali taip būti? Dėkui.
Pagal Lietuvos Republikos darbo kodekso 144 str. 1 d. darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti 48 valandų. LR DK 147 str. 2 d. numato, kad darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Įmonėse, kuriose dėl gamybos pobūdžio ar kitų sąlygų penkių darbo dienų savaitė neįmanoma, nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio diena. Taigi, jei įmonėje, kurioje dirbate ar ketinate dirbti dėl ypatingų sąlygų ar gamybos pobūdžio penkių darbo dienų savaitė vienam darbuotojui yra nepakankama, gali būti nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena išeigine diena. Tačiau tokiu atveju galioja bendrieji, anksčiau paminėti darbo laiko trukmės reikalavimai. Iš praktinės pusės galime paminėti, kad prekybos centruose darbuotojai (pavyzdžiui, pardavėjai, konsultantai) įprastai dirba pamainomis. Gali būti nustatytas ir toks darbo laiko režimas, kai dirbama keturias dienas iš eilės (taigi gali būti ir savaitgalio dienos), po jų eina 2 poilsio dienos, o vėliau – vėl 4 darbo dienos ir pan. Taigi, viskas priklauso nuo darbo pobūdžio ir veikla, kuria užsiima konkreti įmonė, tačiau, kaip minėta, 6 darbo dienų savaitė tam tikrais atvejais yra įmanoma.
(27.07.2015)  Sveiki, turiu neterminuota darba dirbu 40h per savaite po 8h i diena kaip ir priklauso, ir turiu dar viena darbo pasiulima terminuotai 6menesiam taip pat tiek pat po tiek valandu, tai virsiciau nustatyta 12h per diena norma, jai antrai darbovietei nepranesiu kad as dirbu ir mane apiformins taip pat nepranesiu pirmai darbovietei apie tai kad apsiforminau kitur, kokios gali kilti man problemos ar gal baudos uz istatymu pazeidima? beja abu darbus galiu pilnai dirbti be jokiu kliuciu darbo valandos visiskai suderinamos.arba jai pranesiau apie kita darboviete ar mane galetu apiformiti dveis etatais pilnais?
Pagal LR Darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalį, darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. Vadinasi, per 5 darbo dienų savaitę maksimalus darbo valandų skaičius negali viršyti 60 valandų. Pažymėtina, kad draudimas viršyti įstatyme nustatytą darbo valandų skaičių, visų pirma, yra skirtas darbdaviui, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir darbuotojų išnaudojimui. Antrasis (vėlesnis) darbdavys, gavęs informaciją apie Jūsų darbą (darbo valandas) pirmojoje darbovietėje, neturėtų priimti Jūsų dirbti pilnam etatui, nes tokiu atveju pažeistų jau minėtą Darbo kodekso normą, nustatančią maksimalią darbo laiko trukmę keliose darbovietėse. Jei įsidarbindami antrojoje darbovietėje nepranešite darbdaviui apie darbą (darbo valandas) pirmojoje darbovietėje, prisiimsite riziką dėl galimų sveikatos sutrikimų, dirbant antrojoje darbovietėje. Pažymime, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija. Išsamesnės ir tikslesnės konsultacijos galite kreiptis į kvalifikuotus UAB „Airista“ teisininkus.
(10.07.2015)  Laba diena, turiu tokį klausimėlį. Darbo sutartyje parašyta: "Nustatomas išbandymo laikotarpis iki 2015.08.01 darbdavio iniciatyva 3 mėn." Jokios priežasties, nieko daugiau apie tai neparašyta, taigi norint išeiti iš darbo aš turiu pranešti prieš 14 KALENDORINIŲ DIENŲ? Ačiū iš anksto.
Išbandymo laikotarpio metu supaprastinta darbo sutarties nutraukimo tvarka taikoma tai darbo sutarties šaliai, kurios naudai (iniciatyva) yra nustatyta išbandymo sąlyga. Taigi, jei darbo sutartyje numatyta, kad išbandymo laikotarpis nustatomas darbdavio iniciatyva (siekiant patikrinti, ar darbuotojas yra tinkamas darbui atlikti), tuomet lengvatinis 3 darbo dienų įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminas taikytinas tik darbdaviui, o darbuotojui taikomas bendrasis 14 darbo dienų įspėjamasis terminas (nebent darbdavys sutiktų dėl trumpesnio termino). Sąlyga dėl išbandymo laikotarpio gali būti nustatoma darbdavio, darbuotojo, arba abiejų šalių naudai, todėl prieš sudarant darbo sutartį, rekomenduotina pasidėrėti dėl išbandymo laikotarpio nustatymo ne tik darbdavio, bet ir darbuotojo naudai. Tokiu atveju supaprastinta darbo sutarties nutraukimo procedūra gali pasinaudoti ir darbuotojas, manantis, kad konkretus darbas jam nėra tinkamas.
(10.12.2014)  ūkyje dirbu virš 15m. Darbo sutartyje, greičiausiai, bus užrašyta minimali alga, tikroji alga yra "susitarimas" ir darbdavio fantazija. Paprastai atėjus žiemai sumažėja darbo, bet niekas neskaičiuoja kiek išdirbi vasarą, tame sutarime yra numatyta tokia pati alga apvalius metus, nepriklausomai nuo išdirbtų darbo valandų. Tačiau atėjus algos dienai pamatai, kad trečdalį algos "nubraukė" be jokios priežąsties ir matomai taip "taupys" iki pavasario. Sutarimas žodinis, jo teismui neparodysi, gal kitą mėnesį nubrauks dar trečdalį, nieko įrodyt negaliu, o darbdavys elgiasi, kaip jam šauna. Patarkit, ką tokiu atveju daryti?
Laba diena, Mūsų patarimas Jums būtų su darbdaviu sudaryti raštišką darbo sutartį, kurioje numatytos sąlygos būtų realios, atitinkančios tikrąją situaciją ir jokių papildomų žodinių susitarimų su darbdaviu nesudarinėti. Visa, ką susitariate su darbdaviu, tame tarpe visi klausimai, susiję su darbo užmokesčio dydžiu turi būti aiškiai aptarti darbo sutartyje. Darbdavys privalo mokėti tokį darbo užmokestį, koks numatytas darbo sutartyje.
(06.03.2012)  Sveiki, dirbu metus viename darbe puse etato, ar galiu isidarbint dar viename darbe? ir su kokiom aplinkibem?
Per savaitę negali dirbti daugiau 48 darbo valandų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2012)  Sveiki, Darbovieteje buvau parasiusi prasyma del vaiko prieziuros atostogu,auginti iki 3m.,taciau paprasiau,kad mane priimtu anksciau,bet mano vieta uzimta.Jie pasiule visiskai man nepalankias darbo salygas kitur-atsisakiau.Auginu du vaikus(berniukui 10m.,mergaitei 2,1m.).Pacioje imoneje dirbu 7m(iskaitant ir vaiko prieziuros atostogas).Per mano darbo laika 3 kartus keitesi UAB pavadinimas(paskutini 2009m liepos 16d.,o motinystes atostogu isejau gruodi)Atostogas visas isnaudojau.Nezinau kaip man pasielgti,galvoju apie isejima is darbo. Ar jie privalo laikyti man mano darbo vieta,o man sugrizus siulyti ji man?Kada tureciau ispeti darbdavius apie isejima is darbo,ar reiketu man atidirbti 14 darbo dienu?Ar man priklauso kokia nors iseitine ismoka(jei taip,uz koki laikotarpi)? Gal galetumet man patarti?Is anksto dekoju uz atsakyma.
DK 180 str. reglamentuojama, kad darbdavys privalo palikti darbo vietą darbuotojui išėjusiam vaiko auginimo atostogų, nebent įmonė būtų likviduota. Jei nutarėte nutraukti darbo sutartį, darbdavį turite įspėti prieš keturiolika darbo dienų. Nutraukus darbo sutartį savo noru išeitinės išmokos nepriklauso, tik užnepanaudotas atostogas kompensacija turi būti išmokėta. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2012)  Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose, jos baigiasi balandžio 28d. Tačiau susiradau kita darbą ir norėčiau pradėti dirbti anksčiau nei baigiasi mano vaiko priežiūros atostogos. Noriu iseiti is dabartinio darbo,taciau darbdavys teigia,kad galesiu iseiti kai pasibaigs mano vaiko priežiūros atostogos ir formintis kitur. ar jis teisus?
Jūsų darbdavys nėra teisus, nes darbuotojas gali pabaigti vaiko priežiūros atostogas ankščiau nei numatyta. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio antrą dalį darbuotojas, ketinantis grįžti į darbą vaiko priežiūros atostogoms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Taigi, jei norite išeiti iš darbo galite iš pradžių nutraukti vaiko priežiūros atostogas tik praneškite prieš keturiolika dienų apie tai savo darbdaviui. O po to galėsite pranešti, jog norite išeiti iš darbo. Pagal darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį darbo sutartį nutraukti darbuotojo pareiškimu galima, raštu įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  sveiki, ar gali darbdavys keisti darbo sutarti nepraejus triju menesiu isbandymo laikotarpio, (buvo minimalus valandinis atliginimas, o nori padaryti puse etato)?
Darbo kodekso 120 str. 1 dalis suteikia darbdaviams teisę keisti darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir dėl kitų priežasčių, jeigu, darbdavio požiūriu, jos susijusios su gamybiniu būtinumu. DK 120 str. 2 dalis nurodo, kad būtinąsias darbo sąlygas (pagal DK 95 str. 1 dalį tai – darbuotojo darbo vieta ir darbo funkcija) galima keisti tik turint išankstinį raštišką darbuotojo sutikimą, išskyrus DK 121 straipsnyje nustatytus ypatingus – ekstremalius atvejus. Pagal DK 120 str. 3 dalį mokėjimo už darbą sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal įmonės kolektyvinę sutartį keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo užmokestis. Kai nustatomos naujos mokėjimo už darbą sąlygos, darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo (DK 203 str.). Kartu DK 120 str. 3 dalyje nurodyta, kad, keičiant mokėjimo už darbą sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį (t.y. nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės) laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Todėl Jūsų darbdavys, norėdamas pakeisti mokėjimo už darbą sąlygas turi Jums raštu pranešti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį nuo naujų sąlygų įsigaliojimo. Visų pirma darbo kodekso 120 str. 1 dalis suteikia darbdaviams teisę keisti darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir dėl kitų priežasčių, jeigu, darbdavio požiūriu, jos susijusios su gamybiniu būtinumu. DK 120 str. 2 dalis nurodo, kad būtinąsias darbo sąlygas (pagal DK 95 str. 1 dalį tai – darbuotojo darbo vieta ir darbo funkcija) galima keisti tik turint išankstinį raštišką darbuotojo sutikimą, išskyrus DK 121 straipsnyje nustatytus ypatingus – ekstremalius atvejus. Pagal DK 120 str. 3 dalį mokėjimo už darbą sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal įmonės kolektyvinę sutartį keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo užmokestis. Kai nustatomos naujos mokėjimo už darbą sąlygos, darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo (DK 203 str.). Kartu DK 120 str. 3 dalyje nurodyta, kad, keičiant mokėjimo už darbą sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį (t.y. nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės) laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Todėl Jūsų darbdavys, norėdamas pakeisti mokėjimo už darbą sąlygas turi Jums raštu pranešti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį nuo naujų sąlygų įsigaliojimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  Laba diena, Norejau paklausti, imoneje dirbau 3 metus ir 3 metus vaiko prieziuros atostogose. Dabar gristu i darba, virsininke palieka ta pacia darbo vieta, ta pati atliginima, bet man netinka darbo laikas, nes iki 7 val as negaliu dirbti, nes reikia vaika is darzelio 6 val paimti. Mano vyras isvaziaves i uzsieni. Turiu 2 nepilnamecius vaikus. Susitarti neimanoma. Darbas pamaininis .Norejau paklausti, ar yra koks istatymas , kad pakeistu mano darbo grafika, arba sutrumpintu viena valanda. Dekoju.
Darbo kodekso 214 straipsnis reglamentuoja Papildomas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus "Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, − dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai" *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  Sveiki, dirbu apsaugoje ... Man paskambino darbdavys ir pranešė jog įmonėje dėl susidariusios situacijos yra mažinamas darbuotojų skaičius... Tada liepė pasirinkti arba pereiti dirbti į kitą saugomą objektą, arba rašyti prašymą atleisti iš darbo... Ar darbdavys gali pats perkelti mane į kitą objektą man nesutikus..? Ar aš privalau rašyti prašymą atleisti iš darbo..?
Darbo kodekso 120 str. 1 dalis suteikia darbdaviams teisę keisti darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir dėl kitų priežasčių, jeigu, darbdavio požiūriu, jos susijusios su gamybiniu būtinumu. DK 120 str. 2 dalis nurodo, kad būtinąsias darbo sąlygas (pagal DK 95 str. 1 dalį tai – darbuotojo darbo vieta ir darbo funkcija) galima keisti tik turint išankstinį raštišką darbuotojo sutikimą, išskyrus DK 121 straipsnyje nustatytus ypatingus – ekstremalius atvejus. Kartu DK 120 str. 3 dalyje nurodyta, kad, keičiant mokėjimo už darbą sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį (t.y. nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės) laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.01.2012)  Laba diena, norėčiau sužinoti apie kasmetines atostogas prieš dekretines atostogas. Mano atvejas toks. Po pirmo dekreto grįžau 2009 sausio 3d. (visas kasmetines atostogas išnaudojus). Šiais metais, vasario 13d turiu išeiti į dekretą. Darbovietėje mane nori išleisti kasmetinių atostogų prieš dekretą. Ar jas būtina atbūti iki dekreto, ar galiu nusikelti, kai vaikui sueis 1 metai,nes po metų planuoju sugrįžti į darbą? Labai būsiu dėkingą už atsakymą.
Kasmetines atostogas galima nusikelti po vaiko auginimo atostogų. Yra visokių nuansų, kada iš finansinės pusės yra palankiau imti atsotogas, atidžiai jas išanalizuokite. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.01.2012)  Sveiki, labai reikia pagalbos, ar privalau dalyvauti skyriaus susirinkime, jei man tą dieną iseina poilsio diena pagal patvirtintą darbo grafiką. Vidinės įmonės tvarkos taisyklėse parašyta, kad jei išeina poilsio diena, tai darbdavys privalo informuoti darbuotoją jo darbo dieną apie naujienas, kurios buvo pakelbtos susirinkime. Darbo kodekse parašyta, kad neprivalau dirbti savo poilsio dieną, bet nepasižymėta dėl susirinkimų, direktorius grasina, jei neateisiu reikės kažkokį pasiaiskinimą rašyti ir nuims 100 lt iš algos, padėkite prašau, kaip elgtis. Dėkoju!
Kokiu pagrindu darbdavys Jums grasina sumažinti atlyginimą? Parodykite darbdaviui vidines įmonės tvarkos taisykles. Jei reikės teisinės pagalbos kreipkitės į mūsų, UAB AIRISTA, teisininkus, padėsime apginti Jūsų interesus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2011)  Laba diena, norejau pasiteirauti, darbo laikas nuo 7val. iki 16val. pietu pertrauka 12-13val. Darbdavys nori trumpinti pietu pertrauka iki 12-12,30val. ar tai leidzia istatymai ir kokios partraukos priklauso dirbant fizini-protini darba? Is anksto dekuj uz atsakyma.
Pertraukos pailsėti ir pavalgyti laiką ir nustatymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 158 str. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2011)  Sveiki, situacija tokia, Išėjimas iš darbo su pykčiais, parašytas prašymas dėl išėjimo iš darbo, dvi dienas parašytos kaip pravaikštos, nes darbe po prašymo parašymo žmogus nebeatėjo. Gauta darbo sutartis, kad žmogus atleistas iš darbo savo noru, bet atsiskaitymo lapelyje parašytos dvi pravaikštos ir nesumokėti pinigai. Ar matys tas pravaikštas kiti darbdaviai, norintys įdarbinti tą žmogų? pvz,., banke norint dirbti ir pan.
Informacija apie pravaikštas siunčiama į Sodrą. Informaciją apie Jus naujas darbdavys galėtų gauti tik nusiuntęs užklausą Sodrai. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.12.2011)  laba diena situacija tokia.darbdavys nori pakeisti darbo sutarties saligas sumazinti etata nuo 1,25 iki 0.75 jei as nesutinku.tai pagal koki straipsni mane gali atleisti ? ir kokia dydzio kompensacija man priklausitu? ar apie nesutikima as tureciau informuoti rastu darbdavi ?
Darbo sutartis gali būti nutraukta remiantis DK 129 str. arba DK 125 str. Nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 str. Jums priklausys išeitinį išmoka, priklausomai nuo darbo stažo. Jei Jums buvo pasiūlymas mažinti etatą pateiktas raštu, savo atsakymą taip pat turite pateikti raštu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.12.2011)  Laba diena, situacija tokia: dirbu pagal terminuotą darbo sutartį nuo š.m. spalio 10d. Bandomasis laikotarpis 3 mėn., nustatytas darbdavio iniciatyva. Dirbu puse etato, praeitą savaitę susirgau, ir kadangi mano darbo laikas vėlai vakarais, pas gydytoją nevažiavau, tik pranešiau grupės vadovei apie ligą. Kitą dieną pradėjo galioti nedarbingumas, tęsiasi iki šiol. Grupės vadovė minėjo, kad skirs drausminę nuobaudą (pravaikštą), pradėjo grasinti, taigi manau, jog tai bus pagal Darbo Kodekso 235 straipsnį – tai kaip suprantu, gresia atleidimas. Darbo sutartyje įrašyta, kad jei darbuotojas atleidžiamas už drausminį pažeidimą, ar jei savo noru nusprendžia išeiti iš darbo – turi grąžinti darbdaviui per paskutinius 12 mėn. mokymams investuotas lėšas. Tai minėjo įsidarbinant, ir pasirašėme, jog jei neišdirbus pusės metų išeisim iš darbo, reikės sumokėti 577Lt. Mokymai buvo vidiniai – tos pačios grupės vadovės išdėstė informaciją. Ar toks mokestis iš tikro gali būti teisingas? Sumokėjus šią sumą, jokio kvito neduoda. Ir ar gali atleisti tokioje situacijoje? Jei reikia, galiu atsiųsti darbo sutarties kopiją. Daugiau jokių dokumentų darbuotojai neturi, nors pasirašyti reikėjo įvairius dokumentus. Ar galima jų reikalauti? Ačiū.
Jei Jus turite nedarbingumo lapelį Jūsų atleisti negali, tuo labiau taikyti drausminių nuobaudų. Prieš priimant sprendimu pasitarkite su teisininkais. Iškilus klausimams susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.12.2011)  Laba diena, noreciau paklausti, dirbu AB iseinu is darbo savo noru, parasiau prasyma iseiti,man liepe atidirbti 14darbo dienu, beje dirbu pagal terminuota sutarti. Dabar man biuletenis, nuo pastovios itampos,pervargimo ir nervu, man rasineja is darbo grasina kad tikrins ar tikrai sergu ir kad gali baigtis nekaip.Jei bileteni nutraukciau ir neiciau atidirbti tu 14 dienu,tai man uzrasytu kaip pravaikstas? nes juk iseitines visviena negausiu,nes savo noru iseinu
Grasinti darbdavys neturi teisės. Kai pateikėte prašymą atleisti iš darbo, darbdavys turėjo parašyti įsakymą nuo kurios dienos jus atleisti. Atėjus tai dienai Jūsų darbo santykiai nutrūksta. Paskutinę darbo dieną turi būti pilnai su jumis atsiskaityta. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.12.2011)  Sveiki, Šiuo metu auginu vaiką, kovo mėnesį jam sueis du metai. Prieš išeinant į dekretą įmonėje pradirbau tris metus. Situacija tokia, kad dirbau objekte, kurį mane įdarbinusi įmonė valdė pagal turto valdymo sutartį. Man jau išėjus motinystės atostogų ji buvo nutraukta. Šiuo metu darbdavys dar turi kitą objektą (kuriame taip pat dirbau) yra jo savininkas, tačiau valdymą perdavęs vėlgi kitai įmonei. Siūlo man ieškotis kito darbo, o jei grįžčiau pas juos - jie man siūlo darbą be fiksuoto atlyginimo, o tik atlyginimą priklausantį nuo pardavimų. Nors prieš išeidama atostogų gaudavau fiksuotą atlyginimą bei oficialius priedus. Ar galiu nesutikti su tokiomis salygomis ir reikalauti kompensacijos? Dar turiu du mėnesius nepanaudotų atostogų, ar kompensacija už jas man taip pat priklauso?
Pagal DK 132 str. 2d. Darbo sutartis negali būti nutraukta su darbuotojais auginančiais vaiką iki trejų metų,jei nėra darbuotojo kaltės. Per vaiko priežiūros atostogas turi būti išsaugota Jūsų darbo vieta arba pasiūlyta darbo vieta atitinkanti tokias ar panašias bet neblogesnes darbo sąlygas. But the meticulously clean 50-year-old waitress said her embarrassment turned to anger once she learned that every tenant in her building had been served a notice to vacate their suites by Dec. 15. Read more: http://www.calgaryherald.com/Apartment+residents+evicted+prior+holidays+mould/5810547/story.html#ixzz1feItweb9
(08.11.2011)  Sveiki, dirbu ind. įmonėje 15-16 dienų per mėn. po 13-14 valandų per dieną. Darbo užmokėstis 700Lt. į rankas, nors darbo sutartyje yra nurodyta, kad darbo laikas 40 val. per 5 d.d. slenkačiu grafiku, mokant 4,85 už valandą. Perdaug išdirbu 38-50 valandų per menėsį. Kadangi dirbu kaime, o gyvenu mieste tai su darbdave susitarėm, kad mokės tiek, kiek moka ir priedo vežios nemokamai į darbą ir iš darbo. O dabar mano darbdavė pareiškė, kad arba nuima man 100Lt. nuo algos ir vežioja toliau, o jei nesutinku, tai jai vienodai, kaip aš pasieksiu darbo vietą. Dirbu už beveik 10 km. nuo miesto. Be to gaunasi, kad gausiu į rankas mažiau LR įstatymu nustatyto minimalaus darbo užmokėsčio. Tačiau klausymas toks - kur kreiptis ir ką daryt dėl tokio neteisėto algos sumažinimo ir kitų darbdavio nusižengimų įstatymams? Ar darbdavys turi teisę taip daryti ir man nesutikus su tokiais jo veiksmais, mane atleisti iš darbo?
Jei yra nesilaikoma darbo sutarties sąlygų, galite kreiptis į darbo inspekciją. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  man gruodzio 1 diena sueis du metai ir turiu grysti i darba is motinistes atostogu nezianu kokie dabar istatymai ar gali mane atleisti ar kaip?ir jaj atleis ar turi sumoketi iseitines pasalpa noriusmulkaus atsakimo aciu
DK 179 str. 4d. nustatyta, kad "Darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs. DK 132 str. 2.d. nustatyta, kad "Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis)" *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  Laba diena , turiu du mažus vaikus .Turiu gryzti į darbą po 3m. vaiko auginimo atostogų. Mano darbo vieta panaikinta, bet įmonė nebankrutavus. Rašiau prašymą kad darbdavys atleistų iš darbo pagal 125 str. dvišaliu susitarimu , sumokėtų 2 mėn. išeitinę ir už nepanaudotas atostogas. Sunkiai mums vyksta susitarti . Siūlo darbą tokį pat tik kitame mieste, bet man darbas kitame mieste netinka. Dabar laukiu raštiško atsakymo per 7 dienas. Kaip turėčiau pasielkti jei darbdavys neparašys raštu ką jis nusprendė o man bus paskutinė diena išėjimo iš darbo? Ačiū
Prašome patikslinti savo užklausimą, kokio atsakymo būtent laukiate iš darbdavio. DK 179 str.4 d. nustatyta, kad "Darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs" Jei iškils klausimų ir nežinosite kaip elgtis rekomenduojame nepasirašinėti jokių dokumentų, o pirma pasitarti su teisininkais jiems išdėsčius išsamiai visą situaciją. Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(21.10.2011)  Laba diena,norėjau paklausti mano vaikui gruodžio 7 sueis du metukai,aš parašiusi prašymą priežiūros atostogoms iki 3 metų.Tačiau jau norėčiau grįžti į darbą kai vaikui bus 2 metai. Nuėjau pas darbdavį,jis man pasakė,kad negalės priimti nuo gruodžio 7 dienos,nes nėra laisvos vietos(vietoj manęs dirba kitas žmogus),ar gali taip būt,ar jis privalo saugot mano darbo vieta?
LR DK 179 str. reglamentuoja Nėštumo ir gimdymo atostogas. Minėto straipsnio 4 d. yra nurodyta, kad "darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs." *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(21.10.2011)  Esu padaves prasyma del darbo sutarties nutraukimo .Reikia atidirbti 14d.Siuo metu susirgau.Ar gavus nedarbingumo pazymejima dienas neatidirbtas del ligos darbdavys gali nukelti,jei i darba grisciau pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui iki sutarties nutraukimo t.y.kitaip sakant ar galetu pratesti ta atidirbimo laikotarpi?Aciu
Darbuotojas apie darbos sutarties nutraukimą savo noru, darbdavį privalo informuoti pries 14 darbo dienų. Jei tuo metu susirgote terminas prasitęsia. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(21.10.2011)  laba diena, norejau pasiteirauti kur man reiketu kreiptis, jei noriu iseiti i darba ansciau laiko?siuo metu esu vaiko prieziuros atostogose, prasyma darbuoveteje rasaiu 2 metu laikotarpiui vaiko prieziuros atostogu, taciau noreciau iseiti jau i darba po metu. Ar butu tokia galimybe?
Nutarę grįšti anksčiau į darbą turi informuoti darbdavį raštu ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Esu dirbanti. Konkurso tvarka gavau pasiūlymą naujai darbo pozicijai, kitoje įmonėje. Ar yra koks būdas užsitikrinti darbo vietos saugumą perėjimo iš vienos įmonės į kitą? T. y. - dabartinėje įmonėje pateiksiu prašymą atsiskaityti iš darbo ir po 14 d. nutrauksiu darbo santykius. O jei per tą laiką naujas darbdavys atsisakys priimti ir liksiu iš vis be darbo vietos? Kaip reikia elgtis šiuo atveju?
Rekomenduojame, pirmiausiai pasirašyti darbo sutartį su nauja darboviete, nurodant darbo pradžios terminą ( atskaičiavus 14 dienų kurias reikės atidirbti dabartinėje darbovietėje) ir tuomet turėsite garantą, kad tikrai pradėsite dirbti naujoje įmonėje. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  dirbu lietuvos firmoi, bet i darba vaziuojam i svedija .tai mane prieme bandomajam 3 men. laikotarpiui. atidirbau 5 savaites ir man nebeduoda darbo sedziu namie ar jie tai daro teisetai nes jau menuo kaip sedziu be darbo gal jie laukia kol pasibaigs sutartis tada ismes kaip man elgtis.aciu
Pirmiausiai rekomenduojame dėl šių jums iškilusių klausimų kreiptis į savo vadovus ir jų pasiteirauti, atsakymą žinos tik jie. Taip pat peržiūrėkite savo darbo sutarties sąlygas, gal jose nurodyta, kad darbas bus tik esant užsakymams ir t.t. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  Laba diena, esu studentė mokinuosi dieniniame skyriuje, taip pat dirbu restorane ir susiradau dar vieną darbą. norėčiau sužinoti kiek galima sudaryti darbo sutarčių vienu metu? nes darbdavys sakė, jeigu norėsiu dirbti jo įmonėje turėsiu atsisakyti kito darbo nes trys sutartys negalimos nes papildomai esu ir studente.
Pagal LR Darbo kodekso 144 str. "Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. " Darbo sutarčių skaičius nėra svarbus, svarbiausia darbo valandų skaičius per dieną ir per savaitę. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  Laba diena, Auginu du vaikus iki 14 metų. Darbdavio noru nemokamose atostogose esu 5 savaites. Įmonėje nėra darbo, sumažėjęs darbo krūvis, nes nebėra lėšų užpirkti prekėms. Deja, po direktoriaus įsakymu ir prašymu dėl nemokamų atostogų yra mano parašai. Tačiau įsakyme nėra nurodyta nemokamų atostogų priežastis. Su nerimu laukiu rytojaus ir naujo įsakymo dėl nemokų atostogų. Kokių veiksmų turėčiau imtis? Ačiū.
Pakalbėkite su Vadovu dėl to, vadovas turėtų pakeistį įsakymą ir sukonkretizuoti. Kai jau padedate parašą ant dokumentų, kažką keisti būna vėlu. Rekomenduojame prieš pasirašant sutartis ar kitus dokumentus visada neskubant išanalizuoti ir išsamiai perskaityti, ties kuo dedate savo parašą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.08.2010)  Laba diena, Įsidarbinau įmonėje. Sudarėme neterminuotą darbo sutartį. Sutartyje nustatytas 3mėn. bandomasis laikotarpis. Tačiau sutarties gale yra punktas: Kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys sulygsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4 dalį, 119 straipsnį, 127 straipsnio 3 dalį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus) _darbuotojas išsipareigoja dirbti įmonei ne trumpiau kaip 12 mėn., kitu atveju darbuotojas sumoka xxxx lt už apmokymą ir su jo susijos išlaidos. Dabar išdirbau 1,5mėn. Noriu paklausti ar galėčiau savo noru išeiti iš darbo? Ir jei išeičiau bandomojo laikotarpio metu, nereiketų sumokėti tos nurodytos sumos? Darbe nebuvo jokių mokymų, jokių komandiruočių. Jug supažindinimas su darbu darbo vietoje negali būti laikomas mokymu, aš kaip įsivaizduoju mokymai turėtų būti komandiruotės, kursai ir t.t. Ačiū už atsakymą.
Jei darbe nebuvo jokių mokymų, kvalifikacijos kėlimo, stažuočių, jokio mokesčio mokėti nereikės. Jei darbo sutartyje nėra konkrečiai įvardinta, kieno iniciatyva nustatomas bandomasis laikotarpis, tai laikoma, kad susitarta tiek dėl darbdavio, tiek dėl darbuotojo išbandymo. Tad tokiu atveju, darbuotojas, pageidaujantis nutraukti sutartį per bandomąjį laikotarpį savo noru, privalo raštu įspėti darbdavį tik prieš 3 dienas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.07.2010)  Laba diena, parašiau prašymą dėl atleidimo iš darbo. Darbo sutartis neterminuota 3 mėnesiai darbdavio iniciatyva (dar nepasibaigus) ar privalau atidirbti 14 dienų? Ir dar jei reikia atidirbti ar turi būti sudaryta kažkokia papildoma sutartis dėl atidirbimo ar kasnors panašaus?
Jei Jūsų darbo sutartyje buvo nurodyta, kad išbandymas nustatomas darbdavio iniciatyva, tai darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį turi vadovautis Darbo kodekso 127 str. ir apie darbo sutarties nutraukimą privalo informuoti darbdavį prieš 14 dienų. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Su darbdaviu galite sutarti ir dėl ankstesnės išėjimo datos, jokių papildomų sutarčių sudarinėti nereikia. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.05.2010)  Sveiki, dirbu įmonėje asistente. Mano darbo sritys yra apibrėžtos darbo aprašyme (administravimas, personalo dokumentų tvarkymas), kuris yra neatskiriama darbo sutarties dalis. Atleidus projektų vadovą, darbdavys reikalauja atlikti dalį jo funkcijų, t.y. ruošti konkursinę medžiagą, pagrįsdamas punktu iš darbo aprašymo: ,,Tiesioginis Darbuotojo vadovas gali nurodyti atlikti kitas, šiuose nuostatuose neaprašytas užduotis\". Ar tai mane įpareigoja atlikti darbo sutartimi nesulygtą darbą, nors DK 119 straipsnis aiškiai apibrėžia: ,,Darbdavys neturi teisės reikalauti, išskyrus šiame Kodekse nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje\". Dėkoju
Darbo sutartyje privalu sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų – darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų (DK 95 str. 1 d.). Darbo funkcijų nustatymas yra labai svarbi sąlyga, nes darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, kuris yra nesulygtas darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta bei aptarta darbo sutartyje. Keisti šias sąlygas galima tik esant išankstiniam raštiškam darbuoto sutikimui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.05.2010)  Sveiki Dirbu pas darbdavį nuo 2009-liepos, tačiau darbdavys jau pusę metų sistemingai žymi pravaikštas,bet iš darbo neatleidžia, mėginu gauti darbo sutarties egzempliorių tačiau niekas nesikalba su manimi. Kaip reiktu man gauti šią sutartį, žodžiu nepavyksta? Pravaikštos nedarau nuvykstu į darbo vietą nieko nėra,remiantis DK tai laikytina prastova ne dėl darbuotojo kaltės, tačiau nesu gavęs ne vieno pranešimo šiuo atveju. Ar galima pareikalauti trejų mėnesių tabelio ? Labai reiktu pavyzdiniu formų kaip tai padaryti ? vytautaskasiliauskas@gmail.com
Rekomenduojame kreiptis į darbo inspekciją ir jai paaiškinti situaciją, kad darbo inspekcijos specialistai patikrintu įmonės dokumentus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2010)  UAB verčia pasirašyti po tokiu įmonės įsakymu: \"kaip numatyta LR DK, norint nutraukti darbo sutartį privalo darbuotojas įspėti prieš 14 dienų. Pažeidus šį straipsnį darbdaviui reiks atlyginti 550 eurų žalą, kurią darbdavys patirs.\" Kolektyvinės sutarties nėra. Bandomasis laikotarpis nustatytas darbdavio iniciatyva. Ar tai logiškas reikalavimas? Ar neturėtu galioti tik LR DK XVII skyriaus \"materialinė atsakomybė\" įstatymai? Ar turi teisę vienašališkai atleisti iš darbo nepasirašius šio dokumentu? Ačiū.
Laba diena Šarūnai. Toks įsakymas nėra logiškas. Kuom darbavys grindžia tokią sumą? Darbo sutartyje galima nurodyti, kad darbuotojas atlygina įmonės investicijas į darbuotoją už paskutinius metus, jei darbdavys siuntė Jus į komandiruotes, mokymus ir pan. Be pagrindimo negali numatyti jokių baudų jums, tai nėra reglamentuota DK. Jei atskirai pasirašote materialinės atsakomybės sutartį, tokiu atveju jei padarote atitinkamą žalą įmonei ( sugadinate inventorių ir pan.), turite atlyginti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2010)  laba diena! isidarbinau sargu uz minimuma,800lt bet darbas nuo 7ryto iki 17val pietu 2 val, nuo 11-12 ir 13-14 ar gali buti dveji pietus ,nes uz 9 val moketi nenori? Aciu!
DK 158 str. 1d. nustato, kad darbuotojams suteikiamas ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir netrumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. DK 158 str. 2 d. nustatyta, kad ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką. Vadovaujantis minėtais DK straipsniais, dabdavys nepažeidžia įstatymų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2010)  Laba diena. Mūsų įmonė mažina etatus,kad nereiketų atleisti darbuotojų tiesiog pasiūlyta kiekvienam nusiimti po 0.25 etato. Visi dirbame tik už etatą. Esu sioje įstaigoje pradirbusi 22 metus. Norėčiau sužinoti ar susimažinus etatinį darba iki 0,75 et. nenukentės mano socialinės garantijos ir darbo stažas. Ir už kiek menesių man priklausytų išeitinė išmoka. Pagarbiai Aušra.
Dirbantiems ne visą darbo laiką, negali kilti jokių nepageidaujamų padarinių dėl stažo skaičiavimo. Darbuotojui nemažinamos garantijos nustatant atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes paslaugas, keliant kvalifikaciją ir kt., o darbas yra apmokamas proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui (Darbo kodekso 146 str. 3 d.). Jei darbo sutartis su Jumis būtų nutraukta darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės arba likvidavus darbdavį, atsižvelgiant į tai, kad Jūsų darbo stažas darbovietėje siekia daugiau kaip 240 mėn., Jums priklausytų šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.04.2010)  Laba diena. Noreciau pasiteirauti. Ar galima besilaukianti atleisti uz pravaikstas? (pazyma apie nestuma buvo pateikta pries tai). Darbuotoja telefonu pranese, kad jauciasi blogai, bet pas daktarus nesikreipe, biuletenio nepateike sugrizus i darba. Aciu
DK 132 str. reglamentuoja garantijas neščiosioms moterims ir jame nurodyta, kad atleisti darbuotoją galima tik DK 136 str. 1 ir 2 d. nurodytomis sąlygomis. Už pravaikštą, kuri buvo padaryta ne iš piktos valiso, o dėl blogos savijautos atleisti negalima. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(20.04.2010)  Labas vakaras, man darbdavys dave pasirasyti sutarti kurioje as puse etato dirbsiu imoneje , puse etato darbo biržoje. Norėjau paklausti kaip bus su darbo stažu?.
Darbo kodekso 30 str. 1 d. įtvirtinta, kad darbo stažas - tai laikas, per kurį asmuo turėjo darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinės sutartys sieja tam tikras darbo teises ar papildomas garantijas bei lengvatas. Dirbantiems ne visą darbo laiką, negali kilti jokių nepageidaujamų padarinių. Darbuotojui nemažinamos garantijos nustatant atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą ir kt., o darbas yra apmokamas proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui (Darbo kodekso 146 str. 3 d.). Vadinasi, darbo stažas dirbant ne visą darbo laiką skaičiuojamas taip pat, kaip ir dirbant visą darbo laiką. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Labas vakaras,aš dirbu darželije 0,5 etato virtuvės pagalbine darbininke ir 0,5 etato skalbiių prižiurėtoja.Valytoja išeina į dekretą ir direktorė,taupimo sumetimais,man liepė vietoj virtuvės eiti dirbti 0,5 etato už valytoją,nors mažinimo etatų nera,ar tai teisėta,ar aš turiu pasirasiti koki sutarti?Ačiu.
Keičiant darbo sutartyje numatytas sąlygas dėl darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje yra dirbama) arba darbo funkcijų (t. y. kai keičiasi darbo sutartyje numatyta profesija, specialybė, kvalifikacija ar pareigos), turi būti gautas išankstinis raštiškas darbuotojo sutikimas dėl minėtų sąlygų pakeitimo (Darbo kodekso 120 str. 2 d.). Gavus darbuotojo sutikimą, toks darbo sąlygų pakeitimas turi būti įformintas abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose ir darbuotojas gali pradėti darbą pagal naujas darbo sąlygas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  laba diena, turiu tokia problema, dirbu parduotuveje, kuria uzdaro kovo viduryje apie tai niekas mums nepranese suzinojome is aplinkiniu ,tik kaip paklauseme valdzios ta teigini patvirtino , kadangi parduotuve uzsidaro , tai mus nori perkelti i kitas parduotuves kurios priklauso tam paciam savininkui ,tik jos yra registruotos kitu pavadinimu visai kiti rekvizitai, pries perkelianat i kita parduotuve siulo eiti menesi atostogu ,kad isnaudotume susikaupusias atostogas, nors dabar ir taip kovo pradzioje einu savaite laiko priverstinu atostogu. noreciau suzinoti ar as galiu prasyti kad imone su manimi atsikaitytu . tai yra ismoketu nepanaudotas atostogas ir iseitine? imoneje dirbu 2,5 metu.
Iš Jūsų pateikto klausimo nėra aišku, kokiu pagrindu bus nutraukta darbo sutartis. Jei darbo sutartį nutrauksite savo noru, tuomet jums priklausis tik išmoka už nepanaudotas atostogas. Jei darbo sutartis bus nutraukta darbdavio iniciatyva, tuomet Jums turi būti įteiktas įspėjimo lapelis prieš 2 mėn. ir paskutinę darbo dieną turi būti išmokėta išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Aš 2009m lapkričio mėn,išėjau iš darbo,nes darbdavys nebemokėjo atlyginimo motyvuodamas,kad nėra pinigų.Nutraukus darbo sutartį sutarėme su įmonės direktoriumi,kad neišmokėtą darbo užmokęstį už 5 mėn.,man išmokės dalimis iki 2009.12.04d,pasirašėmę susitarimą raštu.Deja iš visos man priskaičiuotos sumos išmokėjo tik 300lt,o kitų pareiškė neturintys ir pasakė,kad galiu kreiptis kur noriu vistiek negausiu.Kreipiausi į darbo inspekciją,ji atlikusi tyrimą taip pat nustatė,kad buvęs darbdavys man skolingas,.tačiau įmonėje jau ruošiami dokumentai bankrotui ir jie niekuom nebegali padėti.2010 sausio mėn.,buvo teisme paskelbta tą įmonė bankrutavusia.Paskirta administratorė pasakė,kad blogai padariau,kad išėjau savo noru,ir,kad visų pinigų nebeatgausiu,nebent pavyktų gauti už kelis mėn. iš garantinio fondo,arba turiu bandyti duoti į teismą patį direktorių asmeniškai.Ką man daryti tokiu atvejų,ar tikrai nėra būdų atgauti savo uždirbtų pinigų,nors turiu įrodančius popierius apie skolą?Ačiū už atsakymą.
Iš garantinio fondo Jūs turite gauti Jums laiku neišmokėtą atlyginimą ir išmoką už nepanaudotas atostogas. Kadangi darbo sutartį nutraukėte savo noru, išmokos jums nepriklauso *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  labas vakaras,dirbu darželije auklyte,viena auklyte susirgo,norėčiau paklausti,ar gali darbdavys siusti dirbti už auklytę per dvi grupes,motivuojant,kad dirbu tuo paciu laiku,nes reikia taupiti pinigus,bet gaunasi,kad nespėji visur viska kaip priklauso sutvarkiti,ačiū.
Pavaduoti kitą darbuotoją galite tik jums sutikus ir už pavadavimą yra mokamas papildomas darbo užmokestis. Taip pat svarbu peržiūrėti darbo sutarties nuostatas, ar nėra nieko pažymėta dėl pavadavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Laba diena.Noreciau pasiteirauti. Esu atleista jau savaite (kaip sake pagal etatu mazinima), ketinu kreiptis i teisma del neteiseto atleidimo (nes esu nescia), pries tai jokiu atleidimo lapeliu nesu gavusi, jokio perspejimo nebuvo. Atleidimo diena nieko pasirasyti neprase. Dabar praejus beveik savaitei, darbdavys skambina, kviecia ateiti pasirasyti atleidimo dokumenta. Kaip man geriau elgtis toliau sitoje situacijoje. Ar galiu dabar pasirasyti, ar tik jei bus nurodytas atleidimas pagal tam tikrus straipsnius?O gal jau nebera jokio skirtumo, pasirasysiu ar ne, nes vis tiek jau esu atleista?
Kol darbo sutartis nenutraukta ir nėra jokių atleidimo dokumentų, teisiškai jūs dirbate toje įmonėje. Jei darbo sutartis nutraukta bet nėra kitų dokumentų ( įspėjimo lapelio ir pan) galite kreiptis į teismą dėl neteisėto atleidimo. Etatų mažinimo pagrindu Jūsų, jei pateikėte pažymą dėl neštumo, negali atleisti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Dirbdama paskutinėje įmonėje išėjau vaiko auginimo atostogų iki 2-iejų metų.Neseniai sužinojau,kad minėta įmonė uždarė savo filialą Panevėžyje,tačiau apie tai negavau jokio įspėjimo,o mano vaikui dveji metukai sueis po pusmečio.Sakykit,ar turėtų man vistiek suteikti darbo vietą tame pačiame mieste,ar turėtų įspėti ir atleisti ,ir ar atleidžiant turėtų išmokėti išeitinę kompensaciją?jei priklauso išeitinė kompensacija,kokio dydžio ir už kokį laikotarpį turėtų ją išmokėti? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Jei nebuvote informuota iš darbdavio pusės, vadinasi darbo sutartis nėra nutraukta. Tam kad gautumėte tikslią informaciją susisiekite su darbdaviu, nes galbūt įmonė sustabdė veiklą, bet oficialiai ji nėra išregistruota iš juridinių asmenų registro. Darbdavys gali nutraukti darbo sutartį be įspėjimo vadovaujantis tik DK 136 str. nurodytais pagrindais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.01.2010)  Laba diena. Šiuo metu dirbu. Esu nėščia. Darbdaviui pažyma pristatyta. Dirbu buhaltere, bet darbdavys nori naikinti mano etatą. Nuo 2010 m. sausio 15 d. įmonėje atsilaisvins sekretorės vieta, todėl darbdavys nori mane pervesti į šias pareigas. Šios pareigos yra laikinos, nes prieš tai dirbusi darbuotoja yra išėjusi vaiko priežiūros atostogų iki 2 m. Ar darbdavys gali mane pervesti į laikinas pareigas ir sumažinti atlyginimą? Mano sutartis buvo neterminuota. O pervedus į kitas pareigas ar ji gali tapti terminuota? Vadinasi aš grįžusi iš vaiko priežiūros atostogų kaip ir nebeturėsiu kur grįžti? Be to norėjau paklausti kaip turi būti įforminamas mano pervedimas į kitas pareigas? Ar darbdavys turi mane įspėti, kad naikinamas mano etatas, nes kolkas raštiškai niekas neįteikta. Ar turi jis mane raštiškai įspėti, kad būsiu pervesta į kitas pareigas ir prieš kiek laiko tai turi būti padaryta? Ačiū už atsakymą:)
Darbo sutarties sąlygos dėl darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų pakeitimo, kaip yra Jūsų atveju, gali būti keičiamos tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui. Jei darbuotojas nesutinka, darbdavys jį gali atleisti remiantis Darbo kodekso 129 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Taip pat, Darbo kodekso 132 str. yra įtvirtinta garantija, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo gimdymo atostogoms, išskyrus atvejus, jei darbo sutartį galima nutraukti be išankstinio įspėjimo, arba pasibaigus laikinosios darbo sutarties terminui. Su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų, darbo sutartis taip pat negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės. Vadinasi, jei Jūs nesutiksite būti perkelta į kitas pareigas, darbdavys Jūsų atleisti negalės. Taip pat norime Jums priminti, kad atostogų, vaikui prižiūrėti, kol kam sueis treji metai, laikotarpiui yra paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė yra visiškai likviduojama. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.12.2009)  Laba diena, norėčiau pasiteirauti, ar finansų direktorius ar direktoriaus pavaduotojas finansų klausimais norintis dirbti privačioje įmonėje privalo turėti ekonomikos aukštąjį išsilavinimą? Jei taip- koks dokumentas tai reglamentuoj? Iš anksto dėkoju. Pagarbiai, Anželika
Tam kad darbuotojas tinkamai ir kvalifikuotai galėtų atlikti savo pareigas turi turėti atitinkamą išsilavinimą toje srityje. Manytume, kad darbuotojas užimantis tokias pareigas turi turėti ekoniminį/ finansinį išsilavinimą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Ar teisiškai įmanoma pradėti dirbti naują darbą ir būti oficialiai įformintam bandomajam laikotarpiui, jeigu dabartiniame darbe esu išleistas neapmokamų atostogų trim mėnesiams. Kolektivynė sutartis dabartiniame darbe yra pasirašyta.
Atlikus Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų analizę rekomenduotume sudaryti naują darbo sutartį iki keturių darbo valandų per dieną, jei pirmoji darbo sutartis yra sudaryta pilnam darbo etatui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Laba diena, esu įdarbintas subsidijuojant darbo biržos siuntimu nuo 2009-07-29. 2009 rugsėjo mėn. gavau pajamų susijusių su autorinėmis paslaugomis. Ar galiu gauti pajamų pagal autorinę sutartį, dirbdamas darbo biržos subsidijuojamoje darbo vietoje? Ar nutrūksta darbo biržos subsidijavimas, jei yra gaunamos papildomos pajamos pagal autorinę sutartį? Jei taip, tai nuo kada? Ar reikia kam nors pranešti apie gautas autorinių paslaugų pajamas, dirbant darbo biržos subsidijuojamoje darbo vietoje? Už rugsėjo mėn. gavau autorinių paslaugų pajamas bei pajamas iš subsidijuojamos darbo biržos darbo vietos. Ar reiks grąžinti pajamas, gautas iš subsidijuojamos darbo biržos vietos? Jei taip, tai kas turėtų grąžinti - darbdavys ar darbuotojas? dekui, Tomas
Rekomenduojame kreiptis į Lietuvos darbo biržą šiuo klausimu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2009)  dirbu parduotuveje neterminuota sutartis savo noru parasiau prasyma iseiti is darbo o darbdavys ji sugrazimo kur kreiptis ?
Pagal DK 127 str. 1d. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Dėl neteisėtų darbdavio veiksmų reikėtų kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2009)  Sveiki, Gavau pasiūlymą dirbti pagal autorinę sutartį, ją pasirayčiau neterminuotam darbo laikui. Tai darbas kompiuteriu suvedineti duomenis ir jas el. forma siūsti darbdaviui. Su darbdaviu bendrautume tik internetu.Tai būtų mano papildomas darbas. Ir jei pvz. norėčiau įsidarbinti kur nors kitur- pilnu etatu ir pasirašyti darbo sutartį , ar aš turiu tokią galimybę? ar tam netrugdytų mano pasirašyta autorinė sutartis? ar ją tektų nutraukti? ačiū už atsakymą.
Autorinė sutartis – nėra darbo sutartis. Pagal autorinę sutartį Jūs neįsidarbinate, o tik įsipareigojate sukurti tam tikrą autorinės teisės saugomą objektą – kūrinį, už kurį Jums turi būti sumokėtas honoraras (autorinis atyginimas). Su asmeniu gali būti tuo pačiu metu sudarytos tiek darbo, tiek ir autorinė sutartys. Tačiau reikia nepamiršti, kad autorinės sutartys gali būti sudaromos tik tuomet, kai sutarties objektas atitinka Autorių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytus požymius. Šio įstatymo 4 straipsnyje yra nurodyti galimi autorių teisių sutarties objekai. Taip pat pažymėtina, kad esminis autorinės sutarties požymis, skiriantis ją nuo kitų sutarčių, yra autoriaus teisių perdavimas. Pagal Jūsų pateiktą informaciją, nėra aišku ar Jūsų darbo rezultatas gali būti laikomas autorinės sutarties objektu. Iškilus klausimams dėl autorinės sutarties sudarymo reikėtų kreiptis į LR Kultūros ministeriją. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.10.2009)  dirbu virtuves pagalbine darbininke 0,5 etato ir skalbiniuų prižiuretoja 0,5 etato,kadangi auklyte turi biuleteni,direktore siuncia mane dirbti už auklyte,kiek kartu per metus ji turi teise mane taip siuntineti,nes čia nori sutaupiti pinigus ir nemoketi pavadavimus,bet manes netenkina darbo grafikas,nes reikia dirbti nuo 8,30 iki 13,30,pietu pertrauka,15,00 ik18,00,o mano grafikas nuo 6,30 iki 15,00,ačiū
Pagal darbo kodekso 119 str. darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje. Išimtys gali būti daromos tik tada, kai reikia užkirsti kelią gaivalinei nelaimei ar gamybinei avarijai, prastovos atveju. Keičiant darbo sutarties sąlygas (darbo funkcijas arba darbovietę), turi būti gautas išankstinis rašytinis darbuotojo sutikimas. Darbo kodeksas numatyto galimybę, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad darbuotojo ir darbdavio susitarimu jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą (Darbo kodekso 114 str., 1 d.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.09.2009)  Buvau sudariusi autorine kurybinio darbo sutarti del tam tikro darbo atlikimo. Mano darbdaviaii paskelbe mano darba man jo nemacius, nepasirasius ir ju paciu visiskai iskraipyta, o po juo padejo mano varda ir pavarde. Ar tai yra autoriniu teisiu pazeidimas ir, jei taip, kokia atsakomybe tai uztraukia? Aciu.
Būtina peržiūrėti, kas yra parašyta autorinėje sutartyje, kurią Jūs pasirašėte. Ar nėra paminėta, kad užsakovas įgyja visas teises į perduotą autorinį kūrinį ir ar gali jį publikuoti neatsiklausęs autoriaus. Sutartyje turi būti nustatyta, kada yra pažeidžiamos teisės ir kokios sankcijos už pažeidimus yra taikomos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.09.2009)  Sveiki, norėčiau pasiteirauti. Dirbdamas tolimųjų reisų vairuotoju, 2008m. vasario mėn. padariau autoįvykį. Žala 7000 eurų (24500 lt). Įmonė, kurioje dirbu, yra pasirašiusi sutartį su draudimo įmone. Draudimas padengė 21 500 Lt, nes įmonei pigiau buvo pasirašyti tokią sutartį, kad dalį, t.y. šiuo atveju 3000lt ji susimoka pati. Ar gali dabar įmonė iš vairuotojo atlyginimo išskaičiuoti šiuos 3000lt, nors kai gaunu dienpinigius, jie niekur nerašo, kad šiuos pinigus išskaičiuoja už tada padarytą žalą, tik kiekvieną kartą duoda 100 eurų mažiau, nei parašyta lape, kurį pasirašau, gaudamas pinigus. P.S. ta žala buvo padaryta tuo atveju, kai įmonė vairuotojui nurodė klaidingą pakrovos adresą ir jis turėjo važiuoti tokiais keliukais, kuriuose įtelpa tik lengvieji automobiliai.
DK 246 str. Reglamentuoja materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygas: „Materialinė atsakomybė atsiranda, kai yra visos šios sąlygos: 1) padaroma žala; 2) žala padaroma neteisėta veika; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais; 6) žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla.“ Padarytos žalos atlyginimas dar priklauso nuo to ar esate pasirašę visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Jei jūsų atveju tokia sutartis yra pasirašyta, tuomet reikia žiūrėti, kas yra nustatyta minėtoje sutartyje. Pagal Jūsų pateiktą situaciją yra matoma, kad darbdavys atskaičiuoja iš Jūsų jo patirtus nuostolius, tačiau to niekur nedeklaruoja. Darbuotojas pasirašydamas dokumentą, kad gauna visą sumą dienpinigių, tačiau realiai gauna mažiau nes atskaitoma dalis pinigų už padarytus nuostolius, sau tik kenkia, kadangi niekur nebus parašyta, kad darbuotojas padengė nuostolius, o jei yra pagrindas tuos nuostolius atskaičiuoti iš darbuotojo, tokiu atveju darbdavys turės teisę tai padaryti oficialiai, o Jūs neįrodysite, kad jis jau atskaičiavo iš Jūsų. Jūs pats sudarote tokią situaciją, kai darbdavys gali du kartus atskaičiuoti iš Jūsų patirtus jo nuostolius. Patirti darbdavio nuostoliai turi būti atskaičiuojami ( jei tam yra pagrindas) iš darbo užmokesčio. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.09.2009)  Laba diena, norėčiau sužinoti ar žmogus dirbantis 0,5 etato valstybės tarnautojų gali papildomai dirbti 0,5 etato antraeilese pareigose UAB arba VĮ ?
Valstybės tarnybos įstatymo 16(1) str. 1 d. įtvirtinta, kad „Valstybės tarnautojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą atlyginimą, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ir gauti atlyginimo“. Valstybės tarnautojas turi gauti leidimą dirbti kitą darbą – tokį sprendimą priima valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo valstybės tarnautojo prašymu. Sprendimas dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą galioja vienerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2009)  Laba diena, norejau suzinoti ar darbdavys teisingai pasielge. Viena darbuotoja isejo kasmetiniu atostogu ir as buvau priimta i jos vieta pagal terminuota darbo sutarti. paskutine atostogu diena ta darbuotoja susilauze koja ir gavo nedarbingumo lapeli. Jo dvieju menesiu kai ji grizo, man darbdavys pasake, kad su manimi sudaryta terminuota darbo sutartis pasibaige. As noriu kreiptis i teisma, kadangi mano terminuota darbo sutartis buvo sudaryta darbuotojos atostogu laikui, taciau pasibaigus siam terminui darbo santykiai faktiškai tesėsi toliau, remiantis LR DK 111 str. mano terminuota darbo sutartis tapo neterminuota. Ar darbdavys elgesi teisingai?
Darbo kodekse numatyta, kad terminuotos darbo sutarties terminas gali būti nustatytas iki tam tikros kalendorinės dienos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo (DK 110 str.). Jei terminui pasibaigus darbo santykiai faktiškai tęsiasi toliau ir nei viena šalis nepareikalavo jos nutraukti, laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. Vadinasi, darbo sutartis su Jumis privalėjo būti nutraukta laikantis visų darbo kodekse numatytų reikalavimų, privalomų nutraukiant neterminuotą darbo sutartį. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  labas vakaras Siuo metu esu dekretinese (nuo 2008 01 02 iki 2010 01 19) kol vaikui sueis 2 metai. Pries dekretines- pareigybes buvo buhalteris-apskaitininkas. Etatas nepanaikintas, bet man bunant dekrete, pakeite pareigybiu pavadinima i apskaitininka- revizoriu. Dalis darbo isliko ta pati, dalis darbo prisidejo revizorio. Noriu paklausti, ar man islieka ta pati darbo vieta nors pasikeite pareigybiu pavadinimas. Kol esu dekrete - idarbintas kitas zmogus. Ar turiu teise grizti i savo darbo vieta, nors pasikeites pareigybiu pavadinimas?
DK 180 str. 3d. nustatyta, kad “ per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.“ Nepriklausomai nuo to kaip pasikeitė pareigybių pavadinimas( svarbu kad darbo pobūdis išliko), darbdavys turi išsaugoti Jums darbo vietą. Taigi Jūs turite pilną teisę grįžti į tą pačią darbo vietą, nes ji turi būti išsaugota Jums. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  Sveiki. Įmonėje dirbau pusantrų metų, tada pastojau ir išėjau i motinystės atostogas. Dabar vaikui jau du metai, noriu grįžti i darbą. Kai nuėjau i personalo skyrių, man sakė, kad darbo vietos jie neturi, jei priims po trijų mėnesiu atleis. Kai grįžau po motinystės atostogų yra pasikeitusi firmos pavadinimas. Man liepė pasirašyti atleidimo iš darbo pažymą ir sudaryti naują sutartį kaip į naują įmonę. Mano vaikui du metukai, ar gali jie mane atleisti iš darbo, kol mano vaikui nėra trijų metukų? Kaip man elgtis? Pagarbiai, Mama
Labai teisingai darote, kad konsultuojatės prieš priimdama sprendimą. Darbdavys neturi teisės Jūsų atleisti, kol vaikui nesėjo treji metai. Taip pat DK 180 str. 3 dalyje nustatyta, kad per vaiko priežiūros atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. Jūs taip pat rašote, kad įmonė pakeitė pavadinimą , tokiu atveju Jūsų darbo sutartyje darbdavys tiesiog padaro pakeitimą, naujos darbo sutarties nereikia pasirašyti. Jūsų teises gali apginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisieksite www. airista.lt nurodytais kontaktais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  sveiki, noriu paklausti apie terminuota darbo sutarti ir atostogas, pradejau dirbti mokytoja ir sutartis prasideda nuo 2009 09 01 ir baigiasi 2010 06 11, ir butu idomu suzinoti ar kad kai baigsis sutartis ji prasites is karto ir man kaip ir kitiems mokytojams bus ismoketi atostoginiai o ar sutarti gali atnaujinti tik nuo rugsejo 1d. ir atostoginiu nemoketi. ACIU
Norime atkreipti dėmesį į tai, kad neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinė sutartis ( DK 109str.2d.). Pasibaigus darbo sutarties terminui yra išmokama kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  Laba diena, nuo 2009-09-01 dienos imoneje mazinami etatai, vadovas reikalauja perrasyt visas darbo sutartis. gal galit atsakyti kuo skiriasi papildomos pareigos nuo papildomo darbo kruvio ir kuriuo atveju reiketu sudaryti papildomas (antras) darbo sutartis. Is anksto dekoju
Kaip supratome iš jūsų pateikto klausimo, įmonėje yra mažinami etatai, ir to pasėkoje darbuotojams padidėja darbo krūvis. Padidėjus darbo krūviui ( iš dviejų administratorių likus vienai ) darbuotojas gali tartis su darbdaviu dėl didesnio darbo užmokesčio, jei bus padidintas darbo užmokestis, tuomet bus reikalingas atitinkamas pakeitimas darbo sutartyje. Jei darbuotojui atlikusiam tarkim administratores pareigas suteikiamos papildomos personalo specialisto pareigos, tuomet reikalinga papildoma darbo sutartis, ruošiant papildomą darbo sutartį reikia atkreipti dėmesį ir suderinti tarp dviejų darbo sutarčių darbo valandų skaičių. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  Laba diena, Noreciau jusu paklausti del darbo santykiu. Dirbu pagrindineje mokykloje 15 m. pradiniu klasiu mokytoja. Turiu vyr.mokytojo kategorija. Baigusi Siauliu universiteta. Gyvenu santuokoje, auginu du vaikus: 7 m. ir 3 m. Kita mokytoja dirba sioje mokykloje 18 m. turi irgi vyr. mokytojo kategorija. Vaiku iki 14 metu neturi. Pavasari buvo planuoti 2 komplektai. Mokykloje gavosi neprognozuota padetis: 1 kl.-2 mok.; 2 kl.- 6 mok.; 3 kl. 3 mok.; 4 kl. - 2 mok. (ko nesitikejome pavasari). 2 mok. isejo i kita mokykla. Zada paleisti 4 klases mokinius ir daryti viena komplekta su jungtinemis klasemis (1,2, ir 3 kl). Direktore sake, kad nenumatytos lesos iseitinems kompensacijoms. Lieka 20 pamoku. Ir sako dalintis su mokytoja per puse. Bet kaip dirbti su 3 klasemis dviems mokytojoms? Skirstytis dalykais? (Ana mokytoja su tuo nesutinka.) Atlyginimo gausime mazai, geriau iseitu kompensacija vienai is mokytoju. Ka galetumete patarti siuo klausimu? Kuriai lieka pirmumas darbe? Iseitines direktorius nesiulo, nes nera skirta tam lesu (sako - dalintis pamokas). O abidvi nemazai metu dirbame sioje mokykloje. Ar mokiniu tevai turi kokia juridine galia pasirinkti viena is mokytoju, kad mokytu ju vaikus? AR vadovausis direktorius darbo kodeksu, ar tevu nuomone jam svarbi bus siuo klausimu? Ar siuo atveju galima gauti kompensacija uz uzdirbtus metus ir ar butu darbuotojas supazindintas pries (2 ar 4 menesius), kad ir nuo rugsejo 1 d., kad bus atleistas uz (2 ar 4 men.), ar bus laikomasi terminu. Juk is karto negali atleisti? Pagal ką moketu iseitine kompensacija ir kokia suma pinigu gauciau tuos 4 men. nuo ispejimo dienos? O jeigu mano atveju duoda ispejima, kad atleis. Tai turetu ispeti pries 4 men., nes turiu vaiku iki 14 metu. O po to priklausytu 5 men. iseitine kompensacija. Ar taip? Ar gali mums ismoketi kompensacija, ar belieka tik vienas kelias dalintis pamokas? Ka galetumete patarti siuo klausimu? Labai aciu. Pagarbiai Jolanta Luksiene
Pagal Jūsų pateiktą situaciją supratome, kad direktorė neatleidžia nei Jūsų, nei Jūsų kolegės iš darbo, o siūlo dalintis pamokas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad išeitinė kompensacija mokama, tik tuo atveju jei darbuotojas atleidžiamas pagal DK 129 str. ( nesant darbuotojo kaltės ) arba DK 136 str. 1d. 6p. ( darbdavį likvidavus). Jei nutrauksite darbo sutartį savo noru, Jums išeitinė kompensacija nepriklausis. DK 140 str. nustatyta, kad Nutraukus darbo sutartį pagal šio Kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Jūsų atveju Jums priklausytų 5 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Pagal DK 130 str. 1d. “Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį). Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius).” Kalbant apie pirmenybę likti darbe, kai darbdavys atleidžia darbuotojus, nesant jų kaltės ( DK 129 str.), norime atkreipti dėmesį į DK 129 str. 4 d.Šioje dalyje nustatyta, kad „Darbo sutartis su darbuotojais auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.“ Darbdavys privalo vadovautis Darbo Kodekso nuostatomis, kitaip Jūs galite apskųsti darbdavio veiksmus, kaip neteisėtus. Kadangi Jūs auginate vaikus iki keturiolikos metų, vadovaujantis DK nuostatomis darbdavys Jūsų atleisti negali, nebent Jūsų palikimas darbe pažeistų darbdavio interesus. Jūsų teises gali apginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais galima susisiekti www. airista.lt nurodytais kontaktais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  Laba diena, esu pradinių klasių mokytoja, šiuo metu grįžtu į darbą po vaiko priežiūros atostogų (jos dar nesibaigę, grįžtu dviem mėnesiais anksčiau), tačiau, kad aš grįšiu būtent šių metų rugpjūtį buvo vadovui žinoma daugiau nei prieš du metus. Apie grįžimą pranešiau raštu. Kadangi būsimųjų pirmokų surinkta tik dvi klasės ir didžioji dauguma vaikų užsirasę pas kitas dvi dirbusias mokytojas, direktorė man klasės neskiria, motyvuodama tuo, kad man išsaugoma darbo vieta, t.y. jos nuomone, mokykla, o čia aš galiu dirbti bet kokį darbą, nors beveik dešimt metų pradirbau pradinių klasių mokytoja. Dabar man siūlo dirbti darbus už mažesnį nei buvo atlygį arba išvis žemesnės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Taip pat buvo pasakyta, kad atleidimo atveju kompensacijos negausiu, nes nėra tam pinigų. Būčiau dėkinga, jei pakomentuotumėte tokią situaciją. Taip pat domina, ar tėvų pageidavimai užsirašant pas tam tikrą mokytoją turi juridinę galią. Ačiū.
Darbo kodekso 180 str. 3 d. numato, kad „ darbuotojui esant vaiko priežiūros atostogose, jam paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus kai įmonė visiškai likviduojama. Taigi darbdavys turėjo išsaugoti Jums darbo vietą/pareigas. Nesant galimybei gražinti į tą pačią darbo vietą, turi pasirūpinti darbo vieta, tačiau darbas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei dirbote iki išeinant vaiko priežiūros atostogų. Taip pat būtina žinoti, kad Darbo kodekso 132 str. 2 d. draudžia atleisti darbuotojus auginančius vaiką iki trijų metų. Esant tokiai situacijai, kuomet atleidžiamas darbuotojas, darbdavys pagal 141 str. 1d. “privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau negu kas mėnesį.“ Tėvai turi teisę reikšti pageidavimus, pas kokią mokytoją leisti savo vaikus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  laba diena. esu išdirbusi kasininke 3 metus. turiu 7 ir 11 metu vaikus,esu išsiskirusi ir auginu juos viena. po atostogu sugrizus i darba,man buvo pranesta(žodžiu) kad nuo kito menesio esu perkeliama dirbti į darzovių skyrių. i mano paaiškinimą kad fiziskai negaliu dirbti tokio darbo demesio nekreipia. ar darbdavis turi teise be mano sutikimo pakeisti darbo pobudi? ar galiu ka nors padaryt?
Darbo pobūdis turi būti sutartas abiejų šalių. Kaip supratome pagal darbo sutartį Jūsų dirbote kasininke, ir dabar keičiasi Jūsų pareigos. Pareigų pasikeitimas turi būti pažymėtas darbo sutartyje. Toks pakeitimas galimas tik Jums sutikus. Darbuotojui nesutikus su darbo sutarties pakeitimais, darbdavys gali nutraukti darbo sutartį. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į DK 135 str. 2d., kurioje nurodoma, kad pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius turi darbuotojai, kurie vieni augina vaikus iki šešiolikos metų. Jūsų teises gali ginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisieksite www. airista.lt nurodytais kontaktais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  Laba diena. Esu vaiko auginimo atostogose iki vaikui sukaks 3m. Noriu grįžti į darbą anksčiau laiko (vaikui dabar 2.5m). Problema yra tame, kad mano etato nebėra. Tai kaip suprantu, man raštiškai pranešus apie ketinimą grįžti į darbą prieš 14d. man turėtų pasiūlyti panašias pareigas ir atlyginimą? Esu girdėjusi, kad įmonė, kurioje dirbau, tokiu atveju siūlo pvz. kasininke dirbti (dirbau administratore) ir darbuotojui nesutikus su tokiomis pareigomis, darbuotojui siūloma išeiti iš darbo savo noru. Kaip tokiu atveju elgtis? Ir ar galima (kadangi mano etato nebėra) prašytis grįžti į darbą kitame mieste? Dirbau Kaune, Dabar gyvenu Vilniuje. Tokio skyriaus, kokiame dirbau Kaune, Vilniuje nėra. Ačiū.
Vadovaujantis DK 180 str.3d. Jums esant vaiko priežiūros atostogose, darbdavys privalo palikti darbo vietą (pareigas) , išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. Taip pat svarbu paminėti, kad darbdavys negali atleisti darbuotojo auginančio vaiką iki trijų metų. Taip Jūs galite prašyti, kad Jūs perkeltų į kitą miestą, jei ten yra laisva, Jums tinkanti, darbo vieta. Prieš priimant svarbius sprendimus visada pasitarkite su teisininkais. Jūsų teises gali ginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisieksite www. airista.lt nurodytais kontaktais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.07.2009)  Noriu paklausti,aš esu sugrižes į darbą po vaiko priežiūros iki 2metų,bet man pasiūle kitą darbą,nors mūsų skyrius yra ir mano pareigos ūžimą kitas darbuotojas.kiek aš žinau mano darbo vietą ir pareigos turi būti išsaugoti nors aš ir būčiau vaiko priežiūrai iki 3 metų.Ar aš neteisi?
Darbdavys turi leisti Jums sugrįžti į tas pačias pareigas, kurias Jūs užėmėte prieš motinystės atostogas. Darbo kodekso 180 str. numatyta, kad „Pagal Šeimos pasirinkimą motinai ( įmotei), tėvui(įtėviui), seneliaisuteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.“ Jūsų teises gali ginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisiekti įmonės tinklapyje www.airista.lt nurodytais telefonais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.07.2009)  Skyriaus vedėja išėjo į dekretą, t.y. ji dabar nėštumo ir gimdymo atostogse, o paskui 2 metus planuoja būti vaiko auginimo atostogose. Aš esu eilinis specialistas, kurio pareiginiuose nuostatuose įrašyta-\"nesant vedėjo vykdo vedėjo funkcijas\". Personalo skyrius man aiškina, kad dabar aš privalau būdama savo pareigybėje vykdyti ir savo ir vedėjo funkcijas visus dvejus metus. Į mano nesutikimą net nereaguoja, apie priemoką taip pat net nekalba. Ar iš tikro šiuo metu esu tokioje beviltiškoje situacijoje? Pagarbiai BIrutė
Dėl darbuotojo darbo masto padidinimo turi būti susitarta ir tai aptarta darbo sutartyje (Darbo Kodeksas 119 str.). Dėl mokėjimo už padidėjusį darbo mastą turite tartis su darbdaviu. Darbo Kodekso 197 str. nustatyta, kad “ kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai daugiau". *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.07.2009)  Laba diena. Norėjau paklausti, aš dirbu mokytojo padėjėja nuo 2006.09.18 darbo sutartis terminuota, ją pratesia. Ir šiais metais pasibaigus darbo sutarciai nori atleisti, ar yra galimybe apginti savo darbo vietą? Kada darbo sutartis tampa neterminuota? Ar draudziama darbdaviams sudarineti terminuotas darbo sutartis jeigu darbas nesezoninis? aciū
Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikram darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Negalima sudaryti terminuotos darbo sutarties jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Pagal Darbo kodekso 111 str. Terminuota sutartis laikoma, kad ji pratęsiama neapibrėžtam laikui tokiais atvejais: “1.Jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (Kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. 2. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (terminuota sutartis sudaroma iki tada , kai pavaduojamas darbuotojas turi grįžti į darbą, bet negrįšta ir kt.). 3. Jeigu darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus šio Kodekso 109 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Ginčus šiuo klausimu sprendžia darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu darbo sutartis pripažįstama neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje.” Jei jums tinka nors vienas atvejis iš aukščiau paminėtų Jūs galite apginti savo teises. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Sveiki, Siuo metu turiu nedarbingumo pazymejima, taciau imoneje sklando gandai, kad ji gali uzsidaryti anksciau, negu as baigsiu sirgti. Norejau pasiteirauti, ar nedarbingumo pazymejimas galios, jeigu imone prades bankroto procedura (t.y. oficialiai nebus veiksni). Kitas klausimas - ar visus su isejimu is darbo dokumentus tureciau susitvarkyti sirgdama (t.y. parasyti isejimo is darbo prasyma, nedarbingumas ir kt.) ar galiu ir veliau. Ar visgi galiu ramiai sirgti, ar reiketu geriau susitvarkyti isejima is imones. Buciau labai dekinga uz skubu atsakyma.
Jei bendrovei, kurioje Jūs dirbate, bus pradėta bankroto procedūra, tai nereiškia, kad bendrovė nuo bankroto pradžios pasibaigs kaip juridinis asmuo. Bankroto bylos nagrinėjimas yra ilgas procesas, trunkantis ne vienerius metus. Jei Jūs bankroto bylos iškėlimo metu sirgsite, Jūs visus dokumentus apie nedarbingumą darbdaviui galėsite pateikti grįžę į darbą, to daryti laikino nedarbingumo nebūtina. Jei Jūs jau dabar norite nutraukti darbo sutartį, tai be jokių apribojimų tai galite padaryti. Tuo atveju, jei bendrovei iškeliama bankroto procedūra, bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo (10 dienų) raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą. Po 15 darbo dienų nuo įspėjimo bankroto administratorius nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Atleistam darbuotojui yra išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo atveju, jei bankrutuojanti bendrovė neturi kaip atsiskaityti su atleistais darbuotojais, darbuotojams atlyginama iš Garantinio fondo lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. ,
(08.01.2009)  Laba diena. Dirbu gamybinėje įmonėje 4 metai. 3 metai dirbu kokybės skyriuje. Nuo lapkričio mėn. mažina etatus. Gvau žodinį įspėjimą, paaiškino kad mane , ryšium su etatų mažinimu perkelia į kitas pareigas t.y į cecho darbininkus. Norėjau paklausti ar turi vadovybė teisę perkelti į daug mažiau apmokamą darbą? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad darbo sutarties sąlyga - darbo funkcija (dirbamas darbas) gali būti keičiamas tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus (pvz. reikia užkirsti kelią gaivalinei nelaimei ar gamybinei avarijai) (DK 120 str. 2 d.) O sumažinti darbuotojo užmokestį, kai keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos, negalima be darbuotojo raštiško sutikimo (DK 120 str. 3 d.) *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  Noreciau detaliau suzinoti kas yra bendradarbiavimo sutartis, kokios jos salygos, kuo ji skiriasi nuo darbo sutarties? Aciu
Bendradarbiavimo sutartis yra viena iš civilinių sutarčių ir ji neturi požymių, būdingų darbo sutarčiai - pavaldumo santykių, atlygintinumo, tęstinių darbo funkcijų vykdymo ir pan. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  Sveiki, norėjau pasiteirauti dėl darbuotojo etato skaičiaus. Kokiu maksimaliu etatu gali dirbti darbuotojas? jei darbas butu dviejose skirtingose darbovietese? ar galimaas darbas 1.75 etato ar reiktu mazinti iki 1.5? Iš anksto ačiū už atsakymą!
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso nuostatas darbuotojas tame pačiame darbe ir/ar kitoje darbovietėje gali dirbti papildomą darbą. Papildomų darbų skaičius nėra ribojamas, tačiau darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų (DK 144 str. 5 d.) *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.09.2006)  Sveiki, bendrovės padalinyje pagal etatų sąrašą dirba 4 dispečeriai. Vienas iš jų atostogauja. Kaip būtų galima sumokėti už pavadavimą likusiems trims dispečeriams: ar pavaduojamas pamainas įtraukti į bendrą darbo laiko apskaitos žiniaraštį (sumokant už viršvalandžius), ar pavaduojamas pamainas įforminti pagal laikinąją darbo sutartį (šiuo atveju be viršvalandžių)? Kuris variantas teisiniu požiūriu priimtinesnis? Ačiū
Kadangi pavadavimas yra susijęs su papildomu darbo krūviu, ko gero geriau būtų įforminti laikinąją darbo sutartį dėl antraelių ar papildomų pareigų. Nes pavadavimas susiję su esamų darbo sąlygų pakeitimu, o tai turi būti atliekama su darbuotojo sutikimu. Taip pat atkreipiu Jūsų dėmėsį į savaitinį darbo laiko ribojimą pagal darbo kodekso 144 str., kuriame sakoma: "maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų." P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(28.08.2006)  Dalyvavau pokalbyje dėl personalo vadybininkės darbo įmonėje, kuri užsiima darbuotojų nuoma. Darbas organizuojamas taip: 2 mėnesiai Lietuvoje ir 1 mėnuo Norvegijoje. Direktorė teigė, jog visiems administracijos darbuotojams taikomas 6 mėnesių bandomasis laikotarpis. Kiek žinau, bandomasis laikotarpis negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai. Kokiais gi pagrindais gali būti numatomas net pusės metų išbandymo terminas? Ačiū.
LR darbo kodekso 106 str. 2 d. nustatyta, jog įstatymų nustatytais atvejais norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, gali būti taikomi ilgesni išbandymo terminai, bet ne ilgesni kaip šeši mėnesiai. Taigi, daroma nuoroda į kitus įstatymus. Kokie tie kiti įstatymai, sunku pasakyti. Gal būt valstybės tarnybos ir pan. Tačiau, neteko susidurti, kad kur nors kitame įstatyme būtų parašyta, jog privačioje įmonėje (taip pat AB ir UAB) gali būti nustatytas ilgesnis išbandymo terminas, nei 3 mėn. Juo labiau, kad LR darbo kodekso 11 str. nustato, jog jeigu tarp darbo kodekso normos ir kito įstatymo ar norminio teisės akto nuostatų yra prieštaravimų, taikoma LR darbo kodekso norma. Atsižvelgiant į tai, manau, jog direktorė yra neteisi. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(31.08.2006)  vyksta imones reorganizacija, visi darbuotojai nuo rugsejo menesio bus perkelti dirbti i kita imone, tiksliau i ta pacia tik kitu vardu registruota, su naujais rekvizitais. Kaip vyksta darbuotoju perkelimas i kita imone? ar nutruksta darbo stazas, sukauptos atostogos? Aciu
Atsiprašome už pavėluotą atsakymą. Vadovaujantis darbo kodekso 30 str. 1 d. 4 p., kuriame sakoma, jog "nepertraukiamasis darbo stažas - tai laikas, dirbtas vienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba keliose įmonėse, įstaigose, organizacijose, jeigu iš vienos darbovietės į kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu darbo pertrauka neviršija nustatytų terminų" turėtų būti įformintas susitarimas tarp įmonių, kad naujoje įmonėje bus užskaitytas stažas, įgytas buvusioje įmonėje su visomis iš to išplaukiančiomis garantijomis. Priešingu atveju, nutraukus darbo sutartį ne dėl darbuotojų kaltės, reiktų išmokėti išeitinę kompensaciją, o darbuotojai galėtų išeiti kasmetinių atostogų tik praėjus 6 mėn. nuo naujų darbo sutarčių sudarymo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(19.05.2006)  Sveiki, noriu Jūsų paklausti, kokią juridinę galią turi toks darbo sutarties punktas (po sutarties nutraukimo) Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja: po darbo sutarties nutraukimo, darbuotojas du metus nedirbs pardavimo vadybininko / vadovo darbo kitose (tam tikromis prekėmis) Lietuvoje prekiaujančiose įmonėse. Iš anksto Ačiū
Vadovaujantis asmenine buvusio Aukščiausiojo teismo teisėjo nuomone, ta nuostata yra niekinė, jei nėra numtatyta, kad buvęs darbdavys mokėtų kompensaciją už tą laiką, kurį darbuotojui draudžiama dirbti konkretų darbą. Tačiau tai nėra oficialu. Bet kokiu atveju, jei nėra numatyta jokių sankcijų, baudų ir pan. tai tos nuostatos pažeidimas nesukeltų jokių pasekmių. Be to, atsižvelgiant į tai, jog darbo santykiuose darbuotojas yra silpnesnioji pusė, tokią nuostatą teismo keliu būtų galima pripažinti negaliojančia. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.05.2006)  Norečiau Jūsų paklausti įsidarbinau dar tik pirmoje darbovieteje, tai dar neturiu patirties. Norėjau paklausti: darbdavys paskyrė dviejų mėnesių bandomąjį laiktarpį (tai čia terminuota sutartis?), reiks pasirašyti autorinę sutartį, pagal kurią atlyginimas pakiltų, priklausomai nuo rezultatų. Ar čia viskas gerai? Ačiū už sugaišta laika. Lauskiu atsakymo.
Jei darbo sutartyje nėra nurodyta, kad ji terminuota, vadinasi ji neterminuota, o tik nustatytas 2 mėn. trukmės bandomasis laikotarpis. Pagala autorinę sutartį gaunamoms sumoms yra taikomas mažesnis pajamų mokestis - 15 proc. vietoje 33 proc. pagal darbo sutartį. Taigi, dardavys Jūsų sąskaita sutaupo. Be to, nuo išmokų pagal autorinę sutartį nėra mokami mokesčiai "sodrai". Iš to išplaukia, jog turite mažesnes socialines garantijas, tik tokias, kokios yra pagal darbo sutartį. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.02.2006)  Ar gali buti darbuotojui pratęsiamas bandomasis laikotarpis iki 6 menesių? (darbuotojo pareigos-prekybos konsultantas).
Darbo kodeksas numato trijų mėnesių terminą ir nurodo, jog įstatymų nustatytais atvejais gali būti taikomi ilgesni terminai nei 3 mėn., bet ne daugiau kaip 6 mėn. Kokie tie kiti atvejai, nėra žinoma, todėl darytina išvada, jog terminas neturėtų būti ilgesnis nei 6 mėn. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(31.01.2006)  Mokytojai Editai Lopetaitienei išėjus nėštumo ir gimdymo atostogų jos vedamas pamokas vaduoja Gediminas Marozas, o G.Marozo pamokas vaduoja Rita Valutienė. Kaip man patartumėte sudaryti darbo sutartį su R.Valutiene, jeigu ji dirbs tol, kol grįš iš atostogų E.Lopetaitienė, o iš tiesų ji vaduoja ne E.Lopetaitienės, o G.Marozo vedamas pamokas? Lauksime Jūsų atsakymo.
Vienas iš variantų galėtų būti tai, kad įforminamas darbo sutarties pakeitimas, kur numatomi papildomi darbai pavaduojantiems mokytojams, atitinkamai yra papildomas apmokėjimas. Tačiau, tai tik vienas iš variantų. Taip pat siūlyčiau atsižvelgti į LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1195, 2003 - 09 - 30, dėl darbo laiko trukmės, kad pavaduojantys mokytojai neviršytų leistino darbo laiko per savaitę. Siūlyčiau papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje, www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(20.01.2006)  Norėčiau pasiteirauti, kur kreiptis ir kokių priemonių galiu imtis, jei viršininkas (ne darbdavys) pažeidžia mano teises: paveda dirbti darbus, kurie neįeina į mano pareiginius nuostatus (įrodymas - parašytas tarnybinis, kuriame išvardinti neatlikti darbai)? Nuoširdžiai dėkoju
Darbo ginčai darbovietėse vadovaujantis galiojančiu darbo kodeksu turi būti nagrinėjami darbovietėse sudaromose darbo ginčų komisijose. Jų sudarymo tvarką reklamentuoja Darbo kodeksas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.01.2006)  Sveiki, kur galima būtų sužinoti IT srities pardavimo vadybininko vid. darbo užmokestį? ačiū
Pabandykite informacijos paieškoti Statistikos departamento interneto svetainėje adresu www.std.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.01.2006)  Sveiki, labai reikia konsultacijos. Turiu individualios veiklos pažymėjimą, dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo. Norėčiau sužinoti ar toje pačioje įmonėje galėčiau gauti atlygį: dalį kaip buhalterė pasamdyta pagal darbo sutartį ir dalį pagal paslaugų teikimo sutartį, kaip asmuo užsiimantis individualia veikla. Man pilnai gauti atlygį pagal darbo sutartį neapsimoka, nes būtų antraeiles pareigos, o IĮ savininkui būtinai reikia iforminto buhalterio, kad esant reikalui būtų kam paaiškinti kas ir kaip bei prisiimti atsakomybę už buhalterinių įrašų teisingumą. Pagarbiai Diana Klipčiuvienė
Tam, kad buhalteris galėtų prsiimti atsakomybę už atliekamą darbą, "už padėtą parašą", jis turi būti įmonės darbuotojas. Darbas toje pačioje įmonėje ir pgala darbo sutartį ir su verslo liudijimu galėtų būti traktuojamas kaip mokesčių slėpimas, nes faktiškai tarp įmonės ir buhalterio susiklosto darbo santykiai. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.12.2005)  Įmonėje pagal slenkantį darbo grafiką dirba 4 sargai. Jie budi kas ketvirta para po 24 val. Per savaitę jie išdirba po 48 val. Pagal darbo sutartį jie yra apiforminti už minimalų darbo užmokestį (t.y. 550 Lt/mėn). Ar jiems reikia mokėti už naktinį darbą ir už viršvalandžius? Ačiū.
Pagal darbo kodekso 193 str. už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). Toliau, pagal to paties kodekso 194 str. už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2005)  Ar su įmonės direktoriumi (ir kitais administracijos darbuotojais) būtina sudaryti individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartį? Ar neužtenka ilgalaikio turto ir inventoriaus priėmimo ir perdavimo akto, kad atsakytų už jam priskirtą turtą?
Pagal darbo kodeksą, neribota materialinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jei įmonėje sudaryta kolektyvinė darbo sutartis ir sudaryto visiškos materialinės atsakomybės sutartys. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.12.2005)  Baigiau mokslus, aktyviai ieškau darbo. Jei gaučiau darbą, į ką reikia atkreipti dėmesį, sudarant sutartis?
Reikia atkreipti dėmesį į Jums taikomus apribojimus, ar nėra nerealių reikalavimų išvaizdai, darbo laikui ir pan. Taip pat ar nėra ribojimo nutraukus darbo sutartį dirbti kitoje įmonėje tokį pat darbą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.12.2005)  Norėčiau sužinoti dėl darbo sutarčių. Aš dirbu biudžetinėje įstaigoje, kurioje buvo sudarytos kelios terminuotos darbo sutartys: kol darbuotoja bus dekretinėse atostogose, kol augins vaikeli iki 1 metų ir kita kol bus kasmetinėse atostogose. Grižus darbuotojai iš atostogų aš nebuvau atleista, dėl manęs buvo sukurtas naujas etatas. Ar su manim turi būti sudaroma nauja darbo sutartis ar ji automatiškai tampa neterminuota?
Jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (darbo kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Kiek teisiškai dabdaviai gali nustatyti darbo valandų per savaitę?
1. Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. 2. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. 3. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. 4. Tam tikrų kategorijų (gydymo, globos (rūpybos), vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, ryšių specializuotų tarnybų bei avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų ir kitų tarnybų, dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams, budėtojams patalpose darbo laikas gali būti iki dvidešimt keturių valandų per parą. Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip dvidešimt keturios valandos. Tokių darbų sąrašą tvirtina Vyriausybė. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.
(18.11.2005)  Norėčiau sužinoti dėl darbo sutačių pratęsinėjimo. Aš dirbu tokiam darbe, kur per du metus jau 3 kartus pratęsė darbo sutartis. Pirmą kartą nuo 02 mėn. iki 12mėn., poto no 12 iki 10mėn., nuo 10 iki 12 ir vėl nori pratęsti nuo 12 iki 03, o paskui tikriausiai ir vėl. Kiek kartų galima taip pretęsinėti darbo sutartis kai darbas nesezoninis? Ką tokiu atveju reiktų daryti. Dėkoju
Kai darbas nėra sezoninio pobūdžio, draudžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis. Na nebebt, kai sudaroma darbo sutartis su darbuotoju, kuris laikinai užima kito žmogaus, išėjusio nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros iki vienerių ar trejų metų. Jūsų darbdavys elgiasi neteisėtai. Darbdavys matyt nori apsaugoti savo siaurus interesus - suėjus darbo sutarties terminui, nereikė įspėti apie atleidimą prieš 2 ar 4 mėnesius. Jei manote, kad tai pažeidžia Jūsų interesus, galite kreiptis į valstybinę darbo inspekciją. Išsamesnė informacija www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2005)  Vaikui 11 mėn., aš įsidarbinau, bet dar skaitausi dirbanti ir senoj darbovietėj. Naujoj darbovietėj man leido neišeit iš senos, tai dabar, kuris darbas mano pirmaeilis, naujam darbe sakė, kad iki 1m. pirmaeilis senas darbas, nuo 1m., jau antraeilis, nes antraeiliame tik gausiu pinigus. Įsidarbinus mano atveju, ar dar reikia pačiai ką nors pranešt senai darbovietei, Sodrai ar kur?
Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą), iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui, kuris darbuotoją priima į antraeiles pareigas (darbą), iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, būsimajam darbdaviui turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą. Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir yra saugomos kartu su darbo sutartimi. Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 5 d. NPD (neapmokestinamas pajamų dydis) mokestiniu laikotarpiu taikomas, kai gyventojas pateikia laisvos formos prašymą vienoje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje. Taigi turėtumėte pateikti prašymą Jūsų antrai darbovietei dėl mokesčių apskaičiavimo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2005)  Ar tiesa, kad patys jauniausi vaikai gali dirbti nuo 14 metų, jei taip, kokius darbus jie galėtų dirbti?
Nėra vieningo darbų sąrašo, kuriuos gali dirbti asmenys nuo 14 m. Yra tik numatytos papildomos sąlygos, tokios, kaip Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio laikas darbuotojams iki šešiolikos metų privalo būti ne trumpesnis kaip keturiolika valandų, o asmenims nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų - ne trumpesnis kaip dvylika valandų ir apimti laiką nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. Taip pat teisės aktuose yra nustatyta, jog asmenys, dirbdantys darbą, susijusį su materialinių vertybių (pvz. sargai), turi būti ne jaunesni, nei 18 metų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.10.2005)  Ar būdama vaiko auginimo atostogose galiu dirbti kitame darbe pilną etatą, kol grįšiu į senąjį?Ar tai bus antraeilis?Ar naujam darbdaviui sakyti, kad tai antraeilis darbas (nes dėl viso pikto nenoriu dar rašyti prašymo dėl išėjimo senoje darbovietėje, nes gal vėliau grįšiu)?
Galite ir tai bus antraeilis darbas. Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą), iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui, kuris darbuotoją priima į antraeiles pareigas (darbą), iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, būsimajam darbdaviui turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą. Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir yra saugomos kartu su darbo sutartimi. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2005)  Laba diena, Jeigu šiuo metu dirbu puse etato, ar galiu dar papildomai dirbti ir pilnu etatu? Ar atsiranda kokie nors sunkumai mano būsimam darbdaviui mane įdarbinant. Gal keičiasi mokami mokesčiai iš darbuotojo ir / ar darbdavio pozicijų? Dėkoju.
Galite papildomai dirbti, jei Jūsų dirbamas darbas per kelias darbo vietas neviršys 48 valandų per savaitę. Darbą antraeilėse pareigose reglamentuoja LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS "DĖL ATSKIRŲ DARBO SUTARČIŲ YPATUMŲ PATVIRTINIMO", 2003 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 1043. Jį galite rasti www.litlex.lt ar www.lrs.lt teisės aktų bazėse. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.09.2005)  Darbo sutartyje darbdavys nori įrašyti: privaloma gražinti pinigus už kvalifikacinius kursus, jei sutartis nutraukiama anksčiau nei 10 metų. Ar yra koks teisinis aktas leidžiantis daryti tokį įrašą? Ką pasiūlytumėte, kad galėčiau paprieštarauti darbdaviui dėl tokio apribojimo?
Darbo kodekso 127 str. 3 dalyje iki 2005 - 05 - 28 buvo nuostata, jog darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir kt. Dabar tokios nuostatos nebeliko. Todėl visiškai nebeaišku, kieno interesai labiau ginami - ar iš viso draudžiama įrašinėti į darbo sutartis sąlygas apie kompensacijas už darbuotojo mokymus, ar tiesiog nebeliko vienerių metų apribojimo. Tačiau negali būti taip, jog tik vienos šalies interesai labiau ginami. Vienareikšmio atsakymo nėra. Reikia bandyti tartis gražiuoju. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Mūsų mokyklos mokinių maitinimas perduodamas privatininkui. Čia dirbusiai virėjai siūlomas tas pats darbas, tik sumažinus pilną etatą iki 0,75 etatinio vnt. Ar tai nepažeidžia jos teisių, turint galvoje, kad ji virtuvėje dirba viena ir kasdien aptarnauja apie 80 žmonių?
Žiūrint iš socialinės pusės, tai pažeidžia. Yra du keliai - arba nutraukti darbo sutartį, arba kreiptis į darbo inspekciją ir susigadinti santykius su būsimu darbdaviu, kuris tik ir ieškos priekabių. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Laba diena. Esu studentė, dirbanti viešojoje įstaigoje pilnu etatu, tačiau dirbu dvidešimt valandų per savaitę, gaudama valstybės nustatytą minimalų atlyginimą. Šios sąlygos yra nurodytos mano darbo sutartyje. Šiuo metu įstaiga reorganizuojama, o naujieji darbdaviai nesutinka laikytis ankstesnės sutarties, sakydami, kad už vieną etatą turiu dirbti aštuonias valandas. Ar as galiu reikalauti laikytis darbo sutarties, nes darbuotojai perkeliami pagal 138 str., tęsiant darbo santykius?
Galite be jokios abejonės. Darbo sutarties pakeisti darbdavys vienašališkai pakeisti taip pat neturi teisės. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.06.2005)  Įsidarbinau į darbą vyr. buhaltere. Sudaryta normali darbo sutartis. Tačiau po savaitės sužinojau, kad buvusi vyr. buhalterė išėjo vaiko priežiūros atostogų iki vienerių metų ir sugrįš į darbą. Ar įmonė turi priimti ją būtinai į vyr.buhalterės pareigas ar gali pasiūlyti jai buhalterės pareigas? Jeigu panorės būti tik vyr.buhaltere, ką turi daryti įmonė? Mano sutartyje nenurodyta, kad aš priimta laikinai ar panašiai.
Siūlyčiau šią situaciją išsiaiškinti su darbdaviu. Jei Jūs dirbate ne valstybinėje institucijoje, tai darbuotojų etatų skaičius priklauso tik nuo darbdavio. Taigi, jei Jūsų sutartis nėra terminuota, galima būti ramiai. Aišku, moteriai, kuri išėjo vaiko priežiūros atostogų iki vienerių metų, turi būti išsaugota darbo vieta. Dar kartą primygtinai siūlyčiau šią situaciją aptarti su darbdaviu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(07.06.2005)  Sveiki, Norėjau pasiteirauti, ar yra teisėtas toks dalykas, kad darbdavys reikalautų pasirašyti sutartį, kad keturis metus neturėsiu vaikų. Jei sutarties nevykdyčiau, man tektų sumokėti 50 000Lt baudą įmonei.
Sunku vienareikšmiškai pasakyti. Tokia sutarties nuostata yra labiau nemorali, nei neteisėta. Pasirašius tokią sutartį reiktų ko gero kreiptis į teismą, kad pripažinti tokią nuostatą negaliojančia, nes ji nepgrįstai varžo asmens prigimtines teises. Jei visgi pasirašytumėte tokią nuostatą, tačiau jos nesilaikytumėte ir baudos nemokėtumėte darbdaviui tektų kreiptis į teismą, kad jam priteistų baudą iš Jūsų. Tada jau teismas spręstų, ar sutarties nuostata, atimanti iš Jūsų galimybę turėti vaikų yra teisėta ir morali ar ne. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(18.05.2005)  Sveiki! Norėčiau Jūsų paklausti. Aš dirbu mokytoja pilną darbo dieną, dar dirbu 0. 75 etato kaip mokyklos sekretorė. Ar aš galiu dirbti tokį kruvį? Juk darbo diena per savaitę gaunasi 66 valandos, o galima dirbti per savaite 48 valandas. Kaip suprasti strapsnio teiginį, kad su papildomu darbu galima dirbti 12 valandų per dieną, o kitam straipsnį jau teigiama, kad maksimalus darbo laikas 48 valandos? Ačiū už atsakymą.
Visų pirma, remiantis LR Vyriausybės 2003 - 09 - 30 nutarimu Nr. 1195 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, mokytojams, dirbantiems bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštesniosiose, neformaliojo švietimo mokyklose, kolegijose, specialiuosiuose vaikų globos ir auklėjimo namuose nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo savaitė. Straipsnio teiginį "galima dirbti 12 valandų per dieną, o kitam straipsnį jau teigiama, kad maksimalus darbo laikas 48 valandos" manyčiau reiktų suprasti taip, kad dirbant 12 valandų turi būti atitinkamos pertraukos tarp darbo laiko, kad maksimalus darbo laikas nebūtų ilgesnis nei 48 valandos. Siūlyčiau Jums rūpimu klausimu papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(18.05.2005)  Jei terminuota darbo sutartis yra nenutraukiama, o pratęsiama, ar ji tampa neterminuota?
Remiantis LR DK 111 str. jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (darbo kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuotojas po atostogų negrįžta į darbą ir kt.). Jeigu darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus darbo kodekso 109 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Ginčus šiuo klausimu sprendžia darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu darbo sutartis pripažįstama neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(31.03.2005)  Priimant į darbą darbdavys iškėlė sąlygą, kad reikės užsiregistruoti mokesčiū inspekcijoje (isšiimti patentą, lyg taip suformulavau, nelabai gerai žinau formuluotę). Man mokės atlyginimą, o aš turėčiau pati susimokėti mokesčius mokesčių inspekcijoje. Ar man nuo to, pinigų atžvilgiu, bus blogiau ar ne? Ir domina, kodėl taip gali daryti darbdavys, kokia jam iš to nauda? Ačiū
Įdomu, kokiu pagrindu darbdavys mokės Jums atlyginimą, jei Jūs registruositės mokesčių inspekcijoje ir gausite verslo liudijimą (ne patentą)? Nes asmenys, gavę verslo liudijimą verčiasi individualia veikla, savarankiškai tvarkosi savo buhalteriją, moka mokesčius ir pan. Verslo liudijimų išdavimo tvarką nustato LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1797, 2002 - 11 - 19. Veiklos sąrašas, kuria verčiantis išduodamas verslo liudijimas yra įtvirtintas valstybinės mokesčių inspekcijos įsakyme Nr. 333, 2002 - 11 - 21. Dėl naudos piniginės naudos Jums sunku atsakyti vienareikšmiškai - reikės savarankiškai tvarkytis buhalteriją, mokėti mokesčius ir pan. Vien jau tai kainuos papildomai, be to sugaišite nemažai laiko.
(23.03.2005)  Laba diena Turiu klausimą dėl darbo sutarties pasirašymo. Įmonėje yra vienintelis akcininkas. Priimant į darbą vadovą, kas turi pasirašyti darbo sutartyje, kur yra darbdavys. Ar būtinai turi būti paskirtas įgaliotas asmuo, jeigu taip, kokia tvarka? Ar gali priimtas vadovas pasirašyti darbdavio vietoje?
Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys (jei valdyba nesudaroma - stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas stebėtojų tarybos įgaliotas narys, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba - visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo). Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.
(09.12.2004)  Turiu pasirašęs su įmone tokią sutarti, kuri mane įpareigoja išeinant iš darbo sumokėti už kursus. Man įdomu, ar ši sutartis galioja nuo tada, kada pasirašiau, ar nuo tada, kada gavau atestacijos pažymėjimą?
Sutartis galioja nuo sudarymo (pasirašymo) dienos, jei sutartyje nėra numatyta vėlesnė įsigaliojimo data.
(25.10.2004)  Kaip surašyti teisingai darbo sutartį žmogui dirbančiam pagal vienetinius įkainius? Kadangi tų įkainių pakankamai daug atskirai produkcijai, ar reikia juos visus išvardinti darbo sutartyje? Ar galima tiesiog rašyti, kad tai yra apmokėjimas pagal vienetinius įkainius, ar privaloma nurodyti kažkokį orientacinį-vidutinį mėnesinį atlyginimą?
Manau, kad vienetinius įkainius reiktų įvardyti, galima būtų tai padaryti surašant priedą prie sutarties. Kita vertus, kad ir kaip bus nustatytas atlyginimo apskaičiavimas, minimalus atlyginimas negali būti mažesnis už teisės aktais nustatytą minimalų atlyginimą. Siūlyčiau pasikonsultuoti ir darbo inspekcijoje www.vdi.lt
(25.10.2004)  Darbo sutartis terminuota. Pasirašyta iki 2005 - 08 - 31. Jei išenama dekretinių atostogų 2005 gegužės mėnesį, ar darbdavys privalo po metų mane priimti į darbą ir ar darbo sutartis tampa neterminuota. Labai ačiū.
Aukščiausiasis teismas konsultacijoje yra pasisakęs, jog DK 132 straipsnio 1 dalis, nustatanti garantijas nėščioms moterims, draudžia nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus. DK 126 straipsnio 1 dalyje nustatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas patenka tarp tų pagrindų, pagal kuriuos DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdaviui draudžiama nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Taigi DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdavys neturi teisės nutraukti terminuotą darbo sutartį su nėščia moterimi pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (dura lex, sed lex).
(14.10.2004)  Norėčiau sužinoti, ar yra kokia nors sutartis, pagal kurią darbuotojas, išėjęs motinystės atostogų galėtų namuose dirbti pas tą patį darbdavį ir gauti 70 proc. sodros išmokų, bet kartu oficialiai rodyti gaunamas pajamas iš darbo namuose ir mokėti mokesčius.
Kiek žinau, nėra tokios sutarties. Galima arba atostogauti, arba dirbti.
(29.09.2004)  Laba diena, Ar yra galimybių sudaryti laikiną darbo sutartį su darbuotoju? Nes darbuotojas priimamas vieno projekto atlikimo laikotarpiui. Dekui.
Pagal darbo kodeksą, negalima sudaryti terminuotos sutarties, jei darbas iš esmės yra neterminuoto pobūdžio. Taigi, jei po projekto atlikimo darbuotojas nėra reikalingas, tuomet manau, kad galima terminuota darbo sutartis. Be to, remiantis LR DK 113 str., laikinąją darbo sutartį galima sudaryti 2 mėn., tačiau tokios sutarties sudarymo pagrindus, pakeitimo ir pasibaigimo bei darbuotojų poilsio ir laiko ypatybes nustato 2003 - 08 - 19 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1043, "DĖL ATSKIRŲ DARBO SUTARČIŲ YPATUMŲ PATVIRTINIMO" (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216556&Condition2=)
(27.09.2004)  Laba diena, viena auginu vaiką, kuriam spalio 24 sueis 1 metai. Dirbu pamaininį darbą. Pagal darbo kodeksą, man negali skirti naktinių pamainų, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Esu priimta pilnam etatui, tačiau viršininkė davė tik pusę, kadangi negali skirti visų pamainų. Kiek žinau, ne pilną darbo krūvį galima skirti tik su darbuotojo sutikimu. Kadangi viena auginu vaiką, tai turiu pirmumo teisę rinkdamasi pamainas (lopšelis dirba 7:00 - 19:00), taigi norėčiau sutilpti į tą laiką. Tačiau viršininkė privertė parašyti prašymą, kad noriu dirbti naktimis ir tik tokiu atveju davė pilną etatą. Ar yra kokia nors instancija, kuri tokiu atveju turėtų ginti mano teises? Ar mano viršininkė privalo man duoti pilną etatą ir leisti pasirinkti pamainas? 60 žmonių kolektyve aš vieinintelė viena auginu mažametį vaiką. Jei pasiskųsiu, ar gali mane dėl to atleisti?
Jums dėretų kreiptis į valstybinę darbo inspekciją. www.vdi.lt Tai, kad, Jūs kreipėtės į darbo inspekcija nėra pagrindas Jus atleisti, tačiau viršininikė nežiūrės į Jus "teigiamai", be to gali "prisigalvoti" visokių priežasčių ir atleisti Jus iš darbo. Siūlyčiau įvertinti riziką ir galimas pasekmes.
(24.09.2004)  Buvau priimta dirbti terminuotam laikotarpiui pavaduoti atostogaujančius darbuotojus. Mano sutartis pratęsiama kas mėnesį, nes pavaduoju vis kitą darbuotoją. Pareigos išlieka tos pačios. Taip dirbu beveik metus. Ar tai teisėta? Ar man priklauso atostogos?
Iš esmės, tam, kad pavaduoti neesantį darbuotoją su Jumis gali būti sudaryta terminuota darbo sutartis. Tačiau, kad ir kokį trumpą terminą Jūs dirbtumėte, atostogos Jums priklauso. Jei nepavyktų su darbdaviu susitarti gražiuoju, tektų kreiptis į teismą.
(21.09.2004)  Darbuotojui sudarius darbo sutartį buvo nustatytas 2 mėn. bandomasis laikotarpis. Ar galima jį pratęsti dar vienam menėsiui ir kaip tai reikėtu atlikti?
Galima pratęsti bandomąjį laikotarpį abišaliu rašytiniu susitarimu, kuris būtų įforminamas kaip darbo sutarties punkto, numatančio bandomojo laikotarpio trukmę, pakeitimas. Tas dokumentas galėtų vadintis darbo sutartie papildymas arba pakeitimas.
(24.08.2004)  Laba diena, Man reikėtų jūsų konsultacijos. Nuo 2003 metų pradėjau dirbti Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijoje dėstytoja, mano sutartis buvo sudaryta terminuota, pasibaigus terminui, ji buvo nutraukta. Dabar vėl ketina su manimi sudaryti terminuotą sutartį. Ar tai teisiška, kad darbdavys gali antrus iš eilės metus sudaryti terminuotą sutartį, ar tai priklauso nuo įstaigos bei vadovo nuostatų? Ar aš turiu teisę reikalauti, kad su manimi sudaryti neterminuotą sutartį? Su pagarba Inga Benetienė
Formaliai remiantis LR Darbo kodekso nuostatomis, jei darbas yra nuolatinio pobūdžio, draudžiama sudarinėti terminuotas sutartis. Taigi, Jūs galite reikalauti, kad su Jumis būtų sudaryta neterminuota sutartis.
(23.08.2004)  Sudaryta įsipareigojimo sutartis, kad darbdavys man sumokės už mokslus, trunksiančius 3, 5 m. medicinos universitete, o aš jam kiekvieną mėnesį privalėsiu mokėti tam tikrą pinigų sumą, kad išsimokėčiau už semestrą. Tačiau sutartyje yra tokia salyga, jog aš turiu įsipareigoti, kad kai pabaigsiu mokslus, turėsiu dirbti toje įmonėje nemažiau kaip 5 metus. Jei nutrauksiu sutartį, darbdaviui privalėsiu grąžinti visus pinigus, kurie buvo sumokėti už mano mokslus, bet kaip jau minėjau, aš už tuos mokslus ir taip būsiu gražinus pinigus, nes kiekvieną mėnesį privalėsiu atiduoti tam tikrą sumą iki einamo semestro pradžios. Tad ar nebus čia pažeistas LR DK 127 str.3p ir ar darbdavys turi teisę mane įpareigoti, kad aš turiu pabaigus mokslus dar dirbti imonėje 5m. bei reikalauti visų pinigų nors aš jam juos atiduosiu, nes mokėsiu kiekvieną mėnesį. Darbdaviui pagal LR DK priklauso atsiimti tik už 1 paskutinius metus. Labai labai ačiū už atsakymą.
Darbdavys piktnaudžiauja ir jis neteisus. Siūlyčiau kitą išeitį - bankai siūlio paskolas studentams, kurias galima atiduoti per 15 m. ir pradėti grąžinti per 1 metus nuo studijų baigimo. Šiaip aišku, kad darbdavys neturi teisės reikalauti to, kas jam nepriklauso, nes Jūs su juo jau būsite atsiskaičiusi. Nebet sutarties nutraukimo dieną Jūs būtumėte skolinga. O dėl reikalavimo 5 m. dirbti įmonėje tai jis nėra nei teisėtas, nei neteisėtas, Jūs paprasčiausiai su tuo reikalavimu galite nesutikti.
(17.08.2004)  Dirbu pagal autorinę sutartį. Ar darbdavys privalo išduoti pažymą apie gaunamas pajamas, jei jos man reikia?Ar bankai teikiant paskolą įskaito autorinį atlyginimą?
Kiek man žinoma, bankams svarbios visos oficialiai gaunamos pajamos, bet dėl tikrumo siūlyčiau kreiptis į banko specialistus, jie tikrai paaiškins. Jei Jūs su asmeniu (fiziniu ar juridiniu), kurį vadinate darbdaviu neesate sudarę darbo sutarties, o tik autorinę, formaliai jis nėra Jūsų darbdavys. Taip pat Jūs turtėtumėte savarankiškai pasirūpinti savo socialiniu draudimu. Darbo santykiai Lietuvoje oficialiai įforminami pasirašant darbo sutartį.
(07.07.2004)  Ar teisėta, jei darbdavys prašo pasirašyti sutartį, kad neišeičiau dirbti pas konkurentus, ar neįsteigčiau panašios srities įmonės?
Nuostata apie tai, kad darbuotojas po sutarties nutraukimo negali dirbti panašaus darbo kurį laiką yra teisėta ir galima. Tačiau tas ribojimas dirbti tokį patį darbą negali būti begalinis. Tačiau reiktų pasvarstyti, jei visgi darbo santykiai nutrūktų - ką žmogui veikti, jei kelis metus negali dirbti to, ką moki?
(30.06.2004)  Įmonėje 3 savaites mokiausi darbo specifikos, tačiau įforminta nebuvau ir negavau jokio atlyginimo. Ar man priklausė mokinio atlyginimas? Ačiū
Su Jumis turėjo būti sudaryta darbo sutartis. Tai, kad Jūs dirbote be sutarties yra nelegalus darbas.
(14.06.2004)  Sveiki. Norėčiau paklausti, į ką reikėtų atkreipti demesį sudarant darbo sutartį dėl atlyginimo. Dažniausiai skelbimuose yra siūlomas dydesnis atlyginimas, o nuėjus į pokalbį, jis kažkaip sumažėja.Ačiū.
Tipinė darbo sutartis patvirtinta teisės aktais ir darbdaviai laisva valia negali keisti jos formos. Pagrindinis dalykas, dėl ko reikia susidarti prieš sudarant darbo sutartį yra atlyginimas už darbą bei darbo sąlygos (darbo pobūdis ir pan.)
(18.05.2004)  Gal galėtumėte pasiūlyti, koks galėtų būti tinkamas įrašas darbo sutartyje, priimant darbuotoją terminuotam laikui, iki kol grįš iš po gimdymo atostogų buvusi darbuotoja? Ačiū.
Manau, kad galima būtų nurodyti terminą, iki kada terminuota sutartis galioja, o taip pat įrašyti, dėl ko sudaroma būtent terminuota sutartis - t.y. darbuotojas priimamas į darbą laikinai, kad pavaduotų ar pakeistų darbuotoją, esančią dekretinėse atostogose. Bet siūlyčiau pabandyti pasiteirauti Valstybinėje darbo inspekcijoje - www.vdi.lt
(18.05.2004)  Kokius dokumentus būtina pasirašyti įdarbinant žmogų pagal terminuotą darbo sutartį (t.y. darbo sutartis, priešgaisrinė, darbo sauga?)? Kur rasti šių visų dokumentų pavyzdžius?
Manau, jog tokius pačius, kaip ir priimat darbuotoją nuolatiniam darbui. Dėl išsamesnės informacijos siūlyčiau kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją - www.vdi.lt
(14.05.2004)  Dirbu pagal terminuotą darbo sutartį (kol grįš darbuotoja iš dekretinių atostogų). Ar galiu savo noru nutraukti anksčiau darbo sutartį. Jei taip, ar reikės atidirbti 2 savaites?
Žinoma, kad savo noru darbo sutartį galite nutraukti. 14 dienų terminas, prieš kurį reikia įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą yra standartinis, jei nėra kitokių aplinkybių - liga, jei darbdavys pažeidinėja įstatymus ir pan., Tačiau yra galimybė nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Tuomet darbo terminas iki sutarties nutraukimo gali būti trumpesnis.
(13.05.2004)  Kiek laiko galioja autorinė sutartis?
Jeigu jos galiojimas neapibrėžtas konkrečiu terminu, nurodytu pačioje sutartyje arba galiojimas neapibrėžtas konkrečiu įvykiu, kuriam įvykus, sutartis pasibaigia, tuomet autorinė sutartis galioja neribotą laiką, o jei tiksliau, tai remiantis LR Civilinio kodekso nuostatomis sutarties galiojimas negali būti ilgesnis kaip 99 metai.
(13.05.2004)  Dirbu su individualia veikla. Kiek žinau, samdyti darbuotojus galiu, tačiau, kaip įforminti žmones, kurie dirba iš viso 5 dienas po 3 valandas kasdien. Su terminuotom darbo sutartim skaičiuojasi neapmokestinamas minimumas? Ir kaip apskaičiuoti su mokesčiais jei mokėti už šitą darbą pvz. 100Lt?
Remiantis LR DK 146 str. darbuotojai gali dirbti ne visą darbo laiką ir darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, t.y. pagal išdirbtas valandas, taikant minimalų valandinį atlygį. Tačiau, remiantis 1995 - 01 - 09 LR Vyriausybįs nutarimu Nr. 21, ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė - už 3 darbo dienas per savaitę. Bazinis neapmokestinamųjų pajamų dydis yra 290 Lt / mėn, kaip nustatyta LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, taciau jis gali buti ir kitoks, priklausomai nuo ivairių aplinkybių.
(15.04.2004)  Sveiki, Yra tokia situacija: pasirašiau terminuotą sutartį vieneriems metams (kol darbuotojos vaikui sueis 1 metai). Nors pokalbio metu apie tai kalbos nebuvo, tik sutarties pasirašymo dieną mane patikino, kad darbuotoja tikrai nežada grįžti. Tad kam tada sutartis terminuota? Ir dar, pastebėjau jog visa laiką tai darbuotojai, kurios vietoje aš dirbu buvo mokama pašalpa, atsirado ir jos prašymas išleisti atostogų metams....Tai mane reiškia apgavo, iš tikro darbuotojas žada grįžti po savo atostogų..?Ar kaip tai kitaip galima suprasti? Dėkoju.
Jūsų sutartis terminuota galbūt dėl to, kad darbdavys nebuvo tikras ar išėjusi nėštumo atostogų darbuotoja grįš į darbą, ar ne. Tai, kad esančiai nėštumo atostogose darbuotojai yra mokama pašalpa yra normalu, taip pat normalu ir tai, kad ji parašė prašymą išleisti ją atostogų (tik prašomų atostogų terminas kelia abejonių). Ir tai nebūtinai reiškia, kad ji ketina grįžti. Tačiau, jei visgi ji sugalvos grįžti, tuomet, pasibaigus Jūsų darbo sutarties terminui, darbdavys laisva valia galės nesutikti pratęsti Jūsų darbo sutarties galiojimo.
(15.04.2004)  Ką reiškia autorinė darbo sutartis? Ką praranda darbuotojas, pakeitęs etatą į tokią sutartį?
Autorinė sutartis nėra darbo sutartis. Pagal autorinę sutartį Jūs neesate pilnateisis darbuotojas. Už pajamas, kurias gaunate yra išskaitomas pajamų mokestis, nėra jokių socialinių garantijų. Savarankiškai turite mokėti "Sodrai" ir pan.
(14.04.2004)  Ar aš būdamas nepilnametis galiu pasisamdyti oficialiai namų tvarkytoją. Kokia tvarka tai galėčiau padaryti? Turiu oficialių pajamų.
Pagal LR Darbo kodeksą: 1. 2. Darbdavys taip pat gali būti kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Civilinis kodeksas. Pagal LR Civilinio kodekso 2.7 ar 2.8 str. manau, kad galite.
(13.04.2004)  Prieš kiek laiko iki pasibaigiant bandomajam laikotarpiui darbdavys privalo pranešti, ar tęsiama darbo sutartis ?
Pagal LR DK 107 str. 1 dalį, jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš 3 dienas. Apie sutarties pratęsimą atskirai pranešti nebūtina. Jei darbdavys, likus trims dienoms iki išbandymo laikotarpio pasibaigimo nepraneša apie sutarties nutraukima, laikytina, kad sutaris pratęsta.
(13.04.2004)  Kokiais atvejais darbdavys turi teisę siūlyti pasirašyti terminuotą sutartį? Kaip elgtis jei darbas yra pastovaus pobūdžio?
Darbdavys turi teisę siūlyti sudaryti terminuotą darbo sutartį, jei ji sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimui, bet ne ilgiau kaip 5 metams (LR DK 109 str. 1d.). Pagal LR DK 109 str.2 dalį neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, todėl jei darbas yra nuolatinio pobūdžio, turi būti sudaroma ne terminuota, o neterminuota darbo sutartis.
(13.04.2004)  Ar turi teisę apsaugos darbuotojai tikrinti rankines ir apieškoti po drabužiais , ieškodami įmonės produkcijos. Ar tai ne žmogaus teisių pažeidimas?
Tai turi būti aptarta vidaus darbo taisyklėse. Gali būti numatyta, kad darbuotojas išeidamas pateikia tikrinimui rankines. Be to,vidaus darbo taisyklėse turi būti numatyta, kad darbuotojas neturi teisės išsinešti iš įmonės teritorijos materialinių vertybių ir turi būti sudaromos materialinės atsakomybės sutartys.
(17.03.2004)  Kokios garantijos,kad po bandomojo laikotarpio manes neatleis?
Vienintelė garantija - Jūsų nepriekaištingas darbas ir Jūsų reikalingumas firmai. Teisinių jokių.
(17.03.2004)  Norėčiau sužinoti, ar gali darbdavys po trijų mėnesių bandomojo laikotarpio skirti man dar vieną bandomąjį laikotarpį. Dirbu mokytoja, pradžioje man skyrė trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį, o po to pratęsė jį iki gegužės pabaigos. Jei tai neteisėta, tai kaip turėčiau elgtis, jei mane norės atleisti. Ar aš galiu pretenduoti į kompensaciją už neišnaudotas atostogas? Kokio ji būna dydžio? Ačiū.
Ypatingais atvejais, kai manoma, kad darbuotojo tinkamumą reikia dar patikrinti, maksimalus terminas yra 6 mėnesiai (LR DK 106 str.). Kompensacija už nepanaudotas atostogas priklauso. Jos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių (LR DK 177 str.).

Užduokite klausimą:
 

Klausti gali tik registruoti CV Market vartotojai. Prisijungti galite portalo viršutiniame dešiniajame kampe suvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį*.

Norėdami prisiregistruoti, spauskite mygtuką "Registruotis" ir užpildykite visus laukus.

Užsiregistravę ar prisijungę nueikite į Karjeros centrą (puslapio viršje) ir paspauskite lentelėje nuorodą "Užduoti klausimą" arba "Užduoti klausimą teisininkui".
 

CV Market - gerų darbų portalas!

*Jeigu neatsimenate slaptažodžio, po prisijungimo laukais spauskite "Pamiršote slaptažodį" ir galėsite jį pasikeisti nauju.

 
Prisijungti kaip darbdaviui
 
CV (82)

Straipsnių paieška