Darbo sutarties nutraukimas

(16.01.2017)  Laba diena, Trumpas situacijos aprašymas: Įsidarbinau įmonėje ir išvykau į komandiruotę tam tikram laikui, prieš išvykdamas pasirašiau sutartį dėl įmonės išlaidų patirtų komandiruotės metu ( viešbutis ir pan) atlyginimo jeigu neišdirbsiu vienerių metų po grįžimo. Sutartyje aiškiai buvo nurodyta kiek turėčiau atlyginti įmonei už kiekvieną dieną praleistą komandiruotėje, tačiau grįžęs iš komandiruotės įgūdžių, kuriuos įgavau visiškai nenaudoju savo darbe, kažkiek pasikeitė ir darbo sritis, nors tai ir buvo pagrindinis komandiruotės tikslas. Jeigu norėčiau išeiti iš darbo ar darbdavys gali prašyti manęs atlyginti išlaidas, kurias jie patyrė? Kolega užsiminė, kad jeigu darbdavys yra informuotas du mėnesiai prieš išėjimą iš darbo, išlaidų nereikia padengti, ar tai tiesa? Ačiū už atsakymus
Galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad "darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai". Tai įstatymo nustatyta standartinė sąlyga, skirta darbdavio finansiniams interesams apsaugoti, ir galioja tik jeigu yra nustatyta darbo sutartyje. Darbo kodeksas ir kiti darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai nedraudžia darbo sutarties šalims susitarti ir dėl kitokio darbdavio patirtų išlaidų kompensavimo mechanizmo, jei šis iš esmės neprieštarauja LR DK nustatytai tvarkai. Tokiu susitarimu gali būti ir Jūsų klausime išdėstytas variantas, kai darbuotojas pasirašo susitarimą, įpareigojantį darbuotoją atlyginti darbdavio faktiškai patirtas išlaidas darbuotojo mokymams, kvalifikacijos kėlimui, komandiruotėms ir pan., bet tik su sąlyga, jei darbuotojas darbo sutartį nutrauks ne vėliau kaip po vienerių metų. Svarbu paminėti, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą atlygintinos tik mokymo išlaidos, todėl svarbu nustatyti, koks buvo Jūsų "komandiruotės" tikslas. Jei tikslas buvo kvalifikacijos kėlimas, mokymasis, naujų darbo įgūdžių įgijimas, tuomet šios išlaidos atlygintinos. Jei kelionės tikslas buvo ne tik mokymasis, o ir savo tiesioginių darbo funkcijų (pareigų) atlikimas, tuomet darbdavys neturi teisės reikalauti atlyginti visos sumos, nes suma, kurią darbdavys moka už darbuotojo atliekama darbą (tik kitoje nei įprasta darbuotojo darbo vieta), nelaikoma mokymo išlaidomis ir neatlygintina. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką darbo bylose, iš darbuotojo negali būti reikalaujama atlyginti kelionės, apgyvendinimo ir kitų išlaidų, tiesiogiai nesusijusių su mokymu bei kvalifikacijos kėlimu. Kitas svarbus aspektas - patirtų išlaidų dydis. Pažymėtina, kad pagal galiojančią Lietuvos teismų praktiką darbuotojas privalo atlyginti tik darbdavio faktiškai patirtas išlaidas, kurias darbdavys gali pagrįsti atitinkamais buhalterinės apskaitos ir kitais dokumentais. Tai, kad susitarimu iš anksto nustatėte atlygintinų išlaidų tarifus, nereiškia, kad darbuotojas turės atlyginti būtent tokią sumą, jei darbdavys faktiškai patyrė mažiau išlaidų. Paskutinis aspektas - ar susitarimas sudarytas kaip priedas prie darbo sutarties, ar kaip civilinis sandoris. Pažymėtina, kad sąlyga dėl darbdavio išlaidų kompensavimo turi būti įtvirtinta darbo sutartyje ar papildomuose susitarimuose, kuriais keičiama/pildoma egzistuojanti darbuotojo darbo sutartis. Dėl Jūsų klausime paminėto dviejų mėnesių termino - galiojantis Darbo kodeksas nenumato tokios išimties, todėl Jūsų minimas variantas būtų galimas tik jei tai būtų tiesiogiai nustatyta Jūsų darbo sutartyje.
(10.10.2016)  Laba diena. Noriu nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbdaviu. Jau esu pristačiusi atostogų prašymą 10.18-10-31d. Klausimas jei pateiksiu darbdaviui prašymą atleisti iš darbo nuo 10.31d. ar darbdavys gali reikalauti atidirbti 14 darbo dienų ar jos išsiskaičiuos iš kasmetinių atostogų ir nereikės atidirbti?
Galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį raštu įspėjęs apie tai darbdavį ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo dienų. Darbdavio sutikimu darbo sutartis gali būti nutraukta ir įspėjant prieš mažiau kaip 14 darbo dienų. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtame straipsnyje nustatytas terminas yra įspėjamasis, t. y. skirtas iš anksto informuoti darbdavį, kad po 14 darbo dienų darbo sutartis bus vienašališkai darbuotojo nutraukta. Nustatytasis įspėjamasis terminas nebūtinai reiškia, kad darbuotojas faktiškai „atidirbs“ visą įspėjamąjį laikotarpį. Iš to darytina išvada, kad Jums pateikus prašymą atleisti iš darbo po kasmetinių atostogų, ir jei visą keturiolikos DARBO dienų įspėjimo laikotarpį praleisite kasmetinėse atostogose, papildomai keturiolikos darbo dienų atidirbti neprivalėsite. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti neaktualus.
(16.09.2016)  Laba diena. Pradejau dirbti 2015 11 16 ir mane atleido is darbo 2016 09 14. Apie atleidima pranese tik pries 3 dienas. Esu vienisa mama auginanti mazameti vaika. Per ta laika nebuvau isejusi kasmetiniu atostogu. Kokios ismokos man priklauso ir kokia kompensacija uz nepanaudotas atostogas. Darbo sutartis buvo sudaryta laikina kol bus ikykdyta uzduotis. Dirbau uz minimalia alga. Aciu
Iš pateiktos situacijos sprendžiame, kad buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, tačiau ne visiškai aišku, kokiu pagrindu sutartis buvo nutraukta – 1) suėjus jos terminui,; 2) darbdavio iniciatyva, kai nebuvo suėjęs sutarties galiojimo terminas; 3) darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo kaltės. Jei darbo sutartis nutraukta dėl Jūsų kaltės (pvz., padaryto šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo), įstatymas nenumato darbdavio pareigos įspėti apie darbo sutarties nutraukimą. Jei darbo sutartis nutraukta suėjus jos galiojimo terminui, darbdavys privalėjo apie sutarties nutraukimą informuoti Jus, tačiau įstatymas nenumato konkretaus termino, prieš kiek laiko privaloma informuoti. Nutraukus darbo sutartį suėjus jos terminui, išeitinė išmoka darbuotojui nepriklauso. Tačiau darbuotojas turi teisę į kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Kompensacijos dydį gali apskaičiuoti tik darbdavio buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo. Jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva, ne dėl Jūsų kaltės ir kai dar nebuvo suėjęs sutarties galiojimo terminas (LR Darbo kodekso 129 str. 5 d.), tuomet: 1) jei Jus atleidžiant iki sutarties termino pabaigos buvo likę daugiau kaip 4 mėnesiai, Jums priklauso Jūsų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas; 2) jei Jus atleidžiant iki sutarties termino pabaigos buvo likę mažiau kaip 4 mėnesiai, darbdavys privalėjo Jums sumokėti už likusį darbo sutarties galiojimo laiką Jūsų vidutinį darbo užmokestį. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti neaktualus.
(28.06.2016)  laba diena norejau paklaust ar gali darbdavys verst atdirbt 14 dienu ,jai buni pasakes, kad iseini is darbo tapacia diena
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad LR Darbo kodekse minimas 14 darbo dienų įspėjimo terminas yra nustatytas darbdavio naudai, t. y. minimas laikotarpis skirtas darbdaviui tinkamai pasirengti darbuotojo atleidimui ir pasirūpinti darbo funkcijų nenutrūkstamumu. Todėl pagal bendrąją taisyklę darbuotojas, siekdamas savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį, privalo raštu apie tai įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 DARBO DIENŲ. Greičiau darbo sutartis gali būti nutraukiama tik darbdaviui sutikus. Taigi, nutraukti darbo sutartį prašymo pateikimo dieną turite teisę tik tuo atveju, jei darbdavys tam neprieštaraus. Kadangi iš klausime pateiktų aplinkybių matyti, kad darbdavys nesutiko su darbo sutarties nutraukimu tą pačią dieną, darytina išvada, kad darbo sutartis gali būti nutraukta tik po 14 darbo dienų nuo prašymo dėl darbo sutarties nutraukimo pateikimo darbdaviui dienos. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(04.07.2016)  Sveiki, pradėsiu nuo to, kad įmonėje dirbu beveik tris metus, darbo sutartis neterminuota, jokių nusižengimų neturiu. Įmonės direktorė p pareiškė, kad per daug žmonių dirbame administracijoje todėl pasiūlė man žemesnes pareigas ir liepė apsispręsti tą pačią dieną, tačiau atsakymo nepasakiau, nes man buvo šokas. Paklausiau kodėl būtent aš turėčiau užimti žemesnes pareigas, kai tuo metu esame trys, ji teigia, kad todėl, jog paskutinė parėjau dirbti. Iš vaiko priežiūros atostogų grįžo jos dukra, kuriai ji nesiūlo žemesnių pareigų. Aš pradėjau dirbti kai jos dukra laukėsi ir po poros mėnesių išėjo atostogų, prieš tai tris mėnesius ją perkėlė į aukštesnes pareigas, kurias užimu dabar aš pati, ir puikiai suprantu, kad direktorė po vaiko priežiūros atostogų turi priimti atgal žmogų į tas pačias pareigybes, bet aš gi neesu vietoj jos, nes mano darbo sutartis neterminuota ir aš nebuvau įspėta, kad dirbsiu kol grįš dukra. Tai man labiausiai aktualus klausimas ar gali ji be mano sutikimo pažeminti mane pareigomis, sumažinti atlyginimą? Dar buvo pasiūlymas į kitą miesta su savo pareigybėm išleidinėti atostogų. Trečiadienį pagal seną grafiką turėčiau eiti į darbą, nežinau kaip elgtis, man pasakyta, kad vietos nebėra? Norėjau labai aiškiai paaiškint, tikiuosi suprasite ir galėsite man atsakyti. Ačiū labai.
Kadangi Jūsų darbo sutartis yra neterminuota, t. y. jos galiojimas neapibrėžtas kitos darbuotojos grįžimu į darbą iš vaiko priežiūros atostogų, darytina išvada, kad darbdavio ketinimas vien šiuo pagrindu perkelti Jus į žemesnes pareigas yra nepagrįstas. Atsakant į klausimą, ar darbdavys turi teisę be Jūsų sutikimo perkelti Jus į kitas pareigas, paminėtinas galiojančio LR Darbo kodekso 120 straipsnis, kuris reglamentuoja darbo sutarties sąlygų pakeitimą. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad darbo sąlygos dėl užimamų pareigų, vykdomų darbo funkcijų, darbovietės gali būti keičiamos tik esant išankstiniam rašytiniam darbuotojo sutikimui. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal šio LR Darbo kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Iš pateikto klausimo sprendžiame, kad darbdavys nutarė nutraukti su Jumis darbo sutartį (dabartinėms pareigoms) dėl „etatų“ mažinimo. Pagal galiojantį LR Darbo kodeksą toks darbo sutarties nutraukimas būtų kvalifikuojamas pagal LR Darbo kodekso 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Tokiu atveju darbo sutartis turi būti nutraukiama šiame ir kituose LR Darbo kodekso straipsniuose nustatytos tvarkos. Apie suplanuotą darbo sutarties nutraukimą darbdavys privalo rašytu (pasirašytinai) įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius. Darbuotojus, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, nepilnamečius darbuotojus, neįgaliuosius, o taip pat darbuotojus, auginančius vaikų iki keturiolikos metų, darbdavys apie numatomą darbo sutarties nutraukimą dėl etatų mažinimo privalo įspėti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. Tik suėjus nustatytam įspėjimo laikotarpiui darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį ir pareigą įforminti darbo sutarties nutraukimą bei visiškai atsiskaityti su atleistu darbuotoju. Būtina žinoti, kad atleisti darbuotoją šio straipsnio pagrindu galima tik tuo atveju, jei nėra galimybės darbuotojo sutikimu perkelti jį į kitą darbą (pareigas). Viso įspėjimo laikotarpiu (įskaitant atleidimo dieną) darbdavys turi pareigą siūlyti atleidžiamam darbuotojui kitas pareigas. Paminėtina, kad nutraukiant darbo sutartį LR Darbo kodekso 129 str. pagrindu (į kurį įeina darbo sutarties nutraukimas dėl „etatų“ mažinimo), remiantis LR Darbo kodekso 140 straipsniu darbuotojui išmokama išeitinė išmoka, kurios dydis priklauso nuo jo vidutinio darbo užmokesčio ir nepertraukiamojo darbo stažo toje darbovietėje (pavyzdžiui, toje pačioje darbovietėje išdirbus nuo dvylikos ir 36 mėnesių, darbuotojui priklauso jo trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka). Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis LR Darbo kodekso 129 str. 4 d., darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Apibendrinant, darytina išvada, kad be Jūsų išankstinio rašytinio sutikimo darbdavys neturi teisės vienašališkai pakeisti Jūsų darbo sąlygas ir perkelti Jus į kitas pareigas. Jums nesutikus būti perkeltai į kitas pareigas, darbdavys turėtų teisę inicijuoti darbo sutarties nutraukimą pagal 129 str. ir pasibaigus įspėjamajam terminui (2 arba 4 mėn.) įforminti darbo sutarties nutraukimą bei visiškai su Jumis atsiskaityti (darbo užmokestis, kompensacija už nepanaudotas atostogas, išeitinė išmoka). Kadangi, kaip supratome iš pateikto klausimo, darbdavys tinkamai neįspėjo apie ketinimą nutraukti darbo sutartį (o jei ir įspėjo, dar nėra pasibaigęs įstatyme nustatytas įspėjimo terminas), todėl turėtumėte atvykti į darbą kaip įprasta ir gauti sutartą darbo užmokestį, kol darbdavys nenutrauks Jūsų darbo sutarties laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, įspėjimo terminų, arba kol Jūsų sutikimu neperkels Jūsų į kitas pareigas, atitinkamai pakeičiant Jūsų darbo sutarties sąlygas. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus. Į pateiktus klausimus stengiamės atsakyti per septynias kalendorines dienas, tačiau atsižvelgiant į bendrai pateiktų klausimų kiekį ir sudėtingumą, atsakymo pateikimas gali trukti ir ilgiau.
(23.05.2016)  Laba diena, dirbu mokykloje mokytoja. Nesusidarius klasių komplektų darbdavys ketina atleisti vadovaudamasis Darbo kodekso 120 str. I dalimi. nuo 2016m rugsėjo 1 d. Kasmetinės atostogos nuo 2016 - 06 - 06 iki 2016 - 08 - 02d. Kada darbdavys privalo įteikti įspėjimą dėl atleidimo iš einamų pareigų. Ačiū. Pagarbiai
Iš klausime išdėstytų aplinkybių spręstina, kad darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį remdamasis tuo,kad mokytojo pareigybė tapo nereikalinga (pertekinė), kai nesusidarė pakankamai klasių. Tačiau klausime ne visiškai teisingai nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, nes galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 1 dalis reglamentuoja darbo sutarties sąlygų pakeitimą, bet ne darbo sutarties nutraukimą. Minėta teisės norma numato, kad kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Tiesa, toje pačioje straipsnio dalyje numatyta, kad jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal šio Kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Bet kuriuo atveju manome, kad šiuo atveju darbdavys siekia nutraukti su Jumis darbo sutartį LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu. Nutraukiant darbo sutartį LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu, darbdavys privalo iš anskto įspėti darbuotoją apie planuojamą darbo sutarties nutraukimą ir su tuo susijusias pasekmes. Darbo kodekso 130 straipsnio 1 dalis numato, kad apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys privalo įspėti darbuotoją raštu pasirašytinai, ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Tačiau darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, neįgaliais darbuotojais, taip pat darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų darbo sutartis gali būti nutraukta įspėjus apie tai ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Žinotina tai, kad LR Darbo kodekso 131 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas draudimas darbdaviui įspėti apie atleidimą arba atleisti darbuotoją jo atostogų metu. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(23.05.2016)  Laba diena, progimnazijoje dirbu pradinių klasių mokytoja daugiau nei 20 metų. Mažėjant klasių komplektų darbdavys ketina atleisti pagal 129 straipsnį. Nepilnamečių vaikų neturiu. Prieš kiek laiko darbdavys privalo įteikti įspėjimą apie atleidimą iš einamų pareigų. Atostogausiu nuo 2016 - 06 - 06 iki 2016 - 08 - 02 d. Pagarbiai
Bet kuriuo atveju manome, kad šiuo atveju darbdavys siekia nutraukti su Jumis darbo sutartį LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu. Nutraukiant darbo sutartį LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu, darbdavys privalo iš anskto įspėti darbuotoją apie planuojamą darbo sutarties nutraukimą ir su tuo susijusias pasekmes. Darbo kodekso 130 straipsnio 1 dalis numato, kad apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys privalo įspėti darbuotoją raštu pasirašytinai, ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Tačiau darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, neįgaliais darbuotojais, taip pat darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų darbo sutartis gali būti nutraukta įspėjus apie tai ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Žinotina tai, kad LR Darbo kodekso 131 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas draudimas darbdaviui įspėti apie atleidimą arba atleisti darbuotoją jo atostogų metu. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(15.04.2016)  Sveiki, darbo sutartyje įrašytas punktas, kad darbuotojas ,,privalo dalyvauti mokymuose ir kas ketvirtį vykstančiuose s usirinkimuose.'' Taip pat nurodyta bendra mokymų vertė ir prirašyta, kad per mokymus išmokstami dalykai, būtini darbui dirbti. Taip pat prirašyta, kad darbuotojui neišdirbus vienerių metų ir išėjus anksčiau, reikia atiduoti nurodytą sumą pagal proporciją, atsisžvelgiant į tai, kiek mėnesių išdirbo. Situacija tokia, kad dirbu 0,5 metų, turėjome tik vienus apmokymus (kurie truko kelias valandas), niekur parašo, kad buvau tokiuose apmokymuose, nedėjau. Ar galiu išeiti anksčiau laiko (neišdirbus metų) ir nemokėti darbdaviui pinigų už mokymus (kurių realiai net nebuvo)? Jei svarbu, darbo sutartis neterminuota. Ačiū.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties (LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis), tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai. Visos darbo sutarties šalių nustatytos sąlygos, jeigu teisės aktai nedraudžia dėl jų susitarti, yra vienodai privalomos darbo sutarties šalims ir galioja tol, kol šalių nėra pakeistos ar panaikintos. Taigi, jei šalys susitarė dėl konkrečių darbo sutarties sąlygų ir patvirtino sutartį savo parašais, vadinasi sutiko su nustatytomis sąlygomis ir privalo jų laikytis. Pažymėtina, kad darbo sutartį nutraukusiam darbuotojui kyla pareiga atlyginti tik faktiškai darbdavio patirtas ir pagrįstas išlaidas, skirtas darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Siekdamas gauti išlaidų kompensavimą, darbdavys privalo pateikti konkrečias patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Taigi, jei nutraukiant darbo sutartį darbdavys pareikalaus kompensuoti jo patirtas išlaidas Jūsų mokymams, turite teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius Jūsų dalyvavimą mokymuose ir pagrįsti darbdavio patirtas konkrečias išlaidas Jūsų mokymams. Nesant šių dokumentų ir duomenų, darbdavys neturėtų pagrindo reikalauti apmokėti neva patirtas išlaidas mokymams. Žinotina ir tai, kad natūralus darbo patirties įgijimas pagal darbo sutartį, atliekamas darbo funkcijas ir dėl to sukauptas (įgytas) profesines žinias, taip pat papildomas savarankiškas mokymasis negali būti laikomi darbuotojo mokymais ar kvalifikacijos kėlimu. Priverstinis darbas Lietuvoje yra draudžiamas, todėl darbo sutartį savo iniciatyva turite teisę nutraukti bet kuriuo metu, laikydamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos – apie darbo sutarties nutraukimą privalote darbdavį įspėti ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų (LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis). Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir yra pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(12.04.2016)  Sveiki, Darbovietėje dar neesu išdirbusi 3 mėnesių bandomojo laikotarpio, noriu pereiti į kitą vietą o darbdavys liepia man atidirbti 2 savaites. Pasakius jam kad man atidirbinėti nereikia nes dar nesibaigė bandomasis laikotarpis, jis man aiškina kad jo sutartyje parašyta kad 3 mėnesiai bandomojo laikotarpio yra skirti jam patikrinti mane o ne man ar tinka čia dirbti. Ar aš privalau atidirbinėti tas dvi savaites?
Galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 105 straipsnio 1 dalis numato, kad darbo sutartimi darbuotojas ir darbdavys gali sutarti dėl išbandymo laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai. Išbandymas gali būti nustatomas siekiant darbdaviui patikrinti, ar darbuotojas yra tinkamas konkrečiam darbui atlikti, taip pat išbandymas gali būti nustatomas siekiant darbuotojui patikrinti, ar konkretus darbas jam yra tinkamas. Lietuvos Aukščiausiais Teismas darbo bylose yra išaiškinęs, kad teisę nutraukti darbo sutartį lengvatinėmis sąlygomis, t. y. įspėjant kitą sutarties šalį tik prieš 3 (tris) darbo dienas (vietoje įprastai taikomo reikalavimo įspėti prieš 14 darbo dienų) turi teisę tik ta darbo sutarties šalis, kurio naudai sutartimi yra nustatytas išbandymo laikotarpis. Jeigu darbo sutartyje konkrečiai neapibrėžta, kurios iš šalių – darbdavio ar darbuotojo – naudai nustatytas išbandymas, tuomet laikytina, kad išbandymas yra nustatytas abiejų darbo sutarčių naudai, ir lengvatinėmis darbo sutarties nutraukimo sąlygomis turi teisę pasinaudoti tiek darbdavys, tiek darbuotojas. Iš to darytina išvada, kad jeigu Jūsų darbo sutartyje yra įtraukta sąlyga, pagal kurią išbandymo laikotarpis yra skirtas darbdaviui patikrinti, ar darbuotojas yra tinkamas darbui, tuomet spręstina, kad darbdavys yra teisus, nesutikdamas tuojau pat įforminti darbo sutarties nutraukimą. Tokiu atveju Jūs turite teisę darbo sutartį nutraukti bendra tvarka, apie tai raštu įspėję darbdavį nė vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Kartu paminėtina, kad nurodytas 14 darbo dienų terminas yra skirtas įspėti darbdavį apie planuojamą darbo sutarties nutraukimą, todėl ne visais atvejais darbuotojas privalo faktiškai atidirbti šį laikotarpį. Pavyzdžiui, jei turėsite laikinąjį nedarbingumą (vadinamąjį „biuletenį“), tuomet ligos dienos bus įskaitytos į 14 darbo dienų įspėjamąjį laikotarpį ir jų papildomai atidirbti nereikės. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(12.04.2016)  sveiki darbdavys be perspejimo pasake,kad nebegali moketi algos neturi tam lesu todel tenka atsisveikinti.tai pasake,pries viena diena,jis nori kad iseiciau savo noru bet as nenoriu iseiti savo noru,nes tada man nepriklausys jokia ismoka,darbo prasizengimu neturiu isdirbau neilgai puse metu.Ar verta visdelto geriau iseiti savo noru?o jeigu neiseisiu savo noru noresiu kad butu atleidimas darbdavio iniciatyva darbinantis kitur nauji darbdaviai tai matys?ar galima atip atleisti is darbo neperspejus?
Įvertinę klausime išdėstytas aplinkybes, darome išvadą, kad darbdavys, ketinimą Jus atleisti motyvuodamas sunkia finansine padėtimi, turėtų inicijuoti darbo sutarties nutraukimą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Tokiu atveju įstatymas numato, kad apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys darbuotoją privalo įspėti ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius. Tai reiškia, kad šiuos du mėnesius darbuotojas lieka toliau dirbti ir jam mokamas sutartas darbo užmokestis iki faktinio sutarties nutraukimo suėjus 2 mėnesių įspėjimo terminui. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad visą įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpį darbdavys privalo ieškoti ir, esant galimybei, siūlyti darbuotoją perkelti į kitą darbą (pareigas) jo įmonėje. Ir tik nesant galimybės perkelti darbuotoją į kitą darbą, darbo sutartis gali būti nutraukta. Iš tiesų, jeigu darbo sutartį nutrauksite Jūs, t. y. pateiksite darbdaviui prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, jokia išeitinė išmoka Jums nepriklausys. Tuo tarpu darbdaviui nusprendus nutraukti sutartį savo iniciatyva, kai nėra Jūsų kaltės (LR Darbo kodekso 129 str.), Jums priklausytų Jūsų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (LR Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nesant Jūsų kaltės, galiojantys įstatymai nenumato darbdavio teisės nutraukti darbo sutartį be išankstinio įspėjimo ir neišmokant išeitinės išmokos. Tačiau dėl darbo sutarties nutraukimo ir su tuo susijusių finansinių padarinių galima susitarti su darbdaviu atskiru rašytiniu susitarimu (LR Darbo kodekso 125 straipsnis). Potencialūs darbdaviai nemato Jūsų buvusių darbo sutarčių nutraukimo pagrindų, nebent vertindami Jūsų kandidatūrą jie susisiektų su Jūsų buvusiais darbdaviais ir tokiu būdu sužinotų, kokiu pagrindu Jūsų ankstesnė darbo sutartis buvo nutraukta. Tačiau norime pažymėti, kad net jeigu potencialūs darbdaviai ir sužinotų, kad Jūsų darbo sutartis buvo nutraukta dabartinio darbdavio iniciatyva pagal LR Darbo kodekso 129 straipsnį, tai neturėtų daryti neigiamos įtakos Jūsų galimybei įsidarbinti, nes kaip minėta, darbo sutarties nutraukimas LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu reiškia, kad darbo sutartis nutraukta ne dėl darbuotojo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (šiuo atveju – paties darbdavio sunkios finansinės padėties). Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(14.03.2016)  Buvo įteikti atleidimai reorganizuojant įmonę. Taip pat duoti pasiūlymai dėl darbo, kur nebuvo nurodytas pareigybės aprašymas, o tik žodinis - darbas lieka tas pats. Tačiau jau trečias mėnuo dirbu be pareigybės ir darbas pasikeitė visiškai; pridėti du papildomi darbai už tą patį atlyginimą. Ar galiu išeiti iš darbo su tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nurodytos atleidime, motyvuojant pasikeitusio darbo kryptimi ir vis dar neesant pareigybės aprašymo. Ačiū už paaiškinimą
Iš pateikto klausimo ne visiškai aišku, ar terminas „reorganizuojant“ pavartotas įmonės vidaus struktūrinių pokyčių prasme, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojamo juridinių asmenų reorganizavimo prasme. Pastaruoju atveju reorganizuojant įmonę ji gali būti: 1) prijungta prie kitos įmonės; 2) sujungta su kita įmone; 3) padalinta į kelias naujas įmones; 4) padalinta kelioms jau veikiančioms įmonėms. Reorganizuojant ar reorganizavus įmonę vienu iš nurodytu būdu, darbdaviui galioja LR Darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje įtvirtina nuostata, pagal kurią įmonės sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, verslo ar jo dalies perdavimas savaime negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Tokiu atveju darbo santykiai tęsiasi iki įmonės reorganizavimo buvusiomis sąlygomis. Jeigu kalbant apie įmonės reorganizavimą turima omenyje įmonės vidaus struktūrinius pokyčius, tuomet aktualus LR Darbo kodekso 129 straipsnis, pagal kurį darbdavys turi teisę vienašališkai nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių. Viena iš šiame straipsnyje minimų svarbių priežasčių – darbovietės struktūriniai pertvarkymai, dėl kurių, pavyzdžiui, tampa nereikalinga konkreti pareigybė, todėl nusprendžiama nutraukti darbo su konkrečiais darbuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal aktualią Lietuvos teismų praktiką darbo sutarties nutraukimas remiantis darbovietės struktūriniais pertvarkymais laikytinas pagrįstu ir teisėtu tik tuo atveju, kai dėl struktūrinių pertvarkymų yra priimtas kompetentingo organo sprendimas ir šis sprendimas yra realiai vykdomas, t. y. struktūriniai pokyčiai yra realūs. Šiuo atveju tai yra svarbu, nes pasitaiko atvejų, kai darbdaviai piktnaudžiauja minėtu LR Darbo kodekso straipsniu, priimdami fiktyvų sprendimą dėl darbovietės struktūrinių pokyčių, tačiau realiai jokie struktūriniai pertvarkymai įmonėje nevyksta. Pagal bendrąją taisyklę, nutraukiant darbo sutartį LR DK 129 straipsnio pagrindu, darbdavys apie atleidimą privalo įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Be to, nutraukti darbo sutartį LR DK 129 straipsnio pagrindu galima tuo atveju, jei nėra galimybės atleidžiamą darbuotoją jo sutikimu perkelti į kitą darbą. Lietuvos teismų praktikoje išaiškinta, kad darbdavys privalo ieškoti galimybių atleidžiamam darbuotojui siūlyti kitą darbą visą įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpį, t. y. iki pat faktinės atleidimo dienos, įkaitant ir atleidimo dieną. Darbdavio siūlomas kitas darbas nebūtinai turi atitikti atleidžiamo darbuotojo kvalifikaciją, kadangi nesant galimybės pasiūlyti arba pagal profesiją, specialybę ar kvalifikaciją, atleidžiamam darbuotojui gali būti siūlomas kitoks darbas kitose pareigose. Įstatymas nenumato privalomos rašytinės formos pateikiant pasiūlymą dėl perkėlimo į kitą darbą, taip pat nenumato ir privalomos rašytinės formos atleidžiamo darbuotojo sutikimui dėl minėto pasiūlymo, todėl kilus ginčui teisme tiek darbdavio pasiūlymo faktas, tiek darbuotojo sutikimo ar nesutikimo faktai įrodinėtini, pirmiausia, liudytojų parodymais. Iš pateiktame klausime išdėstytų aplinkybių sprendžiame, kad darbdavys Jums yra pasiūlęs alternatyvų darbą jo įmonėje, Jūs šį darbą išdirbote kelis mėnesius, taigi faktiškai sutikote su darbdavio pateiktu pasiūlymu. Tokiu atveju darbdavio įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą LR 129 straipsnio pagrindu jau nėra aktualus, atleidimas šiuo pagrindu neįvyko. Kita vertus, jei pasikeitė pareigybė ar darbo funkcijos, turi būti padaryti atitinkami pakeitimai Jūsų darbo sutartyje. Pakeitimai turi būti patvirtinti Jūsų ir darbdavio ar jo atstovo parašais. Jei pakeitimai nepadaryti ir formaliai užimate tas pačias pareigas, tuomet darbdavio reikalavimas atlikti papildomas darbo funkcijas, kurios neįeina į Jūsų užimamas pareigas, yra neteisėtas. Už papildomą darbą turi būti papildomai apmokama. Atkreipiame dėmesį, kad pateikta konsultacija yra bendrojo pobūdžio. Išsamesnei ir tikslesnei konsultacijai pateikti reikėtų detaliau susipažinti su Jūsų darbo santykius reguliuojančiais dokumentais (darbo sutartimi ir kt.).
(10.03.2016)  Išdirbau darbovietėje vienerius metus, noriu pasiimti kasmetinių atostogų ir išeiti iš darbo. Kada man reikia pateikti prašimą dėl atostogų ir dėl išėjimo iš darbo (darbo sutartis neterminuota ). Ir kaip skaičiuojami atostoginiai (5d.d, 4 val. d.d.). Ar galiu pateikti prašymą dėl išėjimo iš darbo ir pareikalauti kompensacijos dėl atostoginių?
Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po 6 mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Antraisiais ir vėlesniais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma įmonėje galiojančioje kolektyvinėje sutartyje. Jeigu įmonėje kolektyvinės sutarties nėra, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma darbo sutarties šalių susitarimu, t. y. atostogos suteikiamos pagal darbdavio ir darbuotojo susitarimą dėl atostogų suteikimo laiko ir trukmės, nepažeidžiant anksčiau minėtų LR Darbo kodekse nustatytų normų. Jei ketinate nutraukti darbo sutartį ir norite kartu išnaudoti savo kasmetines atostogas, tuomet savo prašyme dėl darbo sutarties nutraukimo turėtumėte nurodyti, kad nutraukiant darbo sutartį darbdavio prašote suteikti visas sukauptas kasmetines nepanaudotas atostogas ir darbo sutartį laikyti nutraukta pirmąją dieną, einančią po paskutinės suteiktų kasmetinių atostogų dienos. Paminėtina, kad pagal LR Darbo kodekso reikalavimus prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo darbdaviui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki sutarties nutraukimo. Tai yra įspėjamasis terminas, skirtas darbdaviui tinkamai pasiruošti darbo sutarties nutraukimui. Pagal galiojančio LR Darbo kodekso 176 straipsnio 1 dalį kasmetinių atostogų metu darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, kuris apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas). Pagal Nutarime nustatytą bendrąją tvarką vidutinis darbo užmokestis (toliau – VDU) skaičiuojamas imant 3 (tris) paskutinius kalendorinius mėnesius, einančius prieš tą mėnesį, už kurį mokamas VDU. Kai atleidžiamo darbuotojo paskutinė darbo įmonėje (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas (vadinamieji „atostoginiai“) mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios, nebent darbuotojas yra pateikęs darbdaviui prašymą dėl kitokios „atostoginių“ apmokėjimo tvarkos. Atkreiptinas dėmesys, kad atostogaujančiam darbuotojui yra mokamas jo vidutinis darbo užmokestis tik už darbo dienas, taigi jei į atostogų laikotarpį įeina savaitgalio ar švenčių dienos, per kurias darbuotojas įprastai nebūtų dirbęs, tai už šias dienas darbuotojui „atostoginiai“ nepriklauso. Pateikdami prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, vietoje nepanaudotų kasmetinių atostogų turite teisę reikalauti darbdavio išmokėti Jums kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Norime atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą kompensacija išmokama ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas. Atostogos taip pat suteikiamos ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas. Pateikta konsultacija yra bendrojo pobūdžio.
(10.03.2016)  Laba diena, noreciau patarimo kaip man daryti, darbdavys nemoka algos jau puse metu, vis rytoj, ir rytoj. Visa gruodzio menesi atostogavau, bet atostoginiu vis dar negaves, pagal koki darbo kodeksa geriau iseti is darbo, kuo skiriasi DK 128 straipsnis 1 dalis, ir DK 127 straipsnis 2 dalis, ar isvis as galiu susigrazinti negauta atlyginima uz puse metu? Aciu.
Darbo sutarties nutraukimas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 128 straipsnio 1 dalies ir LR DK 127 straipsnio 2 dalies pagrindais turi bendrų bruožų, tačiau kartu ir skirtumų. Paminėti šie esminiai panašumai: 1) abiem atvejais darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva; 2) prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo pateikiamas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki darbo sutarties nutraukimo; 3) abiem atvejais atleidžiamam darbuotojui priklauso jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka; 2) abiem atvejais suteikiama teisė nutraukti darbo sutartį dėl darbdavio nevykdomo įsipareigojimo pagal darbo sutartį – darbo užmokesčio darbuotojui nemokėjimo. Šiuo atveju LR DK 128 straipsnio pagrindu darbo sutartį darbuotojas turi teisę nutraukti tuo atveju, jei du iš eilės einančius mėnesius jam nėra išmokamas visas priklausantis darbo užmokestis, kitaip tariant darbo užmokestis du mėnesius iš eilės visiškai neišmokamas. Tuo tarpu LR DK 127 straipsnio 2 dalis leidžia darbo sutartį nutraukti ir tuo atveju, kai darbdavys sistemingai pažeidžia darbo sutartį, neišmokėdamas visą ar dalį darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio. Pareiga įrodyti, kad darbo užmokestis buvo tinkamai išmokamas, tenka darbdaviui. Taigi, jei darbdavys du mėnesius iš eilės neišmoka VISO Jums priklausančio darbo užmokesčio, tuomet darbo sutartį galima nutraukti LR DK 128 straipsnio pagrindu, nes darbo užmokesčio nemokėjimas du mėnesius iš eilės savaime yra juridinis pagrindas taikyti šį straipsnį. Kitu atveju darbo sutartis galėtų būti nutraukta LR DK 127 straipsnio 2 dalies pagrindu. Pažymėtina, kad nutraukiant darbo sutartį šiuo teisiniu pagrindu, darbdaviui pateikiamame prašyme turėtų būti aiškiai suformuluotas darbo sutarties nutraukimo faktinis pagrindas – t. y. reguliarus (sistemingas) darbo užmokesčio ar jo dalies neišmokėjimas konkrečiais laikotarpiais, iš ko galima būtų padaryti aiškią išvadą, kad darbdavys pažeidžia darbo sutartimi prisiimtus vykdyti piniginius įsipareigojimus. Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 201 straipsnį darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra rašytinis darbuotojo prašymas – vieną kartą per mėnesį. Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse. LR Darbo kodekso 207 straipsnio 1 dalis numato, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, tai kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatyme nustatyto dydžio (0,06 proc. už kiekvieną pradelstą dieną) delspinigiai. Darbuotojui mokamus delspinigius reglamentuoja Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas. LR Darbo kodekso 141 straipsnis numato, kad nutraukiant darbo sutartį, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną, jei nesusitariama kitaip. Kai darbdavys delsia atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki galutinio atsiskaitymo momento). Dėl Jums laiku neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo turite teisę kreiptis su prašymu į Darbo ginčų komisiją. Prašymas paduodamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. Prašymą darbuotojas gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Praleistas prašymo pateikimo terminas gali būti atnaujintas darbo ginčų komisijos sprendimu, jeigu prašyme nurodytas termino praleidimo priežastis darbo ginčų komisija pripažįsta svarbiomis. Pažymime, kad pateiktoji konsultacija yra bendrojo pobūdžio. Išsamesnės teisinės konsultacijos rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į UAB „Airista“ teisininkus.
(04.02.2016)  Laba diena .Istaigoje isdirbau 33 metus ,sveikata vis blogeja , nebegaliu tinkamai atlikti savo pareigu .Ar pristaciusi pazyma is seimos gydytojo apie sveikatos bukle galeciau iseiti is darbo ir gauti iseitine kompensacija ? (darbdavys siulo dirbti toje pacioje istaigoje ,taciau maziau apmokama darba ,bet manes netenkina atlyginimo skirtumas ,apie 200 eur maziau )
Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalį darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje [...]. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Remiantis LR Darbo kodekso 140 straipsnio 2 dalimi, nutraukus darbo sutartį LR Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalies pagrindu, darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad siekiant nutraukti darbo sutartį dėl ligos ir gauti priklausančią išeitinę išmoką, darbdaviui pateikiamame prašyme dėl darbo sutarties nutraukimo būtinai turėtumėte nurodyti darbo sutarties nutraukimo pagrindą – LR Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalį, ir išdėstyti priežastis, dėl kurios nutraukiate darbo sutartį minėto straipsnio pagrindu (Jūsų atveju tai būtų liga, kuri trukdo Jums tinkamai atlikti darbines pareigas), taip pat pridėti prie prašymo Jūsų išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką darbo teisės bylose, darbuotojas, siekdamas nutraukti darbo sutartį LR Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalies pagrindu, privalo pagrįsti: 1) ligos faktą (paprastai pateikiama gydymo įstaigos specialisto pažyma, išvada ir pan.); 2) kad ši liga trukdo darbuotojui tinkamai vykdyti savo konkrečias darbo funkcijas konkrečiomis darbo sąlygomis. Būtent dėl pastarosios sąlygos darbdaviams dažniausiai kyla abejonių. Darbdavys gali pareikalauti papildomos informacijos, patvirtinančios, kad konkreti darbuotojo liga trukdo jam tinkamai atlikti darbines funkcijas. Jeigu darbuotojas pateikia prašymą nutraukti darbo sutartį LR DK 127 straipsnio 2 dalies pagrindu, tačiau nepagrindžia savo ligos ir jos įtakos darbo funkcijų vykdymui, darbdavys gali pasirinkti kitą darbo sutarties nutraukimo pagrindą, pavyzdžiui, LR DK 127 straipsnio 1 dalį, pagal kurią darbuotojui išeitinė išmoka nepriklauso. Taigi, siekiant nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva pagal LR DK 127 straipsnio 2 dalį ir gauti priklausančią išeitinę išmoką, svarbu tinkamai pagrįsti savo ligos faktą ir jos neigiamą įtaką tinkamam darbinių pareigų vykdymui. Darbdavio teikiami pasiūlymai dėl kito darbo toje pačioje darbovietėje yra teisiškai nereikšmingi sprendžiant klausimą dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva (taigi ir LR DK 127 str. pagrindu), todėl jei darbdavio pasiūlymai užimti kitas pareigas jo darbovietėje Jūsų netenkina, Jūs turite teisę atsisakyti šių pasiūlymų ir tai neturėtų daryti įtakos darbo sutarties nutraukimui pagal LR DK 127 straipsnio 2 dalį ir Jums priklausančios išeitinės išmokos išmokėjimui. Pažymime, kad pateikta konsultacija yra bendro pobūdžio.
(22.12.2015)  Laba diena, jei darbo sutartyje nurodyta tik bandomojo laikotarpio terminas, bet nėra apibrėžta priežastis, kad šiuo terminu darbdavys nori patikrinti darbuotoją. Ar tai galima traktuoti, kad sutartis yra palanki abiem pusėm ir tiek darbdavys, tiek darbuotojas apie sutarties nutraukimą gali pranešti prieš 3 darbo dienas? Jei taip, tai paskutinę darbuotojo dieną darbdavys privalo sumokėti pinigus už pradirbtą laikotarpį? Ką daryti jei darbdavys nesumokėjo? Ačiū už atsakymą.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai darbo sutartyje abstrakčiai nurodoma, kad nustatomas išbandymo laikotarpis, tačiau konkrečiai neužsimenama, kurios iš darbo sutarties šalies naudai šis laikotarpis nustatytas, laikoma, kad išbandymo laikotarpis yra nustatytas abiejų darbo sutarties šalių naudai, t. y. tiek darbdavio (siekiant patikrinti, ar darbuotojas yra tinkamas konkrečiam darbui atlikti), tiek darbuotojo (siekiant patikrinti, ar konkretus darbas jam yra tinkamas). Tokiu atveju lengvatinėmis darbo sutarties nutraukimo sąlygomis (galimybė nutraukti darbo sutartį įspėjus priešingą darbo sutarties šalį raštu prieš tris darbo dienas) turi teisę pasinaudoti tiek darbdavys, tiek darbuotojas. Tačiau skirtingai nei darbdavys, darbuotojas neprivalo konkrečiai motyvuoti savo sprendimo nutraukti darbo sutartį išbandymo laikotarpiu. Tuo tarpu pagal Lietuvos teismų suformuotą praktiką darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį išbandymo laikotarpiu, visgi privalo motyvuoti, dėl kokių konkrečių priežasčių darbuotojas nėra tinkamas likti toliau dirbti (pavyzdžiui, kokių darbo normatyvų jis neįgyvendino, kokių rezultatų nepasiekė ir pan., tačiau visais atvejais priežastys turi būti realiai egzistuojančios, jas turi būti galima patikrinti). Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsniu, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną (įskaitant visas papildomas išmokas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir pan.), nebent įstatyme ar darbo sutartyje numatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šiuo atveju darbo kodeksas nenumato jokių išimčių dėl atsiskaitymo su išbandymo laikotarpio metu atleidžiamu darbuotoju. Priešingai, LR Darbo kodekso 105 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. Taigi, jei darbo sutartis nenustato ko kita, darytina išvada, kad darbdavys su atleidžiamu darbuotoju (išbandymo laikotarpiu) privalo atsiskaityti atleidimo dieną. Tą pačią dieną darbdavys turėtų atitinkamai užpildyti darbo sutartį (nurodant darbo sutarties nutraukimo datą bei pagrindą). Jei nutraukus darbo sutartį darbdavys laiku neišmoka priklausančio darbo užmokesčio ar kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, visų pirma rekomenduotina kreiptis į darbdavį raštu, registruotu laišku, arba įteikiant vieną rašto egzempliorių darbdavio administracijai, pareikalaujant, kad ant antro egzemplioriaus pažymėtų, kad raštas priimtas (papildomai turėtų būti nurodyta data, kada raštas priimtas, raštą priėmusio asmens vardas, pavardė ir parašas), ir kad šį egzempliorių Jums grąžintų. Rašte turėtumėte suformuluoti reikalavimą išmokėti Jums priklausančias su darbo santykiais susijusias sumas, nurodant, kad neatsiskaičius kreipsitės į Darbo ginčų komisiją. Paminėtina, kad jei darbdavys delsia atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (LR Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalis). Tą taip pat galite pažymėti darbdaviui skirtame rašte. Jei darbdavys visgi nereaguos į Jūsų rašytinius reikalavimus atsiskaityti, turite teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją su prašymu priteisti Jums priklausančias sumas, vidutinį darbo užmokestį už delsimą atsiskaityti ir su prašymu išreikalauti iš darbdavio informaciją apie Jums priskaičiuotas ir priklausančias sumas. Prašymą Darbo ginčų komisijai turėtumėte pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai darbdavys su Jumis neatsiskaitė. Prašymas paduodamas Darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. Šiais klausimais Jums galėtų padėti UAB „Airista“ teisininkai.
(10.12.2015)  1 kl. Dirbu pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (ikimokykliniam) 0,5 et. ir auklėtoja 0,5 et. Stažas 33 m.sutinka Direktorė šiandien pranešė, kad nuo 2016-01-01 bus panaikintas pavaduotojos etatas. Kadangi, nebuvo įteiktas pranešimas dėl atleidimo, sutinka mokėti kompensacija už netesybas ir 6 mėn. už stažą. Kaip man pasielgti jei pasiūlytų prie auklėtojos 05 et. pridėti 0,25 et. muzikos mokytojos. Ar man mokės išeitinę, ar aš neteksiu jos. Dar vienas pasiūlymas - 2 mėn. netesybos + 4 mėn. išeitinė ir sumokėjimas iškart atsiskaitant. Direktorė aiškina , kad darbo ieškotis galima bus neprarandant išeitinės išmokos. 2 kl. Nuo 2016-09-01 bus bus mažinamas auklėtojos etatas 1,5 e. Dabar grupėje dirbame 3 auklėtojos po 0,5 et Paliks 1 et. Mano darbo stažas bendras 33 m. (iš kurių 5 m. auklėtojos ), kitos - 30 m. , priklauso darbo tarybai, ir turi dar 0,5 et. socialinio pedagogo pareigas, trečia auklėtoja - primta prieš metus antraeilėse neterminuotose auklėtojos pareigose, augina vaiką 12 m. ir dirba pilnu krūviu globos namuose. Kurios auklėtojos pirmenybė pasilikti pareigose 3 kl. Nuo 2016-01-01 mažinamas auklėtojos padėjėjos 0,5 et.-20 m stažas ( turi 1 et.). Kadangi grupėje auklėtojos padėjėja turi dirbti 8 val., tai direktorė sugalvojo, kad perrašius kiemsargio, skalbėjos, pagalbinio darbininko (pensijinio amžiaus darbuotoja dirba visose pareigybėse 0,75 et.) pareigybių aprašymą ta pati pensininkė atliks ir auklėtojos padėjėjos darbą Ar teisi direktorė, atleisdama auklėtojos padėjėją , prdėdama pensininkei papildomą darbą.
Iš pateiktos situacijos sprendžiame, kad įstaigos direktorė siūlo Jums nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Tokiu atveju į susitarimą dėl sutarties nutraukimo gali būti įtrauktos įvairios Jūsų interesus užtikrinančios sąlygos. Jei sudarysite rašytinį susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir jame bus nurodyta, kad darbdavys įsipareigoja per tam tikrą laikotarpį Jums išmokėti išeitinę kompensaciją ir Jūsų minėtas netesybas, tuomet šios sumos Jums privalės būti išmokėtos, nesvarbu, ar Jūs liksite dirbti kitose pareigose toje pačioje mokykloje, ar ieškosite darbo kitur. Pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, nustato Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsnis, kurio 1 dalis numato, jog pirmenybės teisę būti paliktam dirbti turi darbuotojai: 1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius; 4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; 5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; 6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (šiuo atveju darbo taryba). Pagal išvardintus punktus visos trys auklėtojos patenka į sąrašą darbuotojų, turinčių pirmenybės teisę likti dirbti. Tokiu atveju pirmenybės teisė priklauso darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės (užimamų pareigų) įstaigoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją. Taigi, LR Darbo kodeksas esminiu kriterijumi įvardina ne darbo stažą, o darbuotojo kvalifikaciją. Iš pateiktų duomenų sunku nustatyti, kurių darbuotojų kvalifikacija yra aukštesnė, nes didesnis darbo stažas nebūtinai reiškia aukštesnę kvalifikaciją. Tačiau sprendžiant preliminariai, manome, kad pirmumo teisę likti dirbti auklėtojos pareigose turite Jūs ir antroji darbuotoja, nebent kuri nors iš Jūsų yra įgijusios teisę į visą senatvės pensiją ar ją gaunate. Dėl atsakymo į trečią klausimą paminėtina, kad už papildomą darbą darbo sutartyje turi būti numatytas atitinkamai didesnis darbo užmokestis. Jei darbuotojas faktiškai užima kelias pareigas, tai turėtų būti įforminta darbo sutartyje (sutartyse), o ne pareigybės aprašyme. Pareigybės aprašymai tik detalizuoja darbuotojo funkcijas, sritis, už kurias konkrečias pareigas užimantis asmuo atsakingas. Pareigybės aprašymas neturėtų būti priemone apjungti faktiškai kelias pareigas užimančio darbuotojo funkcijas. Jei asmuo užima kelias skirtingas pareigas (pvz, auklėtojos padėjėjos ir kiemsargio), tai turi būti sudaromos atitinkamos darbo sutartys kiekvienai ir pareigybių.
(10.12.2015)  Laba diena, esu buhalterė ir iškilo toks klausimas, kaip teisingai atleisti darbuotoją iš darbo, kuris jau du mėnesius iš eilės daro pravaikštas, į skambučius nereaguoja. Kad atvyktų į įmonę ir pasiaiškintų dėl praleistų dienų buvo išsiųstas laiškas paštu. Neatvyko. Kokie turi būti tolesni mūsų veiksmai? Dėkoju.
Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta vienašališkai be išankstinio įspėjimo, jeigu darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Pravaikšta, t. y. neatvykimas į darbą visą darbo dieną (pamainą) be pateisinamos priežasties, yra laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu (LR DK 235 str. 2 d. 9 p.). Šiuo atveju nutraukdamas darbo sutartį darbdavys privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. Tai reiškia, kad darbo sutartis nutraukiama drausminės nuobaudos (atleidimo iš darbo) pagrindu. LR DK 240 str. numatyta, kad prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių (pvz., ligos) darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. Taigi, vien ta aplinkybė, kad darbuotojas vengia pateikti rašytinį pasiaiškinimą, neturėtų kliudyti Jums skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Jei darbuotojas nuolat nepasirodo darbe ir piktybiškai nepriima registruotu paštu išsiųstų laiškų, galite bandyti reikalavimą pasiaiškinti darbuotojui įteikti per antstolį. Jei pasiaiškinimo vis dėlto nesulauksite, direktorius turi teisę priimti įsakymą dėl drausminės nuobaudos skyrimo ir be darbuotojo pasiaiškinimo. Tokiu atveju įsakyme reikėtų nurodyti drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybes, nurodyti, kad darbuotojas be pateisinamos priežasties nepateikė pasiaiškinimo ir pridėti dokumentus (laišką, pašto kvitą ir pan.), patvirtinančius, kad darbdavys dėjo maksimalias pastangas išgauti pasiaiškinimą ir darbuotojo. Kilus teisminiam ginčui turėtumėte svarių įrodymų. Lietuvos teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įstatymuose nenustatyta, jog darbdaviui pažeidus DK 240 straipsnio reikalavimą raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimų, paskirta drausminė nuobauda vien dėl tokio įstatymo reikalavimo pažeidimo savaime būtų laikoma neteisėta. Kartu paminėtina, kad drausminė nuobauda skiriama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas.
(07.12.2015)  Labas rytas. Buvau prisiregistravusi biržoje ir man pasiūlė darbą, kaip tada sakė pusei metų, bet kai pasirašiau su darbdaviu darbo sutartį, sutartyje terminas nebuvo nurodytas, neterminuota darbo sutartis. Pagal biržą turėjau baigti dirbti lapkričio 20 dieną, pasakiau darbdaviui, bet jis man nedavė prašymo parašyti, kad noriu išeiti iš darbo ir dabar jis pas mane neatvažiuoja (inviduali jo įmonė). Ką man daryti tokiu atveju, kaip išeiti iš darbo? Jei pati parašysiu prašymą, tai jis vistiek negalios, jei jo neperduosiu darbdaviui.
Vien tai, kad darbdavys Jums „neduoda“ užpildyti prašymo formos dėl darbo sutarties nutraukimo, nesukelia kliūčių Jums išeiti iš darbo savo noru. Jei darbdavys tiesiogiai nepriima Jūsų raštiško prašymo dėl darbo sutarties nutraukimo, rekomenduotina prašymą išsiųsti registruotu paštu individualios įmonės buveinės adresu. Taip pat vieną egzempliorių galite išsiųsti tiesiogiai savo vadovui. Tik nepamirškite išsaugoti pašto kvitų, kad esat poreikiui galėtumėte įrodyti, jog prašymą iš tiesų siuntėte. Jei manote, kad darbdavys gali piktybiškai nepriimti laiškų, tuomet prašymą dėl atleidimo darbdaviui galite įteikti pasitelkdami antstolio pagalbą. Antstolis įteiks Jūsų prašymą darbdaviui ir konstatuos faktą, kad darbdavys jį gavo konkrečią dieną. Tik nereikėtų pamiršti, jog LR Darbo kodeksas nustato minimalų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminą – 14 darbo dienų, todėl išsiuntę ar kitokiu būdu įteikę prašymą darbdaviui, Jūsų darbo sutartis bus nutraukta tik po 14 darbo dienų.
(30.10.2015)  Sveiki norejau paklausti jei iseinant is darbo parasius pareiskima buvau biliotenije ir jis tesis iki paskutines dienos kol turesiu iseit is darbo. Ar darbdavys gali reikalauti prekiu patikrinimo jei iki tol buvau biliotenyje ir jis pats dirbo tuo metu?
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį apie darbo sutarties nutraukimą (išėjimą iš darbo savo noru) darbuotojas privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, nebent darbdavys sutiktų dėl trumpesnio įspėjimo termino. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju. Laikinojo nedarbingumo laikotarpis įskaitomas į įspėjimo, skirto darbdaviui, terminą. Taigi, jei laikotarpiu nuo prašymo pateikimo dienos iki darbo sutarties nutraukimo dienos (nurodytos prašyme) turėjote nedarbingumo lapelį (biuletenį) ir tuo metu faktiškai nedirbote, tuomet suėjus įspėjimo termino pabaigai darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir negali iš Jūsų reikalauti atlikti su darbo santykiais susijusių veiksmų. Pažymime, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija, pateikta pagal Jūsų klausime abstrakčiai išdėstytas aplinkybes.
(23.10.2015)  Sveiki,gryzusi is atostogu lapkricio 23d planuoju iseit is darbo.Pareiskime rasyt nuo lapkricio 24d ar prideti ir tas 14 d.kurias reikes atidirbt,t.y gruodzio 8d.?aciu
Visų pirma, norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 1 d. apie darbo sutarties nutraukimą (išėjimą iš darbo) privalote informuoti darbdavį ne mažiau kaip prieš 14 DARBO DIENŲ (pirmadienis – penktadienis). Šis terminas yra nustatytas darbdavio naudai ir skirtas iš anksto įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą konkrečią dieną ateityje, todėl rašydami prašymą, turite būtinai nurodyti ne tik prašymo surašymo datą, bet ir norimą darbo sutarties nutraukimo datą ateityje. Jei iš atostogų grįžtate lapkričio 23 d. ir tą pačią dieną darbdaviui pateiksite prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, tuomet 14 darbo dienų terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo lapkričio 24 d. Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, paminėtina, kad prašyme turite nurodyti galutinę darbo sutarties nutraukimo datą, į kurią jau įeitų ir 14 darbo dienų.
(23.10.2015)  Sveiki. dirbu penktą mėnesį. Parašiau pareiškimą, kad noriu išeiti iš darbo. Darbdavys liepė atidirbti 14 darbo dienų. Noriu paklausti, ar tai taip pat galioja kai neturiu apibrėžto darbo laiko, t.y. dirbu ir savaitgaliais, ne tik darbo dienom. ar turiu atidirbti 14 darbo, ar 14 kalendorinių dienų?
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį prieš nutraukiant darbo sutartį privalote atidirbti 14 DARBO DIENŲ, nebent darbdavys sutiktų dėl trumpesnio atidirbimo termino. Šis reikalavimas taikomas neatsižvelgiant į darbuotojo darbo laiko režimą, t. y. 14 darbo dienų terminas taikomas visiems, siekiantiems nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva. Pagal Pažymėtina, kad įstatymo nustatytas minimalus privalomasis 14 darbo dienų terminas yra nustatytas darbdavio naudai ir interesams, t. y. kad darbdavys turėtų laiko tinkamai pasiruošti esamo darbuotojo išėjimui ir naujo darbuotojo paieškai.
(21.10.2015)  Sveiki,norejau pasiteirauti man siulo darba 3 men terminuota,o mes su vyru kaip tik norim susilaukti vaikelio,jeigu as pastosiu per tuos 3 men tai darbdavys gales mane atleisti ar ne?
Pagal galiojančio LR Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalį darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Trumpalaikė darbo sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui (LR DK 113 str. 1 d.). Iš pateikto klausimo spręstina, kad LR Darbo kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti atvejai Jums netaikytini. Taigi, darbo kodeksas draudžia darbdaviui nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi, net jeigu darbo sutartis yra terminuota, t. y. sudaryta ilgesniam kaip trijų mėnesių terminui. Pažymėtina, kad LR Darbo kodekso 126 straipsnis nustato, kad suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. Jeigu nė viena iš šalių darbo sutarties nenutraukia, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Tačiau nėštumo atveju ši nuostata nebus taikoma, kadangi darbo sutarties galiojimo terminas prasitęs ne darbo sutarties šalies (-ių) valia, o įstatymo pagrindu. Apibendrinant, jei per 3 mėnesius nuo darbo sutarties įsigaliojimo Jūs pastosite ir darbdaviui pateiksite nėštumą patvirtinančią pažymą, darbdavys negalės Jūsų atleisti iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieną mėnesį pasibaigus šioms atostogoms. Kitaip tariant, Jūsų darbo sutarties nutraukimo data nusikels ateičiai. Vėliau darbo sutartis galės būti nutraukta įprasta tvarka, t. y. kaip suėjus sutarties terminui.
(14.10.2015)  Sveiki, norėčiau paklausti. Aš noriu nutraukti darbo sutartį savo noru ir tuo pačiu noriu jog mane atleistų iš karto man pareikalavus kitaip sakant nuo prašymo pateikimo dienos. Ar yra numatyta teisiškai, priežastis kuria galėčiau remtis, jog būčiau atleistas nedelsiant. AČIŪ.
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, darbuotojas, siekdamas savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį, privalo apie sutarties nutraukimą įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. To paties straipsnio 2 dalyje numatytos išimtys, kuomet darbuotojas turi teisę savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį darbdavį įspėdamas tik prieš tris darbo dienas. Šios išimtys yra: 1) jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą; 2) jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį; 3) kitos svarbios priežastys, nustatytos įmonėje galiojančioje kolektyvinėje sutartyje (jei tokia yra). Reikalavimas atidirbti 14 darbo dienų taip pat netaikomas, jei darbdavys sutinka darbo sutartį nutraukti anksčiau. Taigi, norėdami nutraukti darbo sutartį prašymo pateikimo dieną, turėtumėte pasiteirauti darbdavio, ar jis sutiktų Jus „paleisti“ nelaukdamas 14 darbo dienų. Jeigu darbdavys nesutiks, tuomet privalėsite atidirbti 14 darbo dienų. Papildomai paminėtina, kad pateikus prašymą nutraukti darbo sutartį tą pačią dieną, Jūs nebegalėsite atsiimti šio prašymo per 3 darbo dienas, kaip tą numato LR DK 127 str. 4 d.
(14.10.2015)  Labas rytas. Esu besilaukianti ir noreciau iseiti is darbo, nes nebegaliu atlaikyti kruvio. Ar privalau atidirbti 14 darbo dienu?
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. Kaip minėta, tai yra bendroji taisyklė. Jei darbdavys sutinka darbo sutartį nutraukti anksčiau (pavyzdžiui, po 5 darbo dienų), tuomet Jums nereikės atidirbti įstatyme nustatytų 14 darbo dienų. Šiuo atveju turėtumėte pasiklausti darbdavio nuomonės dėl Jūsų išėjimo iš darbo. Jei darbdavys sutinka darbo sutartį nutraukti anksčiau nei po 14 darbo dienų, atitinkamai ir prašyme dėl išėjimo iš darbo galėtumėte nurodyti darbdaviui tinkantį trumpesnį laikotarpį, kurį atidirbtumėte prieš išeidami iš darbo. Darbdavys gali sutikti nutraukti darbo sutartį ir tą pačią dieną, kai pateiksite prašymą. Papildomai norime paminėti, kad pagal LR DK 179 str. 1 d. moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos – septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – septyniasdešimt kalendorinių dienų). Per šias atostogas mokama LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa. Taigi, priklausomai nuo Jūsų nėštumo trukmės, turite teisę darbdavio reikalauti suteikti Jums motinystės atostogas, po kurių galbūt nuspręstumėte sugrįžti į darbą (darbdavys privalėtų leisti Jums grįžti į darbą).
(13.10.2015)  Sveiki, turiu Jums klausimą. Darbe dirbu nuo 2014 rugsėjo 1 dienos. Noriu išeiti iš darbo, bet nežinau kaip bus su atostogomis. Per visą darbo laiką buvau išėjusi 14 dienų atostogauti, kadangi jau dirbu metus, kaip suprantu likusios 14 dienų persikėlė į kitus metus. Darbdaviui rugpjūtį dar pranešiau, kad norėsiu atostogauti - tai padariau ir raštu ir žodžiu, jis tam neprieštaravo, tačiau dabar nepasirašo įsakymo dėl atostogų (noriu išvažiuoti spalio 15-30 dienomis) prašymas jam buvo įteiktas rugsėjo 14 dien1. Darbdavys yra tikrai labai sudėtingas, tad dabar noriu tiesiog išeiti. Kaip man tai padaryti ir vis tiek išvažiuoti atostogauti minėtomis datomis (nes visa kelionė jau užrezervuota ir už ją sumokėta) Jei padėčiau pareiškimą ar tos 14 dienų įsiskaitytų į atostogas? Kaip tokiu atveju formuluoti pareiškimą? Ačiū Jums už pagalbą.
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalį už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Minėjote, kad tiek žodžiu, tiek raštu esate pranešę savo darbdaviui apie ketinimą išeiti kasmetinių atostogų. Jei turite darbdavio rašytinį atsakymą, kuriuo jis neprieštarauja išleisti Jus atostogų, tuomet ginčo atveju tai be abejo būtų svarus įrodymas. Jei darbdaviui pateiktumėte pareiškimą išeiti iš darbo ir tuo pačiu išeitumėte atostogų, tuomet įstatymo nustatytas 14 darbo dienų terminas įsiskaitytų į Jūsų atostogas ir Jums nebereikėtų šių dienų atidirbti. Jei dėl atostogų laikotarpio (datos) nebuvote sutarę ir darbdavys visgi neišleis atostogauti, tuomet Jums neatvykus į darbą darbdavys turi teisę paskirti drausminę nuobaudą ir nutraukti darbo sutartį be išankstinio įspėjimo pagal LR Darbo kodekso 136 straipsnį. Todėl geriausia visgi būtų ieškoti kompromiso su darbdaviu, galbūt pateikiant įrodymus, kad neišleidus atostogų Jūs tikrai patirtumėte materialinių nuostolių. Siekiant išvengti situacijų, kai kyla abejonių ar ginčų dėl darbdavio išreikštos valios išleisti ar neišleisti kasmetinių atostogų, rekomenduotina prašymą darbdaviui įteikti iš anksto registruotu laišku arba tiesiog parengti du prašymo egzempliorius ir juos nunešti tiesiogiai darbdaviui / administracijai, kad priėmus Jūsų prašymą ant antrojo uždėtų žymą „Priimta, data“ ir panašiai. Tokiu atveju turėtumėte įrodymą, kad prašymą pateikėte ir dėl atostogų tikrai kreipėtės. Prašyme turėtumėte nurodyti pageidaujamą atostogų laikotarpį (datą), taip pat pasiūlyti darbdaviui nurodyti jam tinkamą laiką išleisti Jus atostogų, jei prašyme nurodytas laikas darbdaviui netiktų.
(24.09.2015)  Taip pat noriu paklausti, ar gavus įspėjimą apie atleidimą iš darbo, bet nutarus išeiti nesulaukus termino pabaigos, darbdavys privalo išmokėti išeitinę kompensaciją? Darbdavys juk specialiai gali užkrauti tiek darbų ir streso, kad darbuotojai nuspręstų verčiau išeiti nesulaukę įspėjime nurodyto termino pabaigos. Ačiū.
Jei įspėjimo laikotarpiu nuspręstumėte darbdaviui pateikti prašymą išeiti iš darbo, išeitinė išmoka Jums nebepriklausytų, nes darbo sutarties nutraukimas vyktų jau nebe darbdavio, o Jūsų iniciatyva (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 str. 1 ir 3 dalys). Atvejai, kai darbdavys taiko spaudimą darbuotojui, siekiant jį „priversti“ pateikti prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo ir tokiu būdu netekti teisės į išeitinę išmoką, Lietuvoje yra gana dažni. Tačiau paminėtina, kad ginčo teisme atveju atleidimo teisėtumą privalėtų įrodytų būtent darbdavys. Tuo tarpu Jūs galėtumėte įrodinėti, kad staigiai padidėjęs darbo krūvis (lyginant su prieš įspėjimą apie atleidimą buvusiu krūviu), yra tiesiogiai susijęs su siekiu Jus atleisti ir darbdavio daromu Jums spaudimu, siekiant „priversti“ Jus pateikti ar pasirašyti jau parengtą prašymą dėl išėjimo iš darbo savo noru ir tokiu būdu netekti teisės į įstatymo garantuojamą išeitinę išmoką.
(24.09.2015)  Norėčiau paklausti - jei įmonėje naikinamas padalinys ir tokios paslaugos bus perkamos iš išorės, ar gali darbdavys mane atleisti iš darbo dėl reorganizacijos, jei auginu vaiką iki 3 metų? Jei nesutikčiau dirbti kitose pasiūlytose pareigose už mažesnę algą, ar galiu tikėtis atleidimo su išeitine kompensacija, ar yra būdų, kaip darbdavys galėtų išvengti kompensacijos išmokėjimo? Skyrius naikinamas nuo sausio 1 d., tai jau net neliko 4 mėnesių, prieš kuriuos, kaip suprantu, turėčiau gauti atleidimo lapelį. Lauksiu atsakymo, ačiū!
Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 2 dalį, su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (t. y. LR DK 129 straipsnio pagrindu). Pagal LR DK 130 str. 1 d. darbuotojai, kurie augina vaiką (-us) iki 14 metų, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. Jei nesutiktumėte dirbti kito Jums pasiūlyto darbo ir dėl to darbdavys nutrauktų darbo sutartį LR DK 129 str. pagrindu, Jums turėtų būti išmokėta išeitinė išmoka, kurios dydis priklauso nuo Jūsų vidutinio darbo užmokesčio ir nepertraukiamojo darbo stažo šioje darbovietėje. Atleidžiant darbuotoją LR DK 129 str. pagrindu, darbdavys vienareikšmiškai privalo darbuotojui išmokėti išeitinę išmoką. Išeitinė išmoka Jums nepriklausytų, jei iš darbo išeitumėte savo noru, t. y. pateikdami darbdaviui prašymą atleisti iš darbo (LR DK 127 str. 1 d.).
(24.09.2015)  Sveiki, Parašiau prašymą išeiti iš darbo savo norų, darbdavys panorėjo, kad atidirbčiau 14 darbo dienų. Jei tuo laikotarpių susirgau, tai laikas kol turiu biuletenį bus įskaitytas į tas 14 dienų?
Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, darbo sutartį nutraukiant darbuotojo prašymu (LR DK 127 straipsnis), apie darbo sutarties nutraukimą darbdavį būtina įspėti ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, nebent darbdavys sutiktų dėl trumpesnio įspėjimo termino. Taigi, darbdavys pagrįstai Jūsų reikalauja atidirbti 14 darbo dienų. Į įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpį įeina darbuotojo nedarbingumo laikotarpis, todėl jei turite ligą patvirtinančią pažymą (biuletenį) ir apie tai tinkamai informavote darbdavį, Jūsų ligos laikotarpis įsiskaitys į 14 darbo dienų įspėjimo terminą ir Jums nereikės faktiškai atidirbti tų dienų, per kurias nebuvote atvykę į darbą dėl ligos.
(24.09.2015)  Sveiki'noriu paklusti ar keturiolika darbo dienu parasymo parasymo kad noriu iseiti is darbo nedarbingumas įeina
Nedarbingumo laikotarpis įeina į 14 darbo dienų įspėjimo terminą, darbo sutartį nutraukiant darbuotojo prašymu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnį. Taigi, įspėjimo apie išėjimą iš darbo laikotarpiu turint laikinąjį nedarbingumą patvirtinančią pažymą (biuletenį) ir apie nedarbingumą tinkamai pranešus darbdaviui, prieš išeinant iš darbo Jums nereikės atidirbti 14 darbo dienų.
(24.09.2015)  Laba diena, mano sutaris darbo yra neterminuota ir yra 3 mėnesiai siekiant patikrinti ar darbuotojas tinka atlikti jam pavestą darbą. ir aš noriu išeiti iš darbo jam dar nepasibaigus tai man reikia atidirbti 14 darbo dienu ar ne. ir ar tos 14 ddarbo dienų skaitosi pirmadienis- penktadienis.
Atsakymas į Jūsų klausimą priklauso nuo to, kaip darbo sutartyje yra suformuluota sąlyga dėl išbandymo. Iš Jūsų pateiktų duomenų spręstina, kad darbo sutartyje sąlyga dėl išbandymo yra suformuluota tik darbdavio naudai, t. y. tik siekiant patikrinti, ar darbuotojas yra tinkamas atlikti pavestą darbą, bet ne siekiant patikrinti, ar darbas tinka pačiam darbuotojui. Tokiu atveju, kai išbandymo sąlyga yra numatyta tik darbdavio naudai, lengvatinis 3 darbo dienų įspėjamasis terminas yra taikomas tik darbdaviui, tuo tarpu darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą privalo įspėti darbdavį prieš 14 darbo dienų, nebent darbdavys sutinka dėl trumpesnio įspėjimo termino. Taigi, jei darbdavys neprieštarauja, kad iš darbo išeitumėte anksčiau, Jums nereikės atidirbti 14 darbo dienų. Jei Jūs dirbate pirmadienį-penktadienį, tuomet tai ir bus darbo dienos, taikomos skaičiuojant įspėjimo terminą.
(24.09.2015)  Laba diena.Papuoliau i tokia situacija.Penktadieni parasiau prasyma del atleidimo is darbo,o pirmadieni gavau nedarbingumo lapeli,taip prasirgau jau 1,5 menesio,ar turiu teise dar nesibaigus nedarbingumui atsiimti pareiskima,uztad kad pasikeite mano planai.Lauksiu atsakymo.Aciu.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (131 straipsnio 1 dalies 1 punktas) draudžia darbdaviui atleisti darbuotoją jo nedarbingumo laikotarpiu. Tačiau šis draudimas iš esmės galioja darbdaviui, kai darbo sutartis nutraukiama jo iniciatyva. Tuo tarpu darbuotojo valia nutraukti darbo sutartį negali būti ribojama laikinojo nedarbingumo, todėl jei pateikėte prašymą atleisti iš darbo konkrečią dieną, tuomet darbdavys, suėjus įspėjimo terminui, privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą, neatsižvelgdamas į tai, kad Jūs tuo metu turėjote laikiną nedarbingumą. Be to, pagal LR Darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalį darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu. Taigi, atsakant į Jūsų klausimą esminę reikšmę šiuo atveju turi darbdavio valia. Atsiimti prašymą galėsite, jei darbdavys tam neprieštaraus ir dar nėra įforminęs darbo sutarties nutraukimo.
(07.09.2015)  Esu nemokamose atostogose 100 dienų laikotarpiui, pasibaigus nemokamoms, nebenoriu grįžti į darbą. Ar galiu anksčiau pateikti prašymą atleisti iš darbo ir nebedirbti 14 d.d. padavus prašymą atleisti iš darbo? Dėkoju už atsakymą. Pagarbiai Margarita
Į 14 darbo dienų įspėjamąjį terminą įskaitomas atostogų laikotarpis, todėl jei prašymą nutraukti darbo sutartį pateiksite atostogų metu, pavyzdžiui, 14 darbo dienų iki atostogų pabaigos ir atleidimo dieną nurodysite pirmąją dieną, einančią po atostogų, tuomet pasibaigus atostogoms neprivalėsite atidirbti minėtų 14 darbo dienų. Jei prašymą nutraukti darbos sutartį pateiksite anksčiau, tuomet suėjus 14 darbo dienų terminui, darbdavys turės įforminti darbo sutarties nutraukimą, nepaisant to, kad Jūsų nemokamos atostogos dar nepasibaigė. Draudimas atleisti darbuotoją jo atostogų metu yra skirtas darbdaviui, tuo tarpu esant darbuotojo valiai nutraukti darbo sutartį jo atostogų metu, darbdavys gali tenkinti šį darbuotojo prašymą.
(07.09.2015)  sveiki, esu tokioj situacijoj. Darbdavys yra mane idarbines neterminuota darbo sutartim. Jis nori perdaryti mano sutarti i terminuota pusei metu. nori garantiju, kad as negaleciau iseiti bet kada (as taip tik manau pagal esamus satykius). taigi klausimas ar jis noredamas man sukurti nauja puses metu termino sutarti turi pries tai nutraukti mano dabar esama neterminuota sutarti? Jeigu jis taip padarys, as ruosiuosi nesirasyti tos kitos puses metu termino sutarties, o pareikalauti iseitines ir iseiti is darbo. Kadangi jis pats man turi nutraukti ta pirmaja neterminuota sutari. Tai ar as galiu reikalauti iseitines kompensacijos? aciu uz atsakyma.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109 straipsnio 2 dalis draudžia sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl darbo, kuris yra nuolatinio pobūdžio. Šiuo atveju Jūs jau esate įdarbintas pagal neterminuotą darbo sutartį, todėl preziumuojama, kad darbas yra nuolatinio pobūdžio ir nesusijęs su tam tikromis apibrėžtomis aplinkybėmis, kurioms atsiradus pasibaigtų darbo sutarties galiojimas. Paminėtina, kad esant galiojančiam draudimui sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl nuolatinio pobūdžio darbo, darbdavys pažeistų darbo kodekso nuostatas, pakeisdamas neterminuotą darbo sutartį terminuota. Jūs, be abejo, turite teisę su tuo nesutikti. Pažymėtina, kad pagal LR Darbo kodekso 127 straipsnį darbuotojas turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. Taigi, net ir esant terminuotai darbo sutarčiai, tai nesuteiktų darbdaviui garantijų, kad Jūs neišeisite iš darbo anksčiau termino. Priverstinis darbas draudžiamas, todėl net ir terminuota sutartis negali riboti Jūsų valios nutraukti darbo santykius. Jei neterminuota darbo sutartis bus nutraukta darbdavio iniciatyva, tuomet Jums priklausytų išeitinė kompensacija, kurios dydis priklauso nuo Jūsų nepertraukiamojo darbo stažo šioje darbovietėje ir vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Jei darbo sutartį vis dėlto nutrauktumėte Jūs, išeitinė kompensacija Jums nepriklausytų.
(18.08.2015)  Laba diena, darbe susiklostė tokia situacija, kad mano kolegę atleidžia iš darbo pagal etatų mażinimą.Tose pareigose dirbome trise ir dabar liekame dviese.Jos darbą paskirsto mums dviems. Padidėja darbo krūvis, norėćiau pati išeiti iš darbo dėl pasikeitusių darbo sąlygų.Pagal kokį straipsnį turėčiau rašyti prašymą išeiti iš darbo ir ar priklauso tokiu atveju kokia nors išmoka.Dirbu jau 8 metai.Ačiū už konsultaciją.
Darbo sutarties nutraukimą darbuotojo prašymu reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnis, taigi šiuo straipsniu ir turėtumėte remtis. Darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva pagal LR DK 127 straipsnį, išeitinė išmoka darbuotojui nepriklauso (LR DK 140 str.). Tačiau jei turite nepanaudotų atostogų, bet prieš išeidami iš darbo nenorite paimti atostogų, galite prašyti darbdavio vietoje nepanaudotų atostogų išmokėti Jums piniginę kompensaciją.
(13.08.2015)  Laba diena, noreciau suzinoti, ar bunant nedarbingumo metu galiu parasyti prasyma isejimui is darbo? Jei taip, ar 14 d.d. skaiciuosis nuo parasymo datos ar nuo tadakada griztu is po nedarbingumo? Aciu labai
Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintas draudimas atleisti darbuotoją jo ligos metu galioja tik darbdaviui. Šis draudimas skirtas apsaugoti darbuotoją, kaip silpnesnę darbo santykių šalį. Tuo tarpu darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva nepriklausomai nuo to, ar tuo metu turi laikiną nedarbingumą, atostogauja ir pan. Darbdavys šiuo atveju negali varžyti darbuotojo valios nutraukti darbo santykius. Pagal galiojantį LR Darbo kodeksą, darbo sutartį nutraukiant darbuotojo prašymu (LR DK 127 str.), nedarbingumo laikotarpis nenutraukia darbdaviui skirto įspėjimo termino (šiuo atveju – 14 darbo dienų), todėl Jūsų atveju 14 d. d. įspėjimo terminas skaičiuosis nuo prašymo surašymo ir pateikimo darbdaviui dienos.
(13.08.2015)  Laba diena, ar gali darbdavys mane atleisti nedarbingumo laikotarpiu pagal 107 str.1 d. Darbdavys nutarė, kad aš netinku tam darbui ir atleido mane bandomojo laikotarpio pabaigoje, o aš buvau tuo metu sirgau.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 131 straipsnio 1 dalies 1 punktas draudžia atleisti darbuotoją laikotarpiu, kai jis nebuvo darbe dėl ligos, tačiau šis draudimas darbdaviui galioja tik tuo atveju, jei nebuvimas darbe dėl ligos yra pagrindžiamas gydymo įstaigos (gydytojo) darbuotojui išduota nedarbingumo pažyma (biuleteniu). Taigi, jei turėjote vadinamąjį „biuletenį“ ir apie neatvykimą į darbą informavote darbdavį, tai darbdavys pažeidė LR Darbo kodekso nuostatas, nutraukdamas darbo sutartį dieną, kai nebuvote darbe dėl ligos. Tokiu atveju Jūsų atleidimo iš darbo data nusikėlė į pirmą dieną, einančią po dienos, kai pasibaigė laikinasis nedarbingumas. Pažymėtina, kad Jums susirgus (ir pateikus tą patvirtinančią pažymą), remiantis LR DK 106 straipsnio 3 dalimi, išbandymo terminas prasitęsė Jūsų ligos laikotarpiu.
(13.08.2015)  Sveiki. Ar galima paklausti? Aš dirbu įmonėje nuo 2008 metų lapkričio iki dabar. Nuo 2009 iki 2011 buvau motinystės atostogose, per pastaruosius ketverius metus pirmą kartą susirgau ir esu biuletenį, o šefas slapčia man už nugaros ieško kito žmogaus vietoj manęs,nes aš nesutikau per biuletenį dirbti, o jis reikalavo. Jis ruošiasi mane atleisti, nors nesako nieko man.Kaip man elgtis? Ir kokios mano teisės?
Be abejo, darbdavys neturėjo teisės reikalauti Jūsų dirbti dienomis, kai turėjote laikiną nedarbingumą patvirtinančią pažymą (biuletenį). Šiuo atveju darbadvio reikalavimo, kuris prieštarauja LR Darbo kodekso nuostatoms, nevykdymas nėra ir negali būti teisėta priežastis atleisti Jus iš darbo. Bet kokiu atveju darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva (LR Darbo kodekso 129 str., 136 str.) turi būti aiškiai pagrįstas. Tikėtina ir tai, kad darbdavys pareikalaus Jūsų parašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru (LR Darbo kodekso 127 str.), tačiau nutraukę darbo sutartį savo noru, neteksite išeitinės kompensacijos. Iš esmės, nežinant pagrindo, kuriuo remiantis darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį, konkretaus atsakymo pateikti negalime. Neteisėto atleidimo atveju reikėtų kreiptis tiesiogiai į teismą su ieškiniu, kadangi ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo netaikomas išankstinis ginčo nagrinėjimas Darbo ginčų komisijoje.
(27.07.2015)  Laba diena, norėjau paklausti. Esu nėščia, darbo stažas toje pačioje darbovietėje 7 m. Išėjimo į dekretą numatyta data 2015-11-16, o terminuota darbo sutartis baigsis 2015-11-13, kadangi tai darbas be pratęsimo, ta prasme tą dieną turi atleisti,nes neliks tos darbo vietos, ar galiu tikėtis, kad pristačius pažymą manęs neatleis, tačiau perkelti datos nėra galimybės pagal DK, kaip aiškinote, kad turi būti suteiktos garantijos.
Pagal LR Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Darbo kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Darytina išvada, kad draudimas nutraukti darbo sutartį sutartį su nėščia moterimi galioja ir terminuotos sutarties atveju, pristačius pažymą apie nėštumą. Šiuo atveju yra draudžiama atleisti nėščią moterį ir DK 129 straipsnyje apibrėžtais pagrindais, pavyzdžiui, naikinant darbo vietas, kaip yra Jūsų atveju. Pateikus pažymą dėl nėštumo, sutarties terminas automatiškai prasitęs įstatymo taikomos garantijos nėščiai moteriai laikotarpiui.
(26.08.2015)  Laba diena, Įmonėje išdirbau 6 metus, iš kurių 3 metus ir 7 mėn dirbau, o dabar 2 metai ir 6 mėnesiai kaip esu vaiko priežiūros atostogose. Kadangi vietoje manęs terminuotai darbo sutarčiai priimtas darbuotojas neseniai savo noru išėjo iš darbo, o aš iki rugsėjo vidurio neturiu galimybės grįžti, įmonė pradėjo svarstyti, ką daryti, ir sugalvojo, kad norėtų į mano pareigas kito žmogaus, kuris išmanytų programavimą. Aš tokių žinių neturiu. Į darbą noriu grįžti rugsėjį, tačiau bijau, kad manęs atgal nebepriims, nes skelbiamas konkursas į mano pareigas. Telefonu buvau paklausta, ar nenorėčiau eiti į kitokias pareigas (dirbau projektų vadove įmonės biure, o buvo pasiūlyta klientų aptarnavimo specialistės vieta su sumine darbo apskaita įmonės filiale, esančiame prekybos centre (darbas ir savaitgaliais, ir iki 22 val), kuri man visiškai netinka dėl vaiko, kuris lankys darželį). Ar gali įmonė manęs nepriimti atgal, ypač turint vaiką iki 3 metų (vaikui nustaytas lengvas neįgalumas) , į mano ankstesnes pareigas, motyvuodama tuo, kad pasikeitė darbo pobūdis? Ar gali siūlyti kitas pareigas su žemesniu atlyginimu? Jei visgi atleistų, kas man priklausytų? Kokio dydžio išeitinę įmonė privalėtų išmokėti? Jei iki išeinant auginti vaikutį buvau sukaupusi 30 dienų atostogų, ar per tuos pustrečių metų jos pasinaikino, ar galėčiau reikalauti ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas?
Remiantis LR Darbo kodekso 180 str. 4 dalimi ir vaiko priežiūros atostogų paskirtimi, darbdavys turėtų užtikrinti, kad pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms darbuotoja galėtų grįžti į savo darbo vietą. LR Darbo kodekso 132 straipsnis draudžia darbdaviui nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų. Šis draudimas galioja darbo santykius nutraukiant LR DK 129 straipsnio pagrindu (Jūsų atveju darbdavys taikytų šį straipsnį). Taigi, pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, darbdavys negalės Jūsų atleisti remdamasis 129 straipsniu (šiuo atveju dėl Jūsų kvalifikacijos ar sugebėjimų neatitikimo konkrečiai pareigybei keliamiems reikalavimams), nes tai draudžia LR Darbo kodekso 132 straipsnis. Be to, net ir atleidžiant darbuotoją LR DK 129 straipsnio pagrindu, darbdavys privalo iki pat atleidimo dienos ieškoti kito darbo, į kurį galėtų perkelti ketinamą atleisti darbuotoją. Atsakant į Jūsų klausimą dėl priklausančių kompensacijų darbo sutartį nutraukiant LR DK 129 str. pagrindu (darbo sutarties nutraukimas nesant darbuotojo kaltės), paminėtina, kad tokiu atveju darbuotojui priklauso išeitinė kompensacija, kurios dydis priklauso nuo darbuotojui mokėto darbo užmokesčio dydžio ir nepertraukiamojo stažo konkrečioje darbovietėje (LR DK 140 str. 1 d.). Vaiko priežiūros atostogų laikas taip pat yra įskaitomas į darbuotojo darbo stažą, todėl darbdaviui nutraukus su Jumis darbo sutartį, Jums priklausytų Jūsų 4 (keturių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija (LR DK 140 str. 1 d. 4 p.). Jūsų sukauptos 30 dienų atostogos nepasinaikino. Kadangi buvote vaiko priežiūros atostogose daugiau kaip dvejus metus, objektyviai neturėjote galimybės išnaudoti sukauptų kasmetinių atostogų (30 d.), todėl jomis galėsite pasinaudoti grįžę į darbą pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms. Jei vis dėlto darbo sutartis bus nutraukta, turite teisę vietoje atostogų darbdavio prašyti išmokėti Jums piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija.
(27.07.2015)  Laba diena, Pakliuvau į tokią situaciją. Pasirašau sutikimą išeiti iš darbo šalių susitarimu po 3 mėn, tačiau pastojau. Ar tokioje situacijoje vis tiek turėsiu išeiti iš darbo ir nebegalima nutraukti susitarimo? Ačiū.
Lietuvos Respublikos darbo kodekse yra numatyta garantija nėščioms moterims – darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio LR DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Analizuojamu atveju reikšminga aplinkybė yra ta, kad susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo su darbdaviu sudarėte dar prieš nėštumą. Pasikeitus aplinkybėms, pradėjo galioti darbo kodekso nuostatos, draudžiančios nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Šis draudimas taikomas tik darbdaviui, tačiau tik tuo atveju ir nuo tos dienos, kai darbuotoja pateikia darbdaviui pažymą apie nėštumą. Pažymėtina, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija. Pateiktų duomenų nepakanka konkrečiam ir tiksliam atsakymui suformuluoti, kadangi būtina susitarimo dėl darbo santykių nutraukimo sąlygų teisinė analizė.
(27.07.2015)  Parašiau prašymą išeiti iš darbo šiandien ir nuo šiandienos dienos (prašymas parašytas, kad atleistų tą pačią dieną). Ar aš jį galiu pasiimti per tris darbo dienas kaip numato DK ar jau nebe?
Pagal LR DK 127 straipsnio nuostatas, darbuotojas, ketinantis savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį, privalo apie tai įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prašymo padavimo dienos, o jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį – ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Trumpesnis įspėjimo terminas gali būti taikomas tik esant darbdavio sutikimui. Jūsų atveju darbdavys neaprivalėtų priimti Jūsų prašymo atleisti iš darbo, nes jis neatitinka DK numatyto minimalaus įspėjimo termino. Tačiau jei prašymas vis dėlto bus priimtas, atšaukti jį per 3 darbo dienas galėsite tik darbdavio sutikimu, nes Jūsų atveju prašymo pateikimo data sutampa su norimo atleidimo data. Be to, prašymą darbdavio sutikimu atsiimti galėsite tik tuo atveju, jei dar oficialiai nebus įformintas Jūsų atleidimas. 3 (trijų) dienų terminas prašymui atsiimti nėra taikomas, kai norimo atleidimo data sutampa su prašymo pateikimo data, nes toks terminas šiuo atveju yra beprasmis. Kaip minėta, bene vienintelė šios taisyklės išimtis – jei darbdavys sutinka arba iki prašyme nurodytos atleidimo datos nespėja įforminti atleidimo fakto.
(28.07.2015)  Laba diena, Birželio 18 dieną gavau įspėjimą apie atleidimą iš darbo, kad pagal LR Darbo kodekso 129 str. 2 ir 4 dalį, 130 str. 1 dalį, dėl ekonominių priežasčių būsiu atleista iš darbo nuo 2015 metų rugpjūčio 18 dienos. 2015-08-18, pasibaigus įspėjimo laikotarpiui, darbo sutartis bus nutraukta (2015-08-18). Vadovaujantis LR darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, paskutinę darbo dieną bus išmokėta vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmokama ir piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. (Čia kaip ir viskas aišku). Tačiau aš nuo birželio 25 dienos iki liepos 3 dienos turėjau nedarbingumo lapelį. Tai noriu pasitikslinti ar mane vis dėl to atleis rugpjūčio 18 dieną ar prasitęs tos dienos kur buvau biliotenyje. Ačiū.
Remiantis LR Darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalimi, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui, todėl dienos, per kurias turėjote nedarbingumo lapelį, neįeis į įspėjimo laikotarpį. Taigi, atleidimo data turėtų prasitęsti tiek dienų, kiek nebuvote darbe dėl laikinojo nedarbingumo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, įspėjimo terminas, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo kaltės, yra viena iš darbuotojo teisių į darbą apsaugos garantijų, kad apsaugotų darbuotoją nuo neigiamų padarinių netikėtai nutraukus darbo sutartį ir sudarytų galimybę susirasti kitą darbą. Ligos laikotarpiu darbuotojo galimybė susirasti kitą darbą ribota. Taigi, įspėjimo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek įspėjimo termino metu darbuotojas buvo nedarbingas ar atostogavo ir darbdavys teisę nutraukti darbo sutartį gali įgyvendinti kitą dieną po pratęsto įspėjimo pasibaigimo dienos, jeigu šalys nesusitaria kitaip.
(10.07.2015)  laba diena, Iseinu is darbo. Parasiau prasyma, kad pagal dk 127 1 dali isseinu savo noru nuo Liepos 3 dienos. Siandien darbavys atvaziavo ir pasake, kad atleidziamas esu nuo sios dienos t.y. birzelio 25 dienos. pagal ta pati dk 127 1 dali, nes tos 14 darbo dienu tai darbdavio prerogetyva ir jis sprendzia mane laikyti ar nelaikyti. Ar gali darbdavys atleisti be isseitines anksciau nei nurodyta prasyme data? Lauksiu Jusu atsakymo
Atsakant į Jūsų klausimą svarbu pažymėti kelis aspektus. Pirma, LR Darbo kodekso 127 str. 1 d. įtvirtintas 14 darbo dienų įspėjamasis terminas, visų pirma, yra nustatytas darbdavio naudai, t. y. skirtas darbdaviui pasiruošti darbuotojo išėjimui ir pan. Tačiau esminę reikšmę nutraukiant darbo sutartį DK 127 str. 1 d. pagrindu turi darbuotojo valia. Vadovaujantis minėtu straipsniu darbuotojas nurodo pageidaujamą darbo sutarties nutraukimo datą, o darbdavys, tinkamai įspėtas apie sutarties nutraukimą, privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą atsižvelgiant į darbuotojo pareikštą valią. Antra, DK 127 str. 1 d. numatytas įspėjamasis terminas gali būti ir trumpesnis, nei 14 darbo dienų, jei darbuotojas to pageidauja (nurodo pareiškime), o darbdavys tam neprieštarauja. Apibendrinant, jei prašyme dėl darbo sutarties nutraukimo nurodėte 14 darbo dienų įspėjamąjį terminą, tuomet darbdavys negali savavališkai (be Jūsų sutikimo) nutraukti sutartį anksčiau, nei nurodėte savo prašyme.
(16.06.2015)  Laba diena. Situacija yra tokia. Pas mane auga seimoje 3 nepilnameciai vaikai. Darbdavis nori kad as parasyciau prasyma savo noru. Kokios salygos yra daugiavaikems seimoms. Ar priskiriama ismoka? kaip pasiegti sioje situacijoje. Prsasyma savo noru pasirasyti nenoriu. Ir koks ispejimo terminas apie atleidima mano situacijoje. Aciu.
Jūsų pateiktų duomenų nepakanka konkrečiam ir vienareikšmiškam atsakymui parengti, todėl pateiksime kelis galimus situacijos sprendimo variantus. Pagal LR Darbo kodekso 129 str. 1 d. atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Pagal LR Darbo kodekso 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotoju, kuris augina vaikų iki 14 metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Pareiga motyvuoti darbuotojo atleidimo iš darbo būtinumą tenka darbdaviui. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki 3 metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (LR Darbo kodekso 129 straipsnis). Nutraukus darbo sutartį darbuotojo pareiškimu (prašymu), išeitinė išmoka darbuotojui nepriklauso. Tačiau priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas, jei tokių buvo. Jei darbo sutartis nutraukiama ne dėl Jūsų kaltės ir auginate nepilnamečių vaikų iki 14 metų, tuomet darbdavys apie atleidimą turėtų Jus įspėti ne mažiau kaip prieš keturis mėnesius (LR DK 130 str.), kitu atveju – mažiausiai prieš du mėnesius. Paminėtina, kad atvejai, kai darbdavys daro spaudimą darbuotojams pateikti pareiškimą dėl išėjimo išdarbo savo noru, Lietuvoje yra dažni. Neprivalote paklusti tokiems darbdavio reikalavimams. Kaip minėta, Jūsų pateiktų duomenų nepakanka konkrečiam ir vienareikšmiškam atsakymui pateikti, todėl dėl išsamesnės ir tikslesnės konsultacijos bei patarimų siūlytume pasikonsultuoti gyvai su teisininkais. Tą galėtų padaryti UAB „Airista“ teisininkai.
(16.06.2015)  Laba diena, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. dirbu pagal terminuotą sutartį (iki 2015 m. birželio 30 d.) pedagoginį darbą. Birželio pradžioje pristačiau darbovietei pažymą apie neštumą. Žinau, kad sutarties nutraukimo terminas yra pratęsiamas vadovaujantis DK 132 straipsnio normomis. Nesant neštumui, sutartis būtų nutraukta ir išmokėta kompensacija už 46 nepanaudotų atostogų dienas. Ar esant dabartinei situacijai, kuomet sutarties nutraukimo terminas prasitęsia, man vis tiek priklauso tik 46, o ne 56 atostogų dienos, jeigu atostogas imčiau nuo liepos 1 d. ?
Iš tiesų, pagal LR Darbo kodekso 132 str. 1 d. darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms. Šis draudimas yra skirtas darbdaviui, siekiant apsaugoti socialiai pažeidžiamą asmenį – nėščią moterį nuo darbo ir su juo susijusių socialinių garantijų praradimo. Jei darbo sutarties neketinate nutraukti savo noru, tuomet nuo 2015 m. liepos 1 d. Jums priklausytų tiek pat atostogų dienų, kiek būtų priklausę, jei sutartis būtų nutraukta 2015 m. birželio 30 d., t. y. 46 dienos.
(16.06.2015)  Laba diena, Norėjau pasiteirauti, kaip teisiškai tvarkingai nutraukti darbo sutartį. Dirbu pedagoginį darbą. Nuo š.m. birželio 1 d. iki liepos 31 d. išeinu kasmetinių vasaros atostogų. Kadangi liepos ir rugpjūčio mėnesiais įstaiga nedirbs, turėčiau išeiti nemokamų atostogų rugpjūtį. Tačiau turiu pasiūlymą pereiti dirbti į kitą įstaigą būtent nuo rugpjūčio 1 d. Todėl ir norėčiau paklausti, ar galiu darbdaviui pateikti prašymą darbo sutarčiai nutraukti paskutinę darbo dieną prieš išeidama atostogų? Ar turėčiau pateikti atostogų metu (pvz.: birželį)?
Pareiškimą (prašymą) dėl darbo sutarties nutraukimo darbdaviui galite pateikti ir paskutinę darbo dieną prieš atostogas, svarbiausia, kad darbdavys būtų informuotas apie Jūsų ketinimą nutraukti darbo sutartį mažiausiai prieš 14 darbo dienų.
(16.06.2015)  Situacija: Darbuotojas parašė prašymą išeiti iš darbo, tačiau po dviejų dienų persigalvojo ir norėjo prašymą atsiimti.Kokios teisinės pasekmės kiltų darbdaviui, jei netenkintų darbuotojo prašymo vėl grįžti į darbą ir vienašališkai nutrauktų darbo sutartį?
Darbuotojas, įteikęs darbdaviui prašymą nutraukti darbo sutartį, turi teisę šį prašymą atsiimti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos net ir darbdaviui nesutinkant (LR darbo kodekso 127 str. 4 d.). Išimčių, kurioms esant darbdavys galėtų netenkinti darbuotojo prašymo atsiimti pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo nepraėjus trims darbo dienos nuo šio pareiškimo pateikimo, įstatymai nenumato. Tokiu atveju darbuotojo pateiktas pareiškimas netenka galios ir darbdavys negali juo vadovautis įformindamas darbo sutarties nutraukimą. Ginčo atveju, darbo sutarties nutraukimas minėtomis aplinkybėmis būtų pripažintas neteisėtu, o darbuotojas liktų toliau dirbti savo darbo vietoje.
(10.07.2015)  Sveiki,jei dirbau 3mėn bandomaji laikotarpi o poto,pasilikau dirbti,Dirbu apie du metus ir noriu išeiti iš darbo,jei turiu kita darbo pasiulyma geriasni uzsienyje.Ar išmoka man būtu iš pirmo darbo? Ar turėčiau atidirbti dvi savaites? pvz jei direktorius nenores moketi ismoku,ka tada daryti ir our kreiptis? Aciu
Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo prašymu (LR Darbo kodekso 127 str. 1 d.), apie sutarties nutraukimą būtina įspėti darbdavį mažiausiai prieš 14 darbo dienų, todėl Jums pageidaujant išeiti iš darbo, turėsite atidirbti 14 darbo dienų, nebent darbdavys sutiktų su trumpesniu atidirbimo laikotarpiu. Kai darbo sutartis nutraukiama darbuotojo prašymu, išeitinė kompensacija darbuotojui nepriklauso. Tačiau jei turite nepanaudotų kasmetinių atostogų ir išeidami iš darbo nenorite jų panaudoti (nenorite atostogų), turite teisę prašyti vietoje nepanaudotų atostogų Jums išmokėti piniginę kompensaciją. Jei darbdavys vengia atsiskaityti, t.y. neišmoka Jums priklausančio darbo užmokesčio ar kompensacijos už nepanaudotas atostogas, turite teisę kreiptis su prašymu į Darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra Jūsų darbovietė. Tačiau rekomenduotina prieš tai kreiptis raštu (registruotu laišku) į darbdavį, išdėstant turimas pretenzijas bei nurodant, kad neatsiskaičius įstatymų nustatyta tvarka, bus kreipiamasi į Darbo ginčų komisiją. Jei Darbo ginčų komisijos sprendimas Jūsų netenkintų, jį galėtumėte skųsti teismui.
(16.06.2015)  Laba diena.Norėčiau paklausti jei buvau mėnesį biuleteni. Per tą mėn laiko tik karta skambino meistras nei buhaltere nei direktorius.Daug kartu mačiau ir būdavo užuominos atseit atatvezk brendžio ar degtinės meistrui priskirs prie geriasniu darbu.Žadu išeiti iš to darbo nepatinka ten.Alga gavau o avanso ne.Kai skambinau buhalterei klausiau apie tai o ji dar sako apie koki avansa,pokalbį suka į šoną.Dirbu tam darbe pusantru metu.Ar man priklausys išmoka,jei išeičiau iš darbo ir ar turėsiu atidirbti dviejų savaites? Jei negaliu atirbti dvi savaites,kas tada?
Darbuotojui mokamas darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis. Dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies siūlytume pirma kreiptis į darbdavį raštu, o šiam nesutikus išmokėti, galite kreiptis į Darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus pagal savo gyvenamąją vietą. Išėjus iš darbo savo noru, išeitinės išmokos Jums nepriklausytų. Nežinodami Jūsų ligos priežasties ar įtakos darbo funkcijų atlikimui, konkretaus ir tikslaus atsakymo šiuo metu pateikti negalime, tačiau pagal LR Darbo kodekso 127 str. 2 d. darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Tuo tarpu pagal LR Darbo kodekso 136 str. darbdavys gali nutraukti darbo sutartį be įspėjimo, kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo.
(16.06.2015)  Laba diena. Norėčiau Jūsų paklausti,ka mano atveju daryti ir kaip elgtis. 2015-04-28 aš ir bendradarbe parašėme prašymą dėl atleidimo iš darbo. Prašyme nurodėme nuo kada mus atleisti. Tai butų 2015-05-12 diena. Apskaičiavome tas 14 dienų, kadangi slenkantis grafikas. Bet ant kiek žinau direktore prašymu nepasirašė. Trenkė ant lentynos su žodžiais man jų nereikia aš taip kažką padarysiu. Ka ji galetu padaryti? Juk tai dokumentas ji privalo pasirašyti.? Bet šiandien ji nei atsiliepia nei i žinute atrašo. Nei man nei bendradarbei. Nors matau kad žinute perskaityta. Ir kada ji privalo atsiskaityti? Ka mūsų atveju daryti? Pagarbiai.
Jūsų aprašyta situacija, kai darbdavys atsisako priimti darbuotojo pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo, ar atsisako pasirašyti įsakymą dėl darbo santykių nutraukimo, pasitaiko gana dažnai. Teisės aktai draudžia priverstinį darbą. Darbdavys privalo priimti darbuotojo pareiškimą, jei šis atitinka teisės aktų reikalavimus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad LR darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis numato, kad darbdavys turi būti įspėjamas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, tuo tarpu pagal jūsų pateiktą informaciją matyti, kad pareiškime nurodėte 14 kalendorinių dienų terminą. Kita vertus, jei konflikto su darbdaviu priežastis yra ne įspėjimo termine, tuomet siūlyčiau pareiškimą darbdaviui įteikti registruotu laišku, o darbdaviui piktybiškai nepriimant ir (ar) neatsiimant pareiškimo – įteikti per antstolį, kadangi kilus ginčui darbdavys gali teigti, kad pareiškimo negavo, todėl neprivalėjo įforminti jūsų atleidimą. Tinkamai įteikus pareiškimą darbdaviui, po 14 darbo dienų turėtume teisę neatvykti į darbo vietą ir tai nebūtų laikoma darbo drausmės pažeidimu, nes sutartis jau būtų nutraukta.
(16.06.2015)  Laba diena, Dirbu pagal terminuota sutarti. Parasiusi prasyma iseiti is darbo suzinojau, kad reikes atidirbti 14 darbo dienu, o ne kalendoriniu darbo dienu. Ar turi teise darbdavys reikalauti atidirbti 14 darbo dienu, darbuotojui nesutinkant?
Pagal bendrąją taisyklę, įtvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalyje, darbuotojas turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Tačiau jei įmonėje galioja kolektyvinė sutartis, joje gali būti numatytas ir kitoks – ilgesnis ar trumpesnis įspėjimo terminas, tačiau visais atvejais jis negali viršyti vieno mėnesio. Taigi, jei įmonėje, kurioje dirbate, nėra kolektyvinės sutarties, nustatančios kitokius įspėjimo terminus dėl darbo sutarties nutraukimo, darbdavys pagrįstai reikalauja atidirbti 14 darbo dienų. Paminėtina, kad pagal Lietuvos teismų praktiką įspėjimo terminas nutraukiant darbo sutartį darbuotojo pareiškimu yra skirtas, visų pirma, darbdavio interesams apsaugoti, kad darbdavys turėtų laiko pasiruošti darbuotojo išėjimui. Pasibaigus šiam terminui, darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.
(27.07.2015)  Labas vakaras, parašiau prašymą gegužes 2 dieną kad atleistų mane iš darbo gegužės 16 d, bet man nuo gegužės 4 dienos iki gegužės 17 dienos sesiją, ar užsiskaitys man 14 atidirbimo dienų jei yra pateikta pažymą, kurioje parašytą nuo kada iki kada man sesiją? Taip pat, norėjau paklausti dar ar dėl vienos neatėjimo i darba dienos be pateisinimo gali parašyti pravaikštą ir išskaičiuoti iš atlyginimo?
Pirma, reikėtų atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį, darbuotojas, savo iniciatyva ketinantis nutraukti darbo sutartį, privalo apie tai įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) DARBO DIENŲ. Trumpesnis įspėjimo terminas gali būti taikomas darbdavio sutikimu. Dėl mokymosi atostogų – pateikus pažymą apie egzaminų sesiją, darbdavys privalo suteikti šias atostogas. Jos įsiskaitytų į įspėjimo terminą. Dėl neatvykimo į darbą – pakanka ir vienos neatvykimo į darbą dienos, kad darbdavys įgytų teisę išskaičiuoti darbo užmokesčio dalį už laiką, kurį be pateisinamos priežasties (nedarbingumo lapelio, t. t. pažymos ir pan.) nebuvote (nepasirodėte) darbe. Pažymėtina, kad pagal LR Darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą dieną yra laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją be išankstinio įspėjimo, be to, neišmokant išeitinės kompensacijos.
(10.07.2015)  Sveiki, Turiu 50 procentu nedarbinguma,4metai sargauju,per atostogas atsitiktinai suzinojau,kad teritorijoj sumontavo vaizdo kameras ir sargai atleidziami.Jokio isankstinio rastisko pranesimo negavau,daromas spaudimas rasymo prasymui,ape ymui ape isejima is darbo savo noru.Imone man skolinga 2800euru neismoketo atlyginmo uz paskutiniuosius darbo . metus.Imone padavusi restruturizacijei.Pagal kokius DK.str.tureciau rasyti prasyma ape isejima is darbo,ar isvis nerasyti,turetu atleisti pagal etatu mazinima.
Konkrečiam atsakymui pateikti trūksta duomenų, todėl pateiksime bendrą situacijos įvertinimą. Detalesnės konsultacijos reikėtų kreiptis į kvalifikuotus teisininkus. Šią konsultaciją galėtų suteikti UAB „Airista“ teisininkai. Iš pateiktos informacijos matyti, kad darbo sutarties nutraukimo priežastys - technologinės ir ekonominės, t. y. stebėjimo kamerų įrengimas, dėl kurių sumažėjo sargų poreikis (etatų mažinimas), ir įmonės finansiniai sunkumai, dėl kurių inicijuotas įmonės restruktūrizavimas. Minėtos priežastys yra pagrindas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva (LR DK 129 straipsnis). Visgi, LR DK numato išimtis, kurioms esant darbuotojo atleidimas minėtais atvejais yra kraštutinė priemonė. Minėtą apsaugą turi darbuotojai, išvardinti LR DK 129 str. 4 d.: - kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 (penkeri) metai; - iki aštuoniolikos metų amžiaus darbuotojai; - turintys neįgalumą darbuotojai; - darbuotojai, auginantys vaikų iki keturiolikos metų. Su šių kategorijų darbuotojas darbo sutartis darbdavio iniciatyva gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Kartu paminėtina, kad atleidžiant darbuotoją dėl „etatų mažinimo“ (bet ne visiško atitinkamos pareigybės darbo vietų panaikinimo), pirmenybės teisę būti paliktam darbe turi darbuotojai: - kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; - kurie vieni augina vaikus iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; - kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius; - kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; - kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; - kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus. Nutraukiant darbo sutartį LR DK 129 str. pagrindu (darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), darbuotojui, išdirbusiam toje darbovietėje 4 (ketverius) metus, priklausytų jo 3 (trijų) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Be to, tokiu atveju darbdavys apie atleidimą privalo įspėti darbuotoją mažiausiai prieš du mėnesius. Apibendrinant, darbdavys siekia išvengti išmokėti Jums priklausančią išeitinę kompensaciją (Jūsų 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio), todėl spaudžia rašyti pareiškimą dėl išėjimo iš darbo savo noru (LR DK 127 str. 1 d.) (tokiu atveju išeitinė kompensacija Jums nepriklausytų).
(10.04.2015)  Laba diena, Planuoju keisti darbą. Įmonėje išdirbau metus laiko, per juos buvau 1 savaitę pasiėmęs biuletenį ir 1 mėnesį atostogų, kai gimė sūnus. Dabar vėl esu pasiėmęs biuletenį 1 mėnesiui. Bet po jo dirbsiu dar 2 savaites ir tada planuoju išeiti. Ar pačiam išeinant iš darbo priklauso kokia nors išeitinė? DK skaičiau, kad jei dirbai nepertraukiamai virš 1 metų, priklauso 2 mėnesinių algų dydžio išeitinė. Dėkoju.
Jei pateiksite darbdaviui prašymė atleisti jus iš darbo savo noru (127 str 1 d.) išeitinė nepriklauso.
(10.04.2015)  sveiki, siuo metu esu vaiko prieziuros atostogose (2 metams, pasirinkus 70/40 sistema). su darbdaviu pries iseinant gimdymo ir vaiko prieziuros atostogu buvome sutare, kad i darba grisiu ne po 2 metu taciau anksciau 2015-10-01 (vpa baigiasi 2016-04-01). taciau suzinojau, kad nebebus kur grizti, yra naikinama mano darbo vieta (darboviete ne likviduojama, ne bankrutuoja, darbas vyksta iprastai). tad noreciau issiaiskinti: 1. kadangi iki kol vaikui sueis 3 metai, darbdavys negali atleisti pagal 129 str (apie 127 str net nekalbu). todel atleidimas galimas tik pagal 125 str, saliu sutarimu. darbdavys i kalbas apie iseitines leistusi, taciau kaip su ju dydziais? jeigu vaikui jau butu 3 metai, pritaikant 129 str. ismokos butu : 4 men isankstinis pranesimas (4 men. dar teisiskai butu galima dirbti)+iseitine 3 men vidutinis DU (imoneje pradirbta 4 metai) + sukaupti atostoginiai. o kaip su 125 str? esu skaiciusi kad nurodomi 2 men DU dydziai, bet juk tai net maziau negu pagal 129 str. kai realiai butu gaunamas 7 men atlygis (jeigu noretu isleisti neatidirbus 4 men). kokia yra teisine praktika, jeigu as nesutiksciau su ju siuloma iseitine o jie nesutiktu su mano siuloma? kiek suprantu jie tada manes atleisti is viso negali ir turi grazinti i darba ne prastesnemis salygomis negu pries vpa? 2. kas atsitinka su vpa 40 proc. mokejimu jeigu yra nutraukiama darbo sutartis ir neturima kito darbo(antrieji vaiko metai)? ar pasalpa mokama toliau iki termino (tarkime darbo sutartis nutraukiama 2015-10-01, o vaikui 2 metai sueina 2016-04-01), neatsizvelgiant i tai, kad yra nutraukiama darbo sutartis ar jos mokejimas vis delto nutraukiamas? ka tuomet daryti, kad testusi draudimas ir neatsirastu papildomu mokesciu valstybei? is karto stoti i birza? taip pat jeigu nutraukiama viena darbo sutartis ir tarkime po menesio 2015-11-01 yra sudaroma kita, ar vel reiketu rasyti sodrai kad butu is naujo atstatytas mokejimas? 3. ar galima vaiko prieziuros atostogas perkelti ant vyro jau sukakus 1 metu terminui? tiksliai zinau, kad kai vaikui sueina 1 metai, siuo atveju 2015-04-01, galejau pasirinkti ir perkelti vpa ant vyro. taciau ar galima tai padaryti jau metams ipusejus, tarkime nuo 2015-09-01? aciu labai uz atsakymus.
Siekiant nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu (DK 125 str), tiek jūs, tiek darbdavys gali siūlyti savo nutraukimo sąlygas ir išeitinių kompensacijų dydžius. Tai derybų klausimas ir viskas priklauso nuo to, kokią sumą jūs suderėsite. Apribojimų tokiam susitarimui sudaryti nėra.Remiantis DK 132 str 2 d. darbo sutartis su darbuotojais auginančiais vaikus iki 3 metų negali būti nutraukta jei nėra darbuotojo kaltės. Todėl darbdavys jus turi grąžinti į darbą arba pasiūlyti analogišką jūsų gebėjimus atitinkantį darbą.
(10.04.2015)  Sveiki, Vienoje UAB įmonėje įsidarbinau prieš 8 mėn. Pasirašiau darbo sutartį, kurioje nurodytas pilnas etatas ir minimali alga. Pirmus du mėnesius algą gavau tokią, kaip ir nurodyta sutartyje, bet po to darbdavys algą ėmė mokėti kaip už 0,5 etato, o likusią dalį - "į rankas". Jis teigė, kad jam reikia mokėti didžiulius mokesčius, o jeigu noriu gauti tokią pačią algą kaip ir anksčiau turiu sutikti su jo sąlygomis. Dėl tokių pasikeitimų iš anksto įspėta nebuvau ir naujos sutarties nepasirašinėjau. Šiuo metu susiradau naują darbą, todėl parašiau prašymą, kad išeinu iš buvusio darbo. Man buvo sumokėta kaip už 0,5 etato, +kompensacija, nors iš tiesų dirbau pilnu etatu. Man nesumokėjo pusės uždirbtų pinigų +atostoginių. Algą visuomet gaudavau grynais ir pasirašinėdavau algalapį, kuriame buvo suma už 0,5 etato. Norėjau paklausti ar yra galimybė susigrąžinti savo uždirbtus pinigus? Kur turėčiau kreiptis? Kokios baudos būtų taikomos darbdaviui ir man? Ačiū
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio galite kreiptis su pareiškimu į Valstybinės darbo inspekcijos Darbo ginčų komisiją pagal savo gyvenamąją vietą. http://www.vdi.lt/DGK/DGK.aspx
(10.03.2015)  Laba diena, dirbu uab, kuriai isigaliojo restrukturizuojamos imones statusas. I ka kreiptis del atleidimo is darbo - i darbdavi ar i administratoriu? Dekoju uz atsakyma.
Laba diena, Restruktūrizuojant įmonę, skirtingai nei bankroto atveju, išlieka visi valdymo organai. Restruktūrizavimo administratoriui, atliekančiam priežiūros funkciją, pagal įstatymą suteikiama teisė dalyvauti įmonės valdyme, tačiau visas valdymas lieka įmonės rankose, todėl dėl atleidimo iš darbo turėtumėte kreiptis tiesiogiai į darbdavį. * Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(05.03.2015)  UAB dirbu virš 5 metų, auginu vaiką 14metų, viena. Darbdavys žada atleisti naikinant darbo vietą , bet siūlo suteikti darbą, toje pačioje įmonėje, tik pas privatininką. Ar privalau sutikti? Ar atsisakius gausiu išeitinę išmoką ir kokio dydžio? Ačiū.
Laba diena, Darbdavys, atleisdamas Jus iš darbo pagal LR DK 129 str., turi teisę pateikti Jums kito darbo pasiūlymą. Su pateiktu pasiūlymu Jūs galite sutikti arba nesutikti. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate, darbdavys gali siūlyti susitarti dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos vadovaujantis LR DK 125 str. Nepavykus darbo sutarties nutraukti šalių susitarimu, atleidžiama turite būti vadovaujantis LR DK 129 str. numatyta tvarka, t.y., išmokant Jums išeitinę kompensaciją. Vadovaujantis LR DK 140 str., atsižvelgiant į Jūsų išdirbtą laiką, Jums priklausytų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. * Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas ar detali teisinė konsultacija. Išsamią konsultaciją galėtume pateikti tik visapusiškai įvertinę visas faktines aplinkybes.
(27.02.2015)  Sveiki, CV Market darbuotojai, nežinau pas ką kreiptis. Todėl klausiu Jūsų. Aš dirbu kartu su kolege. Kolegė pasiėmė biliutenį. Aš likau dirbti viena. Kol kolegė biliutenyje manęs neišleidžia pietauti. Dėl sveikatos problemų aš paprašiau išleisti mane iš darbo valandą anksčiau - nes aš dirbu be pietų. Koordinatorė atsisakė išleisti sakydama, jog tam nėra pagrindo. Kai aš nuėjau pas mūsų darbe dirbančią med. darbuotoją ji mane nusiuntė pas šeimos gydytoją. O šeimos gydytoja davė man biliutenį 2 dienom. Koordinatorė išleido mane, bet pasitrusi su direktore grasina, jog atleis mane iš darbo dėl to, kad išėjau i biliutenį palikusi savo darbo vietą. Ar jų veiksmai yra teisėti?
Laba diena, darbdavys negali grasinti Jums atleidimu iš darbo remiantis tuo pagrindu, jog turite nedarbingumo pažymėjimą. Darbuotojas turi teisę sirgti, juolab kad šį faktą patvirtina medicininė pažyma. Jeigu manote, jog Jūsų teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, nepamirškite, jog visada galite kreiptis į Darbo ginčų komiiją.
(25.02.2015)  Laba diena, norėjau pasiklausti. Vasario 20d. parašiau pareiškimą išeiti iš darbo, įmonėje dirbau daugiau nei pusę metų. Dabar dar man reikia perduoti prekes. dabar kai aš jau oficialiai nebedirbu, ar privalau pasirašyti aktą, kuris byloja, kad už trūkumus turiu padengti iš išmokamo atsiskaitymo?
Laba diena, Jei sudarant darbo sutartį pasirašėte priėmimo-perdavimo aktą, Jūs parodėte, kad žinote, kokias prekes prisiimate savo atsakomybėn, todėl darbdavys turi teisę reikalauti, jog dabar, nutraukiant darbo sutartį, pasirašytumėte perdavimo – priėmimo aktą, o esant trūkumams, jis teisėtai gali išskaičiuoti iš Jūsų atlyginimo atitinkamą sumą. Jei prieš pradėdama dirbti nepasirašėte priėmimo – perdavimo akto, darbdavys negali taip paprastai nuskaičiuoti sumos už trūkumus nuo Jūsų atlyginimo: prieš tai jis turėtų įrodyti Jūsų kaltę, t.y., tą faktą, jog būtent dėl Jūsų veiksmų/neveikimo dingo tam tikri daiktai. *Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija. Išsami konsultacija gali būti suteikta tik visapusiškai įvertinus visas faktines aplinkybes.
(25.02.2015)  Labas vakaras, turiu tokia problema, dirbu logistika uzsiimancioj kompanijoj nuo praeitu metu kovo men. Siu metu sausio men padariau avarija kurioje as buvau kaltas, buvo atvaziavusi policija, suforminta eismo ivykio deklaracija ir nukentejusiojo automobilis sutvarkytas draudimo. Is manes mano kompanija nori nuskaiciuoti 5000 lt uz sita padaryta eismo ivyki. Anksciau buvo zodinis susitarimas kad tik 1000 lt gali nuskaiciuot uz surasyta eismo ivykio deklaracija (del pareigingumo). Jokio rastisko susitarimo del 5000 lt nera. Ir dabar turiu vel i komandiruote isvaziuoti si savaitgali, o vadybininkas man pranese tik dienai likus iki isvaziavimo i komandiruote, kokia suma jie man nori nuskaiciuoti. As pasakiau kad nebevaziuosiu tada i komandiruote (nes dabar realiai jie man yra neismokeje iki mano atlyginimo tik apie 1400 lt. Dabar gautusi taip kad as isvaziuoju 2 savaites atidirbt iki tos visos baudos (5000 lt) ir tada gryzes is komandiruotes galiu rasyt pareiskima ir eit lauk is darbo). Kazkur radau straipsniuka kad teisiskai jeigu nenoriu atidirbinet turiu pranest valdziai iki isejimo pries 14 dienu. As praneses Vyr. transporto vadybininkui buvau jau po avarijos, kad jeigu nuskaiciuos 5000 lt eisiu iskart lauk is darbo. Musu darbo grafikas yra: 1 men komandiruote uzsieny, 2 savaites neapmokamu namuose. Aciu
Laba diena, Kadangi nematome Jūsų darbo sutarties sąlygų, o iš Jūsų aprašymo negalime įvertinti visų aplinkybių, pateiksime tik bendro pobūdžio konsultaciją. Visų pirma, atkreipsime dėmesį, kad teisėje žodiniai susitarimai negalioja. Tai, kad buvote žodžiu susitarę su darbdaviu, jog už surašytą eismo įvykio deklaraciją bus nuskaičiuojama tik tam tikra suma, teisiškai nėra reikšminga. Tačiau tai, ar darbdavys nepažeidžia teisės normų, norėdamas atskaityti 5000 lt iš Jūsų darbo užmokesčio, galėtume atsakyti tik susipažinę su Jūsų darbo sutarties sąlygomis bei detaliai įvertinę visas faktines įvykio aplinkybes. Tuo atveju, jeigu teikiate prašymą išeiti iš darbo savo noru, darbdavį privalote įspėti prieš 14 darbo (atkreipiame dėmesį, jog ne prieš kalendorinių, o darbo) dienų. *Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija. Išsami konsultacija gali būti suteikta tik visapusiškai įvertinus faktines aplinkybes.
(25.02.2015)  laba diena norejau paklaust turiu tokia beda dirbau kavineje 9men noriu iseit is darbo nes rankas beria nustate alergini kontaktini dermatita ranku,darbdavei pasakiau kad nebegaliu dirbt noriu iseit is darbo del ligos,ji pasake kad esu pries i darbinima pasirasiusi atleidima del isejimo savo noru,nes nenori ji man moketi atsiskaitymu,nezinau nei ka daryt nei kur kreiptis,daktare odos israse pazyma kad negaliu dirbti su cheminemis medziagomis ar man uztenka tokios pazymos norint iseit del ligos ar dar ka pristatyt ir kur kreiptis,
Laba diena, Įstatymas Jums suteikia teisę nutraukti darbo sutartį savo (t.y., darbuotojo iniciatyva), atsižvelgiant į tai, kad darbo funkcijų atlikti nesugebate dėl sveikatos būklės: Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą. Be to, šis darbo sutarties nutraukimo pagrindas leidžia Jums reikalauti dviejų mėnesių išeitinės išmokos. Taip pat norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus dėl atleidimo iš darbo šiuo pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalį, yra pasisakęs, kad darbuotojas, prašydamas šiuo pagrindu nutraukti darbo sutartį, savo prašyme turi nurodyti konkrečią priežastį, kuri teikia pagrindą nutraukti darbo sutartį, bei ją pagrįsti. Taigi, Jūs privalote: įrodyti bei pagrįsti savo ligą (t.y., pristatyti pažymą iš gydymo įstaigos). Taip pat, Jūs turite įrodyti, kad konkreti liga trukdo atlikti konkrečias darbo funkcijas. Todėl Jūs privalote argumentuotai darbdaviui parodyti, kad liga iš tikrųjų kliudys atlikti darbą ne tik laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, bet ir ateityje. Esant šioms sąlygoms, darbdavys turi tenkinti Jūsų prašymą ir sumpkėti Jums priklausančią išeitinę kompensaciją. Kilus ginčui, turite teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją. *Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(25.02.2015)  Darbdavys pranese, kad imone dirba nuostolingai, nori uzdaryti ofisa, o as ta pacia diena turiu parasyti prasyma "iseiti savo noru". Dirbu sioje imoneje tik 3,5 menesiu. Patarkite kaip elgtis toliau?
Laba diena, darbdavys negali Jūsų priversti išeiti iš darbo savo noru. Iš darbo atleidžiama turėtumėte būti vadovaujantis LR DK 129 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Atleisdamas iš darbo pagal šį straipsnį, darbdavys privalo laikytis įstatyme nustatytų sąlygų: visų pirma, apie atleidimą iš darbo turite būti tinkamai įspėta (LR DK 130 str. numato įspėjimo terminą: t.y., įspėta turite būti prieš du mėnesius). Taip pat, Jums priklauso išeitinė kompensacija. Kadangi dirbote 3,5 mėn, Jums priklauso vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija (LR DK 140 str.).
(20.01.2015)  Laba diena. Draugas padavė darbdaviui prašymą dėl išėjimo iš darbo, tačiau darbdavys jį suplėšė ir "nieko nenori žinoti". Kaip patartumėte įteikti prašymą, kad įteikimo faktas būtų užfiksuotas ir išėjimo iš darbo procedūra įgautų pradžią? Dėkoju už rekomendacijas.
Laba diena, Prašymą atleisti iš darbo, priklausomai nuo to, kokio dydžio įmonė, galite įteikti net keliais būdais. Jeigu įmonė turi sekretorę – administratorę, prašymą atleisti iš darbo paduokite jai, kad su antspaudu ,,gauta‘‘ būtų patvirtintas prašymo gavimo faktas. Jeigu sekretorės įmonėje nėra, įmonėje tikriausiai yra asmuo, kuris atsakingas už gautų laiškų registravimo žurnalo pildymą. Prašymą įteikite jam, kad būtų užregistruotas gavimo faktas. Kiti būdai, kaip galite įteikti prašymą atleisti iš darbo: nusiųsti prašymą registruotu laišku darbdaviui. Kita vertus, šiuo atveju darbdavys gali neigti prašymo gavimo faktą – nors ir bus užfiksuotas registruoto laiško įteikimo faktas, darbdavys gali įrodinėti, kad laiškas buvo tuščias, arba tai, kad laiške buvo tuščias lapas. Kartu su šiais įteikimo būdais galite nusiųsti pasirašytą ir skenuotą prašymą darbdaviui elektroniniu paštu. Nepavykus nė vienu iš minėtų būdų įteikti darbdaviui prašymo, siūlome pasirinkti patį oficialiausią būdą: pasinaudoti notarų teikiama paslauga ir laišką įteikti su turinio (teksto) apyrašu. * Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(14.01.2015)  Sveiki. Noriu paklausti, ar iseinant is darbo galioja ta pati salyga del atidirbimo, nesvarbu ar dirbi pilnu ar puse etato - 2 savaites?
Laba diena, Nesvarbu kokiu etatu dirbate, atidirbti reikia 14 darbo dienų. Tik atidirbti turite pagal savo darbo valandas, t.y ne po 8 val, kaip dirbant pilnu etatu,o po 4 val, t.y., kaip dirbant puse etato.
(12.01.2015)  Baigesi barbo sutarties galiojimo laikas,as nesiruosiu sutarties pratesineti,ar privaloma tokiu atveju atidirbineti 14d?Aciu uz atsakyma.
Laba diena, Tuo atveju, kai darbo sutartis sudaroma terminuotam laikotarpiui, suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį (LR DK 126 str. 1 d.). Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota (LR DK 126 str. 2 d.). Taigi, jeigu darbo sutartyje numatytas darbo sutarties terminas praėjo, o darbo santykiai toliau tęsiasi (nes nė viena iš šalių nepareiškė valios darbo sutartį nutraukti), Jūs, norėdamas nutraukti darbo sutartį, turėsite rašyti prašymą išeiti iš darbo savo noru (LR DK 127 str.) ir šiuo atveju Jums bus privaloma atidirbti 14 darbo dienų.
(07.01.2015)  Laba diena isdirbau statybos imoneje 2,5 metus ekskavatoriniku.pagal paskutine darbo sutarties pakeitima sutartas atlyginimas yra minimalus. T.y 1030 lt. Zodinis susitarimas buvo 14 lt I valanda. Visa laika mokejo normalu atlyginima.2200 -2500lt . Budavo ir daugiau.siemet spalio menesi gavau 1200 lt nors darbo buvo ir daugiau kaip kitais menesiais. Mano kolega su kuriuo dirbome kartu gavo 2700 lt.Nuo lapkricio vidurio sirgau ir turiu nedarbingumo lapeli. Gruodzio paskutine diena paskambino darbu vadovas ir pasake kad karjeras parduotas, technika parduota ir turime visi atvaziuoti I ofisa ir pasirasyti ant darbo sutarties kad ja nutraukiame. Kadangi as atsisakiau pasirasyti o paprasiau ismoketi kompensacija ir atlyginimu skirtuma uz spalio menesi imones vadovas liepe sedeti ofise nuo ryto iki darbo dienos pabaigos kol prasizengsiu arba parasysiu pareiskima iseiti is darbo ir jokiu kompensaciju nemokes. Jokiu prazangu neturiu. Norecia suzinoti ar teisus imones savininkas ir kaip man elgtis sioje nemalonioje situacijoje. Aciu uz atsakyma.
Laba diena, Darbdavys, versdamas Jus parašyti prašymą išeiti iš darbo, tuo labiau, kad šiuo metu turite nedarbingumo lapelį, nusižengia įstatymo reikalavimams. LR DK 130 str. 1 d. numato, jog darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Taigi, Jūsų atveju, darbdavys prieš du mėnesius turėtų Jums įteikti įspėjimą apie atleidimą iš darbo dėl svarbių priežasčių (t.y., šiuo atveju, tai karjero pardavimas). Paskutinę Jūsų darbo dieną Jums turi būti sumokėtas atlyginimas ir išeitinė išmoka. LR DK 140 str. numato, jog darbuotojam, išdirbusiems įmonėje nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių turi būti sumokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Norėtume atkreipti dėmesį dėl darbo užmokesčio dydžio, numatyto Jūsų darbo sutartyje. LR DK 99 str. 2 d. imperatyviai apibrėžia, jog darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Todėl šis faktas, jog buvo žodžiu susitarta dėl didesnio atlyginimo mokėjimo, neturi teisinės galios – t.y. kilus ginčui, vadovaujamasi rašytinės darbo sutarties sąlygomis. Tai, kad paskutinį kartą atlyginimas sumokėtas toks, koks numatytas darbo sutartyje, žvelgiant iš įstatymo pusės, nėra darbdavio nusižengimas. Kilus ginčui su darbdaviu, kreipkitės pagalbos į teisininkus, kurie, susipažinę su Jūsų darbo sutarties sąlygomis, padės Jums apginti savo teisėtus interesus. Nepamirškite, jog visada turite galimybę kreiptis į Darbo ginčus nagrinėjančią instituciją ir teismą. Pabrėžiame, jog ši konsultacija yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas.
(09.01.2015)  Sveiki Situacija tokia. Sulaukiau darbdavio pasiūlymo nutraukti darbo sutartį pagal 125 str šalių susitarimu. Turiu mažamečių vaikų. Sutartis neterminuota su 3 mėnesių bandomuoju kuris dar nesibaigęs.Ar gali mane atleisti turint mažamečių vaikų ir dar nesibaigęs bandomasisi? Įsakymas pasirašytas vieną diena supažindintas esu kitą dieną.Skaičiuojant niekaip nesusidaro 3 dienos iki tos dienos kada turėjau būti atleistas t.y prieš kurias turėjo man būti pranešta. Tą pačią diena nepasirašiau tad visi dokumentai su darbdavio parašais ir štampais pas mane.Tą dieną kai turėjau būti atleistas aš į darbą nėjau prieš tai paskambines darbdaviui norėdamas atiduoti pasirašytus dokumentus. Iš pradžių sakė nera jo,paskui vėliau paskambinsiu ir galų gale visa dieną savo inciatyva skambinau bet jis neatsiliepė.Ar gali man irašyti pravaikštą jei nėjau i darbą bet nepavyko susisiekti su darbdaviu norint atiduoti pasirašytus dokumentus?Kaip man elgtis?Ar eit į darbą kol įteiksiu dokumentus nors jis vengia juos paimti? Kaip elgtis jei ateis ta diena kurią pagal atleidimo salygas turi būti su manimi atsiskaityta? Ar galiu kreiptis į darbo inspekcija dėl neatsiskaitymo su manimi? Pats norėjau išeiti dėl nemokamų atlyginimų bet darbdavys buvo greitesnis su pasiūlymu. Per visą bandomąjį nei karto negavau algos išskyrus kelis šimtus litų. Buvau maitinamas vien pažadais.Ar galiu pats rašyti prašymą atleisti dėl nemokamų atlyginimų Aciu
Laba diena, Įvertinę Jūsų situaciją, iškart paminėsime, jog geriausias sprendimas būtų Jums tiesiogiai kreiptis pagalbos į teisininkus, kurie, išsamiai išanalizavę Jūsų situaciją ir tiksliai įvertinę visus dokumentus (t.y., darbo sutartį, pranešimą apie atleidimą iš darbo ir kitus), padės surasti tinkamiausią sprendimą. Įvertinę Jūsų išdėstytas aplinkybes, norėtume atkreipti dėmesį į šias aplinkybes. Visų pirma, pagal LR DK 125 str. 1 d. viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Kaip supratome, Jūs iš darbdavio sulaukėte pasiūlymo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, tačiau atsakymo nepateikėte. Tuo atveju, jei antroji šalis per nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų bandomasis laikotarpis, numatytas darbo sutartyje, dar nėra pasibaigęs, darbdavys, atleisdamas Jus iš darbo, turi įspėti Jus prieš tris dienas. Toji aplinkybė, kad Jūs turite mažamečių vaikų, nereiškia, jog bandomuoju laikotarpiu su Jumis darbo sutartis negalės būti nutraukta. Kadangi paskutinę savo darbo dieną Jūs į darbą neatvykote, darbdavys turi galimybę pasinaudoti jam suteikta teise Jums paskirti pravaikštą. Nepamirškite, kad darbdavys, atleisdamas Jus iš darbo, paskutinę Jūsų darbo dieną privalo sumokėti darbo užmokestį už išdirbtą laiką. Jeigu atlyginimas nesumokėtas arba manote, jog kitaip pažeidžiami Jūsų - silpnesniosios darbo sutarties šalies – interesai, savo pažeistas teises galite ginti tiesiogiai teisme arba darbo ginčų komisijoje pateikdamas ieškinį. Atminkite, jog vadovaujantis Darbo kodekso 300 str. 1 d., darbuotojas, kuris mano, kad jis buvo neteisėtai ar nesilaikant teisės aktuose nustatytos procedūros atleistas iš darbo, turi teisę per 1 mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos kreiptis į apylinkės teismą pagal darbdavio buveinės vietą su ieškiniu. Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(29.12.2014)  Klausimas Darbuotojas yra atleistas pagal DK 136 str.3d.2p.,įsakyme parašyta kad,kompensacija už nepanaudotas atostogas ir darbo užmokestis bus išmokėta ,atlikus įmonės buhalterinės apskaitos inventorizaciją,ar teisingai elgiasi darbdavys? Darbuotojas dirbo buhalteriu. Ačiū
Laba diena, Sunku tinkamai įvertinti situaciją nematant darbo sutartyje ar pareiginėje instrukcijoje numatytų darbuotojo funkcijų, todėl reikėtų papildomos teisinės konsultacijos. Darbdavys, skirdamas drausminę nuobaudą, turi laikytis darbovietėje nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos. Kadangi nesame susipažinę su Jūsų darbovietės drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vienareikšmiškai atsakyti į Jūsų pateiktą klausimą negalime. Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(07.11.2014)  Dirbu grozio salone 0.75 etato. Darbdavys nesutinka padaryti pilno etato. Pradejau papildomai dirbti pagal verslo liudijima. Mano darbdave tai suzinojusi grasina atleisti mane is darbo pagal kazkoki straipsni,arba liepia man rasyti prasyma atleisti is darbo ir iseiti paciai. Jokiu salygu del negalejimo dirbti papildomai mano darbo sutartyje nera irasyta. Kolektyvines sutarties taip pat nesu pasirasiusi. Dirbu pagal neterminuota darbo sutarti.
Laba diena, Kadangi Jūsų darbo sutartyje nėra numatyta draudimo dirbti papildomai, taip, Jūs galite dirbti papildomai pagal verslo liudijimą. Tačiau, pabrėžiame, kad dirbti papildomai pagal verslo liudijimą Jūs negalite darbo grožio salone metu, t.y., tuo metu, kai dirbate pagal darbo sutartį. Kitu laiku ir vietoje užsiimdama papildoma veikla jokių įstatymų nuostatų nepažeisite ir darbdavys atleisti Jūsų iš darbo, motyvuojant vien tuo, kad dirbate papildomai pagal verslo liudijimą, negali. Pabrėžiame, kad ši informacija yra konsultacinio pobūdžio. Tai nėra oficialus teisės aktų aiškinimas.
(15.10.2014)  Laba diena, norėčiau pasikonsultuoti keliomis darbo sutarties nutraukimo specifikomis: 1. Įsidarbinau š.m. rugsėjį ir pradirbau vieną iš trijų bandomojo laikotarpio mėnesių. Mano darbo sutartyje yra sulygta: "Jeigu ši darbo sutartis nutraukiama dėl Darbuotojo kaltės ar Darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai Darbuotojas įsipareigoja atlyginti Darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius 1 (vienerius) metus Darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms." Jokių papildomų sąlygų apie kainas ar tiksliai specifinius mokymų kursus šia tema mano sutartyje nenurodyta. Pradėjęs dirbti turėjau 2 sav. trukmės apmokymus tose pačiose patalpose kuriose dabar dirbu apie saugaus darbo specifiką ir tai kaip atlikti darbą kurio darbdavys iš manęs tikisi. Šių mokymų pabaigoje gavau pažymėjimą apie išklausytus kursus kuriame nurodyta, jog mokymus remia Europos sąjunga. Mano klausimas - ar šiuo metu nutraukdamas darbo sutartį be rimtos priežasties galėčiau būti pareikalautas atlyginti kažkokias išlaidas jei pradirbau vieną mėnesį, bandomuoju laikotarpiu už kurį jau gavau atlyginimą ir turėjau tik minėtuosius mokymus? 2. Jei atsakymas į tai kas parašyta aukščiau yra taip, ar pateikęs dokumentuotą medicininę priežastį, nutraukdamas darbo sutartį galėčiau būti pareikalautas atlyginti kokias nors darbdavio išlaidas remiantis ta pačia situacija? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Laba diena, vienareikšmiškai atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus negalime, kadangi nežinome Jūsų darbo, darbdavio organizuotų apmokymų specifikos bei iš to sekančių sąlygų. Norėdami pateikti tikslų atsakymą, taip pat turėtumėme susipažinti su Jūsų darbdavio sudaryta sutartimi dėl mokymų rėmimo Europos Sąjungos lėšomis. Bendrąja prasme, Jeigu Jūsų sutartyje numatyta tokia sąlyga: "Jeigu ši darbo sutartis nutraukiama dėl Darbuotojo kaltės ar Darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai Darbuotojas įsipareigoja atlyginti Darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius 1 (vienerius) metus Darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms.", nesvarbu, ar sutartį sutrauksite pasibaigus bandomajam laikotarpiui, ar jam nepasibaigus, Darbdavio turėtas išlaidas Jūsų apmokymams privalėsite grąžinti. Kadangi apmokymai remiami Europos Sąjungos lėšomis, reikėtų susipažinti su apmokymų kompensavimo sąlygomis, kadangi yra galimybė, jog grąžinti turėtumėte tik tą sumą, kurią Jūsų apmokymams išleido darbdavys. Kita vertus, yra galimybė, kad dalį sumos turėtumėte grąžinti darbdaviui, o kitą dalį - Europos Sąjungos lėšas skirstančiai institucijai. Tuo atveju, jei pateiktumėte medicininę pažymą, vėlgi, yra daug svarstytinų niuansų. Visų pirma, kokia susirgimo priežastis, koks tai susirgimas, išgijimo galimybės ir pan. Bet šiuo atveju, t.y., patiekus medicininę pažymą, tikimybė, kad nereikės grąžinti darbdaviui Jūsų apmokymams išleistų sumų, yra didesnė. Pažymime, kad ši informacija yra konsultacinio / rekomendacinio pobūdžio. Tai nėra oficialus teisės aktų aiškinimas.
(09.10.2014)  Laba. vakarą. Esu pasimetusi. Nežinau ką daryti. Liepė pereiti medicinine be darbo pažymos rekvizitų. 2011 Man davė be darbovietės aprašų sveikatos knygutėj. Bet išėjau dviem metam pasigimdžiusi vaikelį atostogų. Ir priėmė kita darbuotoja aš grįžau. Ir jie spaudžia kabinasi kad atleis. Nors man dokumente neparašė kad aš pereičiau komisiją. Aš pasakiau kad negaliu dėl sveikatos atlikti tų darbų jie man pirma papeikimą parašė nors neatsižvelgus į neigalumo komisijos. O dabar pasirodo kad man pagal sveikata negaliu dirbi. Nors dukrytei pustrečių metukų. Prašau padėkit patarkit ką man daryti. Širdingai ačiū.
Jeigu teisingai supratome, tam tikrų pavestų darbų negalite atlikti dėl sveikatos būklės, o dėl to, kad juos atlikti atsisakote, darbdavys grasina atleidimu. Jūs turėtumėte iš sveikatos priežiūros įstaigos, atlikus būtinus patikrinimus, gauti išvadą dėl Jūsų sveikatos būklės. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 273 str. nustatyta, kad darbuotojas, kuris pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti sutarto darbo (eiti pareigų), nes tai pavojinga jo sveikatai arba jo darbas gali būti pavojingas kitiems, jo sutikimu turi būti perkeltas į jo sveikatą ir esant galimybei kvalifikaciją atitinkantį darbą. Jeigu darbuotojas nesutinka būti perkeltas į siūlomą darbą arba įmonėje nėra darbo, į kurį jis galėtų būti perkeltas, darbdavys šio Kodekso nustatyta tvarka atleidžia darbuotoją iš darbo, išskyrus atvejį, nustatytą Kodekso 212 str. (t.y., darbuotojo sveikatos pablogėjimo dėl darbo šioje įmonėje) Be to, pabrėžiame, kad darbuotojo reikalavimu dėl jo sveikatos būklės pagal sveikatos įstaigos išvadą, tokiam darbuotojui gali būti nustatomas ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas ir toks reikalavimas darbdaviui yra privalomas (LR DK 146 str. 1 d. 2 punktas). Dėl darbo sutarties nutraukimo - Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama kai darbuotojas pagal Medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo (LR DK 136 str. 1 d. 4 punktas). Apibendrinant išdėstytas LR DK nuostatas, Jūsų atveju, darytina išvada, kad jei pagal sveikatos būklės išvadą negalite dirbti sutarto darbo (eiti pareigų), nes tai pavojinga Jūsų sveikatai, darbdavys privalo siūlyti Jūsų sveikatos būklę ir esant galimybei kvalifikaciją atitinkantį darbą ir Jūsų sutikimu galite būti perkeltas į kitą darbą. Taip pat akcentuojame, kad su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis 2 d.). Taigi, kol Jūsų vaikui sueis treji metai, darbdavys negali atleisti Jūsų iš darbo dėl to, kad negalite atlikti tam tikrų pareigų dėl savo sveikatos būklės. Taipogi, Jūs negalite būti verčiama atlikti tokių darbų, kuriuos atlikti neleidžia Jūsų sveikatos būklė. Tuo atveju, jei manote, jog Jūsų teisės pažeidžiamos, visada galite jas apginti Valstybinėje darbo inspekcijoje, o galiausiai teisme. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.10.2014)  Sveiki, situacija tokia : buvau nedarbingas 1.5 mėnesio . Grįžau po gydymo ir pamačiau jog mano vieta užimta. Dirbu materialiai atsakingą darbą. Žmogus , kuris dirba vietoj manęs materialiai neatsakingas. Pasiskambinau vadovui ir paklausęs kas čia vyksta jis man pasiūlė išeitį - atleisti iš darbo , jei aš nepasitikiu . Pasitikėti tikrai negaliu , kadangi mano akimkis asmuo nepatikimas. Įmonėje dirbu beveik 2 metai. Nuobaudų jokių neturiu. Šeimoje mažametis. Klausimas : ką turėčiau ir ko neturėčiau daryti , kad manęs neapgautu , kadangi nebepasitikiu niekuom po tokio vadovo pasakymo ir poelgio. Ar turi būti kažkoks įspėjimas dėl atleidimo ? Kas man priklauso ?
Laba diena, Atkreipiame dėmesį, kad materialinė atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, jei yra visos šios sąlygos: 1) padaroma žala; 2) žala padaroma neteisėta veika; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė 5) pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais; 6) žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla. Tik esant visoms šioms sąlygoms (kilus ginčui jos turi būti įrodinėjamos Teisme arba Darbo ginčų komisijoje), Jūs būsite priverstas atsakyti už tam tikrus dingusius daiktus. Jeigu Jums patikėti tam tikri daiktai, už kuriuos Jūs atsakingas, o jais naudojasi ir kitas asmuo, galite darbdavio mėginti paparašyti, kad sudarytų visiškos materialinės atsakomybės sutartį ne vien su Jumis, bet su keliais darbuotojais. Pagal LR DK, tais atvejais, kai dėl kartu dirbamo darbo neįmanoma atriboti atskirų darbuotojų atsakomybės, gali būti sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis su darbuotojų grupe. Šiuo atveju žalą atlygina visi sutartį pasirašę darbuotojai. Kiekvieno jų dalis atlyginant žalą nustatoma proporcingai jų dirbtam laikui, per kurį susidarė žala, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Nepamirškite, kad tuo atveju, kai manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, Jūs turite teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus. Taipogi nepamirškite, kad tuo atveju, jeigu darbdavys vers Jus atsakyti už kito asmens iššvaistytą turtą, galite kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas, prašydami atlikti ikiteisminį tyrimą dėl tokių veikų kaip valgystė, svetimo turto iššvaistymas ir pan. Pabrėžiame, kad darbdavys, norėdamas atleisti darbuotoją savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, privalo jį raštu pasirašytinai įspėti ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Jei darbuotojas augina vaikų iki keturiolikos metų, apie atleidimą turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Atleistam darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą stažą toje darbovietėje, taip pat kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Jei darbdavys nesutiks su Jūsų sąlygomis ir reikalaus išeiti savo noru, galite kreiptis į Darbo inspekciją ir galiausiai į teismą.
(25.09.2014)  Sveiki, gal galite apšviesti. Mergaitė yra parašiusi pareiškimą išeiti iš darbo, ir susirgo, dabar yra biuletenyje. Jai reikia atidirbti iki 28 dienos imtinai. Ar jai reikia nedarbingumą užsidaryti anksčiau ar gali tą pačią atleidimo dieną (t.y. 28d.) ? Klausiu nes 29 dieną ji jau turi darbintis kitoje darbovietėje. Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Laba diena, galima nedarbingumą užsidaryti ir tą pačią atleidimo dieną (t.y. 28d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos, nepaisant to, kad atleidimo iš darbo diena yra laikino darbuotojo nedarbingumo laikotarpiu.
(25.09.2014)  Sveiki, Š. m. birželio 18 d. parašiau prašymą dėl atleidimo iš darbo, nes pastoviai vėlavo atlyginimas, su darbdaviu sutarėm, kad padėsiu, kiek galėsiu, vieną savaitę po parašyto prašymo, kadangi man buvo kursai kitoje jau darbovietėje, galėdavau padėt su darbais senam darbdaviui tik vakarais, jo tai netenkino ir vis grasino kad reikės atidirbti 2 sav. Įmonėje dirbo direktorius, administratorius, aš telemarketingo administratorė, telemarketingo vadovė, 2 laisvai samdomi vadybininkai ir buhalterė, mes kartu su mano vadovę sutarėm, kad išeinam tą pačią dieną, ir darbo turėjau paruošti vienam vadybininkui (kuris po sav. irgi išėjo, todėl manęs ir neprivertė atidirbt), kadangi kitas jau nebedirbo, o vadovė - 3 vadybininkams iš kitos įmonės, kitaip sakant ji darė išvis ne savo darbą, ir galima sakyti net dirbo pilnai. Š. m. rugpjūčio 5 d. gavom žinių iš darbdavio, kad jau esam atleistos, bet mokės mums pinigus tik iki 18 d, nors atleistos buvom vėliau nei per dvi sav., pinigai vis dar nėra sumokėti, ir mano vadovė buvo paklausus kaip ten dėl atlyginimų, tai direktorius piktai atrašė, jog kaip bus laikas, bus ir atlyginimas, kiek supratau prieš tai kaip kreiptis į teismą, pirmiau reik parašyti el. laišką, kur yra prašomą taikiuoju sumokėt atlyginimą, tai pirmas klausymas būtų, kaip jis atrodo? Antras klausimas, dėl to uždelsto atleidimo, nei jokiu žinių, nei atleidimo, ar darbdavys privalo sumokėti už tas dienas uždelstas dienas? Ir jei nesunku, parašykite palaipsniui, kaip turėtų atrodyt visą, tą procedūrą, po parašyto laiško, ką reikės toliau daryti? ačiū labai.
Laba diena, Jūsų išdėstytoje situacijoje nemažai tikslinimo reikalaujančių ir vertinamojo pobūdžio aplinkybių, dėl ko konkrečiai ir vienareikšmiškai atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus negalima. Kaip supratome iš Jūsų laiške išdėstytų aplinkybių, birželio 18 d. parašėte prašymą atleisti iš darbo. Taigi, laikantis įstatyme numatytų terminų (įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas yra keturiolika darbo dienų) paskutinė Jūsų darbo diena turėjo būti liepos 8 d. Darbdavys privalo sumokėti Jums priklausantį darbo užmokestį iki paskutinės Jūsų darbo dienos vadovaudamasis LR DK 141 str. numatyta tvarka, t.y., įstatyme įtvirtinta imperatyvi pareiga visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas. Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Jūs turėtumėte įteikti darbdaviui prašymą sumokėti darbo užmokestį už faktiškai išdirbtą darbo laiką. Jeigu Jūsų prašymas netenkintinas, kreipkitės į Darbo ginčų komisiją. Jums priklausys ir darbo užmokestis už uždelstą laiką. Už tą laikotarpį, kai Jūs dirbote ir toliau, t.y., ir po prašyme numatytos paskutinės Jūsų darbo dienos, darbdaviui, manytina, imperatyvi pareiga sumokėti už Jūsų dirbtą laiką, nekyla. Žinoma, tai yra vertinamoji aplinkybė, kadangi LR DK 98 str. numato ir nelegalaus darbo draudžiamumą. (Nelegalus darbas – darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant, tačiau darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties). Tačiau tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybė ir vienareikšmiškai atsakyti, ar Jūsų atveju galima remtis šiuo įstatymo straipsniu, negalima. Bet kuriuo atveju, jeigu manote, kad Jūsų, silpnesniosios darbo santykių šalies interesai yra pažeisti, kreipkitės į Darbo ginčų komisiją.
(06.03.2012)  Darbuotojas parašė pareiškimą atleisti jį iš darbo vasario 29d, šalių susitarimu. Tačiau darbuotojas šiuo metu yra ant biuletenio ir dar gali būti biuletenis pratestas kovo men. Ar darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją dar ligos metu? Ar darbo sutartis nutraukiama kai darbuotojas pasveista ir yra uždaromas biuletenis? Iš anksto dėkoju.
Su darbuotoju negalima nutraukti darbo sutarties ar įspėti jo apie atleidimą jo nedarbingumo metu. Jei buvo įspėtas apie atleidimą, terminas nusikelia iki tos dienos kai jo nedarbingumas pasibaigs. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2012)  Sveiki norejau paklausti per kiek laiko galima paduoti skunda , jei darbdavys neatsiskaito po atleidimo is darbo aciu
Darbdavys turi atsiskaityti paskutine darbo dieną su atleidžiamu darbuotoju. Jei paskutinę darbo dieną nebuvo atsiskaityta iškart galite rašyti raštišką prašymą dėl atsiskaitymo nurodant terminą. Jei iki termino galo nėra mokėjimo, galite kreiptis į teismą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2012)  Sveiki, Darbdavys pasirašytinai įteikė pranešimą kuriuo po 1 mėnesio nustatomos naujos(mažesnės) darbo apmokėjimo sąlygos. Kiek laiko turi darbuotojas raštiškam atsakymui dėl sutikimo su naujomis sąlygomis? Ačiū,
Konkretaus straipsnio kuris reglamentuotų terminą per kurį turi apsispręsti darbuotojas nėra, tačiau galima vadovausti DK 125 str. 1d. Kuomet darbuotojas turi apsispręsti per septynias dienas su pateiktu pasiūlymu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2012)  laba diena . As visai nesenai isidarbinau i parduotuve valytoja ten atidirbau 26 dienas . pries tai nesu turejusi jokio darbo . po konflikto su direktore nusprendizau iseiti , vasario 17 diena parassiau prasyma ir man direktore pareiske kad privalau atidirbti savaite laiko ,as nesuprantu kaip neturedama darbo stazo ir nenoredama ten dirbti privalau dirbti savaite laiko tuo labiau kai buvau priimta 3 men isbandymo laikotarpiui asiku sutartis terminuota . as atidirbau penktadieni ir sestadieni nuo siandien iki 24 pasiemiau bileteni nes susirgau . ir man direktore paskambinus pareiske kad atvaziuociau perasyti prasyma po biletenio nes sis nepriimtas ,ar taip gali buti ? ar ji tik saipos is manes? ka man daryti kad nereiktu grysti i ta darba? parsau atsakykit ,nes esu pasimetusi ir jau nebezinau kur detis .
Darbuotojas norėdamas nutraukti darbo sutartį savo noru bandomuoju laikotarpiu, darbdavį privalo informuoti prieš tris darbo dienas. Grąsinti darbdavys neturi teisės, jei grąsins, šantažuos kreipkitės į teisininkus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  Sveiki, Noriu pasiteirauti, ar darbuotojas, gaves ispejima apie darbo sutarties nutraukima, kai jam nesiulomos kitos atviros pozicijos, gali atsisakyti dirbti ir gauti kompensacija uz ispejimo laikotarpi?
Negali, nes per įspėjimo laikotarpį darbuotojas privalo toliau dirbti. Jam atsisakius dirbti tai gali būti pagal darbo kodekso 234 straipsnį pripažinta darbo drausmės pažeidimu, nes darbuotojas savo iniciatyva nevykdė darbo pareigų. Arba tai gali būti pripažinta pagal darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, nes darbuotojas nebeatvykdavo į darbą be svarbių priežasčių. Pagal darbo kodekso 236 straipsnį tokiam darbuotojui gali būti taikomos drausminės nuobodos. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriama atleidimas iš darbo DK (237 str. 1 d. 3 p.). Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo: 1) kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos; 2) kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. ( DK 136 straipsnio 3 dalį). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  Sveiki, As preitą savaitę savo noru išėjau iš darbo,darbdavys pasakė kad pinigus gausiu tik vasario viduryje, kuomet bus paskaičiuoti tabeliai,nes jie patys tik tada gaus pinigus, nes jie yra tarpininkai, tai yra-įdarbinimo agentūra.Noriu paklausti, ar nesulaukęs atsiskaitymo, aš galiu eiti dirbti kitą darbą, arba ar galiu stoti į darbo biržą?
Galite eiti dirbti kitą darbą arba stoti į darbo biržą. Pagal darbo kodeksą su darbuotoju privalo būti atsiskaityta paskutinę jo darbo dieną. Pagal šio kodekso 141 straipsnio 1 dalį darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei tarp Jūsų ir darbdavio buvo susitarimas dėl pinigų išmokėjimo vasario mėnesį, negavus pinigų susitartu laiku Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio uždelsimo priteisimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  Sveiki, norėčiau paklausti prieš kiek darbo dienų man reikia įspėti darbdavį, kad noriu išeiti iš darbo, jeigu mano darbo sutartyje yra punktas parašytas taip: \"Nustatomas išbandymo laikotarpis - 3 mėnesiai siekiant patikrinti ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui.\"?
Svarbu atkreipti dėmesį ar jau yra praėjęs išbandymo terminas. Pagal darbo kodekso 105 straipsnio 1 dalį sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti nustatomas išbandymo laikotarpis. Pagal to paties straipsnio 2 dalį išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. Darbo kodekso 107 straipsnio 2 dalis nurodo, kad jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas. Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais (DK 107 str. 3 d.). Bendrais pagrindais darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. (DK 127 str. 1 d.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.01.2012)  Laba diena, noriu pasiteirauti del isejimo is darbo. As pasirasiusi sutarti bandomajam laikotarpiui ir dar jai nepasibaigus noriu iseiti is darbo, bet vadove sako, kad reikia atidirbti 14 dienu pagal sutarti, taciau sutartyje to nera, o paskui dar pasake, kad negausiu priedu, kuriuos uzsidirbau gruodzio menesi ir kuriuos turi sumoketi su sausio atlyginimu. Vadove sako, kad reikia dirbti, bet as negaliu ir nenoriu. Ka daryti? Konfliktuoti nenoriu.
Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo pareiškimu, darbdavį informavus prieš 14 darbo dienų. Paskutinę darbo dieną darbdavys privalo pilnai atsiskaityti su darbuotoju. Jokių grasinimų darbdavys negali teisiškai pagrįsti. Jei grasins, kreipkitės į mus, mes padėsime. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.01.2012)  mane paliuosavo gruodzio 28d.iki siol negavau atsiskaitimo.Per kiek laiko turiu gauti atsiskaitima.
Su darbuotoju privalo būti atsiskaityta paskutinę jo darbo dieną. Negavę atsiskaitymo turite teisę kreiptis į teismą dėl darbo užmokesčio priteisimo. Mūsų teisininkai gali atstovauti Jūsų interesus šiuo klausimu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.01.2012)  Sveiki, parasiau pareiskima iseiti is darbo, taciau jau 2 savaites nesulaukiu atsiskaitymo uz nepanaudotas atostogas (~30d). Praso tik pasirasysti, taciau nesutinku, kol nebus pilno atsiskaitymo. Darbdavys aiskina, kad nepriklauso, taciau puikiai zinau, kad jis neteisus. Dabar pradejo grasinti, kad suplesys mano pareiskima ir atleis uz pravaikstas. Man keista, kad per tiek laiko dar nesutvarkyti dokumentai apie atleidima Sodroje ir kokiu pagrindu jis gali (jei gali) iforminti pravaikstas? Kur kreiptis tokiu atveju, jei nebus susitarta?
Kreipkitės į UAB AIRISTA teisininkus ir jie jums suteiks profesonalią pagalbą. Jei iš pažadų buvo prieita prie grasinimų tai yra pats laikas kai Jūs turite kreiptis teisinės pagalbos. Nes darbdavys neturi teisės grasinti ir nemokėti tai kas Jums priklauso. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.01.2012)  Laba diena. Noreciau patarimu mano situacijiai. Suzinojau kad mane nori atleisti. Dirbu UEB lex system isvezioju spauda. Suzinojas kad mane atleis isejau savaitej bileteniui. Mano darbo vietoj dirba naujas darbuotojas, turiu 2m vaika,bej manoji laukesi antro. Nesusituoke. Darbdavys pagrasino jai iseisiu bileteniui nesumokes pinigu ir atleis taip, kad bus sunku kur nors isidarbint. Nuobaudu neturejau dirbu 10menesiu. Ar gali sugalvot kad del mano kaltes atleidzia, ar turi tada irodyt mano kalte. Kaip patartumet elgtis toleu.
Vadovaujantis DK 132 str. 2d. "Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str)". Jei nėra Jūsų kaltės darbdavys negali Jūsų atleisti. Kaltę turi įrodyti. Grasinti darbgavys neturi teisės. Jei reikia teisinės pagalbos kreipkitės į mūsų (UAB "Airista") teisininkus, mes padėsime apginti Jūsų teises. Nepasirašinėkite jokių dokumentų prieš tai nepasikonsultavę su teisininkais, nes padėjus parašą, vėliau bus sunku kažką taisyti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.01.2012)  sveiki.isdirbau imoneje 1m.4men musu imone dalyvavo konkurse kuri seis 2012m pralaimejo ir as gavau pasiulyma is darbdavio iseiti is darbo savo noru . as pareiskiau kad man priklauso kompensacija uz 2men, bet jis man tvirtina, kad man priklauso tik uz 1men ir as parasiau prasyma kad iseinu is darbo pagal dk.125str.1punkta darbdavys pasake, kad viska ismokes po savaites. turiu klausima ar jis manes neabgavo?ir jei taip tai kur tureciau kreiptis?aciu uz atsakyma.
PAGAL DK 40 str. 1d. Jums priklauso 2 men. iseitine kompensacija jei darbo sutartis nutraukiama DK 129 str. ar 136 str. 1d.6 p. pagrindais. Jei sutartį nutraukiate šalių sutarimu, turite aptarti kokiomis sąlygomis nutraukiama darbo sutartis ir ar darbdavys jums sumokes kompensaciją. Darbdavys pilnai atsiskaityti su darbuotoju turi iki paskutinės darbuotojo darbo valandos. Nepasirašinėkite ir nesutikite, kad išeinate iš darbo dabar, o pinigus gausite po savaitės. Jei reikia pagalbos, mūsų (UAB " AIRISTA" ) teisininkai Jums padės. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.01.2012)  Laba diena, nesenai isidarbinau,pradirbau jau 2-savaites, bet man pasiule geriau apmokoma dsarba, ir as noreciau nutraukti su dabartiniu darbdaviu darbo sutarti, kurioje nurodyta ,kads esu priimtas i darba su 3-ju men. bandomuoju laikotarpiu. Pries kiek dienu as turiu isp[eti darbdavi, kiek turesiu atidirbti- 3 , ar 14 dienu, aciu.
Apie darbo sutarties nutraukima turite informuoti darbdavį prieš keturiolika darbo dienų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2011)  Laba diena,imoneje isdirbau 5m..Del pasikeitusio darbo grafiko nebegaliu dirbt,siouje darbovieteje,esu vienisa 2 vaiku mama.Parasiau prasyma apie iseima savo noru,ar istojus i darbo birza man priklausis ismokos is birzos? Ar man priklausitu isetines?Aciu .Lauksiu atsakimo
Daugiau informacijos gausite iš darbo biržos specialistų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  laba diena. isidarbinau uab ,atidirbau viena menesi ir susirgau dviems savaitems, gryzes i darba po ligos suzinojau, kad darbdavys mane atleidzia is darbo kaip vilciu nepateisinusi darbuotoja, ar taip gali buti, nedarbingumo lapas buvo.
Apie darbo sutarties nutraukimą, darbdavys turi informuoti prieš dvi savaites. Pranešti apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojui turinčiam nedarbingumo lapelį darbdavys negali. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą turi būti įteiktas tik darbuotojui grįžus į darbą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  laba diena.situacija tokia,kad dirbu privacioje įmonėje.kadangi yra taip vadinama krizė.tai įmonės vadovas žada mažinti darbuotojus.norėčiau paklausti,ar gali vadovas atleisti mane iš darbo-kadangi auginu du nepilnamečius vaikus ir esu išsituokusi ???
DK 135 str. reglamentuoja kas turi pirmumo teisę likti darbe kai yra mažianamas darbuotojų skaičius. "Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius 1. Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: 1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius; 4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; 5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; 6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (Kodekso 19 straipsnis). 2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją." *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  Sveiki per kiek laiko po sutarties nutraukimo (Del pasibaigusios jos galiojimo) darbdavys turi atsiskaityti su darbuotoju?
Darbdavys privalo atsiskaityti su darbuotoju paskutinę jo darbo dieną. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  Turejau sudarius sutarti pardavejos -kasininkes isdirbau menesi laiko(turejau kolektyvine net sutarti pasirasius,, reikejo isdirbti 3 savaites po isejimo is darbo prasymo). Na isdirbau visa menesi, nepazeidus sutarties. Tik manes praso, kad grazinciau darbo sutarti. Ar privalau ja grazinti? Jei taip tai kodel?
Darbo sutartis yra sudarom dviem egzemplioriais. Vienas yra darbdaviui, kitas darbuotojui. Savo egzemplioriaus neturite atiduoti darbdaviui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(21.10.2011)  Mano situacija.Darbe ivyko trauma,taciau tradiciskai ji tapo buitine.Pasibaigus nedarbingumo limitui isejau i atostogas.Rugpjucio 23 pasibaigus atostogos (kadangi dirbti fiziskai negalejau)Nuejau i poliklinika kur buvo tesemas gyd.kursas konsultacijos irt.t.Taciau be nedarbingumo pazymejimo ,o pagal pazyma.Pazima uzdare rugsejo 30d.dabar skaitausi kaip ir darbe(bendrove beveik nefunkcionuoja).Atostoginiu negavau nuo Liepos 26d.Kur kreiptis ir kas man priklauso.Aciu.Gal dar man atostogos tesesi.
Iš Jūsų pasisakymo yra suprantama, kad dirbate. Jei norite nutraukti darbo sutartį informuokite darbdavį prieš keturiolika darbo dienų. Paskutinę darbo dieną Jums turi būti išmokėtas priklausantis darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Laba diena,noreciau suzinoti ar praejus metams kai dirbu imoneje ir nepanaudojus atostogu ar man turetu ismoketi atostoginius uz nepanaudotas atostogas?aciu uz atsakyma.
Nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju darbdavys turi išmokėti už nepanaudotas atostogas darbuotojui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Sveiki, Įmonėje dirbu nuo 2011 sausio. Planuoju rašyti atleidimą iš darbo. Norėjau sužinoti, ar man darbdavys turi sumokėti už nepanaudotas atostogas (įmonėje neišdirbau 6 mėn)?
DK 177 str. 2d. reglamentuoja, kad " piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelginat į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. " *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Sveiki, Įmonėje dirbau 2,9 metus. šiuo metu auginu vaikus vienam liepa sueis du kitam rugpjūtį keturi metukai, vyresniajai 8 metukai, darbdavys manęs nenori leist sugryžti į darbą, motyvuodamas tuo,kad keturis metus nedirbau, ir sakė, kad darbuotoju nereikia,ir sakė mane atleis su vieno mėn. išmoka. Ar aš turiu, teise reikalauti darbdavio kompensacijos, mane atleidžiant, ir kokio dydžio?
Pagal DK 132 str. 2d. "Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būtin nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės ( DK 129str.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Laba diena, situacija tokia: dirbu pagal terminuota darbo sutarti viena menesi, sutartyje yra nustatytas isbandymo laikotarpis 3 menesiai. As siandien laikinai einanciam direktoriui iteikiau prasyma atleisti is darbo nuo sios dienos, bet jis atsisako man jo patenkinti ir tvirtina, kad neatlikau dar darbu uzsilikusiu. As pasidariau kopija to prasymo ir atsakingas imoneje zmogus uzregistravo, kad buvo gautas toks dokumentas, ar neisdirbus iki darbo pabaigos isejau. Mano isejimo priezastis tokia, kad nemokejo minimalaus darbo uzmokescio, buhaltere net nepaprase mano banko sask nr. o kazkokius pinigelius gaudavau grynais, nesutartu laiku, o ivairiai ir nebuvo aisku, ar as isvis gausiu, ar ne. Klausimas: ar gali man skirti drausime nuobauda uz pravaikstas?ine atsakomybe ar pan.Kas man gresia tokiu atveju?Ar pagrasinti man teis nes as nebezadu pasirodyti toje imoneje. Labai lauksiu Jusu atsakymo.
Rekomenduojame pasidometi ar apie Jūsų įdarbinimą, dabar jau ir apie sutarties nutraukimą buvo pranešta Sodrai. Grasinti Jums niekas neturi teisės. Prireikus teisinės konsultacijos kreipkitės į UAB "Airista" teisininkus, kurie padės atstovauti Jūsų interesus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Sveiki. Pradirbau darbe daugiau nei 3metus ir dabar darbdavys nori mane atleist sake pasirasyt savo noru isejima is darbo, taciau nesutikau, tada dave pasirasyt po 240 staripsniu irgi nepasirasiau, nes pravaikstu per tuos 3metus tikrai neturiu, tik viena velavyma. Kaip patartumet elgtis, gal vertetu iseit savo noru?
Rekomenduojame nepasirašinėti jokių sutikimų jei su tuo nesutinkate ir gavę kokį dokumentą visada pasitarkite su teisininkais ar verta pasirašyti ar ne. Jei darbdavys nori atleisti be priežasties jis turi vadovautis DK straipsniais ir elgtis teisiškai. Jei turėsite klausimų krepkitės į mūsų UAB "AIRISTA" teisininkus, mes jums padėsime. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.10.2010)  Laba diena, dirbu pardavėja-konsultante. Dėl prekybinio taško sumažinimo gavau atleidimo lapą el. paštu (ne originalas) remiantis 129 str.ir dar atbulinę data.. 2010-10-05 .Jame nurodyta jog nutraukus darbo sutartį man bus išmokėtas vieno mėn. vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir Man priklausanti darbo užmokesti. Klausimas: ar turiu pasirašyti tokį dokumentą jei nebuvau įspėta prieš DK nurodyta terminą? ir ar galiu reikalauti kompensacijos už moraline žalą? Atleidimo data 2010-10-15. Ačiū.
Jei darbdavys nori atleisti darbuotoją remiantis Darbo kodekso 129 str. bei 130 str. tvarka, jis turi darbuotoją raštu pasirašytinai įspėti prieš du mėnesius (darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenys iki aštuoniolikos metų, neįgalieji, darbuotojai, auginantys vaikų iki keturiolikos metų turi būti įspėti prieš keturis mėnesius). Tai turėtų būti originalus darbdavio raštas, kur Jūs taip pat turėtumėte pasirašyti. Nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu, darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamą stažą toje darbovietėje bei kitas jam priklausančias pinigų sumas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.10.2010)  Laba diena, Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose (išėjau 2 metams), vaikui sueis 2 metai 2011m. vasario 18 d. (penktadienį), noriu paklausti: 1. Ar mano pirma darbo diena būtų 2011m. vasario 21 (pirmadienį), dirbau 5 d.d. per sav.? Esu vieniša mama, auginanti du vaikus 9m. ir 1,8m., neseniai darbdaviai pasikvietė mane į pasitarimą, \"siūlė\" iš anksto pasirašyti abipusių šalių susitarimu išėjimą iš darbo nuo 2011m. vasario 19d. su 2 mėn. išeitine kompensacija ir komp. už nepanaudotas atostogas, aš nieko nepasirašiau. Iki išėjimo į dekretą įmonėje pradirbau 1m. 1mėn., mano darbo vieta nenaikinama, šiuo metu dirba moteris su kuria sudaryta terminuota darbo sutartis. Noriu jūsų paklausti: 1.Kokios yra mano teisės? 2. Kokią maximalią išeitinę kompensaciją aš galėčiau išsireikalauti, jei sutikčiau išeiti abipusiu susitarimu? (nes darbdavys man paaiškino, kad vistiek nepadirbsiu šioje įmonėje). Iš anksto dėkoju,
Remiantis darbo kodekso 132 str. 2 d. su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės, t. y. remiantis Darbo kodekso 129 str. tvarka. Tad Jūs turite teisę grįžti į darbą pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, nes per šį laikotarpį turi būti paliekama darbo vieta (pareigos) įmonėje. Tačiau jei nuspręsite, kad vis dėlto nebenorite grįžti į darbą, siūlytume bandyti darbo sutartį nutraukti šalių susitarimu. Šiuo atveju Jūs galite siūlyti savo atleidimo sąlygas ir laukti, ar su juo sutiks Jūsų darbdavys. Šis darbdavio siūlymas taip pat suprantamas, kaip bandymas darbo sutartį nutraukti šalių sutarimu. Be to, informuojame, kad jei su Jumis būtų galima nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, Jums priklausytų 2 mėn. vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.08.2010)  Laba diena, Situacija yra sekanti: Dirbu UAB 5-tą mėnesį. Įmonės direktorius perspėjo, kad nuspręsta naikinti mano darbo etatą, nes įmonei per brangu mane išlaikyti, o mano darbo funkcijas perims ir pasidalins likę darbuotojai. Buvo tik žodinius įspėjimas su pasiūlymu apsispręsti kiek laiko man reikia susirasti kitą darbą ir jokio raštiško perspėjimo negavau. Šeimoje auga 4 mėn. vaikas. Gaudavau brutto 1000 Lt plius priedas prie atlyginimo (apie 500 Lt per mėn. brutto). 1) Ar teisėtas darbdavio pasiūlymas? Ar jis nepažeidžia mano darbo teisių taip nusprendęs nutraukti darbo sutartų? 2) Ar man priklauso išeitinė kompensaciją bei ar man priklauso išmoka už nepanaudotas atostogas? 3) Kaip turi būti teisiškai įformintas mano atleidimas (perspėjimo laikotarpis, raštiškas perspėjimas, laikas, skirtas naujo darbo paieškai, kompensacijos)? 4) Jei aš nesutinku su atleidimu ar privalau aš \"atsėdėti darbe\" likusius mėnesius ir sulaukti perspėjimo laikotarpio pabaigos? 5) Ar galiu su darbdaviu susitarti dėl atleidimo laikotarpio ir išeitinės kompensacijos ir kaip tai taisyklingai įforminti? 6) Jei darbdavys nesutiks su mano iškeltomis sąlygomis ir darys spaudimą, kad išeičiau \"savo noru\", kokių teisinių veiksmų galiu imtis, nes kaip suprantu vienu ar kitu atveju mane nelaikys darbe? 7) Ar darbdavys galės vienašališkai pakeisti darbo užmokestį likusiam laikotarpiui, jei nuspręsiu nesutikti su jo pasiūlymu nutraukti darbo sutartų? 8) Darbo sutartyje neišskirtos mano pareigos ir atsakomybė, tai parašyta pozicija. Taip pat nėra pareigybinių instrukcijų arba mane su tokiomis nesupažindino, nes nieko nepasirašinėjau. Ar gali darbdavys motyvuoti atleidimą iš darbo prastais rezultatais arba iniciatyvos nebuvimu, jei dėl jokių rezultatu pasiekimo arba planų įvykdymo nesame susitarė raštu? Iš anksto dėkoju už atsakymus.
Darbdavys, norėdamas atleisti darbuotoją savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, privalo jį raštu pasirašytinai įspėti prieš du mėnesius. Jei darbuotojas augina vaikų iki keturiolikos metų, tai apie atleidimą turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Atleistam darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą stažą toje įmonėje, taip pat kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Su darbdaviu galite susitarti dėl atleidimo laikotarpio bei išmokų. Jei darbdavys nesutiks su Jūsų sąlygomis ir reikalaus išeiti savo noru, galite kreiptis į darbo inspekciją ir galiausiai į teismą. Norint keisti darbo sutarties sąlygas dėl darbo užmokesčio, jos gali būti keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.07.2010)  Laba diena, dirbu UAB 8,5 mėnesio, savininkas įspėja prieš savaitę žodiniu įspėjimu apie sutarties nutraukimą, nes įmonė keičia kryptį.Šeimoje auga mažametis vaikas.Ar priklauso išeitinė pašalpa?Ar darbdavys nepažeidžia taip atleisdamas, kaip turėčiau pasielgti.Dėkoju iš anksto.
Darbdavys, norėdamas atleisti darbuotoją savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, privalo jį raštu pasirašytinai įspėti prieš du mėnesius. Jei darbuotojas augina vaikų iki keturiolikos metų, tai apie atleidimą turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Atleistam darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą stažą toje įmonėje. Jūsų atveju toks žodinis įspėjimas negali būti laikomas tinkamu įspėjimu. Galite kreiptis į Darbo inspekciją arba savo teises apginti teisme. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.06.2010)  Sia savaite eisiu rasyti prasyma,kad iseinu is darbo.Ten dirbu metus ir 1men.Atostogu neduoda ir jau 2men.negaunu atlyginimo.Ar gali man liepti atidirbti 2savaites?Kiek zinau,jei darbdavys nevykdo savo isipareigojimu,tai neprivalau...Darbdavi jau ispejau,kad iseisiu ir kad noresiu gauti atsiskaitima,bet man pasake,kad net nesitikeciau.Ka man patartumete daryti?
Darbo sutartį nutraukiant darbuotojo pareiškimu, darbdavys turi būti įspėtas ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų (DK 127 str.). Tačiau darbo sutartis gali būti nutraukta dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių, t.y. darbuotojas gali nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui, jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas jam priklausantis darbo užmokestis. Tokiu atveju darbo sutartis nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos, kuri turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. Taip nutraukiant darbo sutartį, darbuotojui priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.06.2010)  Sveiki Pagal įstatyma iš darbo savo noru darbdavys atleidžia po 14 d. Tačiau as parašiau prašyma kad norių išeiti po 7d. iš darbdavio jokio atsakymo negavau. Ar jie privalo mane infornuoti kad mano prašymas atleisti iš darbo po 7 d. yra nepatenkintas ir kad man privalu atidirbti 14 d.?
Darbo sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu, vienai darbo sutarties šaliai raštu pasiūlius kitai (DK 125 str.), kaip kad ir buvo Jūsų aprašytoje situacijoje. Jei antroji šalis sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą. Jei antroji šalis per nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas. Vadinasi, Jūs turite raštu įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų, kad norite nutraukti darbo sutartį. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.05.2010)  Laba diena, Įmonėje labai bloga situacija, todėl noriu išeiti iš darbo savo noru. Įmonėje dirbu beveik 4 metus. Iki šios dienos esu sukaupusi 3 sav. kasmetinių atostogų. Darbo kodekse (127 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu) pažymėta, kad turiu pranešti raštu darbdaviui prieš 14 dienų. Ar bunant atostogose galima pateikti prašymą dėl atleidimo iš darbo? Ar pasibaigus atostogoms turėsiu atidirbti dar 14 dienų, jei darbdavys duoda tik po 2 sav. ( 14 dienų), nesvarbu, kiek iš viso yra sukaupta atostogų? Jei atostogų metu pateikus prašymą išeiti iš darbo dar ir susergu? Žinau, kad atosotogos atitinkamai pagal dienas nusikelia ligos dienų skaičiui? Ar prasirgtas laikas /biuletenis/ įeina į tas 14 dienų? Dėkui labai už atsakymus!
Darbo kodekso 127 str. įtvirtinta darbuotojo teisė darbo sutartį nutraukti savo pareiškimu, ši teisė yra absoliuti. Įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojas gali bet kada: sirgdamas, atostogaudamas ar dirbdamas. Praėjus minėtam 14 d. laikotarpiui, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.05.2010)  Laba diena, aš įmonėje dirbu nuo 2010 m. sausio 4 d., paskirtas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis jau baigėsi prieš mėnesį. Šiandieną man pasakė kad dėl subjektyvių priežasčių buvo nuspręsta mane atleisti iš darbo abiejų šalių susitarimu su sąlyga, kad man bus suteiktas laisvas laikas naujo darbo paieškoms, t.y. iki birželio 1 d. busiu teoriškai įdarbinta pas juos, bet į darbą neisiu. Jokios nutraukimo sutarties nebuvo pasiūlyta pasirašyti. Turbūt šias sąlygas privaloma įrašyti į sutarties nutraukimo sutartį? Ką laimėčiau atsisakiusi nutraukti sutartį? Kiek žinau man priklauso išmoka už nepanaudotas atostogas? ką patartumėte daryti tokiu atveju? Prašau jūsų atsakykite kuo skubiau.
Darbo kodekso 107 str. 3 d. numatyta, kad kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais. Vadinasi, jei darbdavys nori darbo sutartį nutraukti šalių susitarimu, jis turi raštu pasiūlyti Jums apie tai, o Jūs per 7 dienas galite su tuo sutikti ir tarpusavyje sudaryti raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo, arba nesutikti. Jūsų atveju, panašu, kad darbdavys nori nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Tačiau tokiu atveju, jis turi pasirašytinai įspėti darbuotoją prieš du mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš mėnesį) arba tam tikrais atvejais prieš keturis mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip du mėnesius). Darbo sutartis gali būti nutraukta tik dėl svarbių priežasčių, t. y. kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe, darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje (iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka), darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Kol negavote jokio raštiško įspėjimo, tol galite dirbti toliau, nes toks žodinis įspėjimas teisinės galios neturi. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.04.2010)  Norėčiau paklausti. Įsidarbinau vakar. atidirbau dvi dienas ir noriu iš ten dingti kuo greičiau. didesnio sukčių lizdo nemačiau. man yra bandomasis trijų mėnesių laikotarpis(darbdavio iniciatyva). paskambinus savininkei,pasakius,kad man ten ne vieta,kad nenorėčiau ten dirbti ir t.t ,nes net negavau apmokymų,o atsakomybę turiu prisiimti milžinišką ji GRIEŽTAI LIEPĖ eiti į darbą ir dirbti. tol kol suras naują darbuotoją. o tai gali užtrukti,teigė ironiškai. Tai nežinau ką man daryt,eiti ryt į darbą ar ne,
Jei Jūsų darbo sutartyje buvo nurodyta, kad išbandymas nustatomas darbdavio iniciatyva, tai darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį turi vadovautis Darbo kodekso 127 str. ir apie darbo sutarties nutraukimą privalo informuoti darbdavį prieš 14 dienų. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2010)  Laba diena, nuo sausio 19 dienos man yra prastovos ne dėl darbuotojo kaltės. Mano žiniomis už 2 mėnesių įmonė skelbs bankrotą. Kadangi mano prastovos tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, aš parašydama prašymą apie atleidimą gaučiau 2 mėn darbo užmokesčio išeitinę išmoką. Tiksliai žinau, kad įmonė su manim iškart neatsiskaitys, nes neturi pinigų ir gal net iki bankroto neatsiskaitys. Kaip geriau pasielgti šioje situacijoje? Išeiti iš darbo dabar? Ar laukti bankroto? Jeigu išeičiau dabar, kas man sumokėtų priskaičiuotą išeitinę išmoką? Garantinis fondas?
Nutraukiant darbo sutartį vadovaujantis DK 127str. 1d. Jums nepriklauso išeitinė išmoka. Darbdavys turi sumokėti priklausantį atlyginimą ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Likus dirbti įmonėje iki jai bus paskelbtas bankrotas, Jūs turėsite socialines garantijes ir skaičiuosis darbo stažas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Laba diena. 2010-02-26 gavau atleidimo lapelį. Darbdavys atleidžia pagal 125 strp. (šalių susitarimų), nors paprastai tariant etatų mažinimas. Atleidimo data 2010-03-31. Kol kas nieko nepasirašiau. Dirbu nuo 2003-01-22 (7 metai). Atleidimo lapelyje nurodyta, kad mokės išeitinę kompensaciją už 3 mėnesius (turiu du nepilnamečius vaikus), turėtu už 4 mėnesius, bet kadangi įteikė atleidimo lapelį prieš 1 mėnesį (įmonėje pasirašyta kolektyvinė sutartis) plius už darbo stažą. Turiu neįgalų vyrą (1 grupės invalidumas), jam paskirta globa ir rūpyba. Norėčiau paklausti, ar galiu prašyti didesnės kompensacijos, negu nurodyta atleidimo lapelyje. Jeigu taip, kaip tai galėčiau įvardinti darbdaviui, nors ir žino kokia situacija yra (viskas surašyta mano byloje). Ir dar ar negalėčiau sau pakenkti, prašydama didesnės kompensacijos, nes vadovės paklausius kas bus jeigu nepasirašysiu, atsakymas buvo, kad tai nieko nekeičia. Tiesa buvo pasiūlytas darbas Vilniuje, nors pati gyvenu Klaipėdoje. Norėčiau žinoti savo teises, kur bučiau tikrai užtikrinta kuo galiu reikalauti, o kuo ne. Bučiau labai dėkinga, jeigu kuo skubiai atsakytumėt į mano laišką. Pagarbiai.
Darbo sutartį nutraukiant šalių sutarimu, viena iš šalių gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti sutartį. Jei per minėtą laikotarpį nėra pranešama, kad pritariama nutraukti darbo sutartį, laikoma, kad pasiūlymas yra atmestas. Vadinasi, jei Jūs per 7 dienas nepateikė darbdaviui jokio atsakymo, laikoma, kad nesutikote nutraukti darbo sutarties. Darbdaviui Jūs visada galite pateikti savo pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių sutarimu. Jei vis dėlto nepavyks susitarti darbo sutartį nutraukti šalių sutarimu, darbdavys galės Jus atleisti savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, tačiau jis privalės laikytis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaiką iki keturiolikos metų, gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais, kai darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus ir tokius darbuotojus įspėti privaloma prieš 4 mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius). Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje. Jūsų nepertraukiamas darbo stažas yra nuo 60 iki 120 mėn., tad Jums priklausytų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Darbo kodekso 141 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2010)  sveiki, imoneje dirbu daugiau nei tris metus, ketinama naikinti mano darbo vieta. esu naslaite, mama mirusi, tevas be zinios. ar siuo atveju galeciau gauti kokia nors parama is valstybes?esu 3 kurso neakivaizdininke. jei negalite atsakyti, gal zinote kur reiketu kreiptis? aciu
Jei bus panaikinta Jūsų darbo vieta ir būsite atleista, galėsite kreiptis į darbo biržą dėl Nedarbo draudimo išmokos gavimo. Dėl kitokios valstybės paramos Jums detalesnę informaciją galėtų suteikti Sodros teritoriniai padaliniai arba savivaldybės socialinių reikalų tvarkymo departamentas ar skyrius. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.02.2010)  laba diena, Jei as rasau atleidima is darbo savo noru ir poto stoju i darbo birza, ar gausiu bedarbio pasalpa?jei taip kokio dydzio?Dirbau daugiau nei 3 metus.nuo ko prilauso bedarbio pasala?
Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę nedarbo draudimu apdraustieji asmenys, kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius. Bendra taisyklė numato, kad nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jūsų atveju, jei bus susitarta dėl išeitinės išmokos ar kompensacijos, nedarbo draudimo išmoka bus skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo, už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo išmokėta. Nedarbo draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo, įgyto iki įsiregistravimo darbo biržoje dienos: jei nedarbo draudimo stažas mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius, jei nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius, jei nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius, jei 35 metai ir daugiau – 9 mėnesius. Nedarbo draudimo išmokos dydį sudaro pastovios ir kintamos dalių suma. Pastovią nedarbo draudimo išmokos dalį sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių valstybės remiamų pajamų dydis (šiuo metu tai yra 350 Lt). Kintamos nedarbo draudimo išmokos dydis lygus 40 procentų buvusio darbo užmokesčio, kurį bedarbis gaudavo iki netekdamas darbo per paskutinius 36 mėnesius, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.02.2010)  Laba diena, darbovieteje dirbu daugiau nei trys metai, ketinama naikinti namo darbo vieta.Apie atleidima is darbo ofilcialiai nepranesta, tik uzsiminta. ar sis uzsiminimas yra laikomas pranesimu apie atleidima is darbo. ir kokia iseitine kompensacija man priklauso. ar darbdavys gali priversti darbuotoja pasirasyti iseijima is darbo savo noru, jei is tikro nori atleisti, bet siekia nemoketi iseitines kompensacijos? Pagarbiai: Ernesta Kovalenko
Toks užsiminimas tikrai nėra laikomas pranešimu apie atleidimą iš darbo. Darbdavys, norėdamas atleisti darbuotoją savo iniciatyva, kai nėra jo kaltės, turi laikytis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, t. y. apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys turi raštu pasirašytinai įspėti darbuotoją prieš du mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį). Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai (kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygtas trejų metų terminas), su asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaiką iki keturiolikos metų, gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais, kai darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus ir tokius darbuotojus įspėti privaloma prieš 4 mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius). Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje. Jei nepertraukiamas darbo stažas yra iki 12 mėn. priklauso vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 36 iki 60 mėn. trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 60 iki 120 mėn. keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ir t.t. Darbo kodekso 141 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.02.2010)  Laba diena Imone, kurioje dirbau 2 metus ir 4 men. nupirkta, pavasari (kalbama apie kova) ja prijunks prie dideles imones, senoji nebeegzistuos. Man sausio 15 iteike pasiulyma iseiti is darbo sausio 25 diena pagal 125 str.Siulomos konpensacijos: 1. uz nepanaudotas atostogas, 2. dvieju menesiu vidutini darbo uzmokescio atlyginima. Viena auginu vaika iki 14 metu. Kadangi ispejo ne laiku, ar galiu reikalauti kad ismoketu 4 men kompensacija ir dar 2 menesiu iseitine? Jeigu atsisakoma moketi, ar jie privalo mane islaikyti tuos keturis menesius (nors imones ir nebelieka, nes nuo sausio atskaicius 4 mes, tai gaunasi geguze)ir tik tada atleisti ismokant iseitine ir uz nepanaudotas atostogas? Jei mane laiko dar tuos 4 menesius, tai ar uz ta laikotarpi prisiskaiciuos dar atostoginiai? Uz kuri tiksliai laika man skaiciuosis kompensacija? Kokiu kompensaciju dar galima tiketis? Ar galima siulyti konkrecia suma? Buciau labai dekinga uz Jusu atsakyma.
Darbdavys Jums siūlė darbo sutartį nutraukti šalių susitarimu ir jei Jums pasiūlymas buvo priimtinas, per septynias dienas privalėjote sutikti su juo. Jei per minėtą laikotarpį tokio sutikimo nepateikėte, laikoma, kad su pateiktu darbdavio pasiūlymu nesutikote. Jūs taip pat gali darbdaviui pateikti analogišką pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu nurodant savo norimas sąlygas. Jei Jūs nesutikote darbo sutartį nutraukti šalių susitarimu, darbdavys gali Jus atleisti savo iniciatyva. Prieš tai jis privalės Jus raštu pasirašytinai įspėti prieš keturis mėnesius, nes auginate vaiką iki keturiolikos metų ir privalės sumokėti vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoką, atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje bei visas kitas Jums priklausančias išmokas. Taip pat norime Jums priminti, kad darbo kodekso 138 str. yra numatyta, kad įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.01.2010)  2009 m. rugpjūčio mėnesį įdarbinome vairuotoją pagal neterminuotą darbo sutartį pusei etato. Padidėjus poreikiui, pasiūlėme vairuotojui dirbti pilnu etatu, tačiau jis atsisakė, motyvuodamas tuo, kad turi invalidumą (pažymos apie invalidumą ir sveikatos patikrinimo knygelės mums nepateikė). Šiuo metu darbuotojas daugiau nei mėnesį turi nedarbingumo lapelį ir į darbą neina, kada grįš nežinome, tačiau mums reikia žmogaus, galinčio dirbti pilnu etatu. Kaip tokiu atveju turėtų elgtis darbdavys? Kokiu pagrindu galėtume darbuotoją atleisti? Dėkoju už atsakymą.
Darbo kodekso 120 str. yra numatyta, kad keičiant darbo sutarties sąlygas dėl darbovietės ir darbo funkcijų, (profesijos, specialybės, tam tikrų pareigų) turi būti gautas išankstinis raštiškas darbuotojo sutikimas. Jei darbuotojas nesutinka su darbo sutarties sąlygų pakeitimu, Jūs galite nutraukti su juo darbo sutartį savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (darbo kodekso 129 str.). Apie darbo sutarties nutraukimą turite pasirašytinai įspėti darbuotoją prieš du mėnesius, tam tikrais atvejais prieš keturis mėnesius (darbo kodekso 130 str.), darbuotojui priklausys išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamą stažą Jūsų įmonėje (darbo kodekso 140 str.). Tačiau apie darbo sutarties nutraukimą draudžiama įspėti nedarbingumo laikotarpiu (darbo kodeksas 131 str. 1 d.). Vadinasi, darbuotojui sugrįžus į darbą, kai baigsis jo nedarbingumo pažyma, Jūs galėsite pateikti įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.01.2010)  Laba diena, dirbu viena mėnesį pagal neterminuotą sutartį, yra trijų mėnesių išbandymo laikotarpis darbdavio iniciatyva. Noriu nutraukti darbo sutartį, nes pasiūlė geresnį darbą ir atlyginimą kitur. ar užteks trijų dienų atidirbti? negaliu ilgai delsti, nes naujam darbe turiu pradėti jau 11 dieną. ačiū
Prieš kiek dienų darbuotojas turi įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą, priklauso nuo to, kokia buvo išbandymo sąlyga. Jeigu išbandymas nustatytas darbdavio iniciatyva, darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą savo noru turi įspėti darbdavį bendra tvarka, t.y. prieš 14 dienų ir tokiu atveju atleidimas iš darbo turi būti įforminamas pagal Darbo kodekso 127 str.1 d. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.12.2009)  Laba diena, imoneje mazina estatus. Pries 2 savaites pasirasiau dokumenta del darbo sutarties nutraukimo abieju saliu sutarimu, nors palikti darbo vietos tikrai neketinau. Susitareme, kad 2 menesius dar galesiu padirbti. Katik suzinojau, kad laukiuosi. Ar darbdavys turi teise mane atleisti ir ar galioja mano sutikimas iseiti is darbo? Dekoju uz atsakyma.
„Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą“(DK 132 str.1d). Pateikite direktoriui prašymą atšaukti susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir pateikite medicininę pažymą apie nėštumą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.12.2009)  Laba diena, Siuo metu esu motinystes atostogose,bet jau parasiau prasyma kad noriu gryzti i darba anksciau. Darboviete tame mieste kur dirbau yra likviduota, is darbdavio jokio ispejimo negavau.Dabar man nepranesa kur as tureciau gryzti i darba. Ar darbdavys gali man uzskaityti pravaiksta (kai nuo prasymo parasymo praeis 2sav)?Ar jie turi atleisti mane pagal 129str is karto nepasiulius kitos darbo vietos? ACIU
Pagal DK 136 str. 1d. 6p. darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Nutraukus sutartį pagal DK 136 str. 1d. 6p. priklauso išeitinį išmoka. Jei darbdavys turi kelius padalinius ir vienas iš jų buvo uždarytas, tuomet darbdavys turi pasirūpinti Jūsų darbo vieta, nes su darbuotojais auginančiųais vaikus iki trijų metų negali būti nutraukta darbo sutartis, jei nėra darbuotojo kaltės ( DK 129str.). Rekomenduojame susisiekti su darbdaviu asmeniškai ir pasiteirauti apie esamą padėtį. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2009)  Laba diena, Noriu grįžti į darbą po 2 metų vaiko priežiūros atostogų.Jau tuo metu, kai aš išėjau į dekretą įmonėje vyko įvairios reorganizacijos, į mano darbo vietą nebuvo priimtas žmogus pagal terminuotą darbo sutartį. Po įvairių reorganizacijų darbovietėje mano etato nebeliko ir kaip sake personalo vadybininke, \"grįžtančioms po atostogų mamytėms darbo vietų nenumatyta\". Aš žinau, kad kol sueis vaikui 3 metai, manęs atleisti negali. Ar Įmonė privalo man sukurti darbo vietą ir ar gali reikalauti, kad aš išeičiau iš darbo savo noru? Ačiū
Darbo kodekso 180 str. 3 d. yra įtvirtinta garantija, kad darbuotojui atostogų vaikui prižiūrėti metu, kol jam sueis treji metai, yra paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. Taigi Jūs turite teisę grįžti į tokią pačią darbo vietą, nes darbdavys privalėjo išsaugoti ją Jums. Nesant galimybei gražinti Jus į tą pačią darbo vietą, darbdavys turi pasirūpinti darbo vieta, tačiau darbas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei dirbote iki išeinant vaiko priežiūros atostogų. Beje, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Darbo kodekso 132 straipsnį, su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 str.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Sveiki norejau pklausti pagal koki straipsni darbdavys gali atleisti is darbo jei uzdaroma parduotuve, o imone ne likviduojama.
Jei įmonė turi ekonominių sunkūmų, darbo sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Darbo kodekso DK129 str. "Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės" arba pagal DK 125 str. "Darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu". *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Sveiki. Gal galėtumėt man atsakyti, nes niekur internete nerandu atsakymo. Aš su darbdaviu esu pasirašiusi šalių susitarimą, dėl darbo sutarties nutraukimo pagal LR darbo kodekso 125 str. nuostatą, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, išmokant 2 mėn. išeitinę kompensaciją. Taip pat vadovaujantis 175 str., man buvo suteiktos nepanaudotos kasmetinės atostogos ir atleidimo iš darbo dieną laikyti kitą dieną po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Atostogų metu aš susirgau ir tą dieną, kai mane turėtų atleisti iš darbo, turiu biuletenį. Norėčiau sužinoti, ar mano atleidimo data lieka ta pati, pagal pasirašytą šalių susitarimą, ar atostogos ir tuo pačiu atleidimo diena persikelia tam laikotarpiui, kuriam buvo biuletenis? Kaip apmoka sodra už biuletenį, jei būčiau atleista tą dieną, kaip numatyta šalių susitarime? Dėkoju iš anksto.
Darbo kodekso 130 str.7d. teigiama, kad įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Imone paskelbe bankrota. Dave ispiejima pries tai, apie atleidima. Dabar jau atleito. Esu pradirbes imoneje ~20 menesiu. Uz liepos menesy negavau algos. Rugpjutis - atostogos negavau atostoginiu, rugsejis - bankroto prosesas ir bankroto skelbimas, visa ta laika man prastovos. Spaly atleido.Taigi liepa - spalis nieko nemokejo algos/atostoginiu/bei prastovu. Atleidimo dokumente parasyta: \" Apdraustajam Vardeniui Pavardeniui paskutine atleidimo is darbo diena apskaiciuota iseitine ismoka arba kompensacija uz 2 menesius.ISEITINE ISMOKA NEBUVO ISMOKETA\" (paskutisis sakinys -\"ISEITINE ISMOKA NEBUVO ISMOKETA\" yra pabraukta) Klausimas: Ar man priklauso bedarbio pasalpa? . Po kiek laiko DB turi moketi bedarbio pasalpa? BANKRUTAUSIOS imones dabruotojui, su kurio neatsiskaitoma? pagal koky istatyma
Pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 5 str. 1d. 2p. Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę apdraustieji, kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie įstatymų nustatyta tvarka buvo atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant darbuotojo ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo ar valstybės tarnautojo aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju. Pagal to paties įstatymo 6 str. 1. Nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus. 2. Bedarbiams, nurodytiems šio Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, atleistiems iš darbo dėl darbuotojo kaltės, nedarbo draudimo išmoka skiriama praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. 3. Bedarbiams, atleistiems iš darbo su teise pagal įstatymus gauti išeitinę išmoką, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus vienam kalendoriniam mėnesiui po darbo sutarties nutraukimo. 4. Bedarbiams, gaunantiems socialinio draudimo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas. Dėl išsamesnės informacijos, siūlome kreiptis į Lietuvos darbo biržą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2009)  Sveiki. Norėčiau paklausti, ar gali darbdavys sumažinti nuo 0,5 etato iki 0,25 etato darbuotojui kuriam š.m. lapkričio mėn. gale sueina terminas pensijai gauti. Darbuotojas gavęs įspėjimą rugpjūčio mėn. gale apie atleidimą iš darbo, naikinant etatus nuo 2010 m.; kokia išeitinė kompensacija priklausys atleidus iš darbo nuo 2010m.? Ačiū
Pagal Darbo kodekso 120 str. būtinosios darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik darbuotojo sutikimu, taigi jeigu Jūs sutiksite, darbdavys galės sumažinti Jums etatą. Jums nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, galite būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, t. y. darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai (kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygtas trejų metų terminas), gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais, kai darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Pagal darbo kodekso 130 str. 1d. apie atleidimą darbdavys privalo Jus raštu pasirašytinai įspėti prieš 4 mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius). Išeitinės kompensacijos išmokėjimą reglamentuoja DK 140 str. - nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį (darbdavio iniciatyva) ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą (likvidavus darbdavį), atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2009)  Bedarbė darbo biržos siuntimu, subsidijuojant , 2009-10-06 buvo priimta siuvėjos pareigoms. 2009-10-16 dieną atėjus ryte į darbą pareiškė, kad nebenori dirbti ir išėjo.Prašymo atleisti nepateikė. Parašiau pravaikštas už spalio 16 ir 19 dienas ir pranešiau sodrai. Ar galiu atleisti iš darbo už pravaikštas pav nuo 2009-10-19 d.
Pagal DK 136 str. 3d. 2 p. darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. O pagal DK 235 str. 2d. 9p. šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), tai vadinama pravaikšta. Pravaikštai be svarbių priežasčių yra prilyginami ir atvejai, kai darbuotojas sudaręs neterminuotą darbo sutartį nutraukia darbą neįspėjęs apie tai nustatyta tvarka darbdavio arba nepasibaigus nustatytam įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui, taip pat atvejai, kai darbuotojas sudaręs terminuotą darbo sutartį, nutraukia darbą iki darbo sutarties termino pasibaigimo be darbdavio sutikimo (DK 127 str.). Padaręs pravaikštą darbuotojas atleidžiamas iš darbo nuo tos dienos, kurią jis neatvyko į darbą, nors įsakymas dėl jo atleidimo būtų išleistas vėliau. Taigi darbuotoją Jūs atleisti galite ir nuo 2009 09 16 dienos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2009)  Sveiki, dirbu imoneje 4 metus. 2009 02 19 ivyko nelaimingas atsitikimas darbe. Iki 2009 10 08 buvau laikinai nedarbingas. 2009 10 09 atejau i darba. Atejus i darba suzinojau kad keiciama darbo sutartis ir jei nesutiksiu atleis pagal 129 str. Nuo 2009 10 12 iki 2009 11 10 isejau kasmetiniu atostogu. Grizes planuoju nepasirasyti sutarties ir ta pacia diena gausiu atleidimo lapeli. Kiek zinau dar 2 men galesiu dirbti. Jei dar 2 men dirbsiu taj uz kuriuos menesius skaiciuos iseitine kompensacija? Ir uz kuriuos men skaiciuotu jei iseiciau is kart gaves atleidimo lapeli?
Pagal DK 120str. 1d Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal šio Kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Pagal DK 140str. 1d. nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. O pagal DK 130str. 5 dalį jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. Taigi vienu ar kitu atveju Jūsų atleidimo data būtų ta, kada turėjo baigtis dviejų mėnesių įspėjimo terminas, todėl ir šie 2 mėnesiai bus įtraukti į Jūsų darbo stažą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.10.2009)  Sveiki. Isejau is darbo s.m. rugsejo 08d. atlygio uz rugsejo men. atidirbtas dienas ir priskaiciuotu atostoginiu iki siol man neismoka, motyvuoja sunkia imones ekonomine padetimi. Imone uzsiima didmenine ir mazmenine prekyba statybinemis medziagomis. Zinau, kad uzsakymus jie sudaro kitos imones vardu, pinigai eina i tos firmos saskaita (savininke ta pati). Skaiciau, kad galiu paduoti ieskini del neismoketu pinigu, ir imone man dar tures sumoketi vidutini darbo uzmokesti uz pradelstas dienas. kiek laiko gali trukti bylinejimasis? kur tureciau kreiptis? ar tai mokama?(mano finansine padetis tikrai nepavydetina) Lauksiu atsakymo, Aciu
Darbdavys privalo išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei pilnai atsiskaityti, t.y. sumokėti visą atlyginimą darbo sutarties nutraukimo dieną, jei nesusitarta kitaip. Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalis numato, kad „kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką“. Be to, Darbo kodekso 207 str. nustatyta, kad kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo užmokesčiu susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymu nustatyto dydžio delspinigiai. Remiantis Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymu delspinigių dydį sudaro 0,07 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose, kolektyvinėje, darbo sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Kolektyvinėje arba darbo sutartyje gali būti numatytos darbuotojams palankesnės sąlygos. Dėl neišmokėtų sumų Jūs galite kreiptis į teismą. Dėl išsamesnes informacijos rekomenduojame kreiptis i UAB „Airista“ teisininkus šiuo tel. numeriu 852760940. Jei žinote, kad darbdavys daro tam tikrus teisės pažeidimus, tokiu atveju reikia informuoti atitinkamas institucijas (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.09.2009)  (18.08.2009) Laba diena. Bendrovej kurioje dirbau iskeltas bankrotas. Mane atleido is darbo pagal LR DK 137 str, ir iseitines ismokos nepriskaiciavo, pasake kad iseitine ismoko man nepriklauso, kadangi buvau sios bendroves direktore ir akcininke (10%). Administratorius pasake, kad isejo naujas istatymas. Koks tai istatymas ? Ar man istikro nepriklause iseitine ismoka uz 2 men.? Aciu. Jai galite kuo skubiau atsakykite. Įmonę ir jos direktorių sieja darbo santykiai, kuriuos reglamentuoja darbo kodeksas. Nutraukus darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės jam išmokama išeitinė kompensacija, kurios dydis priklauso nuo išdirbto darbo laiko. Įmonei bankrutavus pirmoje kreditorių eilėje yra įmonės darbuotojai, kuriems išmokamos priklausančios išmokos. Jums kaip įmonės darbuotojai taip pat priklauso išeitinė išmoka. Administratorius šiuo atveju nėra teisus. Darydamas tokius pareiškimus administratorius turi juos pagrįsti konkrečiais įstatymais ir jų straipsniais. P.S. Pagal bankroto istatyma kompensacija pagal sia situacija nepriklauso!!!
Įmonę ir jos direktorių sieja darbo santykiai, kuriuos reglamentuoja darbo kodeksas. Nutraukus darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės jam išmokama išeitinė kompensacija, kurios dydis priklauso nuo išdirbto darbo laiko. Įmonei bankrutavus pirmoje kreditorių eilėje yra įmonės darbuotojai, kuriems išmokamos priklausančios išmokos. Administratorius šiuo atveju nėra teisus. Darydamas tokius pareiškimus administratorius turi juos pagrįsti konkrečiais įstatymais ir jų straipsniais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2009)  Laba diena, Iškilo man tokia problema, jau 4 mėnesius negaunu atlyginimo, nusprendžiau nebekentėti ir savo noru išėjau iš darbo. Jau praėjo kelios savaites nuo išėjimo ir vistiek negaunu jokio atsiskaitymo. Direktorius sako kad nėra firmoje pinigu ir neaišku kada bus, todėl negali atsiskaityti su manimi. Nelabai žinau ką daryti šiuo atveju. Dar galvoju kad artėja bankrotas, ir tikrai piniginių įplaukų nebus i firmos sąskaita. Norčiau gauti patarimą ką tokiu mano atveju daryti. Su pagarba Eimontas
Dėl neišmokėto atlyginimo Jūs galite kreiptis į teismą. Norime pabrėžti, kad bylose dėl visų reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių, ieškovai (darbuotojai) yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio. Jei darbdaviui bus iškelta bankroto byla, bankroto bylą nagrinėjantis teismas patvirtins Jūsų reikalavimus ir jei įmonė neturės lėšų su Jumis atsiskaityti, Jums priklausančios piniginės lėšos, bus išmokėtos iš Garantinio fondo lėšų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  prieš kiek laiko turi pranešti darbdavys prieš atleidžiant darbuotoją tutintį 10 ir 11 metų vaikus?
Darbo kodekso 129 str. 4d. numatyta, kad „Darbo sutartis su darbuotojais auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.“ Pagal darbo kodekso 130 str. 1d. “Darbuotojai, nurodyti darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius).“ *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  Laba diena, pagal 125 straipsni rugpjucio 25 d butu mano paskutine darbo diena. Ispejime buvo viskas surasyta, kad iseitine ismokama uz 3 men, kad apmoka uz nepanaudotas atostogas. Taciau siandien direktorius pasikviete ir pasake, kad dar galiu menesi ilgiau padirbeti, t.y. termina nukelia rugsejo 25 d., o po to perkels į kitą vietą, jei bus įmanoma. Rastiskai nieko nepasirasem tik zodziu pasake. Tai, sakykite, jeigu as norėsiu iseiti rugsejo 25 d. ar ispejimas, kuri pasirasius buvau galioja, ar ismokes man iseitines kompencasijas? Ar jau gausis, kad noriu išeiti savo noru?
Visi darbuotojo ir darbdavio susitarimai turi būti įforminti raštiškai, tik tokiu būdu galėsite apginti savo teises ir interesus, jei jie bus pažeisti. Kol nėra rašytinio susitarimo Jums galioja darbo sutarties nutraukimas pagal DK 125 str. Pagal DK 141 str. 1 d. darbdavys privalo pilnai atsiskaityti su darbuotoju paskutinę jo darbo dieną, jei nebuvo jokių rašytinių susitarimų dėl atsiskaitymo. Jei darbdavys nori, kad Jūs dar mėnesį dirbtumėte, tuomet jis turi išleisti įsakymą, kuriame nurodoma, kad nusikelia darbo sutarties terminas iki konkrečios dienos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  sveiki, noreciau suzinoti pries kiek laiko tureciau ispeti darbdavi, kad noriu iseiti is darbo, jei tebesitesia isbandomasis (darbdavio iniciatyva)laikotarpis? Ar reiketu kazkoki laika dar dirbti? Aciu.
Pagal darbo kodekso 127 str. 1 d. darbuotojas apie darbo sutarties nutraukim privalo informuoti darbdavį prieš 14 dienų. Jei darbo sutartį darbuotojas nori nutraukti dėl ligos ar neįgalumo trukdančio atlikti darbą, tuomet darbuotojas apie darbo sutarties nutraukima gali informuoti darbdavį prieš 3 dienas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.08.2009)  Sveiki, Ar tiesa, kad užtenka darbdavį informuoti apie terminuotos darbo sutarties nutraukimą prieš tris darbo dienas, jei sutartis yra sudaryta laikotrapiui trumpesniam nei 3 mėnesiai? Ačiū.
Tai nėra tiesa. Darbo kodekso 127 str. 1 dalyje nustatyta, kad “Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.“ Taip pat darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas svarbiomis priežastimis, tokiomis kaip darbuotojo liga ar neįgalimas , trukdantis tinkamai atlikti darbą, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.08.2009)  Sveiki, Gerbiamieji, po šitiekos įstatymų pakeitimų ir papildymų nebesusigaudau. Tarkime, kad 2 metus dirbu įmonėje. Valdzia ispeja mane apie atleidima (del etatu mazinimo) prieš savaitę, o ne prieš du mėnesius, kaip numato darbo kodeksas. Kaip suprantu, išdirbus nuo 12 iki 36 mėnesių priklauso vidutinis 2 mėnesių atlyginimas. Aš gaunu bazinį 1000 Lt atlyginimą su kintančiais priedais kurie siekia 1000 - 2000 Lt. Kaip skaičiuoti vidutinį 2 mėnesių atlyginimą ? Tik nuo bazinio ar nuo faktiškai , per du metus gautos sumos padalinus iš 12 ? Prieš kiek laiko darbdavys privalo pranešti apie atleidimą ? (vaikų neturiu) Jei apie atleidimą pranešti privalo prieš 2 mėnesius, o praneša prieš savaitę, ar galiu apeliuoti į užmokestį už tuos mėnesius ? ačiū už atsakymą
Darbo kodekso 130 str. 1 dalyje nurodoma, kad darbdavys darbuotoją turi įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš du mėnesius, tam tikrais atvejais prieš keturi mėnesius. Jei darbdavys pažeidžia darbo sutarties nutraukimo tvarką, toks darbuotojo atleidimas traktuojamas kaip neteisėtas. Darbo kodekso 140 straipsnis numato kokio dydžio išeitinė išmoka priklauso iš darbo atleidžiamam darbuotojui. Jūsų atveju Jums priklauso dviejų mėnesių išeitinė išmoka. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime“ Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2003. 05. 27, Nr. 650. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.08.2009)  Laba diena. Bendrovej kurioje dirbau iskeltas bankrotas. Mane atleido is darbo pagal LR DK 137 str, ir iseitines ismokos nepriskaiciavo, pasake kad iseitine ismoko man nepriklauso, kadangi buvau sios bendroves direktore ir akcininke (10%). Administratorius pasake, kad isejo naujas istatymas. Koks tai istatymas ? Ar man istikro nepriklause iseitine ismoka uz 2 men.? Aciu. Jai galite kuo skubiau atsakykite.
Įmonę ir jos direktorių sieja darbo santykiai, kuriuos reglamentuoja darbo kodeksas. Nutraukus darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės jam išmokama išeitinė kompensacija, kurios dydis priklauso nuo išdirbto darbo laiko. Įmonei bankrutavus pirmoje kreditorių eilėje yra įmonės darbuotojai, kuriems išmokamos priklausančios išmokos. Jums kaip įmonės darbuotojai taip pat priklauso išeitinė išmoka. Administratorius šiuo atveju nėra teisus. Darydamas tokius pareiškimus administratorius turi juos pagrįsti konkrečiais įstatymais ir jų straipsniais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.08.2009)  Laba diena. Dirbu AB, taciau nuo spalio 1dienos ruosiasi uzdaryti viena filiala, kuriame as dirbu, nes baigiasi nuomos sutartis. Taciau as laukiuosi (darbdaviui dar kolkas nepranesiau), o i dekreta man tik sausio men.. Pagal istatyma kiek zinau negalima atleisti nescios moters, taciau jeigu imone likviduos, kaip man geriausia elgtis ir kokios butu mano teises? Buvau idarbinta neterminuotai darbo sutarciai. Is anksto dekoju.
Darbo kodekso 132 straipsnyje nustatyta, kad “Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui.“ Vadovaujantis DK 136 str. 1d. 6p., likvidavus darbdavį darbo sutartis bus nutraukta.. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.08.2009)  Laba diena. Šiuo metu esu motinystės (tėvystės) atostogose kol vaikui sueis 3 metai. Įmonė reorganizuojama nuo 2009-09-01. Iš manęs reikalaujama sugrįžti į darbą, jeigu nesutinku tai mane atleidzia. 1) Ar turi darbdavys tokia teise mane atleisti? 2) Ar priklauso kompensacija ir uz koki laikotarpį? (įmonėje esu pradirbusi 5 metus) 3) Ar netekus darbo, neprarandu iš Sodros skirtus pinigus už du metus vaiko priežiūros atostogose?
Darbo kodekso 132 str. nustatyta kad su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės. Taigi ši garantija yra Jums taikoma. Tuo atveju, kai Jūs grįšite į darbą ir vaikui bus suėję trys metai, darbdavys, norėdamas Jus atleisti pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, privalės apie tai įspėti prieš keturis mėnesius ir atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamą stažą toje darbovietėje išmokėti atitinkamų mėnesių Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Detalesnę informaciją apie Sodros mokėjimus, Jums galėtų pateikti teritorinio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) skyriaus darbuotojai. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.08.2009)  Sveiki.Darbovieteje buvo keiciama darbo apmokejimo tvarka.Man nesutikus pasirasyti,gavau ispejima apie atleidima,kuriame parasyta:\"Kadangi Jus savo rastu informavote,kad nesutinkate su darbo sutarties salygu keitimu ,t.y.naujomis darbo apmokejimo salygomis,vadovaujantis LR DK 120str.1 dalimi su Jumis bus nutraukta darbo sutartis pagal LR DK 129 straipsni.\'\'Noreciau suzinoti ar sis atleidimas yra teisetas,nes as turiu 2 vaikus , 8m. ir 10m .Ar nesutikima susimazinti pagrindini atlyginima galima traktuoti kaip darbdavio interesu pazeidima?Aciu.
Darbo kodekse numatyta, kad darbuotojui nesutikus su darbo sutarties pakeitimais, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. Tačiau įstatymas neterminuotos darbo sutarties nutraukimo galimybę, kai nėra darbuotojo kaltės, sieja su svarbių priežasčių buvimu, todėl darbdavys privalo įrodyti tas svarbias priežastis, kuriomis jis grindžia darbo sutarties nutraukimą, buvimą, privalo jas konkretizuoti, tokiu atveju darbo sutarties nutraukimui neužtenka vien priežasties, jog darbuotojas atsisakė dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis. Darbuotojai, auginantys vaikus iki 14 m., apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(31.07.2009)  situacija tokia: dirbau socialines globos istaigoje, reikejo isklausyti papildomu 40 kreditu socialinio darbo, t.y. persikvalifikuoti, nes as turiu socialinio pedagogo specialybe. atsirado tokie mokymai ir iki liepos 1 d. reikejo pranesti, ar dalyvausiu. darbe buvo kalbama, kad mano etatas bus naikinamas del ekonominio sunkmecio ir kadangi direktore atostogavo, tai ji paskambino pavaduotojai ir norejo, jog iseiciau is darbo savo noru, tada ismoketu man 2 men kompensacija (istaigoje dirbu 8 men). as atsisakiau, tuomet buvo pasakyta, kad mano etatas rudeni bus naikinamas, susitaikiau su ta mintim ir atsisakiau tu kursu, nes reikejo moketi uzstata (800-1200 lt), bet liepe parasyti rastu, jog ju atsisakau, bet niekur nebuvo to reikalaujama. liepos 1 d. isejau atostogu, grizau is darbo ir ta pacia diena mane atleido pagal 129 strp. 2 ir 140 strp. 1 dalies 1 punkta ir ta atsisakyma. esu vienisa mama, dukrelei 2 metukai. gavau 1 men iseitine kompensacija. ar teisetai buvau atleista ir ar tik tiek priklauso iseitines kompensacijos?dekui
Darbo kodekso 132str. 2 dalyje nurodyta, kad “Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės. Vertinant Jūsų pateiktą situaciją galima teigti, kad su Jumis darbo santykiai buvo nutraukti neteisėtai. Jūsų teises gali ginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisiekti įmonės tinklapyje www.airista.lt nurodytais kontaktais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.07.2009)  Esu vaiko prieziuros atostogose iki 3 metu. Ruosiuosi sugrizti i darba po 2m. Imoneje, kurioje dirbau, ivyko rerganizacija ir mano padalinio nebeliko. Esu informuota, kad imone neturi komerciniu pajegumu manes vel priimti i darba. 1. Ar gali jie mane atleisti, nors kiek zinau DK rasoma jog kol sueis vaikui 3m atleisti negali? 2. Jei gali, tai kokia tvarka atleistu? Su ispejimu pries keturis menesius? Kokios ismokos man priklausytu? 3. Ar galima isidarbinti kitoje imoneje antraeilese pareigose esant vaiko prieziuros atostogose iki 3 metu? Kokius dokumentus reiketu priduoti imoneje, kurojoe isidarbinciau antraeilese pareigose? Pagarbiai, Agne
Pagal Darbo kodekso 132 straipsnį, su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 str.). Tad jei Jūs grįšite į darbą iš vaiko priežiūros atostogų ir Jūsų vaikui dar nebus suėję trys metai, darbo sutartis su Jumis negalės būti nutraukta. Tuo atveju, jei grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, Jūsų vaikui jau bus suėję trys metai, darbdavys, norėdamas Jus atleisti pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, privalės apie tai įspėti prieš keturis mėnesius ir atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamą stažą toje darbovietėje išmokėti atitinkamų mėnesių Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Įstatymas įsidarbinti kitoje įmonėje esant vaiko priežiūros atostogose iki 3 metų nedraudžia. Detalesnę informaciją Jums galėtų pateikti teritorinio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) skyriaus darbuotojai. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.07.2009)  laba diena.mane atleidzia is darbo del to kad nesutikau jog butu sumazintas etatas nuo 0,5 iki 0,25,dave 4 men dar dirbti kol pasibaigs 4men perspejamas laikotarpis.noriu paklaust :ar as galiu iseit is darbo savu noru parasius prasyma nepasibaigus perspejimo laikui?ir ar darbdavys gali reikalauti kad surasciau darbuotoja pati i savo vieta ir tik tada jis mane gales atleist savu noru,o kitaip reiks atidirbt tie 4 men?
Nepriklausomai ar darbuotojas įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą ar ne jis turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų ( Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 127str.). Darbdavys privalo nutraukti darbo sutartį tą dieną kurią esate nurodę savo prašyme. Darbdavys neturi teisės reiklauti kad Jūs surastumėte darbuotoją, kuris Jus pakeistų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.07.2009)  Sveiki.Noriu pasiteirauti- man jau yra iteiktas ispejimas 07.02d. del atleidimo 11.03d. is darbo pagal etatu mazinima,o siuo metu musu imoneje yra mazinami atlyginimai ir zmones verciami pasirasyti atnaujintas sutartis,netgi tie kuriems jau yra iteikti atleidimo lapeliai ir jie kiek zinau turi teise naujos sutarties del algu ar darbo laiko mazinimo nepasirasyti,ar darbdavys turi teise versti mus t.y beveik atleistus pasirasyti naujas darbo sutartis? Ir jei jau privers kaip privalo skaiciuoti mums iseitine kompensacija ir atostoginius- ar pagal paskutinius trys menesius ar pries trys menesius kada buvo iteiktas ispejimas? Ir ar gali darbuotojas ispetas del atleidimo iseiti is darbo nepasibaigus terminui tik darbdaviui sutikus?Ir ar keiciasi straipsniai ir ismokos? Dekui uz konsultacija.
Darbuotojams nesutikus su darbo sutarties pakeitimais, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. Jūsų atveju jau yra įteikti įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 129str. Jums nesutikus su darbo sutarties pakeitimais, darbdavys ką gali padaryti, tai pakartotinai įteikti įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.07.2009)  Sveiki, Dirbu imoneje kuri yra ant bankroto ribos. Atlyginimo negaunu 2 menesius (taciau uz viena is tu menesiu esu gaves 30% atlyginimo). Ar tokiu atveju galiu prasyti nutraukti darbo sutarti pagal Darbo kodekso 128 straipsni? Imone gyvuos jau labai neilgai, taigi nezinau ka daryti, nes bankroto atveju abejoju ar uzteks pinigu atsiskaityt su darbuotojais. Lauksiu atsakymo. Is anksto dekoju
Darbo kodekso 128 str. numatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį (...) jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga). Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos, kuri turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. Nutraukus darbo sutartį remiantis šiuo DK straipsniu, darbuotojui turi būti išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo atveju, jei bendrovei iškeliama bankroto procedūra, bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo įspėjimo nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Atleistam darbuotojui yra išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo atveju, jei bankrutuojanti bendrovė neturi kaip atsiskaityti su atleistais darbuotojais, darbuotojams atlyginama iš Garantinio fondo lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.07.2009)  Laba diena. Esu UABo vadovas, taciau noriu iseiti, kadangi akcininkas pats istikruju vadovauja, o vadovas jam reikalingas tik atsakomybei perkelti ir be to nemoka atlyginimo. Noriu iseit is tos imonės bet akcininkas nepriima mano prasymo dėl atleidimo. Parašiau prašymą ir paėmiau iš administratorės parašą, kad ji priėmė jį, vakar buvo paskutinė diena, akcininkas net kalbėt nenori apie mano išėjimą.. nuo šiandiena aš atsisakau vykdyt bet kokias funkcijas ir neinu į darbą, bet man reikia iš sodros pažymos, kad nedirbu.. ka man daryt.
Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. numatyta, kad bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba – visuotinis akcininkų susirinkimas). Direktorius, norėdamas nutraukti darbo sutartį, turi informuoti bendrovės organą, kompetentingą paskirti ir atšaukti bendrovės direktorių iš pareigų, apie tai, kad direktorius nori išeiti iš darbo ir tuo pačiu informuoti akcininkus apie visuotinio akcininko susirinkimo sušaukimo vietą ir laiką, kada akcininkai turi atvykti ir patenkinti prašymą dėl direktoriaus atsistatydinimo iš užimamų pareigų bei tinkamai įforminti visus dokumentus. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Darbuotoją atleidus iš darbo, darbdavys privalo užpildyti 2-SD pranešimą „Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą” ir per tris darbo dienas nuo apdraustojo socialiniu draudimu atleidimo iš darbo dienos pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.07.2009)  Laba diena.Ligonineje dirbu vaiku slaugytoja 13,5metu,istekejusi,turiu 2 vaikus[8 ir 10 metu].Siuo metu vyr.gydytojos isakymu mazinamas pagrindinis atlyginimas.Man nesutikus,iteiktas atleidimo lapelis.Jei per ta laikotarpi,iki sueis atleidimo terminas,as pristatau pazyma apie nestuma,ar atleidimo lapelis bus galiojantis?Darbo sutartis neterminuota,drausminiu nuobaudu neturiu.Aciu.
Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus kodekse nustatytus atvejus. Lietuvos aukščiausias teismas yra pasakęs, kad įstatymas nenumato kada atleidžiamas darbuotojas turi pranešti apie nėštumą. Taip pat įstatymas nenumato, jog darbdavys gali būti atleidžiamas nuo šios pareigos vykdymo. Nėščios moters socialinių teisių gynimą įstatymo leidėjas numatė be jokių išlygų. Taigi Jūsų atveju įspėjimo laikotarpiu pateikus medicinos pažymą apie nėštumą, darbdavys negalėtų Jūsų atleisti iš darbo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.07.2009)  Laba diena. Pensijinio amžiaus darbuotojas nori išeiti į pensiją, bet darbdavys nesutinka išleisti ir siūlo dar pasilikti dirbti. Kokios būtų galimybės išeiti į pensiją ir ar būtų galimybė gauti pilną, pagal darbo kodeksą priklausančią išeinant į pensiją, išeitinę kompensaciją. Ačiū
Remiantis Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalimi darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ar ją gauna; tokiu atveju darbo sutartis nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Nutraukus darbo sutartį šiuo pagrindu, darbuotojui turi būti išmokėta jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (Darbo kodekso 140 straipsnio 2 dalis). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.07.2009)  Laba diena, isauso diena kai suzinojau, jog ir as esu itraukta i juodaji atleidziamuju darbuotoju sarasa. Numatoma atleidimo data uz menesio, taciau dar nesame gave atleidimo lapeliu ( nors pagal DK zinau, jog pries 2 men reikia ispeti). Na, o pagrindinis klausimas butu toks: as esu dirbanti pagal terminuota darbo sutarti iki ivykio ( t.y. laike darbuotojo vaiko prieziuros atostogu). Tos darbuotojos vaikui 2 metai sukanka 2010 06 men. ir iki sios datos ji yra parasiusi, jog bus vaiko prieziuros atostogose. Tai, kad apie ispejima del atleidimo darboviete pazeidzia taisykles aisku, o kaip del iseitines ismokos mano atveju? ar gauciau uz 2 men ( dirbu antri metai) ar man turetu ismoketi vidutini darbo uzmokesti iki kol gris darbuotojo po vaiko prieziuros atostogu vadovaujantis 129 str 5 dalimi?
Darbo kodekso 130 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius (tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti prieš keturis mėnesius). Darbo kodekso 129 str. 5 dalyje numatyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis 129 str. ir 130 str. nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį. Jei darbdavys turi pakankamai įrodymų, kad yra svarbios priežasties ir ypatingo atvejo buvimas, faktas, kad darbdavio iniciatyvos pasireiškimo momentu terminuotos darbo sutarties terminas nėra suėjęs ir iki jos termino suėjimo likęs laikas yra ne trumpesnis nei darbuotojui taikytinas įspėjimo terminas, ir faktas, kad darbuotojas negali būti perkeltas jo sutikimu į kitą darbą, tuomet darbdavys privalės mokėti vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją. Jei nutraukiant terminuotą darbo sutartį, darbdavio iniciatyvos pasireiškimo momentu terminuotos darbo sutarties terminas dar yra nesuėjęs ir darbdavys nepaaiškina, dėl kokios priežasties terminuota darbo sutartis yra nutraukiama, darbdavys privalėtų sumokėti darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už likusį darbo sutarties galiojimo laiką. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.07.2009)  Laba diena. Imoneje dirbu nuo 2003 metu lapkricio men. Jei darbdavys atleistu is darbo pagal etatu mazinima, kiek priklauso iseitinių pašalpų. ir prieš kiek laiko turi ispeti apie atleidima. Ačiū.
Vadovaujantis Darbo Kodekso 130 str.1d darbdavys nutraukdamas darbo sutartį su darbuotoju, ne dėl jo kaltės, darbuotoją turi informuoti prieš du mėnesius ( jei jums netaikomos darbo kodekso 135 str. Nuostatos). Išeitinės išmokos dydį nustatomas vadovaujantis Darbo Kodekso 140str. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.07.2009)  AR BUNANT NEDARBINGUMO BILETENIJE GALI ATLEISTI IS DARBO ? PVZ.NEDARBINGAS NUO 10 IKI 20 O ATLEIDIMAS 15 DIENA. DAR PAS MANE AUGA VAIKAS METUKU IR SUTARTIS DARBO NETERMINUOTA. PATARKITE KUR KREITIS JEI YRA SANSAI LAIMETI TEISMA CE BUTU VILNIUJE.JEI KAS GALI REKOMENDUOKITE VIENA IS GERIAUSIU ADVOKATU.
Darbo Kodekso 131 str. 1d.1p. nustatyta, kad “draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu, taip pat atostogų metu, išskyrus šio Kodekso 136 str. 1 dalyje nustatytus atvejus”. Taigi Jei darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva, jis darbuotojo negali atleisti jo nedarbingumo laikotarpiu. Taip pat Jums yra taikoma Darbo kodekso 132 str. nustatyta garantija, kuri teigia, kad “Su darbuotojais,auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės“ Taigi nepriklausomai nuo to ar Jūs naudojatės motinystės/tėvystės atostogomis ar ne ši garantija yra Jums taikoma. Jūsų teises gali apginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisiekti įmonės tinklapyje www.airista.lt nurodytais telefonais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.07.2009)  DIRBAU NUO 2008.01.01 PAGAL NETERMINUOTA DARBO SUTARTI.PATEIKIAU VISUS REIKALINGUS DOKUMENTUS,KAD TURIU NESENIAI GIMUSI VAIKELI.PRADIRBUS APIE 10 MEN. AS PASIJAUTAU ISSEKES IR SKAUDETI NUO ITAMPOS PRADEJO GALVA.KREIPIAUSI PAS SEIMOS DAKTARE GAVAU ATLEIDIMA NUO DARBO. PRANESIAU MEISTRUI SAVO KAD MANES NEBUS DARBE.PO TO GRYZUS I DARBA MAN MEISTRAS PASAKE KAD ESI ATLEISTAS IS DARBO MAN NIEKO NEZINANT.PRISTACIAU NEDARBINGUMO BILETENI I KONTORA IR PASAKE KAD MANES JAU NEBERA DIRBANCIUJU SARASE. KLAUSIMAS AR GALEJO MANE ATLEISTI IS DARBO PAGAL NETERMINUOTA DARBO SUTARTI,BUNANT BILETENYJE NEDARBINGUMO IR AUGINANCIAM VIENAM ISLAIKANCIAM 9 MEN. VAIKA ???
Darbo Kodekso 131 str. 1d.1p. nustatyta, kad “draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu, taip pat atostogų metu, išskyrus šio Kodekso 136 str. 1 dalyje nustatytus atvejus”. Taip pat Jums yra taikoma Darbo kodekso 132 str. nustatyta garantija, kuri teigia, kad “Su darbuotojais,auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės“ Taigi nepriklausomai nuo to ar Jūs naudojatės motinystės/tėvystės atostogomis ar ne ši garantija yra Jums taikoma. Jūsų teises gali apginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisiekti įmonės tinklapyje www.airista.lt nurodytais telefonais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.06.2009)  laba vakara, noreciau paklausti jei darbo sutarties terminas sueina vaiko priežiūros atostogų metu, kas atsitinka su darbo sutartimi? aciu
Manome, kad tokiu atveju darbo sutartis galėtų būti nutraukta pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.06.2009)  laba diena, aš dirbu įmonėje 4val per savaitę nuo 03 16d. tačiau jau nuo 05 01 esu neapmokamose atostogose. Dabar norečiau iš šio darbo išeiti. Prieš kiek laiko turiu įspėti darbdavį? ačiū iš anksto už atsakymą.
Pagal Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą privalo darbdavį įspėti prieš keturiolika dienų. Jei darbuotojas nori nutraukti darbo sutartį anksčiau ir darbdavys tam neprieštarauja, darbo sutartis gali būti nutraukta ir anksčiau nei praėjus keturiolikai dienų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Laba diena, Dirbau X įmonėje nuo 2005m.Šiuo metu esu motinystės atostogose iki vaikui sueis treji metai.Noriu gryžti į darbą,tačiau įmonė sustabdė veiklą.Ji sukurė naują įmonę (pakeitė tik pavadinimą,pareigos ir darbo vieta liko ta pati) bei visą ankstesnę veiklą perkelė į naują įmonę,tuo pačiu visus senus darbuotojus taip pat įdarbino naujojoje įmonėje.Ar gali atleisti mane iš darbo, grižusią iš atostogų,nes faktiskai darbo kaip ir nėra?Ar galiu reikalauti,kad perkeltų mane į naują įmonę?Ar priklausytų išeitinė kompensacija ir kokio dydžio?
Jei Jūs grįšite į darbą ir Jūsų vaikui dar nebus suėję trys metai, darbdavys negali Jūsų atleisti pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, nes tai daryti draudžia atitinkamos Darbo kodekso normos. Tuo atveju, je Jūs grįšite į darbą ir vaikui bus suėję trys metai, tačiau Jūsų darbo vieta bus panaikinta ar bus kitos objektyvios priežastys, dėl kurių darbdavys galėtų nutraukti su Jumis darbo sutartį, tai darbdavys galės padaryti tik laikydamasis darbo sutarties nutraukimo tvarkos, nustatytos įstatyme. Reikalauti perkelti Jus dirbti į kitą bendrovę Jūs neturite teisės, o tos nauja bendrovė neturi pareigos Jūsų priimti. Geriausias sprendimas šioje atveju būtų susitarti su dabartiniu darbdaviu tiek dėl palankaus darbo sutarties nutraukimo, jei bendrovė neketina tęsti veiklos, arba susitarti dėl Jūsų įdarbinimo naujai įsteigtoje bendrovėje. Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Laba diena, Su darbdaviu pasirašytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu (DK 125 straipsnis). Jeigu paskutinę darbo dieną darbuotoja pateiks darbdaviui nėštumo pažymą ir prašymą dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu bei darbo sutarties tęsimo, ar darbdavys turės teisę nutraukti darbo sutartį? Ačiū.
Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus kodekse nustatytus atvejus. Darbo kodekse nėra numatyta jokių išimčių, kad sudarius susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, darbo sutartis galėtų būti nutraukta, jei darbuotoja pateikė pažymą apie nėštumą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Laba diena.Noreciau suzinoti ar man priklauso kokios iseitines kompensacijos, ir ar gausiu toliau is sodros pinigelius.nes dabar esu dar vaiko prieziuros atostogose iki 2 metuku, i darba tureciau sugrizti s.m. spalio 3d., taciau imone kurioje as dirbau yra parduodama ir mano darbo vieta naikinama.Ar gali mane atleisti kol as esu Vaiko prieziuros atostogose?Is anksto dekui uz pagalba
Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 str.) *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Sveiki. Pradejau dirbti darbovieteje lygiai pries 5 metus, paskutinius 2 metus buvau vaiko prieziuros atostogose, kurios baigsis uz keliu savaiciu. Girdejau, kad man nori siulyti etato mazinima arba ieskoti darbo vieta. Jei nuspresciau pasirinkti etatu mazinimo varianta, ar teisingai suprantu, kad man uz staza priklausytu 3 DU + 4 DU kadangi auginu mazameti vaika, ir darbdavys neperspejo manes pries 4 menesius apie galima etato mazinima. Dekoju uz atsakyma.
Tuo atveju, jei Jūs grįšite į darbą iš vaiko priežiūros atostogų ir Jūsų vaikui dar nebus suėję trys metai, darbo sutartis su Jumis negalės būti nutraukta pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, nes tai draudžiama pagal Darbo kodekso 132 straipnio 2 dalį. Tuo atveju, jei grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, Jūsų vaikui jau bus suėję trys metai, darbdavys, norėdamas Jus atleisti pagal Darbo kodekso 129 straispsnį, privalės apie tai įspėti prieš keturis mėnesius ir išmokėti trijų mėnesių Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.04.2009)  Labas vakaras, dirbu valstybinejeimoneje 2m, bet zadama naikinti keleta etatu,yra galimybe papulti ir man i si sarasa,dabar as sergu turiu biuleteni,ar galiman iteikti ispejima apie atleidima is darbo?
Darbuotojo ligos atveju darbdavys turi teisę įspėti apie atleidimą iš darbo, tik tokiu atveju įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos laikotarpiui. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.04.2009)  Labas vakaras, noreciau Jusu paklausti,zadama atleisti is darbo del imones sunkios padeties, dabar as sergu, turiu biuleteni, ar man sergant gali iteikti atleidimo lapeli? kiek iseitiniu man priklausys, jeigu atleis,dirbu daugiau,kaip 2metai,taip pat siemet nebuvau atostogu,ar uz jas sumokes?
Darbuotojo ligos atveju darbdavys turi teisę įspėti darbuotoją apie atleidimą, tik tokiu atveju įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos laikui. Jei Jūs busite atleistas pagal Darbo kodekso 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), Jums turės būti išmokėta dviejų mėnesių Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o taip pat kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.04.2009)  Atsakykit kuo skubiau. Sveiki, dirbu UAB jau nuo 2003.01 vairuotoju, suzinojau kad istaiga parduoda transporta ir atleis is darbo , siulo darba kitoje imoneje toje kuri perka transporta, siulymas zodinis, dar kolkas apie atleidima rastisko ispejimo negavau, bet 04.09 diena zada iteikti, su kokiomis salygomis tureciau sutikti, auginu vaika 3 metai darbo stazas toje imoneje 75 menesiai, pries kiek laiko turi ispeti apie atleidima ir kokio dydzio priklauso iseitine, kiek zinau pagal istatyma auginant mazamecius vaikus turi ispeti pries keturis menesius o gali buti taip kad siulys atleisti anksciau (pvz. 1 men.) ar man turi apmoketi uz prarasta laika siuo atveju 3 men. DEKOJU.
Jei darbdavys ketina atleisti darbuotojus iš darbo pagal Darbo kodekso 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), jis turi įspėti apie tai darbuotoją pasirašytinai prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, kad Jūs auginate vaiką iki keturiolikos metų, darbdavys Jus gali atleisti tik ypatingais atvejais ir tik pasirašytinai įspėjęs prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną darbuotojui turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmoka priklausamai nuo išdirbto laiko įmonėje. Kadangi Jūs bendrovėje išdirbote 75 mėnesius, Jums turėtų būti išmokėta keturių mėnesių Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka bei kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.03.2009)  Laba diena, turiu porą klausimų. Jei galite atsakykite į juos kuo skubiau, nes antradienio rytą man jie pravers... Darbdavys nori mane atleisti pagal 129 str. 2 dalį, kadangi nesutikau su algos mažinimu. Algos mažinimo pranešimas yra kelių mėnesių senumo, tačiau aš pasirašiau ant to lapo, kad nesutinku ir uždėjau šio mėnesio datą(tada kada tą pranešimą pamačiau ir perskaičiau, bei apsvarsčiau, kas truko apie savaitę laiko...). Kaip supratote šioje firmoje klesti atbulinių datų pranešimai, nes realiai visi darbuotojai gavo algu mažinimo pranešimus su vieno mėnesio atbuline data... Tą pačią dieną gavau pranešimą, kurio vieną egzempliorių pasirašiau, kad gavau, o kitą pasilikau sau. Jame teigiama, kad esu atleidžiamas iš darbo pagal 129 s. 2d., nes nesutikau su algos mažinimu. Čia ir kyla klausimas, kadangi nuo pasirašytinai apie atleidimą dabdavys norį mane atleisti po trijų savaičių. Kadangi realiai turėjo mane informuoti prieš du mėnesius iki atleidimo, tai jei jisai mane atleidžia po trijų savaičių ir aš su savo parašu su tuo sutinku, tai ar gausių išeitinę kompensaciją už ta kitą laiką(mėnesis + viena savaitės), bei ar įsiskaičiuos tas visas laikas(penkios savaitės) į mano darbo stažą, kas man yra svarbiausia, nes gausiu didesnę išeitinę kompensaciją. Apie atleidimo procedūrą(be darbo pažymėjimo pridavimą) nieko nežinau. Gal tuo pačiu galite tą procedūrą aprašyti(bent įstatymiškai) ir ką nors patarti. Kaip darbdavys gali mane bandyti apgauti? Šito dalyko klausiu todėl, kad prieš įteikiant man pranešimą apie atleidimą iš darbo buvo nedidelis pokalbis su darbdaviu, kurio metu buvo bandoma grasinti, bei šantažuoti, bet psichologiniam spaudimui atsispirti pavyko.. Didelis ačiū iš anksto už jūsų atsakymus..
Paaiškiname, kad jei darbdavys nori nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, apie tai jis turi raštu pasirašytinai įspėti darbuotoją prieš du mėnesius (tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti prieš keturis mėnesius). Atleisti iš darbo darbuotoją galima tik dėl svarbių priežasčių. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. Darbdavys gali atleisti darbuotoją pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Darbdavys privalo nurodyti darbuotojui apie visas laisvas darbo vietas darbovietėje arba nurodyti, kad laisvų darbo vietų nėra. Jei darbdavys atleidžia darbuotoją nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.03.2009)  Laba diena, Įmonėjė dirbu 7 metus.2009 m.vasario mėn.tapau pensininku,tačiau darbdaviui prašant likau dirbti įmonėje.Norėčiau pklausti,jei nutarčiau nebedirbti,pagal kokį įstatymą palankiau(kompensacijos atžvilgiu) būtų rašyti pareiškimą,ar kad iseinu savo noru,ar kad išeinu į pensiją?Kokia kompensacija priklausytų abiem atvejais?Prieš kiek laiko reikėtų patekti pareiškimą darbdaviui? Dėkoju už atsakymą.
Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ar ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos (Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalis). Nutraukus darbo sutartį šiuo pagrindu, jam turi būti išmokėta jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (Darbo kodekso 140 straipsnio 2 dalis). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(17.03.2009)  Laba diena, turiu labai skubų klausimą. Esu iš darbdavio gavusi atleidimo lapelį dėl etatų mažinimo. Man įdomu, ar nuo lapelio gavimo turi būtinai praeiti tie 2 mėnesiai, kad aš galėčiau, oficialiai išeiti pagal etatų mažinimą. Nes anot darbdavių, jei aš išeinu anksčiau, jie atleidimo lapelyje rašo \"bendru šalių susitarimu\".. Manęs tai jokiu būdu netenkina, nes aš neturiu 1,5 metų darbo stažo, ir tokiu atveju stodama į darbo biržą aš nieko negaučiau. Tai kaip yra ištikrųjų- ar tikrai eikia pilnai išdirbti tuos 2 mėnesius? Ačiū Jums įuž atsakymą.
Jei darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka yra įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 str.), o darbuotojas pageidauja nutraukti dabro sutartį nepasibaigus įspėjimo terminui, jis neprivalo dirbti du mėnesius ir gali nutarukti darbo sutartį. Jei darbuotojas prašo darbdavio nutraukti darbo sutartį nepasibagus įspėjimo terminui, tokiu atveju laikoma, kad darbo sutartis nutrauka ne šalių susitarimu, o pagal Darbo kodekso 129 str., t.y. atleidimo pagrindas nesikeičia. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.04.2009)  Sveiki, pries kiek menesiu darbdavys turi ispeti darbuotoja apie atleidima jai seimoje yra du vaikai (2m. ir 4m.), ir keliu men kompensacija priklauso jai dirbo 18men.; taip pat kaip skaiciuojama iseitine ismoka,(uz kuriuos men. imama) jai po ispejimo yra smarkiai sumazinamas atlyginimas, pagal koki ist. darbdavys gali sumazinti darbuotojui atlyginima.
Jei darbdavys nori nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį - darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, jis apie atleidimą turi įspėti darbuotoją pasirašytinai prieš du mėnesius. O tuo atveju, jei darbuotojas, augina vaikus iki keturiolikos metų, apie atleidimą privalo įspėti prieš keturis mėnesius. Jei darbuotojo nepertraukiamas stažas toje darbovietėje yra nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių, darbdavys atleidimo dieną privalo išmokėti darbuotojui jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (Darbo kodekso 140 str. 1 d. 2 p.). Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, laikomąsi šių nuostatų: skaičiuojamas laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis (pagrindinį darbo užmokestį, padidintą apmokėjimą, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, priedus ir priemokas prie valandinių (dieninių) tarifinių atlygių, premijas), ir mėnesines premijas. Sumažėjus darbo užmokesčiui po to, kai darbdavio iniciatyva darbuotojui buvo įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo, skaičiuojamasis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis išeitinei išmokai mokėti, yra trys paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, kurį buvo įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2009)  Sveiki, norėčiau sužinoti atsakymus šiais klausimais ir kuo skubiau... Mano vyras dirba apsaugos įmonėje apie 8 mėnesius,darbo sutartis sudaryta neterminuota, neseniai pranešė,kad mažinamas darbuotojų skaičius ir susidarė galimybė,kad vyras bus atleistas. tad klausiu: 1. prieš kiek laiko turi pranešti darbdavys,kad darbuotojas bus atleistas? raštiškai ar žodžiu? 2. jei darbuotojas nesutinka savo noru rašyti prašymą,kad būtų atleidžiamas iš darbo,ar darbdavys kuo remdamasis gali atleisti? pvz...kad mažinamas darbuotojų skaičius? jei taip kokią išmoką turi išmokėti darbuotojui? ir dar vienas klausimas kiek apsaugos darbuotojas turi išdirbti valandų per mėnesį,kad tai būtų teisėta? Labai lauksiu atsakymo Su pagarba Inga
Paaiškiname, kad jei yra svarbios priežastys, darbdavys gali nutraukti darbo sutartį su darbuotoju apie tai jį įspėjęs prieš du mėnesius, tam tikrais atvejais - prieš keturis mėnesius (DK 129 str.). Svarbiomis priežastimis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių petvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. Kaip jau minėjome, nutraukiant darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, darbdavys apie darbo sutarties nutraukimą turi raštu įspėti darbuotoją pasirašytinai prieš du mėnesius. Darbuotojai, kuriems iki teisės gauti senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenys iki aštuoniolikos metų, neįgalūs, darbuotojai, auginantys vaiką iki keturiolikos metų apie darbo sutarties nutraukimą turi būti įspėti raštu prieš keturis mėnesius ir darbo sutartis su tokiais darbuotojais gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais. Nutraukus darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į jo nepetraukiamąjų stažą toje darbovietėje. Jei Jūsų vyras dirba aštuonis mėnesius, tai šiuo metu jam priklausytų vieno mėnesio vidutinė darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (Darbo kodekso 140 str. 1 d. 1 p.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2009)  Laba diena noreciau paklaust, jusu del sio atvejo: esu idarbinta terminuotai sutarciai, pavaduoju i dekreta isejusia mokytoja, bet pati turiu mazameti vaika (1,5m.) ar mane gali bet kada atleisti, sugryzus kitai mokytojai, ar taip pat galioja, kad turi ispeti apie atleidima pries 4 men?
Paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį suėjus darbo sutarties terminui, tiek darbuotojas, tiek darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį, nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas augina nepilnametį vaiką. Nutraukus darbo sutartį šiuo pagrindu, išeitinė išmokama nėra mokama, išskyrus kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.04.2009)  laba diena.norejau pasiteirauti,ar man privalo darbdavys iteikti atleidimo lapeli,ar uztenka ir zodinio pasakymo.ir jei mane atleidzia po triju dienu nuo zodinio ispejimo,ar privalo ismoket kompensacija uz 4 menesius{auginu 2 mazamecius vaikus}? aciu
Jei darbdavys nori nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį - darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, jis apie atleidimą turi įspėti darbuotoją pasirašytinai prieš du mėnesius. O tuo atveju, jei darbuotojas, augina vaikus iki keturiolikos metų, apie atleidimą privalo įspėti prieš keturis mėnesius. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad įspėjimas apie atleidimą darbuotojui turi būti raštiškas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.02.2009)  Laba diena Gavau lapeli etatu mazinimu kovo pradzioje baigiasi laikas,bet va dabar susilauziau koja ir turiu nedarbingumo lapeli,ir kaip suprantu po kovo sutartos dienos dar sirksiu,kaip tokiu atveju gausiu kompensacija,ir kaip elktis toliau labai aciu,kad esate
Paaiškiname, kad jei įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą metu susirgote, tai įspėjimo terminas pratęsiamas ligos laikotarpiui (Darbo kodekso 130 str. 7 d.), o išeitinė išmoka Jums turės būti išmokėta atleidimo dieną. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.02.2009)  Sveiki, Mes su vyru dirbame tuoje pačioje įmonėje. 2008 12 10 mums buvo išduoti įspėjimai apie darbo sutarties nutraukima, kad sutartis baigiasi 2009 04 10, dėl blogos įmonės finansinės būklės. Tame įspėjime paminėta, kad galima ieškotis kito darbo, kad bus išmokėta išeitinė išmoka. Vyras susirado kitą darbą, nuėjęs prašyti atleisti ji, įspėjimo terminui nepasibaigus. Direktorius sutiko, bet pasakė, kad ir žmona tegul išeina. Aš irgi parašiau prašymą, kad atleistų iš darbo. Ar priklauso mums išeitinė išmoka? Ar čia skaitosi išėjome savo noru?
Jei darbuotojas, darbdavio įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal Darbo kodekso 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, t.y. prašo sutrumpinti įspėjimo terminą, tai toks darbuotojas, darbdaviui sutikus, gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku nekeičiant atleidimo pagrindo, t.y. pagal Darbo kodekso 129 straipsnį ir išmokant visas tokiam darbuotojui priklausančias išeitines išmokas bei kitas pinigines sumas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.02.2009)  Sveiki, Neradau kito kelio, kaip kreiptis į Jus. Esu nedarbingumo biuletenyje, mano darbovietėje vyksta etatų mažinimas. Kolegų teigimu, aš, būdamas biuletenyje, jau esu atleistas(nors pats darbdavys manęs neinformavo). Mano klausimas-Ar gali darbdavys etatų mažinimo atveju atleisti biuletenyje esantį darbuotoją? Iš anksto dėkoju
Paaiškiname, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu, taip pat jo atostogų metu (Darbo kodekso 131 str.). Jūs galite per vieną mėnesį nuo dokumento, patvirtinančio apie Jūsų atleidimą iš darbo, kreiptis į teismą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.02.2009)  laba diena,noreciau jusu pasiteirauti dirbu 7men padaveja,ir mane nori atleisti todel kad nesuderina mano mokslo dienu,ir nori kad parasyciau prasyma savo noru,as nesutikau pasirasyti nes manau kad tai etatu mazinimas ir man priklausytu iseitine ismoka,gal galite atsakyti kaip yra istikruju kas sioje situacijoje yra teisus?
Paaiškiname, kad jei darbo sutartis bus nutraukta Jūsų valia, t.y. pagal darbuotojo pareiškimą, tokiu atveju išeitinė išmoka Jums nepriklauso, nes tai nenumatyta įstatyme. Tuo atveju, jei Jūs neketinate ir nenorite nutraukti darbo sutarties, darbdavys Jus gali atleisti iš darbo tik įstatymų nustatytais atvejais ir laikantis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.02.2009)  Įsidarbinau įmonėje 2006 m pagal neterminuota darbo sutartį. Parašiau prašymą vadybininkės pareigoms užimti ( taip, kaip skelbime, pagal kurį darbinausi). Kai pasirašinėjau darbo sutartį, 1.2 punkte buvo įrašas \"Skyriaus vadovė iki tam tikro asmens gryžimo iš nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų pagrindiniam darbui\". Pasirašinėdama sutartį pasitikslinau ar nekils problemų, nes sutartis neterminuota, bet tuo pačiu kaip ir įrašytas terminas...Tuo metu mane patikino, kad viskas tvarkoje-sutartis yra neterminuota ir aš busiu vadovės pareigose, tol kol ponia gryš iš atostogų, o po to automatiškai dirbsiu vadybininkės darbą. Prieš keletą savaičių turėjau pokalbį su įmonės savininke ir ji klausė ar sutikčiau dirbti kitokio pobudžio darbą ,arba ar galėčiau laikinai išeiti nemokamų atostogų, kadangi ruošiasi į darbą gryžti ponia iš vaiko priežiūros atostogų. Aš sutikau, nes šiuo momentu yra tikrai sunkios verslo sąlygos ( nors prieš keletą mėn. buvo priimti 2 nauji darbuotojai.....) Praėjus savaitei po pokalbio, 17 val., t.y. likus 1 val. iki darbo pagaigos, savininkė man atnešė jau užpildytą darbo sutartį apie mano atleidimą pagal 126 str., t.y. pasibaigus darbo sutarties termino sąlygai???? Paryriau apsoliutų šoką..... darbinausi pagal neterminuotą sutartį, o atleido kaip pagal terminuotą, nesilaikant susitarimo, kad gryžus poniai iš vaiko priežiūros atostogų, aš dirbsiu paprastos vadybininkės darbą. Kur ieškoti teisingumo??? Pas mane 2 mažamečiai vaikai ir pagal neterminuota darbo sutartį, mane turėjo įspėti prieš 4 mėn. ir dar išmokėti išeitinę kompensaciją...??? Ačiū už atsakymą!
Nors Darbo kodeksas draudžia sudaryti terminuotas darbo sutartis, kai darbas yra nuolatinio pobūdžio, tačiau kai pavaduojamas darbuotojas, terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma. Jūsų atveju ir buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, kurios terminas baigiasi, kai iš vaiko priežiūros atostogų grįžta darbuotojas. Esant terminuotai darbo sutarčiai, tiek darbuotojas, tiek darbdavys paskutinę darbo sutarties termino dieną turi teisę nutraukti tokią darbo sutartį (DK 126 str.), nemokant darbuotojui jokios išeitinės išmokos, išskyrus jei darbo sutartyje būtų nustatyta kitaip. Jums reikėtų pasiaiškinti, ar yra visos aplinkybės, kad būtų galima nutraukti darbo sutartį terminui pasibaigus, t.y. ar grįžo į darbą ankstesnis darbuotojas, ar įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo įformintas paskutinę termino dieną. Nesant nors vienos iš šių aplinkybių, nutraukti darbo sutarties nėra pagrindo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, imone,kurioje as dirbu uzdaro viena is savo parduotuviu. Mane ir dar viena bendradarbe atleidzia. Apie atleidima pranesta pries pora diena,o atleist zada pirmadieni. Jokio ispejimo apie atleidima nepasiraseme,o kiek zinau pagal istatymus mums turejo buti pranesta pries 2 men. Abi dirbame daugiau nei metus. Is direktoriaus uzuominu supratome,kad jie nores tartis. Kaip suprantu mes galime reikalauti,kad butu iteiktas ispejimas apie darbo sutarties nutraukima? Ir tuomet butume atleistos tik po 2 men. O ka daryti tokiu atveju,jeigu jie negali mums pasiulyti jokiu darbo vietu tuos 2 men?ar gali atleisti nepraejus ispejimo terminui? Darbo kodekse nurodyta,kad yra tokia galimybe,be atleidimas apiforminamas ta data,kada baigiasi ispejimo terminas.Ar tuomet neprivalo sumoketi ir uz tuos ispejimo menesius, kai oficialiai dar turetume dirbti? Koks tuomet butu mano statusas? Ar tuos 2 men jei atleistu nepasibaigus ispejimo terminui as jau skaityciausi bedarbe? Jei pasirasau,kad sutinku su atleidimu nepasibaigus ispejimo terminui ar priklauso tada iseitines kompensacijos ir kompensacijos uz nepanaudotas atostogas? Ir kaip tada vadinsis atleidimas,saliu susitarimu ar etatu mazinimu. Ar galiu stoti i darbo birza,jei atleidimas bus saliu susitarimu. Dekui, uz informacija.
Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti. Taigi jei Jūs nepageidaujate nutraukti darbo sutarties, Jūsų niekas negali priversti to padaryti. Jei darbdavys nori mažinti darbuotojų skaičių dėl tam tikrų ekonominių ir kitų priežasčių, jis turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės pagal Darbo kodeksą 129 straipsnį, tačiau laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros - turi būti objektyvios priežastys darbuotojų skaičiaus mažinimui, darbuotojui turi būti pasiūlytas kitas darbas arba nurodyti, kad jokio darbo pasiūlyti negalima, o taip pat įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius, o tam tikros kategorijos darbuotojai turi būti įspėti ir prieš 4 mėnesius. Atleidimo dieną tokiems darbuotojams turi būti išmokėtos visos priklausančios piniginės sumos, įskaitant ir išeitinės išmokos priklausomai nuo išdirbto laiko įmonėje. Net jei darbdavys įspėjimo metu negali pasiūlyti kito darbo, jis neturi teisės atleisti Jūsų iš darbo anksčiau įspėjimo termino pasibaigimo. Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, tai darbdaviui sutikus, toks darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo ir išmokant priklausančias pinigines sumas. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo nurodytu laiku už laiką, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, darbo užmokestis nėra mokamas. Tuo atveju, jei Jūs susitartumėte su darbdaviu ne tik dėl darbo sutarties nutraukimo datos, bet ir kitų sąlygų (pvz. kompensacijos ir pan.), darbo sutartis įspėjimo termino gali būti nutraukiama šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 127 straipsnį. Dėl kreipimosi į darbo biržą galimybių nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, siūlome teirautis pačioje darbo biržoje dėl detalesnės informacijos gavimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.01.2009)  Laba diena, darbovietėje esu išdirbusi 4 metus. Darbdavys pareiškė, kad nepatenkintas mano pardavimo rezultatais ir esu atleidžiama iš darbo (per tuos visus metus nebuvau gavusi jokio įspėjimo, papeikimo dėl blogo darbo). Prieš 3 mėn. į šią įmonę buvo priimta nauja darbuotoja , kuriai sutartį pratęsė į neterminuotą. Ar gali šitaip pasielgti darbdavys, nemažindamas etatų, priimti naują, o išmesti kvalifikuotą darbininką be jokios rimtos priežasties. Šiuo metu mano vyras turii bedarbio statusą, aš viena esu šeimos išlaikytinė. Šeimoje yra dar 2 vaikai (viena studentė). Ar aš galiu kur nors kreiptis dėl nepagrysto atleidimo iš darbo? Būsiu labai dėkinga už atsakymą, nes turiu per 1 dieną pranešti savo darbdaviui atsakymą dėl šalių susitarimo ir kompensacijos. Ačiū.......
Kaip suprantame, darbdavys Jums siūlo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu ir išmokėti kompensaciją. Darbdavio pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu nėra neteisėtas, tokį pasiūlymą gali pateikti tiek darbdavys, tiek darbuotojas. Tačiau Darbo kodeksas numato absoliučią subjektinę darbuotojo teisę savo valia nutraukti bet kokią darbo sutartį, todėl jei Jūs nenorite nutraukti darbo santykių, darbdavys negali Jūsų priversti tai padaryti. Tuo atveju, jei Jūs sutiksite su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu ir pasirašysite susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo, užginčyti tokį susitarimą teisme bus labai sunku, nebent pateiktumėte įrodymų, kad Jus vertė rašyti tokį susitarimą. Jei situacija su darbdaviu įtempta (galima daryti prielaidą, kad Jums nesutikus nutraukti darbo sutartį, darbdavys gali bandyti modeliuoti įvairias situacijas, kad pritaikyti Jums drausmines nuobaudas ir tokiu būdu atleisti iš darbo), galbūt vertėtų su darbdaviu tartis dėl didesnės kompensacijos išmokėjimo ir taikiai išspręsti susidariusią situaciją. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(27.01.2009)  Esu 42 metu istekejusi moteris. Musu organizacijoje vyksta etatų sumažinimas. As turiu vaika su visiska negalia, ar gali administracija sumazinti mano etata? Aciu.
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikus iki trejų metų, pagal Darbo kodekso 129 straipsnį (kai nėra darbuotojo kaltės), iš viso negali būti nutraukta. Darbo sutartį su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, darbdavys savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį pagal DK 129 str. tik ypatingais atvejais, jei darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbo kodeksas nepaaiškina sąvokos "ypatingai pažeistų darbdavio interesus", tačiau jei Jūs kreiptumėtės į teismą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbdaviui tektų įrodinėti aplinkybę, kad Jūsų palikimas darbe ypatingai pažeidė jo interesus. Tuo atveju, jei Jūsų vaikui yra daugiau kaip keturiolika metų, darbo sutartį darbdavys gali nutraukti savo iniciatyva pagal Darbo kodekso 129 str. laikydamasis įstatyme nustatytos atleidimo procedūros. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, ar galima nesutikti išeiti iš darbo savo noru? (Įmonėje įsitvirtinusi politika: surašomas prašymas atleisti iš darbo, o darbuotojui pakišama tik pasirašyti, šiam net nesureagavus). Taip elgiamasi, nes, suvokiu, taupomos lėšos. Ar gali direktorius priversti išeiti? Sutikus neva išeiti pačiam, neišmokami jokie pinigai, tiesa? Kokiu atveju galima gauti išeitinę išmoką (2-jų paskut. mėn. atlyginimą, jei priverstinių pravaikštų nebuvo?). Kur kreiptis, jei darbuotojas verčia, daro spaudimą? DĖKUI.
Darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekas negali jos apriboti ar kitaip įtakoti. Jei darbuotojas verčiamas nutraukti darbo sutartį, jis su skundu gali kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, o nutraukus darbo sutartį galima kreiptis į teismą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Jei darbuotojas nutraukia darbo sutartį savo noru (DK 127 str.1 d.), jokia išeitinė išmoka nėra mokama, nes tokios išmokos mokėjimas nėra nustatytas įstatyme. Išeitinė išmoka mokama, jei darbdavys nutraukia darbo sutartį savo iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės (DK 129 str.), o taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais (pvz. įmonės likvidavimo atveju). Jei darbuotojas susitaria su darbdaviu dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu ir susitaria dėl kompensacijos, tokiu atveju taip pat darbuotojas gali gauti pinigines sumas, tačiau jų dydis visiškai priklauso nuo šalių susitarimu ir nėra reglamentuojamos teisės aktų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.01.2009)  Noriu pasiteirauti del tokios situacijos: dirbau imoneje bandomuoju laikotarpiu, praejo tik 3savaites. Darbdavys pateike atleidimo rasta su isvardintais argumentais kodel? Kaip elgtis tokioje situacijoje, jei nesutinki su tokiais argumentais.. ar geriau tada rasyti prasyma, kad pati iseini. Ar tureti irasa, kad atleista del netinkamos kvalifikacijos ir kaip tai gali atsispindeti tolaiu ieskant darbo? pagarbiai,
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad jei darbo sutartyje išbandymo sąlyga buvo nustatyta darbdavio iniciatyva, tai darbdavys, pripažinęs, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo , apie tai raštu įspėjęs darbuotoją raštu prieš tris dienas. Jei darbdavys Jums nurodė atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybes, kuriomis motyvuoja darbo sutarties nutraukimą, tačiau Jūs nesutinkate su tokiu paaiškinimu, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. O teisė pačiam darbuotojui nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir niekaip neribojama ir priklauso tik nuo paties darbuotojo valios. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.01.2009)  Sveiki, Imoneje dirbu nuo 2006.06 ir spalio pradzioje man buvo pranesta, kad rysium su etatu mazinimu turiu palikti imone po 4 menesiu, t.y. 2009 metu vasario pradzioje. Mane domina, ar nelikviduojant imones ir tik mazinant etatus, darbdavys turi teise atleisti vienisa motina (issiskyrusia), auginancia du nepilnamecius vaikus (12 ir 13 metu). Jei taip - koks yra numatytas kompentacijos dydis? Busiu dekinga uz issamu Jusu atsakyma.
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad Darbo kodekso nuostatos nedraudžia atleisti darbuotojų, auginančių vaikų iki keturiolikos metų, dėl taip vadinamo etato mažinimo (DK 129 str.), tačiau nustato tam tikrus reikalavimus, kurių darbdavys privalo laikytis atleisdamas šios kategorijos darbuotojus. Pirmiausia darbdavys turi pasiūlyti darbuotojui kitą darbą arba nurodyti, kad šiuo metu jokio darbo pasiūlyti negali. Taip pat Darbo kodeksas nustato, kad darbo sutartis su šios kategorijos darbuotojais gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jei darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbo kodeksas nepaiškina sąvokos "ypatingai pažeistų darbdavio interesus", todėl esant ginčui darbdaviui tektų įrodinėti šią aplinkybę, jei darbuotojas kreiptųsi į teismą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Apie atleidimą šios kategorijos darbuotojai turi būti įspėti prieš keturis mėnesius. Atleidžiant darbuotojui turi būti sumokėtos visos piniginės išmokos, įskaitant išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą (DK 140 str.). Jūsų atveju turėtų būti išmokama dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2008)  Sveiki, Isidarbinau UABe pries 5 men., dabar nemoka atlyginimo jau 3 men., argumentuoja tom, kad \"truksta\" pinigu. Atlyginima pervesdavo i mano saskaita banke. Dabar noriu iseiti is darbo (savo noru). 1. Prasymas atleisti is darbo turi buti 2 egzemplioriai ar 1 (viena paima sau darbdavys, kita atiduoda man)? Kiek zinau prasymas visada buna vienas. Bet kaip po to irodyti, kad as ja pateikiau darbdaviui ir kada tai padariau? 2. Ka rasyti i prasyma? Noriu parasyti: \"Prašau atleisti mane iš darbo 2008 m. gruodžio XX dieną pagal LR DK 127 str. 1 d. (savo noru) ir išmokėti man visas priklausančias pinigų sumas pagal DK 141 str\". Ar reikia dar parasyti prasyme, kad pinigus prasau pervesti i mano saskaita LTXXXXXXXX, arba esu pasiruoses atsiimti pinigus (grynais) biure? Dekingas uz atsakyma!
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad paprastai praktikoje užtenka vieno prašymo atleisti iš darbo darbuotojo pareiškimu egzemplioriaus. Tačiau joks teisės aktas nedraudžia darbuotojui gauti darbdavio raštišką patvirtinimą apie darbuotojo pareiškimo gavimą, nurodant pareiškimo gavimo datą. Tai galima padaryti keliais būdais: pasiruošti du prašymo egzempliorius, vienas - darbdaviui, o kitame, kuris lieka darbuotojui, darbdavys turėtų uždėti žymą, kad gavo ir kada gavo. Paprastai tokias žymas įmonėse daro tie asmenys, kurie registruoja gautą korespondenciją ir pan. (pvz., biuro administratorius). Tuo atveju, jei darbdavys atsisako dėti dokumento gavimo žymą ant Jūsų egzemplioriaus, Jūs galite pareiškimą siųsti darbdaviui registruotu paštu, per notarą ar įteikti antstolio pagalba. Prašyme užtenka nurodyti, kokiu pagrindu norite nutraukti darbo sutartį ir nuo kokios datos. Jei Jūs anksčiau esate pateikę prašymą dėl atlyginimo pervedimo į Jūsų atsiskaitomąją sąskaitą, papildomai prašyme dėl atleidimo iš darbo šios sąlygos nurodyti nereikia. Jei pageidaujate gauti visas Jums priklausančias pinigų sumas grynais pinigais, galite apie tai savo prašyme nurodyti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2008)  sveiki. dirbu .uab. Jau 5 menesius esu komandiruotej.(su manim taip pat yra dar keleta zmoniu) gryztame gruodzio 21d.darbdavys mums pranese , kad busime atleisti is darbo tik pries savaite ir tai ne rastu, o telefonu.Atleidimo priezastis uab likvidacija. Kokios kompensacijos ir iseitiniu mums reiketu reikalauti? is darbo savo noru ir bendru susitarmu neiseisime. kito darbo nesiulo. Aciu.
Darbo kodekso 136 str. 1 d. 6 p. numato, kad darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Nutraukus darbo sutartį šiuo pagrindu, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepetraukiamąjį stažą toje darbovietėje (nuo vieno mėnesio iki šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.12.2008)  Sveiki, prašau Jūsų konsultacijos. Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose. Š.m. gruodžio pabaigoje vaikui sueis 2 metai. Aš planavau grįžti į įmonę, kurioje išėjau vaiko priežiūros atostogų. Per tą laiką, kol buvau vaiko priežiūros atostogose, įmonė buvo reorganizuota. Ir šiandien, nuėjus pasikalbėti su darbdaviu paaiškėjo, kad mano pareigybės ten nebėra. Tiksliau, mano turimomis žiniomis tą darbą daro kitas žmogus, tik pareigybės įvardintos kitaip. Darbdaviui žodiškai pasiūliau išsiskirti pagal DK 125 str. 1 d. tarpusavio susitarimu, tačiau jie pasakė, kad kompensacijoms pinigų neturi. Siųlo man visiškai kitame skyriuje ir visiškai kitas pareigas. (dirbau buhaltere, siūlo klientų aptarnavimo skyriuje dirbti). Ar gali darbdavys taip elgtis, ar privalo siūlyti mano kompetenciją atitinkančias pareigas? Ar galiu aš, nesutikus dirbti jų siųlomose pareigose, reikalauti, kad jie mane atleistų pagal DK 125 str. 1 d. (4 mėn įspėjimo laikotarpis ir 3 mėn. DU kompensacija, išdirbtas stažas 3,5 metų)? Kaip turėčiau elgtis? Iš anksto dėkoju.
Paaiškiname, kad jei teisės aktų nustatyta tvarka darbdavys panaikino Jūsų pareigybę ir Jūs nesutinkate su kitu darbdavio siūlomu darbu, darbdavys gali Jus atleisti iš darbo pagal DK 129 str. (darbo sutarties nutraukimas, nesant darbuotojo kaltės). Nutraukdamas darbo sutartį pagal šį DK straipsnį, darbdavys privalo laikytis teisės aktų nustatytos darbo sutarties nutraukimo procedūros - įspėti Jus prieš atitinkamą laiką, atleidimo dieną išmokėti visas priklausančias Jums pinigines sumas, o taip pat priklausomai nuo išdirbto laiko - įstatyme nustatyto dydžio išeitinę išmoką. Be abejo, Jūs turite teisę pasiūlyti (bet ne reikalauti) darbdaviui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu (DK 125 str.), nurodant pasiūlyme darbo sutarties nutraukimo sąlygas. Tačiau darbdaviui nesutikus su Jūsų pateiktu pasiūlymu, darbo sutartis šalių susitarimu nebus nutraukta. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.12.2008)  Šiuo metu esu dar motinystės(tėvystės) atostogose i darbą turiu grįžti 2008-12-22 tuo metu mano sūnui bus trys metukai. Beje turiu tik vieną vaikąauginu kartų su vaiko tėvu. Yra kalbama kad galiu būti atleista pagal etatu mažinimą, kada mane darbdavys turi įspėti ir prieš kiek laiko. Ar man galioja 4 mėn. įspėjimo terminas ir tarkim man įteikia raštišką įspėjimą aš dar dirbu man priklausanti laiką ir per ta laiką paaiškėja, jog aš laukiuosi pristatau darbdaviu medicininę pažymą apie nėštumą, kaip privalo elgtis darbdavys ar privalo atšaukti atleidimą iš darbo, ir leisti dirbti toliau.
Paaiškiname, kad darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.) gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jei darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbo kodeksas nepaaiškina, ką reiškia sąvoka "ypatingai pažeistų darbdavio interesus", taigi kiekvienu atveju reikėtų vertinti, atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir teisme ginčijant atleidimą iš darbo, darbdavys privalėtų įrodyti šias aplinkybes. Taip pat darbdavys privalėtų laikytis teisės aktų nustatytos darbo sutarties nutraukimo procedūros - pasiūlyti kitą darbą arba nurodyti, kad kito darbo pasiūlyti negali, įspėti apie atleidimą prieš 4 mėnesius ir atleidimo dieną išmokėti priklausančias išeitines išmokas. Taip pat paaiškiname, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus (DK 132 str.). Taigi įspėjimo laikotarpiu pateikus medicinos pažymą apie nėštumą, darbdavys negalėtų Jūsų atleisti iš darbo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.12.2008)  laba diena, prieš vaiko auginimo atostogas dirbau vienoje įmonėje, darbo sutartis nenutraukta, nes oficialiai skaitosi, kad esu vaiko auginimo atostogose. Vaikui dar nėra 2 metų. Šiuo metu dirbu kitoje įmonėje ir sužinojau, kad įmonė, kurioje dirbau prieš vaiko auginimo atostogas, likviduojasi. Ar ši įmonė turi nutraukti su manimi darbo sutartį, ar privalo išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas? ačiū
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso 136 str. 1 d. 6 p. darbo sutartis be įspėjimo gali būti nutraukta, jei darbdavys likviduojamas. Atleidus šiuo pagrindu darbuotoją, jam turi būti išmokėta jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepetraukiamąjį stažą toje darbovietėje. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.12.2008)  Šiuo metu mano dirbamojoje įmonėje vyksta etatų mazinimas ir įmonėje yra atleidžiama daug darbuotojų. Pranešė datą kurią visus atleis. Ir prašo, kad mes visi darbuotojai išeitume savo noru, o ne kad butume atleidžiami pagal etatų mažinimo problemą, ir grasina, kad jei nesutiksime išeiti savo noru, tai prirasys visko kad tik atleistų, kad nereikėtų išmokėti išeitinės kompensacijos.
Paaiškiname, kad nėra jokių teisės aktų, kurie leistų darbdaviui priversti Jus išeiti iš dabo savo noru, kai pats darbuotojas to nenori daryti. Jei Jums yra grasinama ir/ar kitaip verčiami parašyti pareiškimą nutraukti darbo sutartį savo noru, Jūs galite su skundu kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. Darbdavys nesant darbuotojo kaltės darbo sutarties nutraukti negali. Darbdavys darbuotoją gali atleisti, jei yra svarbios priežastys, tačiau turi laikytis DK nustatytos atleidimo procedūros - pasiūlyti kitą darbą, jei yra, įspėti įstatymo nustatytais terminais, atleidimo dieną sumokėti visas priklausančias pinigines sumas, o taip pat išmokas dėl atleidimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.12.2008)  Laba diena, noriu paklaust? Yra viena problema - įmonėje bus daroma revizija ir už trūkstamas prekes bus atskaičiuojami Lt iš mūsų atlyginimo. Kol nepadegsim visos sumos iš revizijos trūkstamų prekių, ar galėsiu išeit iš darbo parašęs prašymą atleist iš darbo, ar reiks dirbt kol sumokėsim?
Paaiškiname, kad darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti ir darbdavys negali šios teisės apriboti. Tačiau jei bus nustatyta, kad Jūs padarėte materialinę žalą darbdaviui ir iki darbo sutarties nutraukimo žalos neatlyginote, darbdavys turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ir teismine tvarka išsieškoti pinigines sumas, kurių Jūs nesumokėjote. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Ar reikia atidirbti 2 savaites pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, jeigu darbuotojas jos nenori pratęsti ?
Pagal Darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbutojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. Atidirbti 2 savaites nereikia. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  Sveiki! Noriu nutraukti darbo sutartį dėl sveikatos sutrikimų. Nebegaliu dirbti esamomis sąlygomis. Kiek dienų dar turėsiu atidirbti, pateikęs prašymą atleisti iš darbo dėl ligos? Ar pateikęs prašymą jau iš karto galiu nebeiti i darbą? Darbo sutartis - darbdavio iniciatyva ir dar nepasibaigęs bandomasis laikotarpis. AČIŪ.
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 2 dalį darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Taigi Jūs turite darbdaviui pateikti ne tik prašymą, bet ir ligą pagrindžiančius įrodymus (medicininę pažymą, kuri leistų įsitikinti, kad negalite dirbti dirbamo darbo), o taip pat iki darbo sutarties nutraukimo datos turite atidirbti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  Laba diena,norėjau paklausti,esu išsiskyrusi auginu du mažamečius vaikus įmonėje dirbu pora metų pagal neterminuota sutartį,ar mane gali atleisti pagal etatų mažinima ispėjus prieš 4 mėn.Ir ar gali be mano sutikimo pakeisti darbo sutarti pusei etato,nors dirbau po 8 val.
Atsakant į Jūsų pirmą klausimo dalį paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso 130 str. 1 d. darbdavys savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, gali nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. Tačiau leidžiama atleisti iš darbo darbuotoją darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės tik tada, kai negalima darbuotojo jo sutikimu perkelti į kitą darbą, t.y. darbdavys pirmiausia Jums turi pasiūlyti kitą darbą arba nurodyti, kad šiuo metu jokio darbo pasiūlyti negali (siūlyti laisvas darbo vietas darbdavys privalo visą įspėjimo laiką). Taip pat Darbo kodekso 129 str. 4 d. nustato, kad darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu tokio darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbo kodeksas nepaaiškina, ką reiškia sąvoka "iš esmės pažeidžia darbdavio interesus", tad darbdavys turėtų įrodinėti, kodėl Jūsų palikimas darbe pažeidžia jo interesus. Atsakydami į Jūsų klausimo antrą dalį, paaiškiname, kad bet koks darbo sutarties sąlygų keitimas yra įmanomas, jei su pakeistomis sąlygos raštiškai sutinka darbuotojas. Tačiau jei keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas.Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal Darbo kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos (DK 120 str.) *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.12.2008)  Laba diena, kreipiuosi i Jus tokiu klausymu: Esu nescia. Pries nestuma buvo labai itempti darbo santykiai su darbdaviu. Ruosiuosi iseiti 2 metams vaiko prieziuros atostogu. Ar negali pradeti darbdavys visaip kabinetis ir bandyti ju metu manes kaip nors “atsikratyti”, t. y. “atleisti is darbo del mano kaltes”? Ar neturi buti tam pries tai taikomos nuobaudos ar ispejimai? As dirbu sazingai ir ju neturiu. Po atostogu i darba gristi nebenoriu ir tai jis zino.
Paaiškiname, kad darbdavys savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.) negali nutraukti darbo sutarties su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų (DK 132 str. 2 d.). O pagal DK 136 str. 3 d. darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju jo neįspėjęs bei neišmokėdamas jokių kompensacijų, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos, taip pat kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str.). Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį DK 136 str. 3 d. numatytais pagrindais, privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių (aktas dėl darbo drausmės pažeidimo, raštiškas prašymas darbuotojui pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo, įsakymas dėl drausminės nuobaudos skyrimo ir pan.). Darbdaviui nesilaikant drausminės nuobaudos skyrimo procedūros teismas gali tokį atleidimą pripažinti neteisėtu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2008)  sweiki. imoneje atidirbau 8men. 2008 lapkr 12d parasiau pareiskima kad iseinu is darbo. per kiek laiko man turi but pervestas atlyginimas? ar man sumokes uz atostogas? (nes as ju neturejau) aciu
(18.11.2008)  Laba diena, Dirbu vienoje įmonėje nepilnai tris mėnesius ir dar nesibaigė mano bandomasis laikotarpis. Darbdavys pranesė jog mane atleidžia. Ar priklauso man išeitinė kompensacija? Išanksto dėkoju.
Tuo atveju, jei Jūsų darbo sutartyje buvo nurodyta, kad išbandymas nustatomas darbdavio iniciatyva ir jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas ir nemokėti jokios išeitinės kompensacijos (LR DK 107 str. 1 d.). Jei išbandymas yra nustatytas darbuotojo iniciatyva, tai darbuotojas per išbandymo terminą gali nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas (LR DK 107 str. 2 d.). *Pateikiama informacija yra bendrojo pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.11.2008)  Laba diena, norejau paklausti s.m.spalio 15d.buvo metai kai dirbu imoneje, darbdaviai nori atleisti del etatu mazinimo, atostogu buvau 2sav.iseinant is darbo ne savo noru jie man turetu sumoketi iseitine kompensacija uz 2men.ir nepanaudotas atostogas, ar as teisi?beje ar turiu teise prasyti kad jie mane perkeltu i kita skyriu?ar jie privalo tai padaryti? Aciu uz atsakyma!:)
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad atleisti darbuotoją iš darbo nesant darbuotojo kaltės (DK 129 str.) galima tik tuo atveju, kai negalima darbuotojo sutikimu perkelti jo į kitą darbą. Taigi darbdavys turėtų Jums raštu pasiūlyti kitą darbą arba nurodyti, kad laisvų darbo vietų nėra. Gali būti taip, kad laisvų darbo vietų bus, bet atleidžiamo darbuotojo kvalifikacija netinkama (pvz. reikalingas buhalteris, o atleidžiamas darbuotojas tinkamos kvalifikacijos tokiai pareigybei neturi). Atleidžiant darbuotoją pagal DK 129 str. darbuotojas turi būti iš anskto raštu įspėtas apie atleidimą - prieš 2 mėnesius. O su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki 18 metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų, darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais ir šie darbuotojai apie atleidimą turi būti įspėti prieš 4 mėnesius. Atleidžiant iš darbo pagal DK 129 str. atleistam darbuotojui išmokama išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą stažą toje darbovietėje. Jūsų atveju būtų išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o taip pat išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas.
(18.11.2008)  Laba diena. Jei aš nusprendžiau išeiti iš darbo, ar yra privaloma atidirbti dvi savaites? prieš kiek laiko turėčiau informuoti darbdavį apie išejimą?
Darbuotojas, norėdamas nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, turi įspėti apie tai raštu darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų (DK 127 str. 1 d.). Taigi darbdavys nuo darbuotojo pareiškimo apie darbo sutarties nutraukimą padavimo dienos turi teisę reikalauti, kad darbuotojas atidirbtų keturiolika dienų. Tačiau įstatymai nedraudžia patenkinti darbuotojo prašymo anksčiau, t.y. nelaukiant keturiolikos dienų termino, bet tai priklauso nuo darbdavio valios. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2008)  Laba diena.Nuo naujujų metų į sodros pažymėjimą nebedaromi jokie įrašai,tik numeris,tai kaip kitas darbdavys sužinos kur aš dirbau ir mano pareigos.Kur aš dirbau jis gal ir matys,bet mano pareigos ar jis mato?Ačiu.
Darbo kodekso 141 str. 4 dalyje yra numatyta, kad jeigu darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu - darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2008)  Laba diena, noriu paprasyti skubaus atsakymo i mano klausima.Rytoj darbe man paskutine diena, taip susitarem su darbdviu.Dirbant jis veluodavo moketi atlyginimus ir dalies nesumokedavo, todel dabar yra susikaupusi nemaza suma.Parasius prasyma iseiti is darbo, paprasiau, kad su manim atsiskaitytu.Jis sake, kad dali pinigu sumokes, o kitos sia savaite nespes gauti, todel parasys rasteli, kad man skolingas.Bet man kyla klausimas ar jis tikrai paskui atiduos likusius pinigus su tuo rasteliu. Konsultavausi su darbo inspekcijos darbuotoja, tai ji sake, kad tas rastelis nedaug ka reiskia, nebent jei netaiduos galesiu kreiptis i teisma. Iki tokiu proceduru prieiti nesinoretu.Todel prasau patarimo, kaip man elgtis, kad ta alga butu sumoketa. Labai aciu uz atsakyma.
Paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso 141 str. 1 dalį darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas (įskaitant ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas). Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 str. 2 d.). Jei Jūs sutinkate, kad dalį priklausančių pinigų sumų darbdavys išmokėtų vėliau, siūlytume tai įforminti atskiru susitarimu, kurį pasirašytų tiek darbdavys, tiek Jūs. Tokiame susitarime reikėtų nurodyti konkrečias pinigų sumas, kurias darbdavys įsipareigoja Jums sumokėti, o taip pat atsiskaitymo terminus. Tuo atveju, jei darbdavys nevykdys pasirašyto susitarimo, Jūs turėsite teisę kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.02.2008)  sweiki,,noreciau paklasti vieno rimto klausimo...na cia nutiko mano moteriai ir noretume suzinoti,,kaip yra ismokamas atsiskaitymas su darbdaviu,jai jam ta pacia vakara atejes virsininkas ignoruoja tol kol tu parasai atsistatidynima,,kiek girdejau,kad atsiskaitymas yra ismokamas per 3 dienas,ar tai tiesa,,,padekit,,o kilus rimtiems problemams kur reikus kokiu nr skambinus?
Laba diena, aciu uz klausima. Pagal LR DK 141 str. 1 d., darbdavys privalo visiskai atsiskaityti su atleidziamu darbuotoju jo atleidimo diena, jeigu nebuvo kitu susitarimu del atsiskaitymo tvarkos. Tuo atveju, jeigu kiltu rimtesniu problemu, rekomenduojame kreiptis i Valstybine Darbo Inspekcija www.vdi.lt . P.S. Primename, kad atsakymai i uzduotus klausimus negali buti laikomi oficialia teisine konsultacija, isvada ar teises aktu aiskinimu. Geros dienos, CV Market
(20.02.2007)  Sveiki, metus dirbu juvelyrineje parduotuveje (individuali įmonė). Esu pasirašiusi neterminuotą darbo sutartį. Pries 2 savaites darbdaviui išsiunčiau registruotą laišką su pareiškimu dėl išejimo iš darbo. Ar privalau dirbti 4 savaites, kaip reikalauja darbdavys? Pasak jį, įmonės bendrųjų tvarkos taisyklių viename punkte nurodyta, kad privalau perspeti darbdavį apie isėjimą iš darbo prieš 4 savaites.
Darbo kodekso 127 str. 1 d. aiškiai nustato, kad ilgesnis įspėjimo terminas gali būti nustatytas tik kolektyvinėje darbo sutartyje: darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Taigi, Jūsų darbdavio reikalavimas dirbti visą mėn. yra neteisėtas ir negali būti remiamasi taisyklėmis, nes tai nėra kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties pasirašymui yra taikomi specialūs darbo kodekso reikalavimai. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(31.01.2007)  Laba diena, Radau siame portale toki klausima ir atsakyma: \"Sveiki, jei bandomasis laikotarpis yra 3 menesiai, ir per ta bandomaji laikotarpi as isejnu is darbo. ar as privalau pagal istatyma atidirbti 14 dienu? Aciu Priklauso nuo to, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis. Jei jis nustatytas darbdavio iniciatyva ir tai numatyta darbo sutartyje, tuomet Jūs privalote išdirbti 14 dienų nuo prašymo nutraukti darbo sutartį pateikimo dienos. Jei išbandymo terminas nustatytas Jūsų iniciatyva arba neįrašyta, kieno iniciatyva, tuomet galite nutraukti darbo sutartį įspėjusi darbdavį prieš 3 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.\" Gal galite pateikti darbo kodekso istatyma, kuriuo remiantis per darbdavio iniciatyva paskirta bandomaji laikotarpi reikia atidirbti 14 dienu? Aciu
Darbo kodekso 107 str. nustato, kad jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas, ir nemokėti jam išeitinės išmokos. 2. Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas. 3. Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais, nustatytais šio skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Darant šio straipsnio analizę ir išplaukia išvada, kad tas, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis, turi teisę nutraukti darbo sutartį, įspėjęs kitą pusę prieš 3 dienas, o ne prieš 14, tuo atveju, jei bandomasis laikotarpis dar nepasibaigęs. Jei norite, galite papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(30.01.2007)  Laba diena, Esu vaiko priežiūros atostogose iki vienerių metų, t.y. iki 2007-06-27, susiradau kitą darbą, todėl noriu noriu nutraukti vaiko priežiūros atostogas ir išeiti iš esamos darbovietės. Prieš kelias dienas darbdaviui turėčiau pateikti prašymą dėl atleidimo, ar priklausytų tai padaryti prieš 14 kalendorinių dienų, ar gali būti trumpesnis terminas? Prieš išeinant nėštumo ir gimdymo atostogų 2006-04 nebuvau kasmetinių atostogų, nes reikėjo apmokyti po savęs dirbti liekantį žmogų ir darbdavys pasiūlė, kad galėsiu atostogų eiti iškart pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, tačiau aš žadu jas dabar nutraukti ir išeiti iš darbo. Ar man priklausys kompensacija už nepanaudotas atostogas ir už kokį laikotarpį? Nuošidžiai dėkoju už atsakymą! Geros dienos!
Įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą darbdaviui turėtumėte pateikti ne vėliau kaip prieš 14 d. Kasmetinės atostogos Jums priklauso už laikotarpį kada dirbote ir buvote nėštumo ir gimdymo atostogose. Taigi, jei turite už tą laikotarpį nepanaudotų atostogų, tuomet Jums priklauso kompensacija. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(19.01.2007)  Laba diena, norėjau pasiteirauti. Asmuo turi nepertraukiamą didesnį negu 25-erių metų stažą įmonėje. Darbo pobūdis - ligoninės virtuvės šeimininkė. 15metų asmuo dirbo toje pačioje darbovietėje turėdamas III invalidumo gurpę. Metai laiko asmeniui yra nustatytas 40proc. darbingumo lygis. Medicininės komisijos išvadoje numatyta, jog asmuo gali dirbti ne daugiau kaip 6val. per dieną. Daugiau negu pusę metų asmuo, turėdamas 40proc. darbingumo lygį, sėkmingai dirbo tose pačiose pareigose. Pasikeitus vadovui, siekiama asmenį atleisti, motyvuojant tuom, jog jam negali būti suteikiama darbo vieta, kadangi nėra įstaigoje asmens, sutinkančio dirbti ne pilną darbo dieną. Ar šis atleidimas tesisėtas? Jei taip, pagal kokį DK straipsnį tai galima padaryti? Ačiū už atsakymą.
Pagal bendrą tvarką, darbuotojas gali būti atleistas neesant jo kaltei tik po to, jei jis raštu atsisako nuo kito pasiūlyto darbo. Tik atkreipiu dėmesį į tai, jog darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Na, o esant kaltei, darbuotojas gali būti atleistas tik pagal darbo kodekse griežtai reglamentuotą tvarką, prieš tai darbuotojui turėtų būti taikyta drausminė atsakomybė. Nebent pažeidimas būtų šiurkštus. Bet kokiu atveju, darbuotojo nuomone neteisėtas atleidimas gali būti ginčijamas teisme. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(10.01.2007)  Laba diena, norejau paklausti ,esu kasmetinese-mokamose atostogose ir noriu iseiti is darbo.Atostogos iki vasario 1 d. Ar po atostogu galiu iseiti is karto ar turiu pareiskima rasyti anksciau pries 14 d.Jeigu surasciau man tinkanti darba anksciau nepasibaigus atostogoms.Kaip tureciau elgtis.Aciu .Geros dienos.
Prašymą atleisti iš darbo galite pateikti nors ir dabar, nurodant, kad norite nutraukti darbo sutartį pvz. vasario 1 d. Bendra taisyklė tokia, kad prašymas atleisti iš darbo turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 14 dienų ir ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(18.12.2006)  Sveiki, jei bandomasis laikotarpis yra 3 menesiai, ir per ta bandomaji laikotarpi as isejnu is darbo. ar as privalau pagal istatyma atidirbti 14 dienu? Aciu
Priklauso nuo to, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis. Jei jis nustatytas darbdavio iniciatyva ir tai numatyta darbo sutartyje, tuomet Jūs privalote išdirbti 14 dienų nuo prašymo nutraukti darbo sutartį pateikimo dienos. Jei išbandymo terminas nustatytas Jūsų iniciatyva arba neįrašyta, kieno iniciatyva, tuomet galite nutraukti darbo sutartį įspėjusi darbdavį prieš 3 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(15.12.2006)  Įsidarbinau UAB \"Senukų prekybos centras\". Sudaryta neterminuota darbo sutartis. Nustatomas išbandymo laikotarpis 3 mėnesiai, norint patikrinti ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. Šio laikotarpio stebėtojas yra padalinio/skyriaus vadovas. Kitos darbo sutarties sąlygos,dėl kurių šalys sulygsta(pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4ir 5 dalis, 119 straipsnį, 158 straipsnio 6 dalį , 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius , taip pat kitus teisės aktus) Padaviau prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, nes kantrybę viršijo direktoriaus bei pavaduotojos diletantuškumas bei nesiskaitymas su manimi kaip garantinio remonto skyriaus darbuotoju. Direktorius man paaiškino, kad pareiškimas priimtas, bet man reikės atidirbti 14 darbo dienų. Kiek aš žinau , bandomojo laikotarpio laiku ne tik darbdavys įvertina mano sugebėjimus , bet ir aš galiu įvertinti savo vadovų sugebėjimus. Todėl ašnoriu išeiti iš to darbo Panevėžio Senukų padalinio per 3 darbo dienas. Ar turiu tokią teisę?
Jei darbo sutartyje yra įrašyta būtent taip: "Nustatomas išbandymo laikotarpis 3 mėnesiai, norint patikrinti ar darbuotojas tinka sulygtam darbui", tai pagal darbo kodekso 107 str. 1 d., kurioje nustatyta, jog "Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas, ir nemokėti jam išeitinės išmokos" tik darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį prieš tris dienas o ne darbuotojas. Jei būtų įrašyta, kad bandomasis laikotarpis nustatytas abiejų šalių iniciatyva arba darbuotojo pageidavimu, tuomet ir darbuotojas galėtų nutraukti darbo sutartį bandomuoju laikotarpiu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas, o ne prieš keturiolika. Jūs atveju, Jūs privalote išdirbti keturiolika dienų skaičiuojant nuo prašymo atleisti iš darbo atleidimo dienos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(11.12.2006)  Laba diena Sio metu esu mokimosi atostuogose. Darbdavys pranese kad pasibaigus atostogams turesiu atidirbti dvi savaites ir darbo sutartis bus nutraukta. Paaiskino kad jei noresiu galesiu parasyti prasyma savo noru del darbo sutarties nutraukimo. As jokiu prasymu rasyti nenoriu, kaip ir prarasti darba. Pagal kokias priezastis ir staipsnius jie gali nutraukti su manimi darbo sutarti. Ar priklauso man kompensacija? Dirbu 6 menesius. Bandomajam laikotarpije ( per pirmuosius trys menesius) rasiau pasiaiskinima del dingusios saskaitos fakturos. Dirbu pardaveja kasininke. Ar teisetas darbo grafikas 7 darbo dienos 7 laisvos kai per savaite isdirbama 75 valandos po 11 darbo dienosmis ir po 10 savaitgaliais?
Pagal įstatymą paprastai darbo sutartis nutraukiama arba darbuotojo prašymu (127 str.), arba darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (136 str.), arba darbdavio iniciatyva ir be darbuotojo kaltės (129). (Yra ir daugiau pagrindų). Jei darbdavys ketina Jus atleisti dėl Jūsų kaltės, tuomet tam turi būti pagrindas - gauta nuobauda arba šiurkštus pažeidimas. Jei to nėra, o darbdavys vis tiek Jus atleis dėl Jūsų kaltės, tuomet galima bandyti teismo keliu ginčyti neteisėtą atleidimą. Išeitinė kompensacija priklausys tik tuo atveju, jei būsite atleistas iš darbo neesant Jūsų kaltės, darbdavio iniciatyva. Pagal darbo kodekso 144 str. 1. darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. 2. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. 3. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. Dėl per ilgo darbo laiko galite kreiptis į valstybinę darbo inspekciją www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(29.11.2006)  Laba diena, Noreciau gauti informacijos. Dirbu antra menesi nuo s.m. spalio 5d. pagal laikina darbo sutarti iki lapkricio 6d., darbdavys sutarti pratese dar vienam menesiui iki gruodzio 6d. Po gruodzio 6d. sutartis automatiskai bus pratesta neterminuotam laikotarpiui. Kada butu galima parasyti pareiskima del isejimo is darbo - ar iki tos gruodzio 6d., kol sutartis dar neprasitese automatiskai, ar suejus tam terminui? Ir kaip del sio menesio atlyginimo, ar bus ismoketas bet kokiu atveju? Aciu labai!
Galite tiesiog iš karto parašyti darbdaviui raštą, nelaukiant gruodžio 6 d., jog pageidaujate nutraukti lainikąją darbo sutartį gruodžio 6 d. jos terminui pasibaigus, nenorite pratęsti jos galiojimo ir prašote atsiskaityti su Jumis paskutinę Jūsų darbo dieną. Darbdavys privalo sumokėti visus Jūsų uždirbtus pinigus, proporcingai faktiškai Jūsų dirbtam laikotarpiui. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.11.2006)  Laba diena, keičiu darba. Pranesiau pries savaite apie tai darbdaviams ir tik tada jie pradejo skaiciuoti pardavimus bei kazkodel neberanda saskaitu. Manau planuojama priskaiciuoti trukumus. Taip jau buvo su ankstesniu darbuotoju pas juos ir dabar bylinejasi. Ar man imanoma imtis kokiu nors isankstiniu veiksmu, kad apsisaugoti nuo nemalonumu. Dabartiniai darbdaviai zino, kad iseinu i kita darba. Aciu
Viskas priklauso nuo to, kaip buvo "įforminta" tai, kokį darbą Jūs dirbote. Pasirašant darbo sutartį, Jums turėjo būti kartu duota pasirašyti ir pareiginė instrukcija ar kitas panašus dokumentas. Tame dokumente paprastai nurodomos tikslios funkcijos, kurias atlieka pareiginę instrukciją ar kitą dokumentą pasirašęs asmuo. Neesant tokiam dokumentui, darbdavys turės didelių sunkumų įrodyti tai, kad Jūs neatlikote vienokio ar kitokio darbo, nes gal būt tai nėra darbas, kurį Jūs turėtumėte daryti. Kita vertus, jei Jūsų atliekamas darbas dėl Jūsų tyčios ar neatsargumo darbdaviui buvo nuostolingas (sąnaudos viršijo pajamas), tuomet nemalonumų Jums visdėlto gali atsirasti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(15.11.2006)  Laba diena, Norėjau paklausti, ar darbuotojas gali savo iniciatyva nutraukti darbo sutatį bandomuoju laikotarpiu? Kiek dienų bandomuoju laikotariu priklauso atidirbti 14, ar 3 ? Labai ačiū. Deimantė T.
Aišku kad darbuotojas gali savo iniciatyva nutraukti darbo sutatį bandomuoju laikotarpiu įspėjęs prieš tris dienas. Apskritai darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį yra absoliuti. Tačiau atkreipsiu dėmesį į vieną dalyką, kad darbuotojas savo iniciatyva nutraukti darbo sutatį bandomuoju laikotarpiu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas gali tik tuomet, jei bandomasis laikotarpis nustatytas darbuotojo iniciatyva arba abiejų šalių valia ir tai yra įrašyta darbo sutartyje. Jei bandomasis laikotarpis nustatytas darbdavio iniciatyva, tuomet darbuotojas gali savo iniciatyva nutraukti darbo sutatį bandomuoju laikotarpiu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.11.2006)  Laba diena, Norėčiau, kad Jūs suteiktumėte tokios inforacijos. Esu priimta dirbti pagal terminuotą darbo sutartį (vaduoju darbuotoją esančią neštumo ir gimdymo atostogose) iki gruodžio 3 d. Šiuo metu aš esu išleista nėštumo ir gimdymo atostogoms. Žinau, kad darbdavys manęs negalės atleisti gruodžio 3 d. O tik pagal 132 str. t.y. po nėštumo ir gimdymo atostogų praėjus 1 mėn. Nėštumo ir gimdymo atostogos baigiasi vasario 15 d. Tai pagal kokį straipsnį mane atleis (ar pagal pasibaigusią terminuotą sutartį ar pagal ką?) Tai labai man svarbu. Labai ačiū už atsakymą
Yra skirtumas tarp terminuotos darbo sutarties, ir laikinosios darbo sutarties 132 str. prasme: laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikui. Laikinoji darbo sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų ir panašiai) darbuotojams pavaduoti. Laikinoji darbo sutartis taip pat gali būti sudaryta su studentais, moksleiviais jų atostogų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 277 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatomis dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymo asmenims iki 18 metų. Jei Jūsų sudaryta darbo sutartis neatitinka šių sąlygų, o tiesiog yra terminuota sutartis, tokiu atveju darbdavys Jus gali atleisti tik pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms bei praėjus dar vienam mėnesiui. O pagrindas Jus atleisti iš darbo manau būtų darbo kodekso 126 str. (darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui) su nuoroda į 132 str. Siūlyčiau papildomai pasikonsultuoti darbo inspekcijoje. Daugiau info www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.11.2006)  sveiki,noriu paklausti:dabar esu vaiko priežiūros atostogose,dirbau prieš dekretą degalinėje.degalinę dabar perpirko kiti savininkai.Ar dar yra saugoma mano darbo vieta?Ar naujasis savininkas gali mane atleisti,ar privalo mane priimti atgal?Degalinės paskirtis nepasikeitė,nei pavadinimas. Aš buvau parašius prašymą vaiko priežiūros atostogoms iki metų,bet noriu parašyti iki 3 metų.Ar naujasis savininkas nelieps rašyti prašymo dėl išėjimo iš darbo savo noru? Darbuotojai nebuvo perspėti kad pasikeis savininkai,ir jokių garantijų nėra kad liks darbe,kadangi naujasis savininkas nori statyti savo žmones.Ką man daryti?
Įmonės savininkų pasikeitimas nėra pakankamas teisinis pagrindas atleisti darbuotojus iš darbo. Jūs galite būti rami dėl savo darbo vietos, nes pagal darbo kodekso 132 str. darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus darbo kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės. Jei Jus kokiu nors būdu, naudojant psichologinį spaudimą, privers parašyti prašymą išeiti savo noru, tuomet Jūsų darbo vieta neišliks. Teisinio pagrindo Jūsų atleisti iš darbo neesant Jūsų kaltės, darbdavys neturi. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.11.2006)  Ilgą laiką tęsiasi nesutarimai su įmonės direktoriumi. Įmonėje dirbu nepilnus 6 metus. Derybų metu nesutarus dėl tolimesnių darbo santykių (dokumentų šiuo klausimu nėra), parašiau prašymą atleisti iš darbo nenurodydamas LR DK straipsnių, tik nurodžiau, kad prašau atleisti nesant darbuotojo kaltės. Pagal kurį straipsnį darbdavio atstovas turėtų mane atleisti. P.S. Darbdavys nesilaiko DSSĮ reglamentuojančio darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Pagarbiai, Algis
Jei rašėte prašymą savo noru, tuomet pagrindas Jus atleisti yra Darbo kodekso 127 str., t.y. darbuotojo prašymu. Atkreipiu Jūsų dėmėsį, jog Jūsų nurodytas DSSĮ(spėju, kad tai yra darbo sutarties įstatymas) jau senokai nebegalioja. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.11.2006)  darbdavys pranese 2006 10 25, kad bus likviduojama parduotuve kurioje dirbu iki 2007 01 31, (bet jis turi tam paciam mieste dar viena parduotuve).pries kiek laiko turi buti pranesta darbuotojui apie parduotuves likvidavima?ar parduotuves likvidavimas reiskia ir darbo sutarties nuotraukima?
Jei įmonė nėra likviduojama, o tik uždaroma parduotuvė, tai vienareikšmiškai nėra pagrindas nutraukti darbo sutartį. Jums raštu turėtų būti pasiūlytas kitas darbas, kurį Jūs arba sutiksite dirbti, arba atsisakysite. Jei atsisakysite, tuomet dardavys galės nutraukti darbo sutartį. Įspėjimo terminas apie darbo sutarties nutraukimą, jei nėra darbuotojo kaltės, yra nuo 2 iki 4 mėn., priklausomai nuo tam tikrų sąlygų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.10.2006)  Ar išeinant iš darbo vis dar privaloma atidirbti 2 savaites, jei to reikalauja darbdavys? Girdėjau , kad nebeprivaloma t.y. kad pasikeitė įstatymas, ar tai tiesa? Iš anksto, labai dėkui.
Pagal darbo kodekso 127 str. po prašymo apie darbo sutarties nutraukimą pateikimo, reikia išdirbti ne mažiau kaip 14 dienų. Yra tam tikros spec. sąlygos, kurioms esant, galima darbo sutartį nutraukti įspėjus darbdavį prie 3 dienas. Tokios sąlygos yra: darbuotojo liga ar neįgalumas, trukdantis tinkamai atlikti darbą, dardavio įsipareigojimų nevykdymas pagal darbo sutartį, darbdavio padaryti įstatymų ar kolektyvinės darbo sutarties (jei įmonėje tokia yra) pažeidimai. Taip pat darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį, įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jei darbuotoas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ar ją gauna. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(30.09.2006)  Norėjau paklausti kokį straipsnį turį taikyti darbadvys atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciatyva nepasibaigus bandomajam laikotarpiui. Bandomasis nustatytas darbdavio iniciatyva.
Manyčiau, jog atleidimo juridiniu pagrindu turėtų būti nurodytas darbo kodekso 107 str. 1 d., nes to paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais, nustatytais šio skyriaus ketvirtajame skirsnyje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(25.09.2006)  Laba diena! Vienas savininkas turi kelias maitinimo įmones. Vienoje iš jų dirbu aš. Toje įmonėje dirbau tris su puse metų. Šiuo metu, tą darboviete ruošiasi uždaryti ( mus perspėjo mėnesį prieš ). Man pasiūlė pereiti į kita darbovietę ( to pačio savininko , tas pats įmonės vardas ). Ar man priklauso išeitinė iš tos darbovietės. Nesvarbu ,kad ir pasiūlytų darbą už tą patį valandinį ir tas pačias pareigas? Jeigu aš nesutinku su tuo ką man pasiūlo ( su tuo pačiu valandiniu ir tas pačias pareigas , bet ilgesniomis darbo valandomis ) ar man privalo darbdavys sumokėti išeitnine kompensacija? IŠ ANKSTO DĖKOJU!!!
Jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, bet kokiu atveju, vadovaujantis darbo kodekso 140 str., darbuotojui privalo būti išmokėti išeitinė išmoka. Pagal darbo kodekso 30 str. lyg ir įmanoma įforminti darbuotojo perkėlimą iš vienos darbovietės į kitą (su darbuotojo sutikimu), jei dėl to susitaria buvęs ir naujasis darbdaviai, tačiau, kaip tai praktikoje daroma, sunku pasakyti. Siūlyčiau papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje - www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.09.2006)  Abipusiu susitarimu iseinu is darbo. ar man priklauso kokia nors iseitine kompensacija. taip pat turiu neisnaudotu atostogu. uz jas irgi speju turetu buti atsiskaityta. kokiais darbo kodekso straipsniais tureciau remtis, motyvuojant iseitine kompensacija?
Jei darbo sutartį nutrauksite abiejų šalių susitarimu pagal darbo kodekso 125 str., tai vadovaujantis darbo kodekso 140 str. 2 d., kurioje teigiama, kad "nutraukus darbo sutartį kitais šiame skirsnyje (išskyrus Kodekso 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip." Jums išeitinė išmoka nepriklausys. O jei turite nepanaudotų kasmetinių atostogų, tuomet darbdavys privalo už jas kompensuoti vadovaujantis darbo kodekso 177 str. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(05.09.2006)  Laba diena, Pagal naują tvarką mano pareigybei reikalingas aukštasis universitetinis išsiliavinimas. Pagal kokį Darbo kodekso straipsnį mane gali atleisti iš darbo ir kokio dydžio išeitinė kompensacija priklauso. Įstaigoje dirbu keturiolika metų. Pagarbiai
Straipsnis, manau, turėtų būti 129 - "Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Tačiau, taip pat manau, jog Jums pirmiausiai raštu turėtų būti pasiūlytas kitoks darbas, kuriam nebūtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas. Jei visgi Jus atleis iš darbo, Jums priklausys 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa, pagal darbo kodekso 140 str. 1 d. 5 p.
(24.08.2006)  sveiki, norėčiau paklausti, darbo sutartyje nurodyta bandomasis laikotarpis 3 men bei neterminuota darbo sutartis, tačiau nenurodyta kieno iniciatyva, dirbu jau 2 mėn, ar galima nutraukti bandomaji laikotarpi darbuotojo iniciatyva nepasibaigus bandomojo laikotarpio terminui, noreciau pradeti dirbi be bandomojo laikotarpio jau. ar tai imanoma? is anksto dekoju
Jei norite baigti bandomąjį laikotarpį ir dirbti toje pačioje įmonėje, kurioje dabar dirbate, tuomet turėtumėte aptarti bandomojo laikotarpio nutraukimą su darbdaviu. O šiaip, mano nuomone, jei darbo sutartyje nėra įrašyta, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis, tuomet turėtų būti laikoma, kad bandomasis laikotarpis nustatytas abiejų šalių sutarimu. Taigi, bet kuri šalis gali nutraukti darbo sutartį, įspėjusi kitą šalį prieš 3 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(08.08.2006)  Sveiki. Turiu vieną nedidelį klausimelį. Kiek darbo dienų turiu atidirbti parašius prašymą dėl išleidimo iš darbo? Dirbu tik antrą mėnesį, t.y. dar bandomasis laikotarpis. Ar tiesa, kad tik 3 darbo dienos? Iš anksto dėkui už atsakymą. Pagarbiai Vitalij Kolinko
Pirmiausiai įsitikinkite, ar darbo sutartyje tikrai nustatytas bandomasis laikotarpis ir kokia jo trukmė. Nes dėl bandomojo laikotarpio galima ir nesusitarti, t.y. jis nėra privalomas. Be to, priklauso, kieno iniciatyva bandomasis laikotarpis nustatytas. Jei tik darbdavio iniciatyva ir tai yra įrašyta darbo sutartyje, tuomet darbo sutartį galima nutraukti įspėjus ne vėliau kaip prieš 14 dienų, o ne prieš 3 dienas. Jei darbo sutartyje neparašyta, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis, o tik nustatytas bandomasis, tuomet darbo sutartį gali nutraukti bet kuri iš šalių, įspėjusi kitą ne vėliau kaip prieš 3 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.08.2006)  Sveiki, darbuotojas savo kasmetinių atostogų metu susirgo. Nedarbingumo metu darbdaviui įteikė prašymą atleisti iš darbo šalių susitarimu ir nurodė konkrečią dieną, kurią nedarbingumas dar nepasibaigęs. Kada turėtų būti atleistas darbuotojas ir kokios atleidimo bei atsiskaitymo procedūros? Ar teisingai manau, kad pirma turi būti pasibaigęs nedarbingumas, tada nukeliamos atostogos, o sekančią dieną po atostogų forminamas atleidimas? P.S. toks darbuotojo \'veržimasis\' iš darbo tuo labiau nesuprantamas, kad už trijų mėnesių jam sueis pensijinis amžius... Dėkoju už greitą atsakymą.
Bent jau darbo kodekso komentaras nurodo, kad darbuotojas gali paduoti prašymą atleisti iš darbo tiek sirgdamas, tiek būdamas atostogose. Aš palaikyčiau šią nuomonę, nes darbo kodekso 127 str. 1 d. įpareigoja darbuotoją įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą prieš 14 dienų (t.y. ne darbo dienų). Taip pat darbo kodekso 131 str. 1. d. nustato draudimą įspėti ir atleisti darbuotoją nedarbingumo ar atostogų metu. Taigi, išeitų, jog jei darbuotojas prašo savo noru nutraukti darbo sutartį, tuomet ji turėtų būti nutraukta po 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos ir tam nėra jokių ribojimų. Siūlyčiau papildomai pasikonsultuoti darbo inspekcijoje www.vdi.lt, turėsite daugiau nuomonių šiuo klausimu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(04.08.2006)  Šiuo metu turiu nedarbingumo pažymėjimą, vėliau išvykstu su vaiku į sanatoriją(vykstu kaip lydintis vaiką asmuo), o gryžusi turiu pradėti darbą naujame darbe. Ar galiu paduoti prašymą atleidimui iš ankstesnio darbo, kol turiu nedarbingumą, ir ar įsiskaičiuos biuletenio ir sanatorinės dienos į tas 14 dienų?
Galite paduoti bet kada. Dienos, kada Jūs atostogaujate, turite nedarbingumo pažymėjimą ir pan. turėtų būti įskaitytos į 14 dienų terminą, prieš kurį darbdavys turėtų būti įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(18.07.2006)  Noriu išeiti iš darbo. Kaip įteikti prašymą darbdaviui, jei jis atostogauja? Ar jis turi teisę \"gauti\" prašymą tik grįžęs iš atostogų? Ačiū.
Galite įteikti bendrovės (įmonės, įstaigos, organizacijos) administracijai. Bet kokiu atveju įmonėje turėtų būti pavaduojantis asmuo. Jei niekas nenorės paimti iš Jūsų prašymo, tuomet galite išsiųsti jį registruotu laišku. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(04.07.2006)  Aš dirbau puse etato, turiu trečią invalidumo grupę, pagal kurią leidžiama dirbti nevisą darbo savaitę arba nevisą darbo dieną. Parašiau pareiškimą išeiti iš darbo. Kiek man reikia išdirbti dienų? Darbdavys neapmoka nuo tos dienos, kai parašai prašymą atleisti.
Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu. Darbdavys privalo apmokėti už visą terminą, kurį Jūs dirbote po prašymo pateikimo, kadangi Jūs dirbate normalia tvarka ir nėra jokio pagrindo nemokėti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(20.06.2006)  sveiki,imones akcijas nupirko kiti savininkai. jie nori darbuotojams nutraukti sutartis ir vel is naujo mus priimti su naujai sudarytom sutartim,ar priklauso mums kokios nors kompensacijos? esu pradirbusi toje imoneje iki 5 metu,statusas ir darbo pobudis nesikeicia.aciu.
Jei darbo sutartys bus nutrauktos darbdavio iniciatyva, tuomet Jums priklausys trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei darbdavys pasiūlys Jums patiems rašyti prašymus, tuomet galite prarasti išeitinę išmoką. Šią problemą galite spręsti tokiu būdu - nutraukite darbo sutartį senoje darbovietėje šalių susitarimu ir šalių susitarime numatykite, jog darbdavys išmokės Jums išetinę išmoką. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(25.05.2006)  Praėjus 2 savaitėms 2-jų mėnesių bandomojo laikotarpio (nenustatyta darbo sutartyje kieno iniciatyva buvo sudaryta 2-jų mėnesių terminuota darbo sutartis) darbdavys siūlo pasirašyti dėl šios sutaries nutraukimo. Priežasties aiškinimas: \"tu man netinki\". Kaip spręsti šį atvejį, jeigu pasirašyti dėl sutarties nutraukimo aš atsisakau.
Tuomet darbdavys gali pateikti įspėjimą, kad nutrauks darbo sutartį po trijų dienų nuo įspėjimo dienos. Praėjus trijų dienų terminui, darbdavys galės nutraukti su Jumis darbo sutartį. Jei manote, kad nutraukimas yra nepagrįstas, galima ginčyti nutraukimą teismo keliu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(25.05.2006)  Laba diena, Mano darbo sutartyje yra nurodytas 2660 Lt. atlyginimas, po puses metu ji pakele imones isakymu, kuri pasirasem mes su darbdaviu. Siuo metu esu atleidziama 129 str. del imones restrukturizavimo (naikinama mano pareigybe). Darbdavys mane ispejo pries du menesius isakymu, kuri as pasirasiau, kad susipazinau. Klausimas: Ar turi ispeti ne pries tris menesius? Ir ar darbdavys man privalo moketi du menesius atlyginima numatyta mano darbo sutartyje ar turi remtis velesniu isakymu, kuriame yra nurodyta, kad atlyginimas mano pakeliamas iki 3325 Lt. Aciu.
Dėl įspėjimo - bendras terminas yra 2 mėnesiai, o esant tokioms sąlygoms: su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, - tuomet apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys turi įspėti ne vėliau, kaip prieš 4 mėn. Atlyginimą Jūs turite gauti tokį, kokį gavote iki įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą gavimo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.05.2006)  Laba diena, esu vaiko priežiūros atostogose,kol sueis vaikui metukai,bet noriu išeiti iš darbovietės,ar privalėsiu atidirbti 14 dienų,jei prasymą dėl įšėjimo parašysiu prieš 14 dienų iki vaikui sueis metukai.
Neprivalėsite. Nutraukti darbo sutartį yra Jūsų absoliuti subjektinė teisė. Prašymą pateiksite dar būdama vaiko priežiūros atostogose iki vienerių metų ir įspėjimo terminas sutaps su tų atostogų terminu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.05.2006)  Šiuo metu esu nedarbingumo biuletenyje, kuris pasibaigs gegužės 16 dieną. Ar turiu teisę teikti prašymą kasmetinėms atostogoms, kurios man priklauso? Ar darbdavys turi teisę mano prašymo netenkinti, suprasdamas, kad ruošiuosi po atostogų nutraukti darbo sutartį? Kada teikti prašymą atostogoms, kada teikti prašymą dėl atleidimo iš darbo? Ar atidirbti 14 darbo dienų nereikės? Dėkoju už atsakymą
Manau, kad galite teikti. Bent jau įstatymas nenumato apribojimų. Prašymo netenkinimas turėtų būti motyvuotas. Šiaip sau negalima atsisakyti suteikti. O kada teikti prašymus, turite Jūs nuspręsti. Vadovaujantis darbo kodekso 175 str. atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.05.2006)  Laba diena, noriu paklausti ar pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui (10 men., ne karto nebuvo imta kasmetiniu atostogu), darbdavys turi teise atleisti darbuotoja nesutekus jai visu nepanaudotu kasmetiniu atostogu ir tada pagal DK 175 str. atleidimo is darbo diena laikyti kita po k.atostogu pabaigos datos. Mano motinos atveju darbdavys tiesiog ismokejo kompensacija uz nepanaudotas atostogas, nors buvo prasoma suteikti atostogas, nes jos prailgintu darbo staza. Ar turi darbdavys teise darbo sutartyje perbraukti sutarties termina ir irasyti kita 5 dienom velesni termina (salia vienasaliskai pasirase \"taisymu tiketi\" ir uzdejo savo parasa)? Darbuotojo darbo sutartyje nera irasytas vienas punktas, pratesiantis terminuota darbo sutarti 7 menesiams (darbdavio egz-je pratesta iki 04.30(yra darbuotojos parasas), paskui uzbraukta ir irasyta, kad iki 05.05.(nera darbuotojos paraso) ir atleista buvo 05.05) ar galioja toks pakeitimas? Labai aciu uz jusu pagalba. Pagarbiai, Olga.
Taip pasielgdamas darbdavys pažeidė darbo kodekso 177 str., kuriame sakoma, jog kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija. Vienašališkai keisti darbo sutartį taip pat yra draudžiama. Siųlyčiau papildomai kreiptis į valstybinę darbo inspekciją, tačiau bet kokiu atveju, ginčas turėtų būti sprendžiamas teismo keliu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2006)  Ar tiesa, kad nebereikia atidirbti 14 dienų nuo prašymo parašymo atleisti iš darbo?
Bendras terminas yra 14 dienų. Jei nustatytas bandomasis laikotarpis kurios nors iš šalių iniciatyva ir tas bandomasis laikotarpis dar nesibaigė, tuomet šalis, kurios iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis, gali nutraukti darbo sutartį, įspėjusi kitą šalį apie nutraukimą prieš 3 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2006)  Sveiki, norėjau pasiteirauti, per kiek laiko įmonė privalo atsiskaityti su iš darbo išėjusiu darbuotoju? Yra koks nors numatomas laikotarpis ar ne? Dėkui iš anksto.
Jei raštu nėra susitarta, tuomet paskutinę darbo dieną. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(21.04.2006)  laba diena, labai skubus ir svarbus klausimas.Dirbu vienoje firmoje bandomąjį laikotarpį, 2 mėnesiai iš duotų 3, tačiau turiu ir asmeninių rūpesčių-auklė buvo netinkama, tad dabar prižiūri vaiką vyras, tačiau jam reikia irgi dirbti, kitos tinkamos auklės nerandu, o ir darbas nepatinka, viskas būtų turbūt paprasta-išeini, atidirbęs 2 savaites (ar nereikia atidirbti bandomajame, kiek laiko turi praeiti nuo prašymo pateikimo dienos?), tačiau sutartyje yra punktas: kad jei be svarbios priežasties išeinu, ĮSIPAREIGOJU ATLYGINTI DARBDAVIUI JO TURĖTAS IŠLAIDAS PER PASKUTINIUS 1DARBO METUS UŽ MOKYMUS.Kokia gali būti ta suma, neviršyti kokios (mum sakyta, kad 1 darbuotojo atranka,mokymas-14tūkst, bet tiek nieks nepareikalaus)ir per kokį laikotarpį atiduotina, jei šeimos pajamos labai menkos, kaip ir kas įrodoma?Ir ar auklės neradimas, t.y. neturėjimas su kuo palikti vaiko pakankama priežastis, kad nemokėčiau jiem nieko?Kur kreiptis, jei kils kokių nesuderinamų su darbdaviu problemų?Ačiū.
Dėl darbo sutarties nutraukimo, tai jei darbo sutartyje nenustatyta,kieno iniciatyva nustatytas išbandymo laikotarpis, tuomet darytina išvada, jog abi darbo sutarties šalys bandomojo laikotarpio metu gali nutraukti darbo sutartį įspėjusi kitą šalį prieš tris dienas. Bandomojo laikotarpio metu priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti paprasta - darbuotojas nusprendžia, kad jam netinka darbas. Aišku, šitą argumentą gali tekti motyvuoti. Kadangi svarbių priežasčių sąrašo nėra, tuomet, reikalui esant, kiekviena priežastis vertinama individualiai ir tuomet viskas priklauso nuo institucijos, sprendžiančios ginčą - teismo, darbo ginčų komisijos. Mano asmenine nuomone, išlaidos patirtos per bandomąjį, neturėtų būti kompensuojamos, tačiau tai tik mano nuomonė. Darbo ginčus paprastai sprendžia darbovietėse sudaroma darbo ginčų komisija, o darbo santykiams nutrūkus, darbo ginčai sprendžiami teisme. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.04.2006)  Sveiki, darbovietėje išdirbau mažiau nei 3 mėnesius, bet pasitaikė geresnis darbo pasiūlymas ir noriu išeiti. Tiksliai nežinau, ar tokiu atveju galiu išeiti bet kada, ar dar turiu atidirbti 3 dienas?Dėkui.
Priklauso nuo to, ar buvote priimta bandomajama laikotarpiui, ar ne. Tik per bandomajį laikotarpį darbo sutartį galima nutraukti įspėjus kitą šalį prieš tris dienas ir tik tuo atveju, jei bandomasis laikotarpis buvo nustatytas šalių susitarimu arba darbuotojo iniciatyva. Priešingu atveju, jei bandomasis laikotarpis nustatytas darbdavio iniciatyva arba jis iš viso nenustatytas, tuomet apie ketinimą nutraukti darbo sutartį reikia įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.04.2006)  Laba diena! Dirbu buhaltere 0.5 etatu individualioje imoneje, darbdavis nesumokejo uz pusmeti, ziniarastije nepasirasiau, (be to noreciau iseiti is darbo ir gauti priklausanti man atlyginima, kuri darbdavis atsisako moketi motivodamas kad neturi pinigu, (imonei neiskelta bankroto byla) ir reikalauja priduoti visus dokumentas, kaip as turiu elgtis toliau, deponuoti nesumoketa atlgynima bet tai reiskia kad pati laiku negavau? pateikti prasyma del atleidimo i rankas 2 egz ir parasyti pretenzija? ir jeigu darbdavis nepriims prasyma ir pretenzija?
Jei ketinate nutraukti darbo sutartį, tuomet Jums pagal darbo kodekso 127 str. 2 d. reikia įspėti darbdavį prieš tris dienas. Jei darbdavys atsisakys priimti Jūsų pareiškimą dėl išėjimo iš darbo, tuomet galite jį įteikti per antstolius - tai kainuoja papildomai, tačiau reikalui esant bus Jums tinkamas įrodymas, kad laiku įspėjote darbdavį. Prašyme dėl atleidimo iš darbo reiktų nurodyti reikalavimą su Jumis atsiskaityti paskutinę Jūsų darbo dieną, nurodant konkrečią sumą, kurią darbdavys Jums yra skolingas. Jei darbdavys neatsiskaitys, beliks kreiptis su ieškiniu į teismą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.04.2006)  Dirbu leidinio redaktore leidybinėje įmonėje Kaune. Auginu 13 metų dukrą. Įmonę ketina perkelti į Vilnių. Prieš kiek laiko ir kokia forma darbdaviai mane turi įspėti, kokias alternatyvas pasiūlyti? Žodžiu apie tai mane jau informavo, o raštu nepateikė pasirašyti jokių dokumentų. Kaip elgtis, kad nepasijusčiau apgauta? Vienas iš darbdavių argumentų - tapau jiems per brangi. Galimybės dirbti tą patį darbą už mažesnį atlyginimą nepasiūlė, panašaus darbo - taip pat.
Patikslinkite klausimą. Apie ką turi įspėti. Jei apie atleidimą, tuomet vadovaujantis LR darbo kodekso 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotojais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Vadovaujantis LR darbo kodekso 130 str. 1 d., darbdavys apie darbo sutarties nutraukimą privalo įspėti prieš 4 mėn. Tačiau pirmiau, neesant Jūsų kaltės, darbdavys raštu privalo pasiūlyti Jums kitą darbą, nuo kurio Jūs raštu turite atsisakyti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.04.2006)  Prašau padėkite.pasakiau darbdavui jog dėl motyvuotų priežasčių išeinu iš darbo.Kada turėjau atnešti atsistatydinimo prašymą,jis tiesiog nuo manęs pabėgo.jau trys mėnesiai kaip su juo negaliu susitikti, tiesiog bėga mane pamatęs,slapstosi.Aš nesuprantu jo elgesio.Noriu paklausti ar tai gali man sutrukdyti įsidarbinant kitam darbe? ir kokia jam iš tokio elgesio nauda. būčiau itin dėkinga, jei patartumėte ka daryti tokioje kėblioje situacijoje.
Tiesiog išsiųskite prašymą registruotu laišku, arba dar geriau, per antstolius ir tuomet būsite garantuota, jog prašymas pasieks Jūs darbdavį. Siūlyčiau pirmiau nutraukti esamą darbo sutartį ir tik tada pasirašyti naują. Nes po prašymo nutraukti darbo sutartį padavimo privalote išdirbti ne mažiau kaip 14 dienų. Priešingu atveju darbdavys galės Jus atleisti iš darbo už pravaikštą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.03.2006)  padekite! darbdaviai suteike nemokamus kursus su salyga ,kad dirbsime pas juos.pasibaigus kursams buvome idarbinti pusei etato (mes nedirbome,pinigai buvo mokami tam, kad \"nepabegtume\").taip pralaukeme 4men ir pranese kad darbo nebus.kita diena atveze pasirasyti prasymus iseiti is darbo (abipusiu susitarimu).mes juos pasiraseme, taciau sutarciu dar nenutraukeme. iseitines ismokos ju teigimu mums nepriklauso.noretumem suzinoti ar mums priklauso iseitines ir atostoginiai, jei mes pasiraseme prasymus, bet sutartys dar nenutrauktos.ar dar nevelu? ka daryt?
Ką turite omenyje, kad sutačių dar nenutraukėte? Jei pasirašėte ant dokumento, kad išeinate iš darbo (t.y. ir nutraukiate darbo sutartį) abiejų šalių susitarimu, tuomet darbo sutartis jau yra nutrūkusi. Išeitinės išmokos nutraukus darbo sutartį abišaliu susitarimu nepriklauso, tačiau priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas. Jei manote, kad darbdavys neteisėtai Jus atleido, tuomet galima kreiptis į teismą. Tačiau, jei patys pasirašėte dokumente dėl darbo sutarties nutraukimo bendru susitarimu, tai gali būti sunku įrodyti, kad atleidimas neteisėtas. Papildyta Apie tai, ar darbdavys jau pranešė apie Jūsų atleidimą socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, galite sužinoti skyriuje pagal Jūsų gyvenamąją vietą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.03.2006)  UAB kurioje dirbu jau 8 metai vykdoma reorganizacija. Pateikta susipazinti nauja struktura, kuri turi isigalioti po 2 men. Mano pareigos naujoje strukturoje numatytos zemesnes, nei dabar. Auginu du vaikus 10 ir 13 metu su kitu vyru, uz kurio esu istekejusi, nei vaiku tevas. Vaikai nera ivaikinti. Jei nesutikciau pasirasyti prasymo perkelti i zemesnes pareigas, kokia kompensacija man priklausytu - uz kiek menesiu? Ar gali mane atleisti, jei nesutiksiu pereiti i zemesnes pareigas, nors tu pareigu, kurias atlieku dabar naujoje strukturoje nebelieka. Aciu
Išeitinė kompensacija, jei darbo sutartis būtų nutraukta dardavio inciatyva pagal darbo kodekso 140 str., Jums priklausytų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Pagal darbo kodekso 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotojais , auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Taigi, dardavys turėtų pasistengti įrodyti, kodėl jis nori Jus atleisti. Tam, kad galėtų atleisti Jus iš darbo, darbdavys turėtų raštu pasiūlyti Jums kitas pareigas. Tik raštu nuo jų atsisakius, darbdaviui kaip ir būtų pagrindas Jus atleisti iš darbo. Tačiau, kaip minėjau, vadovaujantis 129 str. 4 d. darbdavys turėtų tinkamai motyvuoti, kodėl nori Jums atleisti. Be to, vadovaujantis darbo kodekso 135 str., kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų. Taigi, nemotyvuotą ar nepakankamai motyvuotą Jūsų atleidimą iš darbo būtų galima bandyti ginčyti teisme. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.03.2006)  1) Kas pusę metų darbuotojui priklauso 2 sav. mokamų atostogų, o kaip yra su darbo pakeitimu? Jeigu aš pakeičiu darbą, tarkim, 1 mėn. prieš man priklausančias atostogas, aš jų netenku? 2) Ar galima tą pačią dieną darbdaviui oficialiai pranešti, jog išeini atostogų ir kad po 2 sav. nutrauksi darbo sutartį?
1) Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. 2) galima. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.03.2006)  Kas darbuotojui gresia jei jis po prasymo atleisti is darbo neatidirba 14 dienu, labai prasyciau atsakyti, nes reikia isvykti skubiai dirbti i uzsieni ir ar imanoma padavus prasyma kasmetinems atostogoms parasyti prasyma iseiti is darbo ir taip isvengti atidirbti tas 14 dienu
Po prašymo atleisti iš darbo, neišdirbus 14 dienų, darbdavys gali atleisti darbuotoją už pravaikštą dėl neatėjimo į darbą. Galima prieš nutraukiant darbo sutartį, išeiti kasmetinių atostogų, jei jos yra nepanaudotos ir būnant atostogose pateikti prašymą atleisti iš darbo. Taip pat galima prašyti prašymą atleisti iš darbo ir tuo pačiu paprašyti suteikti kasmetines nepanaudotas atostogas, atitinkamai nukeliant atleidimo iš darbo dieną į paskutinę atostogų dieną. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.03.2006)  Laba diena, iskilo dilema del atostogu ir atostoginiu pinigu. Imoneje dirbu nuo 2004 10 18. Iki sio laiko atostogavau 3 savaites. Si menesi planuoju iseiti is darbo. Uz kiek savaiciu tureciau gauti atostoginius(uz 1 ar uz 3 savaites) jei darba paliksiu 03.18?Ir uzs kiek, jei iseiciau 04.18. Dekoju uz atsakyma.
Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos. Taigi, jei iš darbo išeisite 03.18, tuomet jums priklausys 1 nepanaudota savaitė už laiką nuo 2004-10-18 iki 2005-10-18, 2 už laiką nuo 2005-10-18 iki 2006-04-18 arba jei darbo sutartis nutraukiama mėnesiu anksčiau, t.y. 2006 - 03 - 18, tuomet už laikotarpį nuo 2005-10-18 iki 2006-03-18 proporcingai Jums tektų 12 dienų. Šis skaičius gautas, apskaičiavus koks atostogų dienų skaičius proporcingai teiktų 5 darbo mėnesiams. Taigi, nutraukus darbo sutartį nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų skaičius būtų 19 dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.03.2006)  sudaryta darbo sutartis, kur vyksta apmokymai. Sutartyje nurodyta sąlyga, kad jeigu būtų nutraukta sutartis nepraėjus šešiems darbo mėnesiams, turėtų būti grąžinti 150 lt už šiuos mokslus. Klausimas būtų toks - ar tas pats galioja jeigu darbo sutartis būtų nustaukta įmonės iniciatyva?
Jei darbo sutarti būtų nutraukta dėl darbuotojo kaltės - neteisėtų veiksmų, pareigų neatlikimo ir pan. ir nėra numatyta jokių išlygų, tuomet manau, kad reiktų mokėti pinigus. Jei kaltės nebūtų, o darbdavys dėl kitų priežasčių nuspręstų atleisti iš darbo, tuomet kiltų neaiškumų. Vieno atsakymo nėra, nes sutartyje numatyta abstrakti sąlyga ir nenurodomos priežastys, dėl kurių nutraukus sutartį turėtų būti kompensuotos išlaidos, skirtos mokymams. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.02.2006)  Dirbu pagal valandinį atlyginimą, pasirašęs neterminuota sutartį. Ar taip pat turėčiau pateikti prašyma atleisti iš darbo ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki paskutinės darbo dienos?
Taip pat, jei nėra specialių sąlygų - ligos, neteisėtų darbdavio veiksmų ir pan. Jas numato darbo kodekso 127 str. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.02.2006)  sveiki, Musu įstaigoje trumpinamas darbo laikas, ir kaip nesenai suzinojau, todel bus mazinami etatai.Tame sarase galiu buti ir as. esu vienisa mama, dirbu pilna etata. Pries kiek laiko darbdavys turi perspeti, kad teks iseiti is darbo. Aciu uz atsakyma
Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Apie nutraukimą privaloma įspėti prieš 4 mėnesius. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.02.2006)  Laba diena, esu priimtas 3 mėnesiams bandomajam laikotarpiui i darbą.Šiuo metu gavau naują,daug geresnį darbo pasiūlymą.Norėčiau sužinoti kiek dienu man pagal darbo kodeksą priklauso atidirbti esamoje darbovietėje.Pradirbau 1 mėnesį.Ačiu ir sėkmės.
Jei darbo sutartyje nėra numatyta, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis terminas, tuomet turėtų būti laikoma, kad bandomasis terminas nustatytas abiejų šalių susitarimu, atitinkamai, abi šalys, suprantusios, kad darbuotojas netinka darbui, darbo sutartį gali nutraukti įspėjusi viena kitą prieš 3 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.02.2006)  Ar būtina, padavus prašymą dėl atleidimo iš darbo, dirbti dar 2 savaites? Ar tai priklauso nuo susitarimo su darbdaviu?
Jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo prašymu, tuomet būtina. Galima darbo sutartį nutraukti darbuotojo ir darbdavio prašymu, tuomet likęs darbo laikas gali būti trumpesnis pagal darbo kodekso 125 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu 1. Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.). 2. Jei antroji šalis per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.02.2006)  Esu priiimta dirbti mokykloje vieneriems metams pagal terminuotą sutartį. Norėčiau sužinoti ar galiu nutraukti darbo sutartį neišdirbus nustatyto laikotarpio ir per kiek dienų mane gali atleisti iš darbo. Dėkoju už konsultaciją.
Nėra jokių apribojimų savo noru nutraukti terminuotą darbo sutartį. Tam Jums reikia pateikti prašymą nutraukti darbo sutartį ne anksčiau, kaip po 14 dienų nuo prašymo padavimo dienos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.02.2006)  Laba deina, Ar gali darbdavys įteikti įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo neščiai moteriai, jeigu ji nėra padarusi nusižengimų ir dar neišėjusi neštumo ir gimdymo atrostogų? Ar gali tuomet atleisti iš darbo?
Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. 136 straipsnis nustato jog, 1. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; 2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą; 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu; 4) kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo; 5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį; 6) likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. 2. Darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.02.2006)  Mūsų daugiabučių namų savininkų bendria "Vakarai"susikūrė 1990m.bendrijos paskirtis gyvenamūjų namų eksplotacijair jų priežiura paskaiciavimas komunalinių mokescių ir kredito, kai turėjome daug darbomano pirmininkės žinioje dirbo dvi buhalterės. Sumažėjus darbo apimciai nutariau atleisti vieną buhalterę, ji pradirbo 12m. iki pensijos liko 3,5mėn. sutinku sumiokėti komensacija,bet iškilo klausimas ar aš kaip pirmininkė galiu atleisti iš darbo be visuotinio gyventojų susirinkimo mūsų bendrijoje nėra valdybos nei įgaliotinių. Kalbantis su gyventojais visi pritaria nes taip taupysis gyventojų pinigai Su pagarba Romualda
Tai, ar galite atleisti be gyventojų susirinkimo, priklauso nuo to, ar tokia teisė yra suteiktai bendrijos įstatų. Įstatymas numato, jog vadovas (valdyba ar pirmininkas) priima ir atleidžia iš darbo bendrijos samdomus darbuotojus. Taigi, jei įstatuose priėmimas ir atleidimas iš darbo nepriskirtas išimtinai gyventojų susirinkimui, tuomet Jūs galite atleisti savo nuožiūra. Tačiau, bet kokiu atveju susirinkimo pritarimas situacijos nepablogintų. Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, jog pagal darbo kodekso 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.02.2006)  sveiki, Kaip yra skaičiuojamos tos 14 dienų, kai paduodi prašymą išeiti iš darbo? Jei prašymas yra paduotas vasario 1 d., tai kada galima išeiti - vasario 14 d. ar 15 d.? dėkui
Pagal darbo kodesko 26 str. 1 d., terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. Atsižvelgiant į šią nuostatą, terminas turėtų būti pradėtas skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po prašymo padavimo dienos. Atitinkamai, jei prašymas paduotas vasario 1 d. tai paskutinė darbo diena yra vasario 15 d. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.02.2006)  Sveiki, privačioje įmonėje 5mėn. pradirbau pardavėja. Būčiau ir toliau dirbusi, bet trūko kantrybė. Darbo laikas nuo 07.30 iki 21.00, savaitę dirbu savaitę ne, parduotuvės perdavimas atidirbus savaitę. Ne gana to mūsų šefas, iš anksto nieko nepranešęs sugalvojo padaryti itin griežtą visos parduotuvės inventorizaciją, neva tai bus reikalinga mokesčiams. Su bendradarbe atsisakėm ir mums buvo surašytos pravaikštos, bei abi atleistos iš darbo. Per kiek laiko privalo su mumis atsiskaityti, ar priklauso kompensacijos ir atostoginiai. Uždirbau minimumą, kiek man turi sumokėti? Ar teisėtai sąvininkas pasielgė?
Su atleidžiamu darbuotoju darbdavys pirvalo atsiskaityti, t.y. sumokėti atlyginimą ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas paskutinę jo darbo dieną, jei nėra susitarta kitaip. Išeitinės išmokos priklauso tik tuo atveju, kai darbuotojas atleidžiamas neesant jo kaltei. Kiek suprantu, dabar Jus atleido už pravaikštą, taigi, esant Jūsų kaltei. Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, negalima vienareikšmiškai atsakyti, neišanalizavus situacijos. Į teismą dėl neteisėto atleidimo reikia kreiptis per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai sužinojote apie atleidimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.01.2006)  Laba diena, dabar man iškilo klausimas dėl į motinos atsotogas išeinančių darbuotojų. Mane įdarbino į vietą darbuotojo, kuris išėjo mamos atostogoms. Žinau, kad po metų ji gali pareiti jei nores. Ar tai reiškia, kad man teks išeiti? Darbo sutartyje nieko tokio numatyta nėra. Ar realiai darbdavys gali pasiūlyti kitas pareigas? Jei aš nesutikčiau į jas pereiti, kas tada? Dėkoju už atsakymą. Laimutė
Jei su Jumis sudaryta terminuota darbo sutartis tam terminui, kuriam Jūs pavaduojate neesančią darbuotoją, tuomet pasibaigus sutarties terminui, jei dardavys nenorės pratęsti darbo sutarties, darbo sutartis pasibaigs. Jei su Jumis yra sudaryta neterminuota sutartis, tuomet prieš nutraukiant darbo sutartį, dardavys privalės raštu Jums pasiūlyti kitą darbą ir tik Jums nesutikus, galės atleisti Jus iš darbo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.01.2006)  Valstybinėje įmonėje dirbu jau penkis metus, vykstant etatų mažinimui viena iš įmonės darbuotojų gavo pranešimą apie darbo vietos likvidavima. Direktorius žodžiu man pasakė, kad rašyčiau pareiškimą ir pati išeičiau iš darbo, o mano vietoje liks dirbti darbuotoja, kurios etatas likviduojamas. Žinau, kad darbo normalaus tikrai nebus esant tokiems santykiams darbe, man stipriai pablogėjo sveikata, šiuo metu gydausi, gulėjau ligoninėje. Šiuo metu mane pavaduoja darbuotoja, kurios etatas buvo sumažintas. Per praėjusius metus darbe turėjau papeikimą. Ar tai pagrindas atleisti is darbo? Kur kreiptis norint apskųsti tokį sprendimą? Dirbu Teisingumo ministerijai priklausančioje įmone. Ačiū.
Priklauso nuo darbuo drausmės pažeidimo pobūdžio, už kurį gavote papeikimą, kad pastarasis galėtų būti laikomas pagrindu atleisti iš darbo. 3. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo: 1) kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos; 2) kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (darbo kodekso 235 straipsnis). 4. Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal šio straipsnio 3 dalį, privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių (Kodekso XVI skyrius). DK 235 str. nustatyta: 1. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. 2. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma: 1) neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 2) valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei; 3) dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; 4) pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas; 5) moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų; 6) atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; 7) veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; 8) tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai; 9) neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą); 10) atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi; 11) kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Darbo kodeksas nustato tokias nuobaudų skyrimo taisykles: Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. 2. Įstaty mų nustatytais atvejais prieš skiriant drausminę nuobaudą reikia gauti išankstinį atitinkamo organo sutikimą. 3. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio arba administracijos įsakymu (nurodymu) ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą, - ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją), drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. Jei darbdavys Jus atleis dėl Jūsų manymu nepagrįstų priežasčių, tuomet reiktų kreiptis į teismą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.12.2005)  Laba diena, 1.5 metų dirbau įmonėje, kuri š.m. lapkričio mėn pabaigoje sustabdė veikla ir yra ruošiamasi inicijuoti bankrotą(jei galima taip įvardinti..). Aš, kaip ir kiti darbuotojai, nedirbu nuo veiklos sustabdymo dienos ir mums yra "rašomos" prastovos(jei neklystu už jas turėtų mokėti 75% atlyginimo). Norėčiau paklausti:1.Kokia tikimybė, kad aš gausiu paskutinį nesumokėtą atlyginimą ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir kaip ilgai gali tekti laukti? 2.Ar galiu tuo pat metu(kol šioje įmonėje man "rašomos" prastovos užsiregistruoti darbo biržoje ir ieškotis kito darbo?
Tikimybė priklauso nuo to, kiek įmonė turi pinigų. Kito darbo galite ieškoti be jokios abejonės. Jūsų nuraminimui galiu pasakyti, jog Jūsų, kaip darbuotojos, reikalavimai dėl su darbo santykiais susijusių išmokų turi būti tenkimai pirma eile. Be to, yra įkurtas Garantinis fondas, kuris išmoka pinigus bankrutuojančių įmonių darbuotojams. Daugiau informacijos http://www.socmin.lt/gf/ P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2005)  Prieš kiek laiko turi pranešti darbdavys kad terminuota sutartis bus nutraukta. nes neaišku ar bus etatų ar ne. Ir nėra jokio konkretumo. Ji gali būti nutraukta, o gal ne. Ar jis privalo duoti laisvo laiko kitam darbui susirast?
Manau, kad turėtų būti laikomasi protingų terminų dėl įspėjimo, t.y. kaip darbuotojas turi teisę nutraukti terminuotą sutartį prieš 14 d., taip ir dardabys turėtų pateikti pranešima, kad terminuota darbo sutartis nebus pratęsta. Tik esant tokiam pranešimui, Jums turėtų būti suteiktas laikas naujo darbo paieškai. Be to, Jūs galite kreiptis į darbdavį raštu, kad gautumėte atsakymą, ar bus pratęsta darbo sutartis. Jei nei viena iš šalių, suėjus darbo sutarties terminui nepageidauja jos nutraukti, tuomet sutartis tampa neterminuota, o ne nutrūksta. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2005)  Sveiki. Ar gali UAB direktorius išeiti iš darbo savo noru be akcininko sprendimo ir kokiu būdu? Prežąstis - pažadėto darbo atlyginimo nemokėjimas. Ačiū
Manyčiau, jog reiktų raštu akcininkams pateikti prašymą nutraukti darbo sutartį po 14 d. Nors tarp įmonės direktoriaus or įmonės susiklosto ne tik darbiniai, bet ir pavedimo teisiniai santykiai, manytina, jog nutraukti darbo sutartį galima pateikiant prašymą, nes ir pavedimo sutartį ar įgaliojimą įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2005)  Sveiki, Darbuotoja įmonėje atidirbo 1 metai. Tai moteris, kuri viena augina vaiką. Pagal DK jai priklauso 35 k.d atostogos. Atostogose nebuvo, dabar išeina iš darbo. Už kiek kalendorinių dienų turiu jai paskaičiuoti kompensaciją, už 28 arba 35 k.d. Ačiū
Manyčiau, kad už 35 d. Tačiau siūlyčiau papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2005)  Laba diena, Parašiau prašymą atleisti iš darbo. Žinau, kad turiu atidirbti 14 dienų, tačiau noriu sužinoti, jeigu gausiu nedarbingumo lapelį, ligos dienos bus įskaičiuotos į tas 14 dienų? Dėkoju.
Bus. Darbuotoją galima atleisti ir jam sergant tuo atveju, jei jis pats to prašo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.12.2005)  Laba diena, Noriu paklaust, kada mane turėtų atleisti iš darbo jei pirmą atostogų dieną parašyčiau prašymą dėl atleidimo. Dėkoju.
Praėjus 14 d. nuo to laiko, kada paduosite prašymą darbdaviui. Prašymą nutraukti darbo sutartį galima paduoti tiek sergant, tiek atostogaujant. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.12.2005)  Išeinu iš darbo savo noru.Pradirbau įmonėje du mėnesius.Ar privalau atidirbti dvi savaites.Ačiu.
Jei išeinate bandomajam laikotarpiui dar nepasibaigus, tuomet privalote dirbti tris dienas nuo prašymo padavimo, jei bandomasis laikotarpis iš viso buvo nustatytas. Jei ne, tuomet privalote išdirbti dvi savaites. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.11.2005)  Laba diena, Norėjau paklausti, ar gali darbuotojas parašyti prašymą dėl išėjimo iš darbo savaitgalį? P.S. Dirbu pusę etato, taigi mano darbo dienos ir yra tik šeštadienis ir sekmadienis.
Galite parašyti ir savaitgalį, jei įmonė dirba savaitgalį. Kitu atveju galite siųsti registruotu laišku. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(17.11.2005)  Laba diena. Įmonėje dirbu metus laiko, sutartis neterminuota. Netyčia sužinojau, kad į mano vietą ieškomas kitas darbuotojas. Ar gali atleisti be įspėjimo(nuobaudų neturiu), viena auginu 11 metų sūnų, esu 3 grupės invalidė, ką daryti jei atleis?
Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį Darbo Kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti: 1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu; 2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje; 3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus; 4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms; 5) amžius; 6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles. 4. Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. 5. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis šio ir 130 straipsnio nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį. Darbo kodekso 130 str. nustato, jog darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. 2. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta: 1) atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas; 2) atleidimo iš darbo data; 3) atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. 3. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. Jei atleis pažedžiant įstatymus, tuomet ne vėliau kaip per 1 mėn. reiktų kreiptis į teismą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.11.2005)  Iš darbo išėjau spalio 1d., bet atlyginimas už rugsėjį buvo pervestas tik spalio 14d., o už nepanaudotas atostogas neišmokėta iki šios dienos dar, t.y. lapkričio 11 d. Aš kiek žinau, tai turi atsiskaityti įmonė per tris darbo dienas. Kur kreiptis tokiu atveju?
Su ieškiniu į teismą. Turite teisę prisiteisti delspinigius bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.11.2005)  Laba diena, aš dirbu AB „Lietuvos Geležinkeliai“ viename iš padalinių, kuris po naujųjų metų bus privatizuotas. Ar galiu nesutikti su tuo ir išeit su kompensacija, ar darbdavys privalės įteikti lapelius su pasiūlymu likti darbe, ar išeiti su kompensacija, jeigu nesutinku? Ačiū.
Įmonės reorganizacija, įskaitant ir įmonės savininkų pasikeitimą vadovaujantis LR DK 138 str. negali būti laikomas pagrindu nutraukti darbo sutartį. T.y. vien šiuo pagrindu su Jumis darbo sutarties nutraukti negali. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.11.2005)  Ar tiesa, kad likus iki pensijos 5 metams, darbdavys neturi teisės atleisti iš darbo?
Vadovaujantis LR DK 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2005)  Sveiki. Norėčiau sužinoti, ar gali darbdavys atleisti mane iš darbo (liepė rašyti pareiškimą, kad išeinu savo noru) jei buvau priimta į darbą prekyboje, tačiau kaip ir visi 3 mėn. bandomajam laikotarpiui. Tuo laikotarpiu neturėjau jokių nuobaudų, darbas sekėsi gerai....Tačiau matyt nepatikau asmeniškai darbdaviams. Ačiū
Iš teisinės pusės žiūrinti, versti negali. Jei yra kokių nors priežasčių, darbdavys savo iniciatyva turėtų nutraukti darbo sutartį. Tikėtina, jog darbdavys taip elgiasi nuolat ir su kitais darbuotojais, atsižvelgiant į tai, kad nori Jus atleisti, jei neturi priekaištų Jūsų darbui, o jei dar bandomuoju laikotarpiu moka mažesnį atlyginimą, tai Jūsų vietoj priims kitą darbuotoją bandomajam laikotarpiui, o po to vėl atleis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.11.2005)  Sveiki, esu nėščia jau 3 mėn. Darbdavys informuotas apie mano esamą padėtį nuo pat mano pastojimo pradžios (kai sužinojau pati). Kadangi mano nėštumas gana sunkus - turėjau gultis į ligoninę ir mano buvau nedarbinga 5 savaites. Šiuo metu darbdavys yra labai nepatenkintas esama situacija (kad taip ilgai nebuvau darbe) ir ieško būdų kaip mane atleisti. Prašau parašykite, kokiu atveju galiu būti atleista darbdavio iniciatyva, kai yra tokia situacija. Beje, kokios yra mano teisės? Kur kreiptis, jei būsiu atleista? Iš anksto dėkoju!
Vadovaujantis LR DK 132 str. 1 d. darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. 136 str. 1 ir 2 dalys nustato, jog: 1. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; 2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą; 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu; 4) kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo; 5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį; 6) likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. 2. Darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo. Taigi, jei neatitinkate nei vienos iš 136 str. numatytų salygų, taip pat esate pateikusi pažymą apie nėštumą, tuomet darbdavys neturi teisės Jūsų atleisti. Jei vis dėl to taip atsitiktų, tektų kreiptis į teismą dėl neteisėto atleidimo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.11.2005)  Padavus pareiškimą apie išėjimą iš darbo, ar būtina šiuo metu išdirbti 14 dienų ar ne? Ar tai priklauso nuo darbdavio?
Jei prašyme nenurodėte pageidaujamo atleidimo termino kuris negali būti trumpesnis nei 14 d. ir ilgesnis nei vienas mėnuo, tuomet būtina išdirbti 14 dienų.
(29.10.2005)  noriu paklausti, jei grįšiu į seną darbą, kai vaikui sukaks 2m., ar turėsiu kokių nors garantijų kaip daugiavaikė (vaikams bus 2, 8, 9m.), dėl ko manęs greitu metu negalės atleisti dėl smulkmenų? Jei darbdavys nenorės grąžinti man buvusių ir siūlys žemesnes ar tas pareigas, kurių nenorėsiu, arba nepasiūlys kitų (nors įmonė didelė), kaip spręsti tą reikalą kuo taikiau?
Bet kokiu atveju Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Taigi, nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus, kol jiems sukaks 14 metų, garantuojamos papildomos sąlygos dėl darbo sutarties nutraukimo. Sprendžiant pareigų klausimą, tai darbdavys neturi teisės Jus atleisti prieš tai, nepasiūlęs kitų pareigų, o dėl taikaus pareigų išsprendimo klausimo, sunku spręsti nežinant visos situacijos - darbo atmosferos, darbuotojų ir darbdavio tarpusavio klausimų ir pan. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.10.2005)  Noriu išeiti iš darbo, ar galiu motyvuoti tuo, kad pablogėjusi rega? Dirbu visą dieną su kompiuteriu. Kokių pažymų reikia? Ar teks atidirbti 14 dienų?
Grečiausiai teks išdirbti. Nes motyvas, kad pablogėjo regėjimas greičiausiai nebūtų palaikytas pakankamu. Nebent būtų gydytojų nurodymas, jog iš viso nebegalima dirbti kompiuteriu ar labai ribotai. Tai nėra kategoriška nuomonė, kiekvienu atveju gali būti sprendžiama skirtingai. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.10.2005)  Laba diena, darbdavys prašo manęs atsiųsti prašymą laisva forma. Kas ir kaip ten turėtų būti rašoma? Bandžiau internete ieškoti pavyzdžių, tačiau nesėkmingai. Ačiū už atsakymą.
Apie kokį prašymą eina kalba? Nutraukti darbo sutartį darbuotojo prašymu? Jei taip, tuomet reikia parašyti: prašau nuo atitinkamos datos nutraukti darbo sutartį (ne anksčiau kaip per 14 dienų nuo prašymo padavimo) ir išmokėti Jums priklausantį atlyginimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2005)  Nutraukiant darbo sutartį, po kurio laiko galima palikti darbą?
Jei darbo sutartis nutraukiama darbtuojo prašymu be jokių papildomų salygų, t.y. ne dėl ligos ir pan. tuomet po 14 kalendorinių dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.10.2005)  Laba diena, Dirbau UAB beveik metus, bet rugsėjo mėn paskutinę dieną jie man pasakė, kad atleidžia ir pirmadienį jau galiu neateiti į darbą. Kai bandžiau pasakyti, kad jie turėjo man apie tai pranešti prieš 2 mėnesius, pasakė: "na ir kas?". O atleidimo priežastimi nurodė tai, kad aš vaikštau į paskaitas(mokausi dieniniame skyriuje, magistras. Prieš tai dėl to problemos nekėlė) ir jiems tai nepatogu, be to kai prieš tai buvusį mėnesį savaitę vėlavo sumokėti algą ir aš jiems apie tai priminiau, liko labai nepatenkinti. Į klausimą "ar aš blogai dirbau?" atsakė "to dar betruko". Taigi, ka galiu padaryti, kad pati nenukentėčiau, o jie atsakytų už savo poelgį? P.s. atlyginimo dali mokėjo "vokeliuose"
Jūs turėtumete per vieną mėnesį kreiptis su ieškiniu į teismą dėl neteisėto atleidimo. Atkreipiu dėmėsį, jog ieškinį galima reikšti tik per vieną mėnesį. Taigi, galite arba savarankiškai, arba su advokato pagalba surašyti ieškinį ir pateikti jį teismui. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(20.10.2005)  Ar darbdavys turi teisę neatleisti darbuotojo, kai jam atėjo jau atleidimo data, jei darbuotojas yra įspėtas dėl atleidimo pagal 129 str.? Tačiau darbuotojas jau yra susiradęs per tuos 4 mėn kitą darbą ir nori išeiti, o darbdavys paskutinę atleidimo dieną pareiškia, jog nebeatleidžia. Tai pažeidzia darbuotojo teises. Taip ar ne?
Jūs turite pilną teisę nebeiti į darbą, nuo tos datos, kuri nurodyta įspėjime apie atleidimą, jei tokį įspėjimą turite. Tačiau siūlyčiau papildomai pasikonsultuoti su darbo inspekcijos specialistais www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(20.10.2005)  Esu slaugytoja, dirbanti ligoninėje. Mano dabartinės pareigos - ligoninės provizorė. Ligoninėje kuriasi vaistinė ir mano paslaugos jiems nebereikalingos.Turiu universitetinį išsilavinimą. Ar teisingai pasielgė darbdavys, įtekdamas tokio pobūdžio raštą? "Jums bus pasiūlyta slaugytojos darbo vieta, nesutikus būsite atleista pagal etatų mažinimą." Taigi mane žemina pareigose arba būsiu atleista. Nors jie mano etata perkels į vaistine. AČIŪ
Formaliai žiūrint - teisingai. Darbdavys negali atleisti darbuotojo iš darbo savo valia, jei nėra darbuotojo kaltės, prieš tai nepasiūlęs kito darbo. Įstatymas nenumato, ar tas darbas turi būti lygiavertis tūrėtam. Jis įvykdė formalią pareigą, pasiūlė Jums kitą darbą. O moraliniu požiūriu ar tai teisinga, spręsti Jums. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.10.2005)  Sveiki, Mano darbo sutartis terminuota. Įrašas toks:"terminuota darbo sutartis V. P. atostogų vaikui prižiūrėti iki jam sueis 1 m. laikotarpiui". Praėjo tie metai, darbuotoja atostogas prasitesė dar 1 m., o mano darbo sutartyje įrašas nepasikeitė. Dabar darbuotoja nori sugrįžti (po 2 m.). Ar gali mane atleisti terminuotos sutarties pasibaigimo pagrindu? Ačiū
Vienareikšmiškai - negali. Remiantis LR DK 111 str., kuriame teigiama, jog "Jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (Kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui." Jūsų darbo sutarties nutraukimui turi būti taikomos normos, nustatančios neterminuotos sutarties nutraukimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.09.2005)  2005 09 26 13 ,00 val.darbdavys UAB "Perspektyvūs sprendimai" Klaipėdoje pareikalavo, kad parašyčiau prašymą apie atleidimą, nes p. Adašiunaitei (direktorei) nepatinka mano veidas, mano kalbos tonas ir t.t. apie darbą nebuvo net kalbos. Aš parašiau tuoj pat prašymą, nes buvo grasinimai, kad jei aš tuoj pat nepaliksiu šios įmonės man bus blogai. Aš išsigandusi tuoj pat parašiau prašymą apie atleidimą. Man iš karto buvo įduoti pinigai ir atleidimo dieną paskaičiuotos 4 darbo valandos. Nuėjau į Klaipėdos darbo inspekciją, ten pasakė, kad mano atleidimas teisėtas, darbdavys pasielgė teisingai ir jeigu aš normali buhalterė tai darbo ir taip galiu gauti, ir jeigu darbdavė mane išmetė iš darbo tai ji tikriausiai gavo informacijos iš kitų šaltinių apie mane kaip blogą darbuotoją.Prieš tai stovėjau darbo biržoje, gaudavau pašalpą, o dabar palikau ant gatvės be nieko. Kur valstybėje žmogaus konstitucinės teisės. Reiškia žmogų galima išmesti kaip šunį , kada noriu tada ir išmetu iš darbo. Labai norėčiau gauti nors kokį atsakymą iš Jūsų. Nes taip paprastai tokio dalyko palikti nenoriu. Nes manau kreiptis į teismą arba į televiziją. Esu visiška našlaitė, turiu vyrą, kuris gauna nedidelį atlyginimą ir turiu 12 metų sūnų, kurį reikia išlaikyti. Padėkite bent kur galėčiau kreiptis ir gauti nors kokį Lietuvos kaip Teisinės valstybės atsakymą.
Labai norėtųsi Jums pagelbėti bent patarimu. Situacija yra tokia: jei atleidimas yra įformintas tinkamai - yra Jūsų prašymas atleisti po 14 d. nuo prašymo pateikimo arba yra šalių susitarimas, yra nėra jokių įrodymų, kad Jums prievarta liepė rašyti pareiškimą, tuomet gana keblu bus ką nors teisme įrodyti. Tiesiog nenoriu Jūsų nuvilti, bet jei neturėsite jokių įrodymų, kad Jus atleido prieš Jūsų valią, tai sau tik pakenksite, jei viską iškelsite viešumon. Aš suprantu Jūsų nerimą ir pyktį, tačiau pasidariusi sau antireklamą, galite sulaukti situacijos, kad niekas nebenorės priimti į darbą. Jokiu būdu Jūsų neatkalbinėju. Darbdavys pasielgė neteisėtai ir turėtų būti nubaustas. Tačiau formaliai tai labai sunku padaryti. Tiesiog siūlau viską keletą kartų gerai apsvarstyti, kad galėtumėte priimti tinkamą sprendimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.09.2005)  Ar gali naujas darbdavys, nepranešęs iš anksto, atleisti darbuotoją iš darbo, be jokios priežasties ar paaiškinimo? Ar priklauso už tai kokios nors kompensacijos?
Negali atleisti be jokio įspėjimo. Privalo raštu įspėti per atitinkamą terminą - nuo trijų dienų bandomuoju laikotarpiu iki 2 ar 4 mėnesių jam pasibaigus ir esant tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms LR Darbo kodekse. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Darbo parduotuvėjė metu buvo pavogtos dvi prekės, draudimo bendrovė kompensavo nuostolį. Ar gali darbdavys reikalauti iš darbuotojo, pageidaujančio savo noru baigti darbo santykius su darbdaviu, atlyginti tą patį nuostolį (kurį jau atlygino draudimo bendrovė) + atitirbti ne 2 savaites o visą mėnesį (nors kolektyvinė sutartis, numatanti šią sąlygą, dar nepasirašyta)?
Į visus Jūsų klausimus atsakymas būtų - ne. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Laba diena, Mane domintų klausimas, per kiek dienų po prašymo atleisti įteikimo, turi atleisti darbdavys, jei toje įmonėje dirbu vieną mėnesį? Dėkoju.
Jei nustatytas bandomasis terminas, ir jis nustatytas darbuotojo iniciatyva arba nėra nurodyta, kieno iniciatyva, tuomet prašymas atleisti iš darbo gali būti pateiktas ne vėliau, kaip prieš 3 d. Kitu atveju, prašymą reiktų pateikti ne vėliau kaip prieš 14 dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Sveiki.Įmonėje, kurioje dirbu, numatomas darbuotojų atleidimas. Didesnė dalis moterų augina vaikus iki 3 metų. Aš įmonėje išdirbau 10 metų. Kurioms darbuotojoms atleidimas gresia pirmoje eilėje. Ačiū. Romutė.
1. Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: 1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius; 4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; 5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; 6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (Kodekso 19 straipsnis). 2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Laba diena, Ar darbuotojas, dar nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, pateikęs prašymą dėl atleidimo iš darbo, turi atidirbti 14 darbo dienų. Ačiū
Viskas priklauso nuo to, kas numatyta darbo sutartyje - t.y. kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis - darbuotojo ar darbdavio. Jei nurodyta tik bandomojo laikotarpio trukmė, tačiau nenurodyta, kieno iniciatyva jis nustatomas, tuomet, manyčiau, jog bandomojo laikotarpio metu tiek darbuotojas, tiek darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie nutraukimą įspėdamas nė vėliau kaip prieš 3 d. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar gali darbdavys atleisti iš darbo (dėl asmen.santykių) nepraėjus 3 mėn. bandomajam laikotarpiui moterį su vaiku? Gal yra nemokamų advokatų konsultacijos šiuo atveju? Kur kreiptis ir ką daryti tokiu atveju?
Siūlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją. Informacija galite rasti www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Laba diena. 2005 08 11 parašiau prašymą atleisti iš darbo, sakykite prašau, ar šventinė rugpjūčio 15 diena įeina į tas dvi savaites? Ar jos nepriskaičiuoja? Kada galėčiau nebedirbti - rugpjūčio 25 ar 26? dėkoju
Šventinė diena įeina į tas dvi savaites. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2005)  Laba diena! Padaviau darbdaviui prašymą atleisti iš darbo nepasibaigus 3 mėn. bandomajam laikotarpiui. Rugpjūčio 8 dieną aš susirgau ir gavau 4 dienom "biuletenį". Mano prašymo neužvizavo ir aš isšiunciau rugpjūčio 10 dieną registruotą laiską darbdaviui (prašymą atleisti iš darbo su rugpjučio 8 diena). Nuo kada man pradės galioti prašymas? Ar nuo tada, kai gaus laišką, ar nuo rugpjūčio 8 dienos, kai buvo įteiktas pirmas prašymas? Kiek laiko man reiks dar atidirbti?3 dienas ar 14?Ačiū
Prašymas turėjo pradėti galioti nuo tos dienos, kada darbdavys jį faktiškai gavo. O dėl to, kiek laiko reikės išdirbti, tai priklauso nuo to, kas aptarta Jūsų darbo sutartyje, t.y. kieno iniciatyva nustatomas bandomasis terminas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.08.2005)  Laba diena. Norėčiau paklausti, kada turėtų būti paskutinė darbo diena, jei prašymas apie atleidimą parašytas nuo rugpjūčio 1 dienos. Ar išdirbant 2 savaitės skaičiuojamos darbo dienos ar kalendorinės? Dirbu šešias dienas per savaitę - sekmadienis poilsio diena. Taip pat norėčiau žinoti kaip yra su šventine rugpjūčio 15 diena. Iš anksto dėkoju
Sveiki, skaičiuojamos yra kalendorinės dienos. Taigi, jei prašymą pateikėte š.m. rugpjūčio 1 d., tai paskutinė diena, kada turėtumėte išeiti į darbą būtų 15. Kadangi ši diena yra laikoma oficialia šventine diena, tai remiantis LR CK 1.121 str. 2 d., kurioje įtvirtinta, jog "jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma pojos einanti darbo diena." rugpjūčio 16 diena laikytina paskutine diena, kada Jūs turite eiti į darbą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.08.2005)  Mano darbo sutarty parašyta: "Apie atleidimą iš darbo pačiam prašant, darbuotojas įsipareigoja pranešti prieš vieną mėnesį". Ar tai neprieštarauja Darbo kodeksui. Ar galiu pranešti apie tai, kad noriu išeiti prieš dvi savaites? Ačiū.
Darbo kodeksas numato, jog ilgesnis įspėjimo terminas gali būti tuomet, jei tai nustatyta kolektyvinėje darbo sutartyje. Jei tokia sutartis Jūsų įmonėje yra ir Jūs buvote pasirašytinai supažindinta, tuomet apie atleidimą privalote įspėti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Jei kolektyvinės sutarties nėra, nuostata Jūsų darbo sutartyje nėra vienareikšmiškai negaliojanti, nes Jūs sutartį pasirašėte ir sutartis šalims turi įstatymo galią. O sutarties nuostatos, kurios prieštarauja įstatymams, turėtų būti teismo pripažintos negaliojančiomis. Mano nuomone, ši nuostata yra galiojanti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.08.2005)  Sveiki, Būsiu dėkingas jei pasakytumėte per kiek laiko po pareiškimo, dėl išėjimo iš darbo, pateikimo darbdavys privalo jį patenkinti. Dirbu Krašto apsaugoje, esu karininkas. lauksiu Jūsų atsakymo, pagarbiai, Marek
Sunku vienareikšmiškai atsakyti, nes Krašto apsauga yra specifinė sritis, kurią reglamentuoja eilė teisės aktų be LR Darbo kodekso. Bendra norma, nuo prašymo atleisti iš darbo reikia išdirbti 14 dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.08.2005)  Ar darbdavys turi teisę neatleisti iš darbo praėjus 2 savaitėm nuo prašymo padavimo dienos motyvuodamas tuo, kad aš nepilnai išmokiau naują darbuotoją savo specialybės ir ar gali reikalauti mokyti naują darbuotoją, jei man už tai nėra apmokama? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Darbdavys neturi tokios teisės. Jūs pats turite teisę suėjus dviem savaitėm nuo prašymo padavimo dieno neiti į darbą. Jums iš darbdavio nieko nereikia. "Darbo knygelėje" jokie įrašai jau nebedaromi. Dėl naujo darbuotojo vienareikšmiškai atsakyti sunku - manau, kad darbdavys turi teisę ne reikalauti, o prašyti apmokyti naujai priimtą darbuotoją. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.07.2005)  Ar galima atostogų metu parašyti prašymą atleisti iš darbo?
Galima. Tam nėra jokių apribojimų. Darbdavys negalėtų Jūsų įspėti apie atleidimą ir atleisti iš darbo Jūsų atostogų metu, o Jūs darbo sutartį atostogų metu nutraukti galite. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.07.2005)  Sveiki, Pas mane yra tokia situacija: buvau parašiusi prašymą dėl išėjimo iš darbo nuo liepos 15 d., tačiau susirgau ir šiuo metu esu pasiėmusi biuletenį, taigi mano išėjimas užsitęsia. Po kurio laiko aš galiu išeiti iš darbo, kai jau biuletenis bus uždarytas? dėkinga būsiu už atsakymą...
Jūsų darbo sutartis pasibaigs liepos 15 d. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(30.06.2005)  Laba diena, Artimiausiu metu planuoju išeiti iš darbo, tačiau. Darbo sutartyje numatyta, - jei aš siunčiama į kursus, per metus nuo jų pabaigos turiu dirbti toje įmonėje, antraip turėsiu sumokėti kursų kainą. Problema ta, kad mūsų įmonė priklauso koncernui, kuris kartą į ketvirtį rengia vienos dienos susitikimus-apmokymus (apie 2 val skiriama įmonių veiklos aptarimui, kitas 4-5 val. mums skaitoma paskaita-seminaras kokia nors tema). Dalyvavimas šiuose seminaruose būtinas (tiek koncerno, tiek įmonės vadovo paliepimu). Po seminarų išduodami sertifikatai (nors jų dar nė vieno iš 4 negavau). Manęs niekas neinformuoja apie kursų kainą. Ar išeidama iš darbo turėčiau sumokėti tokių seminarų kainą?
Manau, kad taip. Nuostatą apie turėtų išlaidų kvalifikacijos kėlimui, tobulinimuisi ir pan. atlyginimą, įtraukti į darbo sutartį darbdaviui leidžia įstatymas. Šioje situacijoje Jūsų nenaudai yra tai, jog darbo sutartyje nėra aptarta, kas yra laikoma kvalifikacijos kėlimu, tobulinimusi ir už ką darbuotojas turėtų susimokėti, išeidamas iš darbo. Tačiau, kilus ginčui, darbdaviui tektų įrodinėti patirtas išlaidas ir pan. Galima iš šią situaciją žvelgti ir iš kitos pusės - Jūs įgijote žinių, kurias galėsite galbūt panaudoti, jei dirbsite panašų ar tokį patį darbą ateityje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(29.06.2005)  Nors darbas yra nuolatinis, tačiau su manimi sudaryta terminuota darbo sutartis. Likus 3 dienoms iki termino pabaigos, gavau darbo pasiūlymą kitoje įmonėje, kurio negaliu atsisakyti ir sutikau. Pranešiau apie tai darbdaviui ir pasakiau, kad nepratęsiu savo darbo sutarties. Man buvo atsakyta, kad aš jį turėjau įspėti prieš 14 dienų ir dabar jis neleis man išeiti. Aš manau, kad pasibaigus sutarties terminui, aš turiu teisę neateiti į darbą. Ar aš klystu. Dėkoju už atsakymą.
Pasibaigus darbo sutarties terminui, Jūs turite teisę nepratęsti jos ir neiti į darbą, tačiau paskutinę darbo dieną Jūs turėtumėte raštu įspėti darbdavį apie tai, jog neketinate pratęsti darbo sutarties. Įspėjimas apie darbo terminuotos darbo sutarties nutraukimą būtų būtinas pateikti prieš 14 pagal LR DK 127 str. 1 d., jei ketintumėte nutraukti sutartį prieš terminą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(28.06.2005)  Sveiki. Jei pasirašau neterminuotą darbo sutartį, vadinasi aš arba darbdavys gali ją nutraukti kada tik panorėjęs? Klausiu, nes draugė studentė įsidarbino pagal neterminuotą sutartį ir sakė darbdaviui, kad dirbs ilgai, iki rugsėjo ir gal ilgiau, o iš tikrųjų žada padirbt iki rugpjūčio ir išeiti. Ar ji lengvai galės nutraukt sutartį? Ar priklausys darbdaviui jai sumokėt, kiek priklauso, kai ji pasakys, kad išeina? Ačiū
Darbuotojui lengviau nutraukti darbo sutartį nei darbdaviu. Darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą raštu turi pranešti darbdaviu ne vėliau kaip prieš 14 dienų, tuo atveju, jei įmonėje nėra kolektyvinės darbo sutarties ir joje nenumatyti kitokie terminai (jei pasibaigęs bandomasis terminas). Darbdavys, neesant darbuotojo kaltei, privalo įspėti apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 ar 4 mėnesius (jei pasibaigęs bandomasis terminas.). Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo prašymu, jam priklauso jo uždirbti pinigai bei kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas nėra panaudojęs visų jam priklausančių kasmetinių atostogų. Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo prašymu bendrais pagrindais nėra pareigos nurodyti, dėl ko nutraukiama darbo sutartis. Tačiau, darbdavys visgi gali paklausti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(23.06.2005)  Laba diena. Norėjau paklausti: 1. Kuo skiriasi išeitinė kompensacija nuo kompensacijos už nepanaudotas atostogas? 2. Bankrutuoja imonės filialas, man siūlomas darbas kitame mieste, jei aš nesutinku, ar priklauso man išeitinė kompensacija ir kompensacija už nepanaudotas atostogas? 3.ar gali darbdavys priversti parašyti prašymą atleisti iš darbo pačiam prašant?
Išeitinė išmoka mokama darbuotojui už atitinkamai išdirbtą laiką darbovietėje. Ji priklauso, jei darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį ne dėl darbuotojo kaltės ir apie tai darbuotoją įspėja. Esti ir kitų pagrindų gauti išeitinę išmoką. Kompensacija už nepanaudotas atostogas yra pinigų suma, išmokama darbuotojui, jei jis iki darbo sutarties nutraukimo dieno yra neišnaudojęs visų jam priklausančių atostogų dienų. Išeitinė kompensacija lyg ir priklausytš tuo atveju, jei Jūs nutrauktumėte darbo sutartį su dabartiniu darbdaviu jo iniciatyva ir sudarytumėte naują darbo sutartį. Teisiškai nėra mechanizmų, kuriais "darbdavys" priverstų išeiti iš darbo pačiam prašant. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(21.06.2005)  Sveiki, norėčiau paklausti vieną klausimą - ar darbdavys gali atleisti besilaukiančią darbuotoją, jei nepasibaigęs bandomasis laikotarpis, darbdaviui pristatyta pažyma apie nėštumą? Ačiū. Su pagarba, Ligita
Remiantis Darbo kodekso 132. str., darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Darbo kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui, o 136 str. straipsnyje sakoma, kad "darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; 2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą; 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu; 4) kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo; 5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį; 6) likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. 2. Darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(21.06.2005)  Sveiki! Ieškau teisingumo - situacija tokia: Dibau UAB 3,5m. Gegužės 30d. prasidėjo sesija (mokausi VGTU 1 kurse neakivaizdžiai). Gegužės 26d. (paskutinis darbo penktadienis) kreipiausi į direktorių su prašymu, kad išleistų neapmokamų atostogų sesijai (1 mėn.), atsakymas - "Jokių problemų!" Prašau lapo raštu užfiksuoti tai, bet direktorius atsako: "Gal tu užeik, kai galėsi kitą sav. ir sutvarkysim, nes labai užsiėmęs šiandien". Sutinku. Ateinu birželio 2 d. pasirašyt neapmokamų atostogų, o man direktorius aiškina, kad generalinis nusprendė likviduoti mūsų firmą, dauguma darbuotoją pereina į generalinio UAB dirbti, o tavo paslaugų mums nebereikia. Tu, maždaug, esi jau atleistas nuo vakar. Tai rašyk savo noru ar šalim susitarus prašymą atleisti iš darbo. Beja, sumokėsiu tau tik tai, ką uždirbai, nepanaudotų atostogų (1 mėn.) ir jokių išeitinių pašalpų negausi, net jei norėsi arba net kreipseis į teismą, nes likviduojama UAB visiškai neturi nei turto (pasak jo - visas bendrovės turtas buvo pasiskolintas iš generalinio UAB), nei pinigų, o tik 100 tūkstantines skolas. Aš nesutikau pasirašyti jokio prašymo atleisti. Kreipiausi į Darbo inspekciją (DĮ), kur patarė parašyti laisvos formos pareiškima, kad DĮ ištirtų atleidimų iš darbo. Iki šiol laukiu atsakymo. Bet gali būti ir taip, kad faktiškai aš dar neatleistas... Taigi, kaip geriausia man elgtis dabar, važiuot, rašyt savo noru ar laukti, o gal ka kitą? PLEASE HELP!!!
Jei nėra Jūsų prašymo atleisti iš darbo ir rašytinio susitarimo nutraukti darbo sutartį, vadinasi Jūs dar dirbate. O jei darbdavys nutraukė darbo sutartį ir pasakė, kad Jūs "atleistas nuo vakar", tai jis pažeidžia įstatymus, nei įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas yra ne mažesnis nei du mėnesiai. Jei rašysite prašymą atleisti iš darbo, tuomet negausite jokių išeitinių kompensacijų. Tačiau, jei firma iš tiesų bankrutuojanti, galite sulaukti to, kad su Jumis iš viso nebus iš ko atsiskaityti, netgi sumokėti Jums priklausantį atlyginimą. Taigi, sprendimą turite priimti pats, įvertinęs visus už ir prieš. O tai, ar apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys jau pranešė teritoriniam "Sodros" skyriu galite pabandyti sužinoti Jūsų miesto "Sodros" skyriuje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.06.2005)  Laba diena. Sakykit, jegu dabar dirbu, bet dar nepraėjęs bandomasis laikotarpis, tai kiek laiko dar reikės atidirbti išeinant iš darbo?Ačiū
Jei darbo sutartyje, kurią pasirašėte pradėdami dirbti, yra įrašyta, jog bandomasis laikotarpis yra nustatomas darbdavio iniciatyva, tuomet apie darbo sutarties nutraukimą Jūs privalote raštu įspėti ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Jei toje pat sutartyje nustatyta, jog bandomasis terminas nustatytas darbuotojo iniciatyva, tuomet apie darbo sutarties nutraukimą bandomuoju laikotarpiu galima pranešti ne vėliau kaip prieš tris dienas. Jei darbo sutartyje tėra įrašyta, kad bandomasis laikotarpis - 3 mėn. ir neįrašyta, kieno iniciatyva jis nustatomas, tuomet, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo bei darbo teisės subjektų lygybės principus, manyčiau, jog tiek darbuotojas, tiek darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį bandomuoju laikotarpiu, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš tris dienas. Tačiau, šiuo klausimu galite sutikti ir kitokių nuomonių, P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.06.2005)  Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar darbdavys turi teisę liepti atidirbti 2sav., nuo pareiškimo padavimo, norint išeiti iš darbo.
Darbdavys turi tokią teisę. Darbuotojas, neesant svarbioms priežastims, apie darbo sutarties nutraukimą privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų, išskyrus jei įmonėje yra kolektyvinė darbo sutartis ir joje nustatytas kitoks įspėjimo terminas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.06.2005)  Ar galiu iš karto po vaiko auginimo atostogų išeiti iš darbo ir pereiti į kitą, ar būtina nors vieną dieną grįžti į tą patį darbą?
Manau, kad galite, nes įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą galima ir būnant atostogose. Tačiau įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą privaloma ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų, jei kolektyvinėje sutartyje nėra nustatytas kitoks įspėjimo terminas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(31.05.2005)  Dar noriu patikslinti klausimą dėl atleidimo jei įmonė reorganizuojama, likviduojama, ar prijungiama. Kaip minėjau akcijos yra savivaldybės. O savivaldybė moka veikti atbulinėm datom. Kas ir kaip ir prieš kiek įteikiama pranešimai apie atleidimą. Ačiū
Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Darbuotojai, nurodyti šio darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. Kai darbuotojus numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, taip pat dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų, darbdavys, prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais (darbo kodekso 19 straipsnis), kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos. Konsultacijų išvados įforminamos protokolu. Jį pasirašo darbdavys bei darbuotojų kolektyvui atstovaujančio organo atstovai. Darbo kodekso 129 str. 4 d. yra nustatyta, jog Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, invalidais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Kaip minėta anksčiau, tokius darbuotojus apie numatoma darbo sutarties nutraukimą reikia įspėti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(31.05.2005)  Mūsų įmonė ant bankroto slenksčio. Akcijos savivaldybės. Mūsų įmonę gali reorganizuoti, prijungti prie kitos įmonės, arba uždaryti. Per kokį laikotarpį tai bus padaryta? Kaip tokiais atvejais bus pasielgta su darbuotojais? Kurie turi vaikus iki 16 m ir 5 metai iki pensijos, o kiti neturi vaiku, pensija toli.
Sunku vienareikšmiškai atsakyti, per kiek laiko gali būti likviduojama, reorganizuojama įmonė. Tai tikrai užtruks ne vieną mėnesį. Jei įmonė bus likviduojama ir nebus, kas pratęsia jos veiklos, tuomet darbuotojai greičiausiai bus atleisti iš darbo. Įmonės reorganizavimas, remiantis darbo kodekso nuostatomis, negali būti teisėta priežastis atleisti iš darbo. Taigi, viskas priklauso nuo to, ar įmonė bus likviduojama ar reorganizuojama. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(30.05.2005)  Radau darbą ir parašiau prašymą mane atleisti, t.y. įspėjau darbdavį prieš 14 dienų. Bet dardavys nori, kad dirbčiau tol, kol jis neras naujo darbuotojo, nesvarbu, kiek tai užtruks, nors prieš mėnesį buvo informuotas ir sutiko mane atleisti. Išsiunčiau prašymą registruotu laišku. Ką dar galiu padaryti, kad išeičiau laiku ir kaip galima ,,ramiau".
Suėjus 14 dienų terminui nuo įspėjimo pateikimo Jūs tiesiog turite teisę nebeiti į darbą. Įstatymas Jums suteikia teisę išeiti iš darbo įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(26.05.2005)  Sveiki. Norėčiau patikslinti klausimą. Ar galima pratęsti terminuotą darbo sutartį. Jei taip, tai kaip tai juridiškai daroma. Ar reikia atleisti ir paskui priimti naujai terminuotai sutarčiai, ar galima ją pratęsinėti tarkim kas trys mėnesiai iki 5 metų neatleidžiant iš darbo. Ar pratęsus terminuotą sutartį prieš tai neatleidus iš darbo ji tampa neterminuota?
Nelabai suprantau koks tikslas kas tris mėnesius tą patį darbuotoja priiminėti ir atleidinėti. Be to, remiantis LR DK 109 str. 2 d. neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Į Jūsų paskutinį klausimą, manau, išsamiai atsako LR DK 111 str. : 1. Jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (Darbo kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. 2. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuotojas po atostogų negrįžta į darbą ir kt.). 3. Jeigu darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus Darbo kodekso 109 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Ginčus šiuo klausimu sprendžia darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu darbo sutartis pripažįstama neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(26.05.2005)  Laba diena, jeigu atleidimo iš darbo prašyme nurodyta konkreti data, nuo kurios prašoma atleisti darbuotoją, o prašymas pateiktas ankščiau nurodytos datos, ar darbdavys turi teisę laikyti darbuotoją dar 14 dienų nuo prašymo pateikimo datos ar nuo nurodytos prašyme pageidaujamos atleidimo iš darbo datos? Ačiū.
Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.
(26.05.2005)  Prieš 3 mėn., darbdavys man atsiuntė tokį raštą, kuriame rašo, kad norėtų su manimi nutraukti darbo sutartį. Pagal 129 str. darbuotojų skaičiaus mažinimu, davė 4 mėn. darbui susirasti ir pažadėjo išmokėti kompensaciją už du darbo mėn. bei nepanaudotas atostogas. Jokių nusiskundimų mano darbu nebuvo. Bet jeigu aš per tuos mėn. darbo nesusirasiu, tikrai nenorėčiau išeiti, esu dviejų vaikų mama, kuriems dar tik 4 ir 6m. (tiesa auginu juos su vyru). Klausimas - ar galės mane darbdavys atleisti, jeigu aš to nepanorėsiu? Be to žinau, kad darbuotojų iš tiesų trūksta. Ačiū.
Remiantis LR DK 129 str. jei nėra Jūsų kaltės, darbdavys privalo raštu pasiūlyti Jums kitą darbą, nuo kurio Jūs irgi raštu turite atsisakyti. Tik tokiu atveju darbdavys tinkamai Jus atleis iš darbo. Be to, remiantis to paties DK str. 4 d.darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, invalidais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Taigi, jei darbdavys Jus atleis iš darbo bet kokiu atveju, bus įstatyminė galimybė kreiptis į teismą dėl neteisėto atleidimo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(20.04.2005)  Laba diena, Trumpai dirbau individualioje įmonėje. Dabar noriu išeiti dėl asmeninių priežasčių. Iteikiant asmeniškai darbdaviui prašymą dėl atleidimo, ar turėčiau reikalauti, kad jis pasirašytų ant prašymo kopijos, kad tą prašymą gavo? Ačiū už atsakymą.
Siekiant išvengti tolesnių ginčų ir nesusipratimų, vertėtų paprašyti, kad darbdavys pasirašytų ant prašymo kopijos, kada jį gavo. Nes jei darbdavys vengs su Jumis atsiskaityti, prašymas atleisti iš darbo bus pagrindas reikalauti sumokėti Jums priklausančias sumas.
(20.04.2005)  Sveiki. Įsidarbinau individualioje įmonėje. Sutartyje buvo nustatytas 3 mėn. bandomasis laikotarpis. Čia išdirbau tik pusantros savaitės, tada susirgo mano vaikas (jam dabar 2 metai). "Paėmiau biuletenį", po biuletenio pabaigos negaliu grįžti į darbą, nes pasikeitus aplinkybėms kol kas nėra kam daugiau žiūrėti vaiko. 1. Ar galiu sutartį nutraukti be ispėjimo, ar įspėjus prieš tris dienas? Ar man galioja Darbo kodekso 136 str. 1 dalis, 5 punktas nutraukiant darbo sutartį be įspėjimo? 2. Ar prašyme apie darbo sutarties nutraukimą turėčiau parašyti pageidaujamą atsiskaitymo laiką (datą)? Ačiū už atsakymą Ac
Jei darbo sutartyje numatytas išbandymo terminas ir nėra numatyta, kieno iniciatyva jis nustatomas, tuomet galima būtų laikyti, jog tiek Jūs, tiek darbdavys per bandomąjį laikotarpį gali nutraukti darbo sutartį, apie nutraukimą įspėjęs ne vėliau, kaip prieš 3 dienas, remiantis LR DK 107 str. Jei Jums daugiau nei 16 metų, tuomet LR DK 136 str. 1 d. 5 p. Jums netaikomas. Prašyme atleisti iš darbo ne tik galima, bet ir vertėtų įrašyti pageidaujamą atsiskaitymo su Jumis laiką. Jei tokio laiko nenurodysite, darbdavys privalo atsiskaityti su Jumis iki paskutinės Jūsų darbo dienos.
(14.04.2005)  Laba diena. Pradėjau dirbti, sutartyje yra du išbandymo mėnesiai nuo 03.07, kieno iniciatyva - nepaminėta. Darbas ir atlyginimas radikaliai skiriasi nuo to varianto, apie kurį kalbėjome prieš pradedant dirbti. Noriu išeiti iš šio darbo, taigi galiu tai padaryti per 3 dienas ar per dvi savaites po pareiškimo pateikimo. Ačiū
Manau, kad per 3 dienas, tačiau tai galėtų būti ginčo objektas. Bet kadangi darbuotojas yra "silpnesnėje" padėtyje, nei darbdavys, tai nekonkreti sąlyga dėl išbandymo termino turėtų būti aiškinama darbuotojo naudai.
(06.04.2005)  Sveiki. Dirbu IT firmoje jau 2 metus. Jau daugiau kaip 2 mėnesius pradėjau nebegauti atlyginimo (anksčiau vėluodavo tik pusę mėnesio ne daugiau, dėl vėluojančių pinigų pervedimų). Šiuo metu esu paėmęs 1 savaitės atostogas, kurios jau baigiasi. Problema man yra aktuali, nes reikia iš kažko gyventi, todėl vienintelis šiuo metu mano pasirinkimas būtų: ar rašyti kažkokį prašymą, jog sumokėtų neišmokėtą 2 mėnesių atlyginimą (nes žodinio susitarimo man nepavyko gauti, vis tie pažadai), ar rašyti prašymą dėl iš išėjimo darbo (kaip galimus variantus panaudočiau darbo kodekso 191 (nes labai prastos darbo sąlygos, o keliami dideli reikalavimai, kuriems įgyvendinti tenka imtis pašalinių priemonių) bei 128 (nes laiku nesumokamas atlyginimas))? Ačiū.
Jūs teisingai nurodėte straipsnius kaip pagrindą rašyti prašymą atleisti Jus iš darbo. Tačiau tik Jūs, įvertinęs visas aplinkybęs galite nuspręsti - išeiti iš darbo ar ne. Negaliu nei patarti pasilikti, nei patari išeiti. Teisiškai Jūs teisus, tačiau išėjęs iš darbo turėsite "iš kažko gyventi" ir turite įsivertinti, kaip greitai galėsite rasti naują darbą.
(06.04.2005)  Dirbu bandomojo laikotarpio antrajį mėnesį. Per šį laikotarpį supratau, kad sąlygos įmonėje man netinka. Parašiau registruotą prašymą dėl atleidimo iš darbo savo noru ir nurodžiau datą, t.y. per 3 darbo dienas. Ar teisingai žinau: 1. kad jei darbdavys nenorės manęs atleisti, aš galiu be jo sutikimo ketvirtą dieną po pareiškimo įteikimo dienos nebeateiti į darbą? 2. kaip tada su darbdavio parašu sodros pažymėjime ir su atsiskaitymu paskutiniąją darbo dieną? Dėkoju už atsakymus Diana
Teisingai žinote, jog nuo įspėjimo įteikimo praėjus trims dienoms imtinai, Jūs galite nebeiti į darbą ir Jums nereikia darbdavio sutikimo. Galimas tik raštu sudarytas susitarimas, kad nukeliate išėjimo iš darbo momentą vėlesniam terminui. Nuo naujųjų metų į sodros pažymėjimą (darbo knygelę) nebedaromi jokie įrašai, o darbdavys privalo su Jumis atsiskaityti paskutinę Jūsų darbo dieną, vėlgi, jei raštu nesusitarta kitaip.
(06.04.2005)  Gautas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukima pagal DK 129 str. 1 dalį. Įspėjime nurodyta atleidimo iš darbo diena - 2005-07-31 ir kad visiškai atsiskaityta bus 2005-05-31. Visi įstaigos darbuotojai bus atleisti 2005-05-31, tačiau aš esu paliekamas dirbti iki 2005-07-31. Už kuriuos mėnesius turi būti skaičiuojamas vid. darbo užmokestis išeitinėms išmokoms gauti? Per kiek laiko reikia pasirašyti tą įspėjimą? Ačiū už atsakymus.
Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, laikomasi šių nuostatų: Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis ir mėnesines premijas. Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė darbo įmonėje (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį. Kai reikia apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį ir nėra duomenų apie prieš vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį einančio mėnesio darbuotojo darbo užmokestį, darbo užmokesčiui apskaičiuoti (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, kai su darbuotoju privaloma visiškai atsiskaityti) imami 3 kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš šį mėnesį. Kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra - įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) turi būti nurodytos profesijos ar darbai, kur gali būti nustatomas toks skaičiuojamasis laikotarpis. Dėl pasirašymo ant įspėjimo laiko, tai nėra konkretaus nurodymo ir galima būtų manyti, kad kuo vėliau pasirašysi, tuo vėlesnė bus susižinimo data. Tačiau, jei darbdavys turi kitų įrodymų dėl to, kada įteiktas Jums įspėjimas, tai jo įteikimo data bus laikoma įspėjimo gavimo data.
(31.03.2005)  Auginu 1.5m. vaiką, į darbą grįžau kai vaikui suėjo 1metai. Pagal darbo kodekso 129str. su darbuotojais auginančiais vaikus iki 3metų negali būti nutraukta darbo sutartis jeigu nėra darbuotojo kaltės. Norėčiau sužinoti, ar tas straipsnis galioja tik darbuotojams, esantiems vaiko priežiūros atostogose? Ar šis straipsnis galioja, jeigu įmonės administracija mažina etatus?
Neteisingai nurodėte straipsnį. Jūsų minimas straipsnis turėtų būti Nr. 132. Manytina, kad jis galioja tik tuo atveju, jei darbuotojas yra vaiko priežiūros atostogose. O dėl etatų mažinimo ir atelidimo, tai LR DK 129 str. 4 d. pasakyta: Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, invalidais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Be to, 129 str. 1 d. ir 2 d. nustatyta, jog Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio Darbo kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. El. paštu Jums išsiunčiau Lietuvos aukščiausiojo teismo išaiškinimą apie atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva.
(10.03.2005)  Gavau įspėjimą, kad dėl įmonės likvidavimo bus nutraukta mano darbo sutartis pagal 129 str. "...darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės" ir bus išmokėta kompensacija. Įspėjimą gavau prieš 4 mėnesius (kadangi auginu vaiką iki 14 m.), jei per šiuos 4 mėnesius susirasiu naują darbą ir norėsiu išeiti iš darbo anksčiau ar man privalės išmokėti kompensaciją.
Jei ketinate anksčiau išeiti iš darbo, kol nesuėjo terminas, tuomet darbdaviui turėtumėte pateikti prašymą atleisti iš darbo anksčiau numatyto termino, nekeičiant atleidimo iš darbo pagrindo. Tuomet Jums priklausys išeitinė pašalpa.
(10.03.2005)  Birželio mėn. likviduojasi įmonė. Atleidimo pagrindas yra LR DK 129 str. Kadangi pradirbau 4 metus ir auginu vaiką iki 14 metų, gavau įspėjimą, kad man priklauso 3 mėn. išeitinė kompensacija ir nurodyta atleidimo data birželio 27d. Jei iki birželio mėnesio susirasiu kitą darbą ir norėsiu išeiti, ar galiu tikėtis, kad man bus išmokėta kompensacija? Ar turėsiu išeiti savo noru ir negasiu jokios kompensacijos? Ar privalėsiu atidirbti 2 savaites?
Jei iš darbo išeisite savo noru, negausite išeitinės išmokos. Paprastai po prašymo atleisti iš darbo reikia atidirbti 14 d. Šis terminas negali būti ilgesnis nei vienas mėnuo.
(04.03.2005)  Prieš kiek laiko darbdavys turi įspėti darbuotoją apie etatų mažinimą bei įmonės ar padalinio uždarymą?
Galioja bendri terminai - du arba keturi mėnesiai, išskyrus atvejus, kai įmonė likviduojama ir nebus kas perima jos teisių ir pareigų. Tuomet remiantis LR DK 136 str. 1 d. 6 p. galima nutraukti darbo sutartį be įspėjimo. Kitais atvejais, jei nėra darbuotojo kaltės, galioja bendros taisyklės dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo.
(04.03.2005)  Kokiu pagrindu darbdavys gali atleisti darbuotoją?
Nėra tikslaus baigtinio sąrašo sąlygų, kurioms esant, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo. Pagal įstatymą darbdavys be svarbios priežasties negali atleisti darbuotojo iš darbo, jei prieš tai darbuotojas raštiškai neatsisakė nuo kito siūlomo darbo. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių.
(18.02.2005)  Laba diena, Noriu sužinoti, kiek laiko įmonė gali nesumokėti darbuotojui atlyginimo, ir kada galima būtų nutraukti su ja darbo sutartį, iš karto užsiregistruoti darbo biržoje. Dėkoju, geros dienos, Regina
Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui tu būti išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.
(11.02.2005)  Laba diena, Įteikiau direktoriui prašymą dėl išėjimo iš darbo pačiai prašant. Sutarėme, kad išeisiu atidirbusi 2 savaites. Turiu nepanaudotų atostogų 34 k.d. Ar galiu šias atostogas prašyti kompensuoti ne pinigine išraiška galutinai atsiskaitant išeinant iš darbo, o parašant papildomai prašymą išleisti nepanaudotų kasmetinių atostogų auksčiau minėtam laikotarpiui, atidedant atleidimą iš darbo iki jos pasibaigs? Ar direktorius turi teisę ignoruoti tokį mano prašymą, jei tai nebuvo aptarta iteikus prašymą dėl atleidimo? Aciu Sol
Galimi abu Jūsų nurodyti variantai, t.y. jei paliksite prašymą tokį, koks yra, dardavys ir be atskiro prašymo privalės išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Jei visgi norite pasiimti atostogų, tuomet turite rašyti prašymą, kuriame turėtų būti nurodoma, kad prašote suteikti kasmetines nepanaudotas atostogas nuo tam tikros datos, atitinkamai nukeliant atleidimo iš darbo dieną. O dėl direktoriaus, tai priklausys nuo jo, kaip jis reaguos. Šiaip, ar pasiimti kompensacija ar išnaudoti atostogas priklauso nuo darbuotojo, ne nuo darbdavio.
(11.02.2005)  Sveiki. Savo dabartinėje darbovietėje dirbu 4 metus. Esu studentė, todėl, vadovybei leidus, dirbu 4 valandas per dieną, laisvu grafiku. Įstaiga priklauso savivaldybei, kuri šiuo metu ruošiasi įmonės reorganizavimui arba uždarymui. Kolkas jokių oficialių dokumentų darbuotojams neįteikta, tačiau atlyginimai vėluoja. Žinau, kad tai "dirbtinis" spaudimas, esą, po dviejų mėnesių patys paduosim prašymus. Taip pat žinau, kad, pvz., už šildymą ir kt. paslaugas yra atsiskaitinėjama. Kaip darbuotojai turėtų elgtis?
Sunku atsakyti vienareikšmiškai. Jei visgi žinoma, kad įstaigos nebeliks, tuome geriau palaukti, kol darbdavys praneš apie darbo sutarties nutraukimą. Tada priklausys išeitinė pašalpa. Jei pati paduotumėte prašymą atleisti, į išeitinę pašalpą nepretenduotumėte. Jei įmonė tik bus reorganizuojama, tai reorganizacija negali būti pragrindas nutraukti darbo santykius. Taigi, jei atlyginimai vėluoja nedaug, o yra pagrindo tikėtis, kad įstaiga visgi liks, tuomet verta pasvarstyti, ar apsimoka nutraukti darbo sutartį, ar ne.
(07.02.2005)  Sveiki, Įteikiau darbdaviui prašymą atleisti iš darbo pačiai prašant, tačiau prašyme nepaminėjau galutinio atsiskaitymo datos. Sutarėme, kad išeisiu po 2 savaičių. Klausimas: Ar prašyme būtina nurodyti darbdavio galutinio (piniginio) atsiskaitymo su darbuotoju data, ar ji savaime suprantama - po atidirbtų 2 savaičių? Ar turi tuomet teisę darbdavys vilkinti atsiskaitymo laiką?
Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Taigi, jei prašyme neįrašėte vėlsenės datos, tuomet darbdavys privalo su jumis atsiskaityti paskutinę Jūsų darbo dieną.
(07.02.2005)  Laba diena. Norėčiau paklausti, kaip turi darbdavys elgtis, jeigu darbuotojui buvo pasiūlyta sumažinti darbo krūvį, bet jis nesutinka su darbdavio pasiūlymu. Ar galima taikyti LR DK 129 str. laikantis 4 mėn. įspėjimo? Ar nebus pažeidimas, jei tai nėra organizaciniai darbo pakeitimai ir po kelių mėnesių jam galima mokėti maženį atlyginimą (pagal darbo krūvį)?
Atlyginimo dydis ar jo sudarymo principas būtinai turi būti suderintas darbo sutartyje. Taigi, atitinkamai, mažinant atlyginimą turi būti pakeista ir darbo sutartis. Jūsų situacija nustato LR DK 120 str. : Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal šio Kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. 2. Darbo sutarties sąlygos, nustatytos darbo kodekso 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse, gali būti keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui, išskyrus darbo kodekso 121 straipsnyje nustatytus atvejus. 3. Darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Taigi, viskas turi būti užfiskuota raštiškai, o jei darbuotojas nesutinka su mažesniu darbo krūviu ir atitinkamai mažesniu atlyginimu, tuomet galima jį atleisti, laikantis įstatymų numatytos tvarkos dėl įspėjimo terminų ir pan.
(31.01.2005)  Laba diena Firmoje dirbu nuo 1995 metų, bet iš pradžių ji buvo individuali, po 2003 02 m. reorganizavosi į UAB. Darbuotojus atleido ir vienos dienos laikotarpiu priėmė į UAB. Visi rašė prašymus savo noru. Dabar man pasiūlė savo noru išeiti, nes atleisti jokio pagrindo nėra, tačiau mane domina ar man priklauso kasmetinės atostogos (paskutinės atostogos (28d.) išnautotos 2004m. 08 mėn. Darbdavys sako, kad nepriklauso. Planuoju išeiti vasario mėn. Klausimas: ar galiu panaudoti nors dalį atostogų? Taip pat nežinodama, kad turėsiu išeiti, jau paėmiau atostogas 2005 01.03 - 09 dienomis. Klausimas - ar darbdavys turi teisę išskaičiuoti išeinant iš algos už šią savaię išmokėtus atostoginius. Taip viena auginu vaiką iki 14 m. - ar aš turiu teisę į papildomas atostogų dienas (jų neesu išnaudojusi nei vienais metai). Jei turiu - tai kokia būtų jų suteikimo tvarka? ačiū
Pirmiausiai tai Jums atostogos 2005 01.03 - 09 buvo suteiktos pažeidžiant įstatymą, kadangi atostogų dalis negali būti trumpesnė, nei keturiolika dienų. Remiantis LR DK 175 str. atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Be to, remiantis LR DK 169 str. 2 d. už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Taigi, darbdavys neteisus, atostogos Jums priklauso. Jei viena auginate vaiką, remiantis LR DK 166 str. Jums priklauso kasmetinės minimalios trisdešimt penkių dienų, o ne dvidešimt aštuonių dienų atostogos. Jei Jų nepanaudojote, turite pilna teisę tai padaryti. Dėl išskaitymo iš algos, tai už atostogas yra mokamas vidutinis atlyginimas.
(31.01.2005)  Sveiki. Darbe nustojo mokėti atlyginimą laiku, mokėjo nepilnai. Tokiu būdu susidarė kokie penki mėnesiai neišmoketų atlyginimų. Po to parašiau prašymą ir išėjau iš darbo savo noru. Kadangi santykiai su darbdaviu buvo geri, sutikau palaukti kurį laiką, kol bus išmokėti pinigai už tuos mėnesius bei išeitinė pašalpa. Tačiau nuo to laiko praėjo daugiau negu pusė metų, ir nieko nebuvo išmoketa. Kokiu teisiniu pagrindu dabar galėčiau gauti neišmokėtus pinigus? Ačiū!
Pagal darbo kodeksą už atliekamą darbą turi būti mokamas darbo sutartyje nustatyto dydžio atlyginimas. Štai Jums ir pagrindas. Darbą Jūs atlikote, tuo tarpu atlyginimas Jums nebuvo išmokėtas. Taigi, reikia reikšti ieškinį teismui. Siūlyčiau kreiptis į advokatus, kad Jums ieškinį surašytų.
(31.01.2005)  Sveiki, ar galėtumėte išvardinti priežastis darbdavio, norinčio atleisti darbuotoją be jo sutikimo?
Nėra baigtinio ar pavyzdinio sąrašo. Remiantis LR DK 129 str. darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio prieš du arba keturis mėnesius priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Darbuotojo atsisakymas nuo jam pasiūlyto darbo turi būti raštiškas. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti: 1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu; 2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje; 3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus; 4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms; 5) amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna; 6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles.
(31.01.2005)  Laba diena. Esu dabar dekretinėse atostogose. Į darbą turiu sugrįžti iki kol vaikui sueis vieneri metai. Jei nesugrįšiu, nes noriu vaiką auginti iki trejų metų ar bus išlaikyta mano darbo vieta.
Tokios garantijos nėra, nes remiantis LR darbo kodekso 132 str. darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis).
(31.01.2005)  Sveiki, norėčiau sužinoti, kokias darbdavys gali turėti priežastis atleisti darbuotoją, nesant jo iniciatyvos? Dėkui Su pagarba, Renata
Priežastys gali būti įvairios, pvz. darbuotojas netinkamai, nelaiku atlieka jam pavestas užduotis, vėluoja į darbą ar pan. Tačiau, iki atleidimo iš darbo darbdavys, už netinkamą darbo pareigų atlikimą, turėjo būti paskyręs drausminę nuobaudą. Šiaip sau, be jokios priežasties, ar dėl asmeninių paskatų darbdavys negali atleisti darbuotojo iš darbo.
(20.01.2005)  Sveiki. Šiuo metu dirbu įmonėje, kurioje pasikeitė valdžia, kuri sieks mane atleisti dėl to, kad esu jiems per brangus (apie tai sužinojau atsitiktinai; naujas vadovas apie tai dar su manimi nešnekėjo). Šiuo metu esu laikinai nedarbingas, sergu. Žinodamas, kad mane atleis, nedarbingumo laikotarpiu ieškausi kito darbo. Dar nesuradau. Amžinai sirgti negalėsiu. Dirbu pagal neterminuotą sutartį. Jeigu grįžčiau po ligos kelioms dienoms, ar būtų galimybė darbdaviui mane atleisti? Svarbus faktas - didžiausia atlyginimo dalis mokama neoficialiai. Todėl kompensacijos būtų mizeris. Kaip man elgtis? Jokių atostogų manęs neišleis. Sieks kuo skubiau atleisti. O laiko paieškoti darbo dar reikės. Dėkoju.
Darbdavys negali Jūsų be svarbių priežasčių atleisti iš darbo, prieš tai nepasiūlęs kitų pareigų, nuo kurių Jūs raštu privalote atsisakyti. Be kokiu atveju, darbdavys privalo įspėti Jus apie ketinimą nutraukti darbo sutartį ne anksčiau nei prieš du mėnesius. Atskirais atvejais, numatytais LR DK 129 str. 4 d., įspėjimo terminas turi būti keturi mėnesiai.
(17.01.2005)  Darbuotojas į darbą buvo priimtas įmonės direktoriaus, kuris jam paskyrė bandomąjį laikotarpį. Direktorius išvyko savaitei atostogų. Vyr. inžinierius, kuris laikinai pavadavo direktorių, nutarė tą darbuotoją atleisti iš darbo, kaip nesugebantį atlikti užduočių ir nepareigingą, nors nebuvo užfiksuota jokių darbo drausmės ir kitų pažeidimų. Priešingai darbuotojas dirbdamas šiame darbe gavo Kvalifikacijos atestatą. Ar turi teisę lep. direktoriaus pareigas vyr. inžinierius atleisti tą darbuotoją perspėjęs, raštiškai prieš tris dienas?
Neturi teisės, nebent būtų šiurkščiai pažeistos darbo pareigos - LR DK 235 str. Matyt vyr. inžinierius stokoja žinių apie darbo teisę, nes prieš atleidžiant darbuotoją dėl jo kaltės, jam turėjo būti skirta drausminė nuobauda - įspėjimas ar papeikimas. Tokį l.e.p. direktoriaus (vyr. inžinieriaus) sprendimą atleisti Jus iš darbo reikia nedelsiant skųsti teismui. Ieškinio senaties terminas tėra vienas mėnuo.
(17.01.2005)  Kaip man įrodyti, jog mane atleido iš darbo dėl ligos?
Turi būti kokie nors dokumentai, pagrindžiantys Jūsų ligą. Juk ir atleidžiant iš darbo darbdaviui turėjote pateikti pažymą, ar kitokį dokumentą, patvirtinantį, jog dėl sveikatos būklės nebegalite dirbti tam tikro darbo.
(17.12.2004)  LABAI REIKALINGA JŪSŲ PAGALBA. ĮMONĖ, KURIOJE DABAR DIRBU, STRUKTŪRIŠKAI PERTVARKOMA NUO 2005 METŲ PRADŽIOS, MAN, PAKANKAMAI ILGAI TEN DIRBUSIAI, SAKO, KAD SU MANIM NUTRAUKS DABARTINĘ NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ IR SUDARYS KITĄ, BET JAU TERMINUOTĄ METAMS. KAIP MAN AIŠKINA DARBDAVYS - LIKSIU VISIŠKAI BE JOKIOS IŠEITINĖS (NES MANĘS NEATLEIDŽIA, TIK NUTRAUKIA VIENĄ DS IR SUDARO KITĄ)!!! AR TEISINGAI??? TIESA SAKANT, JAUČIUOSI VISIŠKAI KVAILINAMA, NES TIEK IŠDIRBUSi, O NEGAUSIU IŠEIDAMA NIEKO... AR TEISINGAI ELGSIS DARBDAVYS???? LABAI PRAŠAU JŪSŲ PAGALBOS? GAL KAS ESAT GIRDĖJĘ APIE TOKIUS ATVEJUS??? ACIU IS ANKSTO!
Darbdavys yra neteisus. Visų pirma, struktūriniai pertvarkymai nėra pagrindas atleisti Jus iš darbo. Be to, darbdavys negali sudarinėti terminuotos darbo sutarties, jei darbas yra nuolatinio pobūdžio. Siūlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją www.vdi.lt
(13.12.2004)  Laba diena, Darbuotojas buvo atleistas LR DK 136 str. 3d. 2p. ir 235 str. 2d. 4p. ir 11 p., tačiau nesutiko su tokiu darbdavio sprendimu, nepateikė socialinio draudimo pažymėjimo tokiam įrašui padaryti, kreipėsi į teismą, o vėliau laimėjo teisme, nepanorėjo grįžti į buvusią darbovietę, parašė prašymą atleisti iš darbo "savo noru". Sakykite, ar gali darbdavys jam įrašyti socialinio draudimo pažymėjime ankstesnį įrašą, ar privalo įrašyti teismo sprendimą, atleidimą "savo noru"? Ačiū.
Kiek suprantu teismo sprendimas, kuriuo atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu, jau įsiteisėjo ir nebuvo apskūstas. Tokiu atveju darbdavys tikrai negali nurodyti kaip atleidimo pagrindą aplinkybių, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintos nepagrįstomis ar neteisėtomis. Pagrindas atleisti iš darbo turėtų būti darbuotojo prašymas, jei neatsiras naujų aplinkybių.
(13.12.2004)  1. Jei darbo sutartis terminuota iki 2004 - 12 - 23, o žmogus patyrė traumą darbo metu ir gydymas truks ilgiau nei iki 2004 - 12 - 23. Tai darbuotojui bus pratęsta darbo sutartis? 2. Darbuotojui buvo trauma 2004 - 10 - 16 dėl nelaimingo atsitikimo darbo metu, jis dirba nuo 2004 - 08 - 30. Kaip jam bus skaiciuojama nedarbingumo pašalpa, jei prieš įsidarbindamas 24 mėn dirbo užsienyje. Tarkime gydymas tęsisi iki 2005 01 15.
1. Remiantis LR DK 131 str. 1 d. 1 p. draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo: 1) darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu (Kodekso 133 straipsnis), taip pat jo atostogų metu, išskyrus šio darbo kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus, kurie yra tokie: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; 2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą; 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu; 4) kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo; 5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį; 6) likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Be to, remiantis LR DK 133 str. 1. d. darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo vieta ir pareigos paliekamos, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas invalidumas. Su darbuotoju, kuriam nustatytas invalidumas, darbo sutartis gali būti nutraukiama laikantis LR DK 4 skirsnio nuostatų. Dėl antro klausimo siūlyčiau kreiptis į teritorinio "Sodros" skyriaus specialistus.
(06.12.2004)  Laba diena. Norėčiau paklausti ir paprašyti patarimo. Darbuotojas įmonėje dirbo daugiau nei 2 metus. Papeikimų, įspėjimų ar kitokių nuobaudų neturėjo. Padarė netyčinę klaidą buhalterinėje programoje, kuri įmonei didelių nuostolių neturėjo. Dėl to papeikimas nebuvo pareikštas. Kitą dieną (pvz.12 d.) atėjus į darbą, jam pareikštas ultimatumas: rašai savo noru arba atleidžiam pagal įsakymą, pagal DK 136 str. 3d. 2p. ir 235 str.2 d. 4p. ir 11 p. Darbuotojas pateikė praėjusios dienos (pvz.11) prašymą atleisti savo noru bei pareiškė, jog nuo (pvz. 12 d. turi nedarbingumo lapelį dėl paūmėjusios chroniškos ligos). Kadangi nuo 12 d. yra nedarbingas, ar privalo darbuotojas pasirašyti dėl atleidimo nuo 12 d., ar tai daroma, kai darbuotojas pasveiksta? Ar poto gali būti atleistas savo noru? Būsiu dėkinga už teisinę pagalbą. Ačiū.
Kol darbuotojas serga, su juo negali būti nutraukta darbo sutartis. Jei priežastis, dėl kurios darbuotojas išeina iš darbo, yra tokia nereikšminga, kokią nurodėte, darbuotojui reikėjo nesutikti su vertimu išeiti iš darbo ir po atleidimo pagal įsakymą kreiptis į teismą. Toks spaudimas darbuotojui negali būti daromas.
(23.11.2004)  Laba diena, noriu paklausti, ar parašius prašymą išeiti iš darbo, reikia atidirbti 14 kalendorinių dienų ar 14 darbo dienų?
Darbo kodeksas kalba apie dienas, neįvardindamas jų kaip kalendorinės ar dabo dienos. Paprastai būna taip, jog įspėjama ne prieš 14 darbo dienų, o prieš 14 kalendorinių dienų.
(24.11.2004)  Likviduojama mokykla ir atleidžiamas darbuotojas, kuris joje pradirbęs daugiau nei 10 m. Tačiau Darbo kodekse nieko nėra pasakyta apie atsiskaitymus su atleidžiamu darbuotoju. Šiuo metu šis darbuodojas yra vaiko priežiūros atostogose. Taigi, kaip likviduojama imonė turi atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju, t.y. ar priklauso jam išeitinė išmoka, numatyta DK 140 str. ar kokios nors kitos kompensacijos ir koks atleidimo pagrindas turi būti nurodytas "Sodros" knygelėje?
Kebloka situacija. Jei darbuotojas nebūtų vaiko priežiūros atostogose, tuomet jo atleidimo pagrindas, rašomas į "Sodros" knygelę, būtų LR DK 136 str. 1 d. 6p. - likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Darbuotojui priklauso išeitinė išmoka pagal LR DK 140 str. 2 d. - dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tačiau, remiantis LR DK 132 str. 2 d. - su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės. Išeitų, jog pagal šį str. negalima būtų atleisti darbuotojo iš darbo, net ir tuo atveju, jei įmonė likviduojama. Vienareikšmiškai atsakyti, kaip pasielgti, sunku, siūlyčiau kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos www.vdi.lt specialistus.
(24.11.2004)  Sveiki. Norėjau paklausti, jei aš padaviau prašymą išeiti iš darbo ar mano socialinio draudimo pažymėjime direktorius gali įrašyti pvz: pravaikštą ar papeikimą. Jei aš pirma tai padariau, padaviau prašymą.
Prašymo padavimas nereiškia, kad darbuotojas neprivalo dirbti darbo sutartimi pavesto darbo. Darbdavys turi teisę skirti įstatyme numatytą drausminę nuobaudą. Tačiau darbo knygelėje tokie įrašai nėra daromi.
(22.11.2004)  Laba diena, Noriu paklausti. 2005 - 07 - 01 bus likviduotas įmonės padalinys, kuriame aš dirbu. (Padalinys yra kitame mieste). 2005 - 04 - 04 turėčiau išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų. Numatyta gimdymo data - 2005 06 27. Rugpjūčio viduryje turėčiau būti išleista vaiko priežiūros iki 1 metų atostogų, t.y. jau tada, kai įmonės padalinys, kuriame dirbu, bus likviduotas. Ar mane, būnant motinystės atostogose, darbdavys turi teisę atleisti? Nes jei būsiu atleista, manęs niekas nebeišleis vaiko iki 1 metų auginimo atostogų ir aš negausiu SODROS išmokų. Ar man priklausys išeitinės pašalpos, kada man jas išmokės? Ačiū
Aukščiausiasis teismas konsultacijoje yra pasisakęs, jog DK 132 straipsnio 1 dalis, nustatanti garantijas nėščioms moterims, draudžia nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus: 1. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; 2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą; 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu; 4) kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo; 5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį; 6) likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. 2. Darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo.
(16.11.2004)  Klausimas dėl darbo sutarties nutraukimo. Dirbdu darbe ir man reikia išeiti iš to darbo, kadangi radau geresnį, turiu omenyje ne tiek geresnį, kiek mažiau kenksmingą. Darbo pasiūlymas dirbt nuo rytdienos. Ką tokiu atveju daryti? Kaip pasielgti? Ačiū, labai svarbu.
Darbo sutartį su dabartiniu darbdaviu galite nutraukti dviem būdais - šalių susitarimu, tuomet ji gali būti nutraukta nors ir šiandien. Tačiau, jei nėra svarbių aplinkybių (ligos ir pan.)ir darbdavys nesutinka nutraukti darbo sutarties šalių susitarimu, tada darbo sutartį galite nutraukti darbuotojo įspėjimu, tačiau toks raštiškas įspėjimas darbdaviui turi būti įteiktas ne aksčiau, nei prieš 14 d. iki sutarties nutraukimo datos.
(16.11.2004)  Jei mano darbo sutartis yra terminuota ir aš ją noriu nutraukti likus 2 savaitėm iki jos pabaigos, ar turėsiu susimokėti už apmokymus, kurie vyko darbo pradžioje? Ir ar galima nutraukti tokią sutartį?
Manau, kad galima nutraukti, toje sutartyje turėtų būti nurodyta jos nutraukimo tvarka. O dėl to, ar Jūs privalote sumokėti už apmokymus, taip pat turi būti aptarta sutartyje. Pirmiausia perskaitykite sutartį.
(12.11.2004)  Ar gali darbdavys teikti darbuotojams įspėjimo lapelius, kol Nutarimas apie įstaigos reorganizaciją neišspausdintas ,,Valstybės žiniose“ ir ar dėl reorganizacijos gali atleisti iš darbo, nepasiūlęs jokios kitos pareigybės? Ačiū.
Formaliai žiūrint teisės aktai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos arba nuo datos, nurodytos pačiame teisės akte. Jei teisės aktas neskelbtas "Valstybės žiniose", o jo paskelbimas tame leidinyje yra privalomas, tuomet jis negalioja. Atitinkamai darbdavys neturi teisės vadovautis neįsigaliojusiu teisės aktu. Dėl reorganizacijos, tai LR Darbo kodekso 138 str. pasakyta taip Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.
(04.11.2004)  Noriu išeiti iš darbo. Kiek darbo dienų turiu išdirbti po to, kai parašiau prašymą ir įteikiau jį darbdaviui? Dirbu geodezininko darbą, todėl darbdavys reikalauja, kad užbaigčiau pradėtus darbus, ar gali jis to reikalauti? Jei nepriduočiau visų darbų ir baigtųsi laikotarpis - ar gali darbdavys neatleisti iš darbo ir vistiek reikalauti juos atlikti?
Po prašymo atleisti iš darbo, jei nėra svarbios priežasties (ligos ir pan.), reikia išdirbti ne mažiau 14 dienų. Per šį terminą Jūs dar privalote dirbti. Darbdavys su Jumis privalo atsiskaityti paskutinę Jūsų darbo dieną. Pasibaigus 14 dienų terminui, Jūs tiesiog neikite į darbą, nes neprivalote tai daryti. Jei po išėjimo iš darbo darbdavys dels su Jumis atsiskaityti, teks kreiptis į teismą.
(02.11.2004)  Ar gali darbdavys pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai atleisti iš darbo vaiko besilaukiančią moterį?
Aukščiausiasis teismas konsultacijoje yra pasisakęs, jog DK 132 straipsnio 1 dalis, nustatanti garantijas nėščioms moterims, draudžia nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus. DK 126 straipsnio 1 dalyje nustatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas patenka tarp tų pagrindų, pagal kuriuos DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdaviui draudžiama nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Taigi DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdavys neturi teisės nutraukti terminuotą darbo sutartį su nėščia moterimi pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (dura lex, sed lex).
(28.10.2004)  Įmonė, kurioje aš dirbu, keičia savo statusą iš UAB į Viešąją įmonę. Šiuo metu teko išgirsti tokius gandus, kad visiems darbuotojams yra išsiųsti atleidimo lapeliai. Sako kad vėliau vėl priims. Tačiau ar yra kokios nors garantijos, jei neišnaudotos visos atostogos, ar jomis vėliau bus galima pasinaudoti? Ar tai teisėta neįspėjus darbuotojų jiems siuntinėti atleidimo laiškus?
Įmonė turbūt bus reorganizuojama ne į viešąją įmonę, o į viešąją įstaigą. Formaliai, jei nėra susitarta atskirai, tiek atlyginimą, tiek kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tiek išeitinę kompensaciją darbdavys privalo išmokėti paskutinę darbo dieną pagal darbo sutartį. Manau, jog įspėjimo lapelių įteikimas yra tinkamesnis būdas pranešti apie darbo sutarties nutraukimą, nei žodinis įspėjimas.
(22.10.2004)  Išeinant iš darbo, kada darbdavys turi atiduoti juridiškai sutvarkytą "Sodros" knygelę. Dirbu Vilniuje, ofisas Kaune. Kai įsidarbinau, parduotuvės direktorius nusiuntė į Kauną, į personalo skyrių. O kaip dabar, nes yra atvejų, kai sodros knygelė buvo užlaikoma iki dviejų savaičių.
Žiūrint bendrai, darbdavys su darbuotoju privalo atsiskaityti paskutinę darbuotojo darbo dieną, jei nesusitarta kitaip. Žvelgiant plačiau į šią savoką, jei nesusitarta kitaip, darbo knygelė su atitinkamais įrašais irgi turėtų būti gražinta paskutinę darbo dieną. Bet sunku būtų pritaikyti darbdaviui kažkokią atsakomybę, jei jis tą knygelę vėliau gražina.
(12.10.2004)  Laba diena. Jei padaviau prašymą dėl atleidimo iš darbo spalio 8 dieną - tai 22 dieną dar turiu dirbti?
Taip. Nustatytas terminas baigiasi termino paskutinę dieną įmonės darbo valandą.
(12.10.2004)  Kaip rašomas prašymas atleisti iš darbo? Ar yra speciali forma, ar tiesiog laisvos formos prašymas?
Tai yra laisvos formos prašymas, kuriame pateikiamas prašymas atleisti iš darbo nurodant datą, nuo kada darbuotojas pageidauja nutraukti darbo sutartį. Taip pat galima (bet nebūtina) įrašyti prašymą darbdaviui atsiskaityti iki paskutinės darbo dienos. Jei darbuotojas pageidauja nutraukti darbo sutartį anksčiau ir dėl kokios nors priežasties (pvz. dėl ligos), tai tą priežastį taip pat reikėtų nurodyti.
(12.10.2004)  Jei išeinu iš darbo motyvuodama sveikatos pablogėjimu (grįžau neseniai po ligos), tai ar reikia gydytojo pažymos, ar užtektų norodyti tik priežastį prašyme atleisti iš darbo? Ačiū
Manau, jog gydytojo pažyma yra reikalinga.
(05.10.2004)  Laba diena, Praėjusį menesį baigėsi bandomasis laikotarpis, bet dabar noriu išeiti iš darbo dėl pablogėjusios sveikatos, nes tai įtemptas ir labai atsakingas darbas. Be to esu neakivaizdinio skyriaus studentė ir nespėju... manęs net neišleido mokymosi atostogų, kurios man teisiškai priklausytų. Darbo sutartyje yra vienas punktas: jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja, darbdaviui pareikalavus, atlyginti darbdavio turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir kitiems ugdymo poreikiams pagal Mokymo centro pateiktą išlaidų per minetą laikotarpį samatą. Kokia gali būti svarbi priežastis? Ar nepakaktų to, kad neleidžia mokytis (priimdami į darba žinojo, kad esu studentė) ir kad sutriko sveikata??? Gal būtų galima pasikonsultuoti telefonu? Iš anksto ačiū
Manau, jog liga gali būti laikoma svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį, jei tai yra rimta (arba sunki) liga. Taip pat darbdavio piktnaudžiavimas galėtų būti laikoma svarbia priežastimi. Jei visgi su darbdaviu nepavyktų susitarti gražiuoju ir jis atleidimo dieną su Jumis ne visiškai atsiskaitytų, t.y. išskaičiuotų mokymosi ir kitokias turėtas išlaidas, tektų kreiptis į teismą. Telefonu konsultacijos neteikiamos.
(04.10.2004)  Ar gali direktorius be priežasties atleisti iš darbo pasakydamas, kad tu man "per brangiai kainuoji". Ir ar išeinant turėčiau rašyti prašyma dėl atleidimo iš darbo, ar pats savininkas turi parašyti, kad gaučiau išeitinę kompensaciją? Dėkui.Livija.
Pacituosiu įstatymo (darbo kodekso) straipsnį, kurio remiantis darbdavys gali nutraukti darbo sutartį - 129 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės 1. Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio darbo kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. 2. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. 3. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti: 1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu; 2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje; 3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus; 4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms; 5) amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna; 6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles. 4. Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, invalidais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. 5. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis šio ir 130 straipsnio nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį. Išeitinė pašalpa priklausys tik tuo atveju, jei darbdavys pasiūlys Jums nutraukti darbo sutartį. Jei Jūs parašysite prašymą, Jums privalės sumokėti tik kompensaciją už nepanaudotas atostogas (jei tokių yra).
(04.10.2004)  Kur kreiptis, jei išeinant iš darbo darbdavys nenori sumokėti visos algos? Ant popierių rodo tik minimumą, o į rankas gaunu apie 1500 lt, bet visą algą nustojo rodyti tik nuo gegužės mėnesio, anksčiau mokesčius mokėdavo už visą algą.
Na, jei nepavyksta situacijos išspręsti gražiuoju, belieka kreiptis į valstybinę darbo inspekciją www.vdi.lt, arba / po to į teismą. Tačiau prieš kreipiantis reiktų pasirūpinti įrodymais apie gaunamos algos dydį.
(29.09.2004)  Laba diena. Susidūriau su tokia problema. Man dabar bandomasis laikotaropis darbo ir sutartyje nurodyta, kad nustatomas išbandymo laikotarpis 3 mėn. siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. Taigi, o jei aš pamatysiu, kad darbas man netinka, tai ar galėsiu nutraukti darbo sutartį įspėjus darbdavį prieš 3d. ar man reiks atidirbti 14 d.d.
Reikės atidirbti 14 d. Priešingu atveju turėtų būti nustatyta, jog tiek nustatomas išbandymo laikotarpis 3 mėn. siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, tiek nustatomas bandomasis laikotarpis, kad darbuotojas įsitikintų, ar jam darbas tinka. Jūsų situacijoje išeina, jog bandomasis laikotarpis nustatytas darbdavio iniciatyva, o ne Jūsų.
(21.09.2004)  Buvau priimtas į darbą. Buvo nustatytas 3 mėn bandomasis laikotarpis. Po mėnesio išėjau pats. Knygutėje įrašyta, kad pačiam prašant pagal 127 str. Tačiau problema yra kita. Darbdavys mane atleidžiant taip ir nesumokėjo algos už tą mėnesį. Nepasirašinėjau jokio kasos išlaidų orderio. Kaip man atgauti teisėtą atlyginimą? Kur kreiptis? Iš anksto dekui.
Iš pradžių Jums reikėtų kreiptis į darbdavį, geriau būtų raštu, siunčiant reg. laišką. Na o jei buvęs darbdavys vis tiek neatsiskaitys, belieka reikšti ieškinį teismui.
(02.09.2004)  Laba diena, norėčiau paklausti, ar išeinant iš darbo savo noru yra būtina atidirbti dvi savaites? Su pagarba
Tai yra minimalus terminas, jei nėra jokių papildomų salygų. Siūlyčiau paskaityti LR Darbo kodekso skirsnį, reglamentuojantį darbo sutarties nutraukimą, o be to galite paskaityti ankstesnius klausimus ir atsakymus, tokie klausimai jau buvo analizuojami.
(31.08.2004)  Laba diena. Norėčiau pasiteirauti. Jeigu aš dabar sergu ir norėčiau išeiti iš darbo, tai per kokį laikotarpį galiu išeiti: per 2 savaites ar per 3 dienas (kaip numatyta LR DK 127 str. 2 punkte). Kaip geriau pasielgti?
Manyčiau, kad reikėtų rašyti prašymą atleisti iš darbo po 14 d. nuo prašymo padavimo, nes Jūsų liga nors ir įvardinta įstatyme, kaip pagrindas anksčiau nutraukti darbo sutartį, tačiau gali nebūti palaikyta rimta priežastimi.
(30.08.2004)  Jeigu aš įdarbinta pagal terminuotą darbo sutartį, o šiandien mano priešpaskutinė darbo diena, bet man niekas nieko nesako. Kaip man elgtis? Ačiū.
Atsiklauskite darbdavio. Sutarties pasibaigimo dieną jis su Jumis privalo visiškai atsiskaityti. Tačiau, galbūt sutarties galiojimas bus pratęstas arba bus pasirašyta nauja sutartis jei Jūs ir darbdavys to norėsite. Be to, remiantis dabar galiojančiu Darbo kodeksu draudžiama sudarinėti terminuotas darbo sutartis jei darbas iš esmės nėra terminuotas (sezoninis ir pan.)
(27.08.2004)  Ar darbdavys turi teisę atleisti iš darbo sekretorę, jei ji padarė klaidą vykdydama su darbdavio asmeniniais interesais susijusią užduotį?
Formaliai ne. Jei norite apginti savo pažeistas teises, ilgai nederėtų laukti, nes terminas pateikti ieškinį tėra vienas mėnuo.
(23.08.2004)  Rašant prašymą dėl atleidimo iš darbo nuo 2004 m. rugpjūčio 30 d., kuri darbo diena yra paskutinė 29 ar 30 rugpjūčio?
Rugpjūčio 30 d.
(19.08.2004)  Laba diena. Norėčiau sulaukti atsakymo į man labai rūpimą klausimą. Mūsų įmonėje šiuo metu vyksta reorganizacija, naikinamas skyrius, kuriame aš dirbu. Šiuo metu dalyvauju konkurse užimti laisvas vietas kituose projektuose, tačiau jei man nepasisektų, reikia pasirinkti atleidimo būdą. Su manimi kalbėjo teisininkai, tačiau jie atstovauja darbdavį. Taigi norėčiau išgirsti ir nesuinteresuoto žmogaus nuomonę. Vienas iš atleidimo variantų yra reorganizacija - įspėjimas apie atleidimą prieš 2 mėnesius, išeitinė kompensacija ir kitas būdas - darbo sutarties nutraukimas abiejų pusių sutikimu, išeitinė kompensacija ir išėjimas iš darbo po 2 savaičių. Tiesiog norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kaip pasirinkti būtų protingiau ir ar antro varianto įrašas darbo knygelėje man būtų palankesnis kitų darbų paieškose? Dekoju uz jusu laika ir issamesni atsakyma. Pagarbiai, Neringa
Siūlyčiau rinktis pirmą variantą, t.y., kai darbdavys įspėja apie darbo sutarties nutraukimą, nes tada priklausomai nuo darbo stažo, Jums turės būti išmokėta išeitinė kompensacija. Jei darbo sutartis bus nutraukiama abiejų šalių susitarimu remiantis LR DK 125 str. formaliai žiūrint išeitinė kompensacija nepriklausys. Be to pasirinkus pirmą variantą, finansiškai Jūs labiau išlošite, nes nuo įspėjimo gavimo, dar du mėnesius dirbsite, be to gausite išeitinę kompensaciją. Remiantis LR DK 130 str. 3 d., darbdavys privalo duoti laisvo nuo darbo laiko kito darbo paieškoms.
(17.08.2004)  Darbuotojai atleidžiami pagal 125 str. 1d., šalių susitarimu. Darbuotojai turėjo po 1 etatą, bet kai kurie darbuotojai dirbo dar po 0.25 ar po 0.5 etato kituose įstaigos skyriuose. Ar atleidus darbuotoją šalių susitarimu su juo nutraukiami visi darbo santykiai? Ar tik to skyriaus kuris yra perduodamas kitai įstaigai?
Manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip buvo įformintas darbuotojas - ar darbo sutartyje buvo įrašyta, jog jis dirbo keliuose skyriuose. Taigi ir atleidžiant iš darbo reiktų nurodyti, ar darbuotojas atleidžiamas iš darbo konkrečiame skyriuoje ar visuose, kuriuose dirbo.
(17.08.2004)  Dirbau prekybos atsove garsioje tam tikros specializacijos firmoje. Darbo buvo daug , buvo gerai apmokamas darbas. Kas mėnesį buvo skirti tam tikri planai, kuriuos būtinai reikėjo "padaryti". Tai tam tikros sumos, už kurias ta mėn. reikėjo "išvežti " prekių. Naturaliai pagal prekių judėjimą to padaryti buvo neįmanoma. Neivykdžius 4 mėn. tokių planų, mane atleido. Vienintelis ir pagrindinis jų motyvas buvo, kad nedarau planų. Šiuo metu ieškau darbo, bet neturiu konkretaus atsakymo, dėl ko išejau iš ankstesnio darbo. Darbas man patiko, dirbau tikrai sąžiningai, neskaičiuodama darbo val. Ar teisėtai mane atleido? Kaip paaiškinti naujam darbdaviui išėjimo is darbo priežastis?
Remiantis LR DK 129 str. darbdavys gali atleisti darbuotoją "tik dėl svarbių priežasčių" tačiau nepateikia jokio bent pavyzdinio sąrašo, kas galėtų būti laikoma svarbiomis priežastimis. Tėra įrašyta, jog svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Taigi, jei Jums nesisekė įvykdyti darbo planų, o tuo tarpu kitiems darbuotojams sekėsi, tuomet Jūsų negalėjimas įvykdyti planų darbdaviui pasirodė svarbi priežastis atleisti Jus iš darbo. Be svarbios priežasties darbdavys negali atleisti darbuotojo iš darbo, prieš tai nepasiūlęs kito darbo. Beje, remiantis LR DK 297 str. tik per vieną mėnesį nuo pranešimo apie atleidimą darbuotojas gali kreiptis į teismą.
(12.08.2004)  Darbo sutarties nutraukimas. Noriu pasiteirauti, kaip traktuotina, jei darbo sutartyje apie išbandymo sąlygas ir laikotarpį nurodoma tik tai: "4. Nustatomas išbandymo laikotarpis 3 mėn." Jokių kitų salygų išbandymo laikotarpiui nenurodyta. Darbo sutartis sudaryta pagal pavyzdinę darbo sutarties formą. Taigi pirma, ar galima tokiu atveju teigti, kad išbandymo laikotarpis yra tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, jei išbandymo paskirtis nedetalizuojama. Antra, ar gali tuomet darbuotjas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 107 str. pranešdamas dardaviui apie išėjimą prieš 3d.? Labai ačiū už ats., Vaidas.
Prie išbandymo termino turėtų būti nurodoma, kieno iniciatyva jis nustatomas. Jei tokios nuorodos nėra, gali būti dviprasmiška situacija ir vertinama labiau darbdavio pusei, nes jo pasiūlytoje sutartyje nustatytas išbandymo terminas. Vienareikšmiško atsakymo nėra, jei darbo sutartis nepasirašyta, tuomet reiktų pridėti nuostata, kad išbandymo terminas nustatomas darbuotojo prašymu. Jei jau pasirašyta, reiktų pasirašyti sutarties pakeitimą. Priešingu atveju apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojas turėtų pranešti ne aksčiau nei prieš 14 dienų. Taip pat siūlyčiau pasiskambinti į darbo inspekciją - www.vdi.lt
(29.07.2004)  Norėčiau sužinoti, ar man reikia atidirbti visas 14 d., jei aš turiu kitą darbą? Darbo sutartyje buvo numatytas 3 mėn. bandomasis laikotarpis, kad nustatyti, ar aš tinku pavestam darbui. Kai praėjo 3 mėn., aš parašiau prašymą atleisti mane iš darbo. Jau atidirbau 7d. silvija
Jūs turite po prašymo apie sutarties nutraukimą įteikimo išdirbti 14 dienų, jei kitaip nenustatyta įmonės kolektyvinėje sutartyje.
(29.07.2004)  Ar darbdavys gai atleisti moterį, esančią dekretinėse atostogose, kai jai yra terminuota darbo sutartis?
Remiantis LR DK 132 str. darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Darbo kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis).
(26.07.2004)  Ar atostogų laikas įeitų į būtinų atidirbti 14 dienų terminą po prašymo atleisti iš darbo parašymo dienos?
Paduokite prašymą išleisti atostogų, o po to paduokite prašymą atleisti iš darbo atostogoms pasibaigus.
(26.07.2004)  Patarkite kaip išeiti iš darbo: darbdavys nepriima pareiškimo atleisti savo noru. Kaip padaryti, kad atleistų darbdavio iniciatyva neišlaikius bandomojo laikotarpio (ar man tai bus labai blogai, koks str.?), kokias datas nurodyti pareiškime atleisti (kokia data - t.y. Prašau atleisti nuo pareiškimo parašimo dienos ar pridėjus 3(ar 14d.)?). Gal susirgti, nes nebeturiu jėgų dirbti tokioje nešvarioje kompanijoje, kaip elgtis nuosekliai? Kaip geriausia man? Ko iš jų reikalauti? Ačiū jums labai, Darbo inspekcijoje nelabai man padėjo telefonu, laukiu jusu patarimo.
Jums reikėtų registruotu laišku siųsti prašyma atleisti iš darbo po 14 dienų nuo prašymo gavimo, nes manau, jog bendomasis laikotarpis buvo nustatytas darbdavio iniciatyva, o tokiu atveju, tik darbdavys gali Jus įspėti prieš 3 dienas apie darbo sutarties nutraukimą. Jums galioja 14 dienų terminas. Prašyme taip pat reiktų įrašyti reikalavimą su Jumis visiškai atsiskaityti iki darbo sutarties nutraukimo dienos.
(26.07.2004)  Pagal kokį straipsnį mane turėtų atleisti jei, aš netikau sulygtam darbui nepasibaigus bandomajam laikotarpiu (3mėn.). Ar tai yra labai blogai mano tolimesnei karjerai? Savo noru iš darbo išeiti negaliu, darbdavys nepriima pareiškimo? Kaip man elgtis, gal susirgti ir nusiųsti pareiškimą paštu?
Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas, ir nemokėti jam išeitinės kompensacijos. Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas. Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais, nustatytais šio skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Jei darbdavys nepriima pareiškimo, siųskite jį registruotu laišku. Nemanau, kad tai, jog Jūs nutrauksite darbo sutartį per bandomajį laikotarpį, turės kokios nors esminės įtakos Jūsų tolimesnei karjerai.
(26.07.2004)  Nebegaliu daugiau dirbti įmonėje kurioje yra nemokami atlyginimai, apgaudinėjami žmonės, vyksta neskaidrūs procesai. Darbdavys atsisako priimti mano pareiškimą atleisti iš darbo (darbo sutartis neterminuota, bandomasis laikotarpis - 3 mėn., siekiant nustatyti ar darbuotojas tinka sulygtam darbui). Dirbu nuo liepos 2d. Ar galiu reikalauti atsiskaitymo išeinant iš darbo, kur kreiptis jei jo negausiu? Ar turiu teisę dar į ką nors: apmokėjimą už nepanaudotas atostogas, kompensaciją, jei iš darbo išeisiu dėl ligos (jaučiu didelį nerimą, nemiegu naktimis, pastovūs galvos skausmai - dėl to kad ant manęs bandoma sukrauti visas problemas, dirbu man nepriklausantį darbą, bandoma suversti nepagrįstą kaltę.) Patarkite kaip man elgtis, koks turi būti veiksmų nuoseklumas, kaip kuo greičiau išeiti iš šitos korumpuotos kompanijos, ko galiu ir turiu teisę iš jų reikalauti??? Ačiū jums už atsakymus
Sųskite prašymą atleisti iš darbo reg. laišku, prašykite kad iki atledimo dienos su Jumis atsiskaitytu - sumokėtų Jums priklausantį atlyginimą ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Jei darbdavys su Jumis neatsiskaitys, teks kreiptis į teismą.
(07.07.2004)  Jeigu įmonėjė nesi išdirbęs 3 mėnesių, ar privaloma po prašymo atleisti iš darbo pareiškimo, išdirbti 14 dienų?
Jei Jūsų prašymu buvo nustatytas bandomasis laikotarpis, tuomet per tą bandomąjį laikotarpį Jūs galite nutraukti darbo sutartį, darbdavį įspėję ne vėliau, kaip prieš tris dienas. Jei darbdavio siūlymu buvo nustatytas bandomasis laikotarpis, tuomet darbdavys, nutaręs, kad Jūs netinkate darbui, gali nutraukti darbo sutartį, įspėjęs Jus ne vėliau kaip prieš tris dienas. Jei bandomasis laikotarpis nenustatytas, arba jei jis nustatytas darbdavio iniciatyva, Jūs privalote įspėti darbdavį apie sutarties nutraukimą ne vėliau, kaip prieš 14 d., jei kitoks terminas nenustatytas kolektyvinėje darbo sutartyje.
(30.06.2004)  Šiuo metu aš 2 (antrą) mėnesį dirbu pagal sudarytą 3 mėnesių terminuotą darbo sutartį, kurioje numatytas bandomasis laikotarpis - 3 mėnesiai. Per kiek laiko savo noru ir kaip galėčiau nutraukti darbo sutartį, bei išeiti iš šio darbo? Prieš kiek dienų darbdavį reikia įspėti, kad būtų greičiau nutraukta darbo sutartis, abiejų sutarimu ar darbuotojo iniciatyva, kokį straipsnį į "SODROS" knygelę turi man įrašyti darbdavys? Norėčiau patarimo šioje situacijoje, kaip geriau pasielgti. Iš anksto dėkoju.
Remiantis LR DK 107 str. 1 d., jei priimant į darbą bandomasis laikotarpis buvo nustatytas darbdavio iniciatyva, kol nepasibaigė bandomasis laikotarpis, darbo sutartį galima nutraukti įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų ar kitą terminą kuris galėtų būti nustatytas kolektyvinėje sutartyje. Jei bandomasis laikotarpis nustatytas darbuotojo pageidavimu remiantis LR DK 107 str. 2 , tada darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą privalo įspėti ne vėliau kaip prieš tris dienas, Dėl straipsnio, kuris turėtų būti įrašytas darbo knygelėje, manau tarp šalių susitarimo ar darbuotojo iniciatyvos didelio skirtumo nebus. Visa esmė darbo sutarties nutraukimo motyvus tinkamai paaiškinti naujam darbdaviui, jei jis pasidomėtų, dėl ko buvo nutraukta darbo sutartis.
(28.06.2004)  Mane atleidžia iš darbo dėl etatų mažinimo. Įmonėje išdirbau kiek daugiau nei metus. Prieš kiek laiko darbdavys turi perspėti apie atleidimą. Ar turi tam įtakos vaiko amžius (9 metai).
Remiantis LR DK 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotojais auginančiais vaikų iki 14 metų gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, be to remiantis LR DK 135 str. 1 d. kai dėl etatų mažinimo iš darbo atleidžiami darbuotojai, pirmenybę pasilikti turi: 2) tie, kurtie VIENI augina vaikus iki 16 metų. Taip pat, remiantis LR DK 130 str. 1d. apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys darbuotoją, auginantį vaiką iki 14m. privalo įspėti prieš 4 mėn.
(08.06.2004)  Laba diena, Parašiau pareiškimą atleisti iš darbo. Ar man priklauso atostoginių išmoka. Imonėje dirbu daugiau nei metus, priklauso atostogos. Ar išeidama iš darbo gausiu kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Iš anksto dėkui
Siūlymas būtų prieš išeinant iš darbo paiimti atosogas. Jei tai padaryti neįmanoma, tuomet Jums priklauso kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Darbdavys privalo su Jumis atsiskaityti atleidimo iš darbo dieną.
(26.05.2004)  Planuoju išeiti iš darbo. Žinau, jog darbdavys nesirašys ant pareiškimo ir išėjimo dokumentus tvarkys tik tada kai pats to norės. Todėl atleidimo laikas gali užsitęsti gerokai ilgiau nei 14d. Kaip darbdavį priversti tvarkingai vykdyti atleidimo procedūrą?
Siūlyčiau parašyti prašymą atleisti iš darbo po 14 dienų nuo prašymo gavimo ir su Jumis visiškai atsiskaityti, surašyti tą prašymą dviem egzemplioriais, įteikti darbdavio sekretorei, ar raštinei. Ant antro prašymo egzemplioriaus paprašykite uždėti antspaudą su gavimo data. Po 14 dienų nuo tos datos ramiai galėsite neiti į darbą. Tiesa, dar įmonės buhalterė turėtų padaryti atitinkamus įrašus socialinio draudimo pažymėjime.
(28.04.2004)  Ar būtina išeinant iš darbo atidirbti 14 kalendorinių dienų.
Priklauso nuo daugelio dalykų. 14 dienų terminas yra numatytas įstatyme, tačiau pavyzdžiui kolektyvinėje sutartyje jis gali būti ilgesnis. Jei del sveikatos būklės ar invalidumo, ar dėl to, jog darbdavys pažeidinėja darbo įstatymus, norite išeiti iš darbo, tuomet įspėjimo terminas yra trys dienos.
(20.04.2004)  Toje pačioje įmonėje dirbu metus laiko, bet norėčiau dėl nepriimtino vadovu elgesio išeiti. Ar privalau jiems atidirbti 2 savaites po prašymo parašymo, girdėjau, kad tai dabar jau nebūtina?
Išeiti iš darbo galite dviem būdais - šalių susitarimu (LR DK 125 str.) ir darbuotojo, t.y. Jūsų prašymu (LR DK 127 str.). Pirmu atveju terminas nuo susitarimo nutraukti darbo sutartį iki jos nutraukimo gali būti mažesnis nei 2 savaitės. Antru atveju, prašymas atleisti iš darbo turi būti paduodamas ne vėliau kaip prieš 2 savaites. Paduoti prašymą išeiti iš darbo ne vėliau kaip prieš 3 dienas galima tik tuo atveju, jei Jūs sergate, turite invalidumą, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus. Įspėjimo prieš išeinant iš darbo terminas gali būti ir kitoks, t.y. numatytas kolektyvinėje darbo sutartyje.
(16.04.2004)  Kaip elgtis, jei prašo išeiti ,,savo noru''?
Jei nenorite pyktis su darbdaviu, tai galite ir sutikti. Šiaip be jokios priežasties darbdavys negali atleisti iš darbo, prieš tai nepasiūlęs kito darbo ir negavęs atsisakymo nuo pasiūlyto darbo.
(15.04.2004)  Laba diena, Dirbu įmonėje, kuri šiuo metu bankrutoja, oficialiai dar nėra įvardinta kaip bankrutuojanti, bet praktiškai jau baigia išparduoti visą turtą. Atlyginimo negaunu jau 4 mėn. ir nei direktorius nei akcininkai nepateikia jokių žinių dėl ateities prognozių arba bent dabartinės įmonės situacijos. Gal galite patarti kaip geriau pasielgti šioje situacijoje, ar parašyti prašymą dėl atleidimo iš darbo, ar laukti kol įmonė taps oficialiai bakrutuojanti, kokia butų palankesnė išeitis man kaip darbuotojui, suinteresuotam atgauti bent sąžiningai uždirbtą atlyginimą? Iš anksto dėkoju.
Praktiškai Jūs galite parašyti prašymą atleisti iš darbo, jame įrašyti prašymą sumokėti Jums priklausantį atlyginimą. Jei įmonė to nepadarys, galite kreiptis su ieškiniu į teismą, prašant priteisti Jums priklausančią sumą, prieš tai areštuojant įmonės turto dalį, kad įmonė nespėtų parduoti viso savo turo ir turėtų iš ko su jumis atsiskaityti. Arba galite laukti, kol įmonė bankrutuos ir tada stoti į eilę. Nors su darbo santykiais susiję įmonės įsipareigojimai yra pirmoje eilėje, bet jei nebus turto, tuomet mažai tikimybės atgauti sąžiningai uždirbtus pinigus. Aš siųlyčiau rinktis pirmą variantą.
(15.04.2004)  Įmonėje dirbu daugiau nei puse metų, atostogų dar neturėjau. Šiuo metu sergu, turiu biuletenį, žinau, kad mane nori atleisti. Jei sugrįžusi iškart parašysiu prašymą dėl išėjimo, ar man priklausys kompensacija uz atostogas?
Siūlyčiau sugrįžus į darbą po ligos ne rašyti prašymą išeiti iš darbo, o išeiti atostogų. Taip Jums labiau "apsimokės", "atostoginių" gausite daugiau, nei kompensaciją. Na, o jei taip nepavyks padaryti, visgi, kompensacija Jums priklauso.
(15.04.2004)  Dirbu puse etato 1 metus ir 8 mėnesius. Jei mane atleistų iš pareigų pagal etatų mažinimą, kokio dydžio išeitinė kompensacija man priklausytų?
Nutraukus darbo sutartį pagal šio Darbo kodekso 129 straipsnį, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Rekomenduočiau paskaityti visą darbo kodekso 129 str., kad konkretų kriterijų galėtumėte pritaikyti sau.
(15.04.2004)  Laba diena, Norėčiau paklausti: šiuo metu aš 2 mėnesį dirbu darbe, man 3 mėnesiai yra bandomasis laikotarpis ir sutartis neterminuota. Šiuo metu gavau naują, geresnį darbo pasiulymą, tai per kiek laiko ir kaip galėčiau išeiti iš šio darbo? Prieš kiek dienų darbdavį reikia įspėti, kaip geriau, kad būtų nutraukta sutartis abiejų sutarimu ar darbuotojo iniciatyva, ką į "SODROS" knygelę turi man įrašyti ir t.t. Norečiau patarimo šioje situacijoje, kaip geriau pasielgti ir išeiti iš šio darbo, ir pereeiti i kitą darbą. Ačiū. Su pagarba, Skaistė
Remiantis LR Darbo kodekso 107 str. 2 d. darbdavį Jūs turite įspėti prieš tris dienas prieš nutraukiant darbo sutartį. Siūlyčiau taip ir padaryti.
(14.04.2004)  Aš nutariau išeiti iš darbo pagal DSĮ 125 str.,bet darbdaviai nesutiko ir pareikalavo,kad irašyčiau 127 st.r (šalių susitarimu). Ar jie galėjo to pareikalauti? Ačiū.
Visų pirma, DSĮ (Darbo sutarties įstatymas) jau nebegalioja ir Jums reika vadovautis Darbo kodekso nuostatomis, t.y. LR DK 125, 127, 128,129 str. Darbdavys versti ar reikalauti išeiti is darbo negali, jei nėra darbuotojo kaltės.
(13.04.2004)  Ar turi teisę darbdavys neišmokėti kompensacijos pensijinio amžiaus darbuotojui, atleidžiamam iš darbo?
Ne, neturi. Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės ar kitais atvejais, nesant darbuotojo kaltės (išskyrus) darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu, ar suėjus darbo sutarties terminui, ar darbuotojo pareiškimu), tai pagal LR DK 140 str.1,2 dalis darbdavys privalo išmokėti nustatyto dydžio išeitinę išmoką, priklausančią nuo adrbo stažo trukmės įmonėje, ir kitas darbuotojui priklausančias pinigų sumas jo atleidimo dieną (LR DK 140 str.), nepriklausomai nuo to, ar atleidžiamas asmuo yra pensijinio amžiaus, ar ne.
(17.03.2004)  Kiek dienų reikia atidirbti norint išeiti iš darbo, jei dar nepasibaigęs bandomas laikotarpis? Ačiū
3 dienas (LR DK 141 str. 1,2 d.)
(17.03.2004)  Laba diena, Ar galima atleisti darbuotoją, remiantis jo paties prašymu nutraukti darbo santykius ir taikant LR DK 127 str.1d., jei darbuotojas tuo metu turi laikiną nedarbingumą arba yra kasmetinėse atostogose. Akcentuoju-darbuotojas pats pareiškia norą išeiti iš darbo, nelaukdamas, kol pasibaigs ligos ar atostogų laikas. Ačiū.
Jei darbuotojas turi laikiną nedarbingumą, visą nedarbingumo laikotarpį jis negali spręsti su darbo santykiais susijusių santykių. Taigi negali rašyti ir prašymo nutraukti darbo sutartį. Tuo tarpu, jei darbuotojas yra atostogose, tai esant jo sutikimui, jis gali būti atšauktas iš atostogų (LR DK 173 str.) ir parašyti prašymą nutarukti darbo santykius sav noru (LR DK 127 str.).
(17.03.2004)  Per kiek laiko nuo atleidimo iš darbo pačiam prašant darbdavys privalo atsiskaityti su darbuotoju?
Atleidimo dieną, t.y. paskutinę darbo dieną (LR DK 141 str. 1,2 d.)
(17.02.2004)  Kokia išeitinė pašalpa priklauso darbuotojui atleistam nepasibaigus bandomajam laikotarpiui?
Jokia išeitinė kompensacija nepriklauso, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
(23.02.2004)  Koks yra maksimalus terminas, kiek darbdavys gali priversti darbuotoją dirbti, po to, kai šis parašė prašymą išeiti iš darbo?
Maksimaliai darbdavys gali išlaikyti darbuotoją dvi savaites - teisiškai (LR DK 127 str. 1d). Be abejo visada yra galimybe susitarti kitaip.

Užduokite klausimą:
 

Klausti gali tik registruoti CV Market vartotojai. Prisijungti galite portalo viršutiniame dešiniajame kampe suvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį*.

Norėdami prisiregistruoti, spauskite mygtuką "Registruotis" ir užpildykite visus laukus.

Užsiregistravę ar prisijungę nueikite į Karjeros centrą (puslapio viršje) ir paspauskite lentelėje nuorodą "Užduoti klausimą" arba "Užduoti klausimą teisininkui".
 

CV Market - gerų darbų portalas!

*Jeigu neatsimenate slaptažodžio, po prisijungimo laukais spauskite "Pamiršote slaptažodį" ir galėsite jį pasikeisti nauju.

 
Prisijungti kaip darbdaviui
 
CV (82)

Straipsnių paieška