Išeitinės pašalpos, kompensacijos

(22.02.2017)  Ar prvalau suimoketi uz VCA (darbo saugos kursai) iseidamas is darbo savo noru. Kaip suprantu tai nera kvalifikacijos kelimo kursai.
Galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad "darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai." Vadovaujantis minėta teisės norma, darbuotojas privalo kompensuoti darbdavio patirtas išlaidas, kai yra šių sąlygų visuma: 1) darbo sutartyje numatyta darbuoto pareiga kompensuoti darbdavio patirtas išlaidas; 2) darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties (LR DK 127 str. 1 d.); 3) darbdavys reikalauja kompensuoti išlaidas 4) išlaidos buvo patirtos per paskutinius vienerius metus, skaičiuojant atgaline tvarka nuo numatomos darbo sutarties nutraukimo dienos; 5) darbdavio patirtos išlaidos yra susijusios su darbuotojo mokymais, kvalifikacijos kėlimu, stažuotėmis. Remiantis Lietuvos Respublikos teismų formuojamą praktiką darbo ginčų bylose, paminėtina ir tai, kad darbdavys, reikalaujantis kompensuoti patirtas išlaidas, privalo pagrįsti išlaidų, kurias jis patyrė konkretaus darbuotojo mokymams, dydį (apskaitos dokumentais, sutartimis, apmokėjimo dokumentais ir pan.). Ar patirtas išlaidas iš tikrųjų galima priskirti prie darbdaviui kompensuotinų išlaidų, taip pat sprendžiama atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo darbo funkcijas. Mokymai darbų saugos klausimais savaime nėra priskirtini prie mokymo ar kvalifikacijos kėlimo išlaidų, kadangi pareigą instruktuoti darbuotojus darbų saugos klausimais turi kiekvienas darbdavys. Šiuo atveju esminę reikšmę turi darbuotojo užimamos pareigos bei vykdomos darbinės funkcijos. Manome, kad jeigu darbuotojas, pavyzdžiui, eina pareigas, kurioms yra priskirta atsakomybė už kitų darbuotojų instruktavimą darbų saugos klausimais, dokumentacijos tvarkymą, tuomet neabejotinai darbo saugos kursai bus vertinami kaip mokymai, už kuriuos apmokėjęs darbdavys įgija teisėtų lūkesčių dėl šių išlaidų kompensavimo darbo sutarties nutraukimo atveju. Jeigu darbų saugos kursai yra būtini darbuotojui, siekiant jam įgyti ar išlaikyti teisę užimti einamas pareigas (ypač aktualu statybos sektoriuje dirbantiems asmenims), arba kursų pagrindu yra įgyjamas papildomas žinių įgijimą patvirtinantis sertifikatas, pažymėjimas ar diplomas, tuomet patirtos išlaidos taip pat gali būti kompensuojamos. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti neaktualus.
(20.01.2017)  Sveiki dirbu beveik 1metus esu bilioteni, ir noriu eit lauk is darbo, tai noriu paklausti ar priklausytu iseitines kazkokios?
Vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojui, nutraukusiam darbo sutartį savo iniciatyva (prašymu), nesant svarbių darbo sutarties nutraukimo priežasčių, išeitinė išmoka nepriklauso. Svarbiomis darbo sutarties nutraukimo priežastimis gali būti laikomos ne subjektyvios darbuotojo nustatytos priežastys, o objektyviai egzistuojančios priežastys, pavyzdžiui, darbuotojo liga ar neįgalumas, dėl kurių darbuotojas iš esmės negali vykdyti savo darbo funkcijų (tą turi patvirtinti gydymo įstaigos pažyma, tačiau įprastas laikinasis nedarbingumas nelaikomas svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį). Svarbia priežastimi taip pat gali būti pripažįstama faktas, kad darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį, tačiau šiais atvejais paprastai kyla ginčas tarp darbuotojo ir darbdavio ir svarbių priežasčių egzistavimą tenka įrodinėti teisme.
(29.11.2016)  Laba diena norejau pasiteiraut ka reikia daryti tokiu atveju. Man liepe parasyti pareiskima del isejimo is darbo ten pradirbau virs 2 metu tai ant pilno tai ant puse etato pastaruoju metu ant pilno etato. As nieko negavau is darbdavio nei iseitines nei turejau atostogu bei negavau atlyginimo uz visa menesi man dave visus lapus ten viska pasirasiau bet man nieko nesumokejo. Darbdavys pareiske jog man nemokes del tariamos vagystes. Ar jis turi tokia teise man neismoketi atlyginimo visas iseitines ir panasiai? Kaip su kalbeti ir tartis. Del to ivikio siek tiek kaltes yra bettikrau ne uz visa atlyginima bei jokiu irodimu kad mano kalte nera
Darbo sutartį nutraukus savo prašymu (LR Darbo kodekso 127 str. 1 d.), išeitinė išmoka darbuotojui nepriklauso. Nepriklauso išeitinė išmoka ir tuo atveju, jei darbuotojas yra atleidžiamas darbdavio dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo (ko gero, šiuo pagrindu darbdavys būtų ketinęs Jus atleisti, jei nesutiktumėte parašyti prašymo dėl atleidimo). Tačiau darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį darbuotojo prašymu, privalo išmokėti jam likusį darbo užmokestį už išdirbtą laiką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Todėl darbdaviui nesutinkant atsiskaityti, per 3 mėnesius nuo darbo sutarties nutraukimo dienos turėtumėte kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas.
(18.11.2016)  Imoneja naikinamas padalinis.steigiama dukterine imone kurioja siulo pratesti darba,galvoju nutraukt sutari.ar priklauso kompensacija del stažo?.9m.nenutraukiamo stažo.
Iš pateiktame klasime nurodytų aplinkybių sprendžiame, kad darbdavys yra priėmęs sprendimą dėl struktūrinio padalinio panaikinimo, ir siekia vienašališkai nutraukti darbo sutartį dėl „etatų“ mažinimo (galiojančio LR Darbo kodekso 129 str.). Tokiu atveju Jums priklauso išeitinė kompensacija, kurios dydį nustato LR Darbo kodekso 141 straipsnis. Pažymėtina, kad išeitinė išmoka išmokama tik nutraukus darbo sutartį ir tik jei ji buvo nutraukta darbdavio iniciatyva (šiuo atveju LR DK 129 str. pagrindu). Jei darbo sutartį nutrauksite Jūs (t.y. prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo pateiksite Jūs), neteksite teisės į išeitinę išmoką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalimi, nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva pagal LR DK 129 str., darbuotojui išmokama išeitinė išmoka, kurios dydis priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio šioje darbovietėje ir nepertraukiamojo darbo stažo. Kadangi turite sukaupę 9 metų nepertraukiamąjį stažą (o tai sudaro 108 mėnesius), Jums turėtų priklausyti Jūsų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (LR DK 141 str. 1 d. 4 p.). Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti neaktualus.
(19.08.2016)  Laba diena, Norėjau paklausti dėl išeitinės kompensacijos. Esu išdirbęs 1 mėn. ir susirgau insultas. Išbuvau 5 mėn. ant biuletenio. ir išėjau iš darbo dėl nedarbingumo .Esu įdarbintas 05 etato. Kiek priklauso man išeitinė kompensacija?
Atsakymas į pateiktą klausimą priklauso nuo to, kokiu teisiniu pagrindu buvo nutraukta darbo sutartis. Paprastai darbo sutartis darbuotojo iniciatyva nutraukiama LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalies pagrindu (darbuotojo prašymu, nesant svarbių priežasčių). Tokiu atveju išeitinė kompensacija darbo sutartį nutraukiančiam darbuotojui nepriklauso, neatsižvelgiant į jo išdirbtą laikotarpį konkrečioje darbovietėje. Tačiau jei darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį yra pagrįstas liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą (LR Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalis), tuomet nutraukiant darbo sutartį darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, nepriklausomai nuo laikotarpio, kurį darbuotojas išdirbo toje darbovietėje. Pažymėtina, kad remiantis LR Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalimi, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, nebent darbdavys ir darbuotojas susitaria dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos ir terminų. Taigi, jei Jūsų darbo sutartis nutraukta pagal LR Darbo kodekso 127 str. 2 dalį, tuomet Jums priklauso Jūsų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei darbo sutartis nutraukta pagal LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį, išeitinė išmoka Jums nepriklauso. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti neaktualus.
(03.06.2016)  Sveiki. Darbo sutartis neterminuota. Joje įrašyta, kad "Jei ši darbo sutartis nutraukiama dėl Darbuotojo kaltės ar Darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai Darbuotojas įsipareigoja atlyginti Darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus Darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms". Kas yra darbuotojo mokymai? Jeigu jokių oficialių mokymų nebuvo, tačiau atėjus į darbą buvau apmokyta kolegos kaip atlikti tam tikrus darbus, tarkime, kaip sumontuoti dėžutę ir pan. ar tai vadinama mokymais? Ar yra nustatyta kokia nors maksimali suma, kurią gali tekti sumokėti? Ačiū
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties (LR Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis), tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai. Pažymėtina, kad darbo sutartį nutraukusiam darbuotojui kyla pareiga atlyginti tik faktiškai darbdavio patirtas ir pagrįstas išlaidas, skirtas darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Siekdamas gauti išlaidų kompensavimą, darbdavys privalo pateikti konkrečias patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Taigi, jei nutraukiant darbo sutartį darbdavys pareikalaus kompensuoti jo patirtas išlaidas Jūsų mokymams, turite teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius Jūsų dalyvavimą mokymuose ir pagrįsti darbdavio patirtas konkrečias išlaidas Jūsų mokymams. Nesant šių dokumentų ir duomenų, darbdavys neturėtų pagrindo reikalauti apmokėti neva patirtas išlaidas mokymams. Žinotina ir tai, kad natūralus darbo patirties įgijimas pagal darbo sutartį, atliekamas darbo funkcijas ir dėl to sukauptas (įgytas) profesines žinias, taip pat papildomas savarankiškas mokymasis negali būti laikomi darbuotojo mokymais ar kvalifikacijos kėlimu. Todėl elementarus Jūsų kolegos vykdytas apmokymas nėra ir negali būti vertinamas kaip mokymai, už kuriuos turėtumėte kompensuoti darbdaviui. Galiojantys įstatymai nenumato maksimaliai darbdaviui atlygintinos sumos. Tą gali numatyti darbo sutartis ar kolektyvinė sutartis. Ribojamas tik laikotarpis, už kurį darbdavys gali reikalauti kompensuoti jo patirtas išlaidas iš darbo išeinančio darbuotojo mokymams (ne daugiau kaip vieneri metai). Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir yra pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(25.04.2016)  Sveiki, atidirbau darbe beveik visus metus, be vieno menesio,nebuvau per ta laikotarpį nei atostogose nei biliotenyje,norejau paklausti ar man priklauso atostoginiai ir iseitine? Ir kiek priklausytu jaigu dirbau pilnu etatu uz minimale alga?
Atsakymas į klausimą, ar Jums priklauso išeitinė išmoka, priklauso nuo to, kokiu pagrindu bus nutraukta Jūsų darbo sutartis. Jei darbo sutartį ketinate nutraukti savo iniciatyva, t. y. iš darbo išeinate savo noru, tuomet pagal galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas išeitinė išmoka Jums nebus išmokėta (išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, tačiau tai yra specifinis darbo sutarties nutraukimo pagrindas, kuris Jums greičiausiai netaikytinas). Jeigu darbo sutartį ketina nutraukti darbdavys ne dėl Jūsų kaltės (pavyzdžiui, dėl įmonės struktūrinių pertvarkymų, „etatų“ mažinimo, ekonominių sunkumų ir pan.), tuomet Jums priklausytų Jūsų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei tuo metu, kol dirbote, neišnaudojote sukauptų kasmetinių atostogų, tuomet nutraukiant darbo sutartį Jūs turite teisę pasirinkti vieną iš šių variantų: 1) pateikti darbdaviui rašytinį prašymą suteikti Jums visas nepanaudotas kasmetines atostogas ir darbo sutarties nutraukimo (atleidimo) dieną laikyti pirmąją dieną, einančią po suteiktų kasmetinių atostogų pabaigos. Tokiu atveju „atostoginius“ darbdavys Jums turėtų išmokėti prieš tris dienas iki atostogų pradžios, nebent susitarsite dėl kitokios „atostoginių išmokėjimo tvarkos“. Kasmetinių atostogų metu darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis. 2) Jeigu nutraukdami darbo sutartį nepageidaujate išnaudoti sukauptų kasmetinių atostogų, tuomet remdamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 177 straipsniu, turi teisę prašyti darbdavio vietoje atostogų suteikimo išmokėti Jums piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Šią kompensaciją darbdavys turėtų išmokėti ne vėliau kaip darbo sutarties nutraukimo dieną, nebent su darbdaviu sutarsite dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos. Žinoma, prašymą dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo (vietoje sukauptų atostogų išnaudojimo) turėtumėte pateikti raštu. Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas yra bendrojo pobūdžio ir pateiktas pagal klausime išdėstytas aplinkybes, todėl aplinkybėms pasikeitus ar esant kitokioms aplinkybėms, šis atsakymas gali būti nebeaktualus.
(21.03.2016)  Sveiki, noriu paklausti ar man priklausys iseitine kompensacija, nes griztu is vaiko prieziuros atostogu kol vaikui sueis 3 m, kaip paskaiciuos iseitine kompensacija, jei dabovieteje isdirbau 115menesiu, priezastis atleidimo etatu mazinimas. Aciu uz atsakyma
Remiantis klausime pateiktais duomenimis spręstina, kad Jūsų darbo sutartis yra nutraukiama darbdavio iniciatyva pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). Nutraukiant darbo sutartį minėtu pagrindu, atleidžiamam darbuotojui priklauso LR Darbo kodekso 140 straipsnyje nustatyto dydžio išeitinė išmoka, kurios dydis šiuo atveju priklauso nuo darbuotojo nepertraukiamojo darbo stažo konkrečioje darbovietėje ir vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Faktas, kad Jūs grįžote į darbą iš vaiko priežiūros atostogų, yra teisiškai nereikšmingas sprendžiant klausimą dėl išeitinės išmokos išmokėjimo darbo sutartį nutraukiant LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu, todėl Jūs, kaip ir kiti analogišku pagrindu atleidžiami darbuotojai, turite teisę gauti išeitinę išmoką. Jei Jūsų nepertraukiamasis darbo stažas šioje darbovietėje siekia 115 mėnesių, tuomet pagal LR Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 4 punktą Jums priklauso Jūsų 4 (keturių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tikslią informaciją apie Jūsų vidutinį darbo užmokestį ir nepertraukiamąjį darbo stažą turi teisę gauti iš darbdavio, pateikę rašytinį prašymą dėl minėtos informacijos. Pažymime, kad ši konsultacija yra bendrojo pobūdžio, pateikta pagal klausime išdėstytas aplinkybes. Esant kitokioms aplinkybėms arba pasikeitus pateiktoms aplinkybėms, ši konsultacija gali būti nebeaktuali.
(11.02.2016)  LABAS. noriu paklausti kokio didzio iseitine priklauso jei ant puses atato dirbau ,isdirbau 2metus ir 10 men , esu bilioteni ir atleisti nori is darbo kaip tokiu atvenu pasielkti man , aciu
Visų pirma svarbu pažymėti, kad pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą išeitinė išmoka atleidžiamam darbuotojui priklauso ne visais atvejais. Pavyzdžiui, įstatymo nustatyta išeitinė išmoka nepriklauso darbuotojui, su kuriuo darbo sutartis nutraukiama LR Darbo kodekso 125 str. (bendru šalių susitarimu), 126 str. (darbo sutarties nutraukimas suėjus sutarties terminui), 127 str. 1 d. (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu, nesant svarbių priežasčių), 136 str. nustatytais atvejais (išskyrus 136 str. 1 d. 6 p.), kai yra darbuotojo kaltė. Iš pateikto klausimo ne visiškai aišku, kokiu pagrindu ir dėl kokių priežasčių darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį. Kaip minėta, jeigu darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės, pavyzdžiui, jam kelis kartus pažeidus darbo drausmės taisykles arba vieną kartą įvykdžius šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tuomet išeitinė išmoka darbuotojui nepriklauso. Jei darbo sutartis nutraukiama LR Darbo kodekso 129 straipsnio pagrindu (darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės), tuomet darbuotojui priklauso įstatymo nustatyta išeitinė išmoka. Išeitinę išmoką bei jos dydį reglamentuoja LR Darbo kodekso 129 straipsnis, pagal kurio 1 dalį išeitinės išmokos dydis priklauso nuo darbuotojo nepertraukiamojo darbo stažo konkrečioje darbovietėje ir vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Nepertraukiamasis darbo stažas skaičiuojamas mėnesiais. Jei nepertraukiamasis darbo stažas siekia 2 metus ir 10 mėn., t. y. iš viso 34 mėnesius, remiantis LR Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atleidžiamam darbuotojui priklauso jo trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo tarpu turint 36 mėnesių nepertraukiamąjį darbo stažą, t. y. konkrečioje darbovietėje išdirbus 3 metus, darbuotojui priklauso jau trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Informaciją apie vidutinį darbo užmokestį darbuotojas turi teisę gauti iš darbdavio (buhalterijos). Pareiga tinkamai apskaičiuoti ir išmokėti darbuotojui priklausančią išeitinę išmoką tenka darbdaviui. Paminėtina, kad faktas, jog darbo sutartis buvo sudaryta darbui „pusei etato“ neturi įtakos apskaičiuojant išeitinės išmokos dydį (LR Darbo kodekso 146 str. 3 d.) ir šios išmokos nesumažina. Svarbu tai, kad galiojantys įstatymai draudžia darbdaviui įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją, kuris tuo metu yra laikinai nedarbingas. Taigi, kol turite laikiną nedarbingumą (biuletenį), darbdavys negali nutraukti darbo sutarties. Neteisėtą atleidimą turi teisę ginčyti teismo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikta konsultacija yra bendrojo pobūdžio.
(09.12.2015)  Sveiki . Imoneje isdirbau 5 metus nepertraukiamai. Siuo metu esu vaiko prieziuros atostogose . Zadejau grizti, kai vaikui sueis vieneri metai. Taciau imone praso, kad pasibaigus siam terminui as i darba negrizciau ir bendru sutarimu iseiciau. Turiu du vaikus : vienas neigalus 10-ties metu, kitam 10 menesiu. Kokios iseitines ismokos man priklausytu ?
Dėl išeitinės išmokos (kompensacijos) išmokėjimo ir išmokos dydžio turėtumėte derėtis su darbdaviu, būtinai tai įtraukiant į susitarimo tekstą, nurodant kompensacijos išmokėjimo terminą. Iš esmės išeitinės kompensacijos dydis priklauso nuo darbdavio finansinių galimybių ir Jūsų derėjimosi įgūdžių. Atskaitos tašku apskaičiuojant išeitinės išmokos dydį gali būti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnyje numatyti išeitinės išmokos dydžiai (tiesa, jie paprastai taikomi, kai darbdavys nutraukia darbo sutartį vienašališkai, nesant darbuotojo kaltės). Pagal minėtą straipsnį, jei dabartinėje darbovietėje išdirbote šešiasdešimt mėnesių (5 metai), Jums priklausytų Jūsų 4 (keturių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Siekdami sužinoti tikslią sumą, turite teisę prašyti darbdavio (buhalterijos) pateikti Jums informaciją apie Jūsų vidutinį darbo užmokestį. Manome, kad papildomai Jums būtų aktualu žinoti, kad jei nesutiktumėte išeiti iš darbo šalių susitarimu, darbdavys neturėtų teisės atleisti Jus vienašališkai (nesant Jūsų kaltės, pagal LR DK 129 straipsnį), kadangi LR DK 132 straipsnio 2 dalyje griežtai nustatyta, kad su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (LR DK 129 straipsnis). Ši aplinkybė galėtų būti vienas iš argumentų Jums susitariant su darbdaviu dėl šiek tiek didesnės išeitinės kompensacijos.
(16.10.2015)  Laba diena. Dvejus metus buvau vaiko priežiūros atostogų, po jų šalių susitarimu nutraukėme darbo sutartį, tačiau, kaip ir priklauso, buvo pažymėta, kad gausiu kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Norėjau pasitikslinti, ar ji skaičiuojama ir už laikotarpį, kai gavau motinystės pašalpą (t.y. kol vaikui suėjo dveji, DK 170 str. 4 dalis)? Ar tik už laikotarpį, kol buvau išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų? Iš anksto labai dėkoju už atsakymą!
Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), paprastai darbuotojui suteikiamos nepanaudotos kasmetinės atostogos, nukeliant atleidimo dieną po kasmetinių atostogų. Tačiau darbuotojo prašymu vietoje nepanaudotų kasmetinių atostogų gali būti išmokama piniginė kompensacija. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170 straipsnio 1 dalies 4 punktą į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti įeina laikotarpiai, kuriais darbuotojas gavo ligos arba motinystės pašalpą, o to paties straipsnio 1 dalies 3 punktas numato išimtį, pagal kurią laikas, kai darbuotojas buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai, nėra įskaitomas į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, paminėtina, kad laikotarpis, kurį praleidote vaiko priežiūros atostogose, nebus įskaitytas į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti, tuo tarpu laikotarpis, kurį praleidote nėštumo ir gimdymo atostogose, įsiskaitys į stažą kasmetinėms atostogoms apskaičiuoti ir gauti.
(24.09.2015)  Laba diena, Norėčiau pasiteirauti ar man priklauso išeitinė kompensacija ir kokia. Įmonėje dirbu nuo 2011 metų pradžios. 2013 m išėjau dekretinių atostogų 2 metams. grįžau į darbą šių metų birželį darbdavys sudarė tokias darbo sąlygas, kad esu priversta išeiti iš darbo. Pagal kokį straipsnį man būtų palankiau išeiti iš darbo. Ačiu
Jūsų pateiktų duomenų nepakanka konkrečiam atsakymui pateikti, tačiau galime apibrėžti bendrąsias nuostatas, kurios Jums turėtų būti aktualios. Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą išeitinė išmoka darbuotojui paprastai priklauso tais atvejais, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva. Šie atvejai yra: 1) darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės (129 str.) ir LR DK 136 str. 1 d. 6 p. numatytas atvejis, kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbdavio (įmonės) likvidavimo. Išeitinė išmoka darbuotojui taip pat priklauso, kai darbo sutartis nutraukiama LR DK 127 str. 2 d. pagrindu – jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį grindžiamas darbuotojo liga ar neįgalumu, iš esmės trukdančiu tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas, arba kitomis svarbiomis priežastis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Tačiau pastaruoju atveju greičiausiai tektų ginčyti darbo sutarties nutraukimo pagrindą, nes dėl pareigos išmokėti išeitinę išmoką darbdaviai paprastai vengia įforminti darbo sutarties nutraukimą LR DK 127 str. 2 dalies pagrindu, vietoje to nurodo LR DK 127 str. 1 dalį, pagal kurią nutraukus darbo sutartį išeitinė išmoka darbuotojui nebepriklauso. Dėl išeitinės išmokos bei jos dydžio taip pat galima sutarti darbo sutartį nutraukiant LR DK 125 straipsnio pagrindu (šalių susitarimu). Kiek suprantu, Jūsų santykiai su darbdaviu nėra geri, tačiau galėtumėte bandyti raštu pasiūlyti darbo sutartį nutraukti šalių susitarimu pagal LR DK 125 straipsnį, rašte nurodydami, jog sutinkate išeiti iš darbo, jei darbdavys Jums išmokėtų išeitinę išmoką. Dėl išmokos dydžio reikėtų derėtis su darbdaviu, tačiau šiuo atveju, esant prastiems tarpusavio santykiams, akivaizdu, kad nustatant išeitinės išmokos dydį nusileisti turėtų tiek darbdavys, tiek Jūs. Jei atsilaikysite darbdavio spaudimui ir darbdavys Jus atleis LR DK 129 str. pagrindu (darbo sutarties nutraukimas nesat darbuotojo kaltės), tuomet darbdavys privalės Jums išmokėti visą išeitinę išmoką, numatytą LR DK 140 str. Išmokos dydis priklauso nuo Jūsų vidutinio darbo užmokesčio ir nepertraukiamojo darbo stažo šioje darbovietėje. Kadangi šioje darbovietėje dirbate nuo 2011 metų pradžios, t. y. apie 57 mėnesius, Jums priklausytų Jūsų trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (LR DK 140 str. 1 d. 3 p.). Primename, kad pateikta konsultacija yra tik bendrojo pobūdžio.
(24.09.2015)  Sveiki, jeigu įmonėje išdirbau 4 mėnesius ir savo noru išeinu iš darbo. Ar priklauso už nepanaudotas atostogas pinigėliai ar jie skaičiuojasi tik po 6 mėnesių darbo?
Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Tačiau jos gali būti suteiktos ir praėjus kitokiam laikotarpiui, atitinkamai paskaičiuojant ir atostogų dienų skaičių. Jei darbuotojas neišdirbo šešių mėnesių ir nutraukdamas darbo sutartį nepageidauja panaudoti sukauptų atostogų, jis turi teisę darbdavio prašyti išmokėti kompensaciją už šias nepanaudotas atostogas. Taigi, Jums priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas (atitinkamą dienų skaičių), kurias sukaupėte išdirbę keturis mėnesius konkrečioje darbovietėje.
(07.09.2015)  Įmonėje dirbu 2 m ir 11 mėn, šiuo metu įmonė yra parduodama, gavau raštą, jog po mėnesio man sutikus busiu perkelta į kitą įmonę tokiam pačiam darbui, tačiau apie atlyginimo išlaikymą nėra kalbos. Jei nesutiksiu, žadama išeitinė išmoka, atleidimas pagal 129 str. Noriu paklausti, kokio dydžio išeitinė man priklausytų, esu išsituokusi ir viena auginu 12 m. vaiką. Ar darbdavys neturėjo manęs ispėti apie šią situaciją daug anksčiau? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Išeitinės išmokos dydis priklauso nuo nepertraukiamojo darbo stažo darbovietėje ir Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio šioje darbovietėje (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnis). Kadangi šioje darbovietėje esate išdirbusi 35 mėnesius, atleidimo atveju Jums priklausytų Jūsų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Kadangi auginate vaiką iki 14 metų, darbdavys apie galima atleidimą iš darbo pagal 129 straipsnį Jus privalo įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (LR DK 129 str. 4 d. ir 130 str. 1 d.). Kartu svarbi LR DK 129 straipsnio 4 dalis, pagal kurią darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Tačiau ketinant atleisti darbuotoją pagal LR DK 129 str., darbdavys iki pat faktinės atleidimo dienos privalo ieškoti kito darbo, kurį galėtų pasiūlyti atleidžiamam darbuotojui. Kartu pažymėtina, kad įmonės savininko pasikeitimas, verslo ar jos dalies perdavimas kitiems asmenis negali būti teisėta ir vienintelė priežastis nutraukti darbo sutartį. LR DK 138 straipsnio 2 dalis draudžia pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo. Taigi, Jums siūlomo kito darbo sąlygos (apmokėjimas ir pan.) neturėtų būti prastesnės nei dabartinio darbo. Pažymine, kad tai yra bendrojo pobūdžio konsultacija. Konkrečiam ir tiksliam atsakymui pateikti reikėtų atlikti individualią aprašytos situacijos ir dokumentų teisinę analizę.
(07.09.2015)  Laba diena, esu pedagogė, mokykloje išdirbusi 16 metų. Nuo rugsėjo pirmos dienos iš vienos mokyklos pereinu dirbti į kitą. Norėjau paklausti, ar man tokiu atveju priklauso išeitinė kompensacija ir, jei priklauso, kokio dydžio ji turėtų būti. Ačiū už atsakymą.
Atsakymas į Jūsų klausimą priklauso nuo darbo sutarties nutraukimo pagrindo. Jei dabartinę darbovietę paliekate savo noru, t. y. Jūs pateikėte darbdaviui prašymą dėl išėjimo iš darbo, tuomet išeitinė kompensacija Jums nepriklauso. Išeitinė kompensacija Jums priklausytų, jei darbo sutartis būtų nutraukta darbdavio iniciatyva. Tokiu atveju išeitinė kompensacija būtų Jūsų 5 (penkių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Jei dabartinėje darbovietėje turite sukaupę atostogų, tačiau nenorite jų panaudoti, galite vietoje atostogų suteikimo darbdavio prašyti Jums išmokėti kompensaciją už šias nepanaudotas atostogas.
(14.08.2015)  Sveiki, mokykloje dirbu 13 metu. Pries puse metu gavau pasiulyma dirbti mokyklos direktoriaus pavaduotoja. penktadieni nutraukiau senaja darbo sutarti, o pirmadieni jau dirbau pagal nauja- nei vienos dienos pertraukos. dirbu pilnu etatu, taciau gali buti, kad kruvis bus mazinamas. ar nesutikus su mazinamu darbo kruviu skaiciuosis visas darbo stazas mokykloje, ar tik paskutinis pusmetis iseitinei kompensacijai gauti. Aciu iz atsakyma.
Išeitinė kompensacija darbuotojui įprastai priklauso tais atvejais, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesat jo kaltės. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo iniciatyva, išeitinė kompensacija darbuotojui nepriklauso. Išeitinės kompensacijos dydis priklauso nuo nepertraukiamojo darbo stažo konkrečioje darbovietėje. Pagal LR Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktą, nepertraukiamasis darbo stažas - tai laikas, dirbtas vienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba keliose įmonėse, įstaigose, organizacijose, jeigu iš vienos darbovietės į kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu darbo pertrauka neviršija nustatytų terminų. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, Jūsų atveju galima būtų teigti, kad darbo mokykloje stažo eiga nenutrūko, t. y. ji tęsėsi po to, kai pradėjote eiti kitas pareigas pagal naują darbo sutartį toje pačioje darbovietėje. Šią išvadą lemia dvi aplinkybės: 1) laiko skirtumas tarp darbo pagal seną ir naują sutartį yra tik 2 kalendorinės dienos. Šis terminas, mūsų vertinimu, yra pernelyg mažareikšmis, kad nutrauktų darbo stažo eigą. Tuo labiau, kad laikotarpis tarp ankstesnės darbo sutarties nutraukimo ir naujos sutarties sudarymo sutampa su išeiginėmis dienomis, t. y. šiomis dienomis Jūs ir be sutarties nutraukimo nebūtumėte vykdę darbo funkcijų mokykloje; 2) Tiek pagal ankstesnę, tiek pagal naują darbo sutartį dirbate toje pačioje darbovietėje, tik užimate kitas pareigas, todėl būtų neprotinga teigti, kad stažas šioje darbovietėje nutrūko vien dėl formalaus darbo sutarties nutraukimo, turint tikslą sudaryti kitą sutartį toje pačioje darbovietėje. Papildomos reikšmės turi aplinkybė, kokiu teisiniu pagrindu buvo nutraukta ankstesnioji darbo sutartis. Pavyzdžiui, Jums ir darbdaviui bendrai susitarus (rašytine forma) dėl darbo santykių nutraukimo ir iš to kylančių pasekmių (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu) reikėtų savarankiškai įvertinti susitarimo sąlygas, kad galima būtų padaryti vienareikšmę išvadą. Padarius išvadą, kad darbo stažas nenutrūko, atleidimo darbdavio iniciatyva atveju (LR DK 129 str.) turėtų būti skaičiuojamas visas išdirbtas mokykloje laikas. Pažymime, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija. Išsamesnę ir tikslesnę konsultaciją galėtų suteikti kvalifikuoti UAB „Airista“ teisininkai, individualiai įvertinę konkrečias aplinkybes.
(07.09.2015)  Laba diena, 2015.03.20 isejau i gimdymo atostogas. Nuo 2015.07.16 iseinu is darbo. Noreciau suzinoti, kaip turetu darbdavys paskaicioti kompensacija uz nepanaudotas atostogas. ? Darbo sutartyje buvo sulygtas darbo uzmokestis 300 eur i rankas. Taciau kas menesi buvo mokamas priedas pagal isakyma uz padidejusi darbo kruvi 200 eur i rankas. Sukaupta atostogu 10 dienu. Ar galetumete issamiai parasyti kaip turetu buti skaiciuojama, nes net darbo inspekcija skirtingai konsultuoja.
Už kasmetines atostogas yra mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis šiuo atveju skaičiuosis nuo viso Jums priklausančio darbo užmokesčio dydžio, įskaitant ir užmokestį kaip priedą už padidėjusį darbo krūvį. Atkreiptinas dėmesys, kad apskaičiuojant vidutinį darbo užmokesčio dydį, o vėliau – ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydį, vadovaujamasi darbo užmokesčio dydžiu, neatskaičius mokesčių. Taigi, skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, reikšmės turi ne „į rankas“ išmokamas užmokestis, o visas darbo sutartyje ar direktoriaus įsakyme numatytas darbo užmokestis ir (ar) premija, neatskaičius mokesčių. Taigi kompensacija už nepanaudotas atostogas (10 dienų) bus apskaičiuota remiantis Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, kuris apskaičiuojamas įskaitant pagrindinį Jūsų darbo užmokesčio dydį ir papildomus mokėjimus (premijas).
(26.08.2015)  Laba diena. dirbau pagal terminuotą darbo sutartį nuo 2015-01-15 iki 2015-03-31. 2015 -03-17 išėjau dekretinių atostogų. nuo 2015-08-04 noriu išeiti vaiko priežiūros atostogu dviems metams. kadangi dirbau pagal terinuota sutari darbdavys žūt būt nori atleisti ir neduoda ramybės. a ar galiu parašiusi prašymą išeiti vaiko priežiuros atostogų nuo 08-04. ir rašyti prašymą kad atleistų iš darbo 08-05? bijau prarasti sodros pašalpa. ar sodra man mokės jei išeisiu iš darbo savo noru? AČIŪ. :)
Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, mokamą iki vaikui sueis vieni arba dveji metai, turi asmuo, kuris draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu ir jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos (išskyrus pirmaisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos dėl grįžimo į darbą, ar antraisiais vaiko auginimo metais) arba kai asmuo atleistas iš darbo (nepriklausomai nuo darbo sutarties nutraukimo priežasties) ir iki pirmos teisės į pašalpą dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Taigi, jei tuo metu, kai nutrauksite darbo sutartį savo noru, būsite sukaupę (ar jau sukaupėte) reikalaujamą stažą, tuomet turėsite teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą iš SoDros biudžeto lėšų. Ar turite reikiamą stažą, tiksliai atsakyti gali SoDra.
(10.07.2015)  Laba diena, Pries 4 mėn. įsidarbinau įmonėje, is jų 3 mėn. buvo bandomasis laikotarpis. Esu atleidziamas darbdavio iniciatyva, jau pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Kokios komepensacijos ir ismokos man priklausytų. Be to, esu vyras, auginantis 3 ir 2 metų vaikus, koks turėjo būti įspejimo terminas. Ko siuo atveju turėciau teisę prasyti is darbdavio?
Iš pateiktų duomenų nėra aišku, kokiu konkrečiai pagrindu darbdavys nutraukia darbo sutartį – darbdavio iniciatyva, nesant Jūsų kaltės, ar darbdavio iniciatyva, tačiau dėl Jūsų kaltės (pavyzdžiui, Jums paskirta drausminė nuobauda, dėl kurios ir esate atleidžiamas), todėl pateiksime kelis galimus situacijos sprendimo variantus. Pagal LR Darbo kodekso 107 str. 3 d., kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais. Taigi, Jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, tačiau dėl Jūsų kaltės, išeitinė išmoka Jums nepriklauso, be to, gali būti atleidžiama nenustatant įspėjimo termino (DK 136 str., 140 str.). Jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva ne dėl Jūsų kaltės, paminėtina, kad LR Darbo kodeksas draudžia darbdaviui savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, kurie augina vaiką (vaikus) iki trejų metų, nebent darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus (DK 129 str. 4 d. ,132 str. 2 d.). Vadinasi, darbdavys negali Jūsų atleisti be svarbios priežasties. Jei sutartis vis dėlto nutraukiama, darbuotojas, kuris augina vaiką (vaikus) iki trejų metų, apie atleidimą įspėjamas mažiausiai prieš keturis mėnesius. Darbuotojui, išdirbusiam keturis mėnesius, priklauso jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Be to, visais atvejais, kai darbo sutartis nutraukiama nesat darbuotojo kaltės, darbdavys pirma turėtų pasiūlyti perkelti darbuotoją į kitą darbą ir iki faktinės atleidimo dienos ieškoti darbo į, kurį galėtų būti perkeltas darbuotojas, kuris įspėtas apie atleidimą. Apibendrinus, jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, bet ne dėl Jūsų kaltės: • siūlome pasiteirauti darbdavio dėl galimybės Jus perkelti į kitą darbą (žinoma, jei to pageidaujate); • siūlome pareikalauti darbdavio motyvuoti būtinybę atleisti Jus iš darbo, nes minėta, kad darbuotojus, auginančius vaikus iki trejų metų, atleisti galima tik ypatingais atvejais, kai darbuotojo palikimas darbe būtų iš esmės žalingas darbdaviui. Tą geriausia daryti raštu. • turite teisę reikalauti, kad apie atleidimą iš darbo būtumėte įspėti mažiausiai prieš keturis mėnesius; • Jums priklauso Jūsų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. • Išeinant iš darbo Jums priklauso per išdirbtą darbo laiką sukauptos, tačiau nepanaudotos kasmetinės atostogos arba Jūsų pageidavimu – piniginė kompensacija už šias nepanaudotas atostogas (LR Darbo kodekso 177 str. 1 d.).
(10.07.2015)  Laba diena! 2 Metus dirbu meninio ugdymo pedagogu darželyje 0.25 etato, neterminuota darbo sutartis. Atostogos priklauso liepos-- rugpj. mėn. Jeigu išeisiu iš darbo birželio pabaigoj, ar man bus išmokėtos atostogines? Dėkoju
Nutraukus darbo sutartį birželio pabaigoje, turėtumėte du pasirinkimus: 1) prašyti darbdavio suteikti Jums visas sukauptas, bet iki išėjimo iš darbo nepanaudotas atostogas. Tuomet oficiali Jūsų atleidimo iš darbo diena būtų pirmoji diena, einanti po paskutiniosios atostogų dienos; 2) prašyti darbdavio vietoj atostogų (sukauptų) Jums išmokėti piniginę kompensaciją už šias nepanaudotas atostogas.
(16.06.2015)  Laba diena.Mano vyrą,įmonėje išdirbusį 17 metų,2015 06 12 atleidžia iš darbo ne dėl darbuotojo kaltės.Kokia išmoka jam priklauso?Ačiū už atsakymą.
Pagal LR Darbo kodekso 140 str. 1 d. 5 p. Jūsų vyrui priklauso jo penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
(10.07.2015)  Laba diena , pradirbau paste jau 18 metu sio metu uzdaro musu pasto skyriu ir mane nori perkialti i kita pasto skyriu , bet manes netenkina darbo salygos, ar as galiu tiketis iseitines pasalpos atsisakius darbo?
Iš Jūsų pateiktos informacijos spręstina, kad darbo sutartis nutraukiama LR Darbo kodekso 129 str. pagrindu, t. y. darbdavio iniciatyva, kai nėra Jūsų kaltės. Tokiu atveju, apie atleidimą darbdavys Jus turėjo įspėti pasirašytinai, mažiausiai prieš du mėnesius, o jeigu atitinkate LR Darbo kodekso 129 str. 4 d. numatytus kriterijus (t. y. iki teisės gauti visą senatvės pensiją Jums liko ne daugiau kaip penkeri metai; turite neįgalumą; auginate vaikus iki 14 metų amžiaus) – mažiausiai prieš keturis mėnesius. Pažymėtina, kad Jums nesutikus būti perkeltu į darbdavio pasiūlytą kitą darbą, darbdavys turi pareigą iki pat atleidimo dienos ieškoti kito darbo, į kurį galėtų Jus perkelti. Tačiau jei tokio darbo nėra, Jums nesutikus būti perkeltu į pasiūlytą darbą, Jums priklausytų 5 (penkių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija.
(16.06.2015)  Norėčaiu iššsiaiškinti dėl tokios situacijos. Šių metų vasario mėnesio pradžioje buvo du metai kaip dirbu įmonėje. Dėl tam tikrų aplinkybių mūsų įmonė pakeitė pavadinimą su visais rekvizitais, dėl to buvome paprayti, kad pasirašytume naujas sutartis, prieš tai parašę prašymus, kad savo noru išeiname iš senosios įmonės ir tada iškart įdarbino į kitą, nauju pavadinimu. Po mėnesio dėl etatų mažinimo pranešė, kad mane atleidžia iš darbo. Ar man priklauso išeitinė kompencacija, jei realiai išdirbau du metus, bet atleidimo momentu jau buvau perkelta į kitą įmonę ir faktiškai stažas pas mane liko tik mėnuo.
Kadangi ankstesnė darbo sutartis buvo nutraukta Jūsų iniciatyva, t. y. pateikus pareiškimą (prašymą) darbdaviui dėl darbo sutarties nutraukimo, darbo santykiai su ankstesniu darbdaviu (įmone) nutrūko. Nutraukus darbo sutartį darbuotojo pareiškimu (prašymu), išeitinė išmoka darbuotojui nepriklauso. Šioje vietoje reikia pastebėti, kad darbdavys iš esmės pasielgė nesąžiningai Jūsų atžvilgiu, prašydamas parašyti prašymą dėl išėjimo iš darbo, nes tokiu būdu Jūs praradote teisę reikalauti išeitinės išmokos, kurią būtumėte gavę darbdaviui nutraukus darbo sutartį savo iniciatyva, nesant Jūsų kaltės (LR DK 129 str., DK 140 str. 1 d.). Kalbant apie naują darbo sutartį, iš Jūsų pateiktos situacijos matyti, kad darbdavys nutraukia sutartį remdamasis LR Darbo kodekso 129 str., todėl remiantis LR Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu Jums priklauso Jūsų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Pažymime, kad tai yra tik bendro pobūdžio konsultacija, pateikta remiantis Jūsų aprašyta situacija. Išsamesnei konsultacijai reikia įvertinti Jūsų turimus dokumentus. Tą galėtų padaryti UAB „Airista“ teisininkai.
(10.04.2015)  Laba diena, ar yra nuostotos atleidziant darbuotoja kai laikina darbo vieta(terminuota sutartis)? ir kokios kompensacijos ir iseitines pasalpos mokamos? ar galima moketi pagal terminuota sutarti isetine pasalpa?
Atleidžiant darbuotoją pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, išeitinės išmokos nemokamos, nebent jūs susitariate su darbdaviu kitaip.
(10.04.2015)  laba diena,del sveikatos nenoriu dirbti savo darbovieteja,siuo metu esu biuletenyja Ir noriu iseiti is darbo,ar man priklauso ismoka?13 menesiu dirbu sioj darbovietej,ar butina atidirbti? galvojiu ta pacia diena parasyti prasyma is darbo,bunant su nedarbingumu,ir ta pacia diena uzsidaryti bileteny kad nereiktu atidirbti ,ir jieskotis kito darbo,kokios mano teises,kaip man pasielgti? ar turiu pranest darbdaviui,kad iseisiu?sirdingai aciu.
Jūs darbo sutartį galite nutraukti savo noru (pareiškimu) pagal DK 127 str. 1 d. ir privalote įspėti darbdavį prieš 14 darbo dienų, o šias dienas atidirbti. Galite įspėti ligos metu, ir sirgti visas 14 darbo dienų. Tada su jumis darbo sutartis bus nutraukta taip ir negrįžus jums i darbą. Arba galite siūlyti darbdaviui nutraukti sutartį šalių susitarimu (DK 125 str) nuo tos dienos, kada jūs pageidaujate. Ir jei darbdavys sutiks, sutartis bus nutraukta šalių susitarimu nuo jūsų nurodytos datos.
(10.04.2015)  Apie puse metų dirbau įmonėje trečtadaliu etato. Po to kai 3 mėnesius negavau atlyginimo parašiuau prašymą išeiti iš darbo pagal 127 str 1-ą dalį. darbovietės būstinė yra Vilniuje, filialas yra Alytuje ir aš dirbu Alytuje. Paskutinę darbo dieną yra reikalaujama kad aš atvykčiau į Vilnių pasirašyti popierių. Aš turiu kitą darbą ir atsiprašyti nelabai galiu ir nelabai noriu. Darbdavys nori iš manęs išskaičiuoti už neva brokus nors nieko nesu pasirašęs apie tai. ar aš privalau vykti pas darbdavį? Ar gali darbdavys išskaičiuoti iš nesumokėro atlyginimo ir jei gali tai kiek ir pagal kokius straipsnius?
Atvejai kuriais darbuotojai turi atlyginti darbdaviui padarytą materialinę žalą nurodyti DK 255 str. Darbuotojo padarytos žalos išskaičiavimo tvarka nustatyta DK 258 str.
(10.03.2015)  Sveiki, norėčiau pasiteirauti. Mano mamai šiais metais sueina pensinis amžius, ji dirba mokytoja ir bus atleidžiama dėl nesusidariusių klasių, tad ar jai bus kokia išeitinė ? Jei taip , tai kokia? Ačiū už atsakymą
Laba diena, Taip, Jūsų mamai privalomai turės būti išmokėta išeitinė kompensacija, kurios dydis priklausys nuo to, kiek laiko ji nepertraukiamai išdirbo toje darbovietėje. LR DK 140 straipsnio 1 d. reglamentuoja išmokėtinos išeitinės išmokos dydį: 1. Nutraukus darbo sutartį pagal šio Kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių – keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.
(25.02.2015)  laba diena darbdavys atleido is darbo pagal 129str 2 punkta, atidirbus 12 men, sakykit stojus i darbo birza ar priklausytu kokios ismokos?aciu
Laba diena, kadangi buvote atleista iš darbo darbdavio iniciatyva, atsižvelgiant į Jūsų darbo stažą, vadovaujantis LR DK 140 str., turėjote gauti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio (jei dirbote iki dvylikos mėnesių) arba dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio (jei dirbote nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių) dydžio išeitinę kompensaciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 5 straipsniu, teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę apdraustieji, kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius. Taigi, jeigu per paskutinius 36 mėnesius Jūs dirbote tik 12 men, nedarbo draudimo išmoka Jums nepriklauso. Dėl išmokų, į kurias galėtumėte pretenduoti įstoję į darbo biržą, patartume kreiptis tiesiogiai į Darbo biržos skyrių.
(27.01.2015)  Sveiki, nuo 2009 metų sausio 30 d. iki šiol dirbu UAB neterminuota sutartimi. nuo 2010 kovo 8 išėjau motinystės atostogų iki 2012 gegužės 11 d. Iki šiol dirbu šioje įmonėje. Auginu šiuo metu du vaikus 11 ir 5 metų. Norėjau sužinoti kokia išeitinė išmoka man priklausytų jeigu mane norėtų atleisti.
Laba diena, Vadovaujanti LR DK 140 str. 1 d. 4 p. numatyta nuostata, Jums priklausytų keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (tokia išmoka priklauso darbuotojui, darbovietėje išdirbusiam nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių). * Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(19.01.2015)  laba diena, buvau idarbinta neterminuotam darbo laikui, atidirbau 1 metus ir darbdavys atleido, nes nera pelningas biznis, ar man turi priklausyti kokios nors ismokos? aciu
Laba diena, tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama neesant darbuotojo kaltės (LR DK 129 straipsnis ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktas), Jums, vadovaujantis LR DK 140 str. 1 d. numatytomis nuostatomis, priklauso: - vieno mėnesio Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (jeigu dirbote iki dvylikos mėnesių); - dviejų mėnesių Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (jei dirbote daugiau nei dvylika mėnesių, tačiau ne ilgiau nei trisdešimt šešis mėnesius);
(15.12.2014)  Sveiki, Gavau įspėjimą, kad busių atleistas iš darbo nuo 2015m. sausio 20dienos, dėl etatų mažinimo. ĮĮspėjime nurodytą, kad man bus išmokėtos visos priklausančios išmokos pagal DK 129 straipsnio 1 ir 2 dalis. Įmonėje pradirbau 25metus. Šiuo metu radau jau kitą darbą, kur įsidarbiti turiu nuo sausio 2dienos. Darbe pasiūlė parašyti prašymą, kad bučiau atleistas iš darbo šalių susitarimu ir nuo gruodžio 20 dienos (1mėnesiu anksčiau), pasakė, kad sumokės tada 5mėnesių vidutinį atlyginimą ir tada tų pinigų nereikės grąžinti Sodrai. Ar taip yra ištikrųjų? Ar gavus išeitinę kompensaciją ir iškart įsidarbinus kitoje įmonėje gali tekti grąžinti dalį gautos kompensacijos? Ką daryti tokiu atveju, kai gavus įspėjimą dėl išėjimo iš darbo noriu išeiti anksčiau (ar tikslinga rašyti prašymą dėl išėjimo šalių susitarimų)? Ar tiesa, kad gavus išeitinę kompensaciją, negalima kuri laiką niekur įsidarbinti? Ačiū iš anksto.
Laba diena, Nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu (Darbo kodekso 125 straipsnis), darbdaviui nenustatyta pareiga mokėti darbuotojui išeitinę išmoką. Taigi, jei šalių raštu sudarytame susitarime nesusitarta dėl išeitinės išmokos mokėjimo, išeitinė išmoka darbuotojui nėra mokama. Jeigu šalys susitaria dėl išeitinės išmokos mokėjimo, išeitinė išmoka darbuotojui mokama tokia, kokia numatyta šalių rašytiniame susitarime dėl darbo sutarties nutraukimo. Taigi, jeigu Jūs raštiškai susitariate su darbdaviu, jog darbo sutartį nutraukiate 1 mėnesiu anksčiau ir darbdavys Jums sumoka 5 mėnesių vidutinį atlyginimą, išeitinė išmoka Jums bus sumokėta. Dėl kito Jūsų klausimo, ar gavus išeitinę kompensaciją ir iškart įsidarbinus kitoje įmonėje gali tekti grąžinti dalį gautos kompensacijos, atsakymas yra toks: tam tikrais atvejais taip. Išeitinė išmoka yra garantinio pobūdžio, ji nėra darbo užmokestis (atlyginimas už darbą) ir skirta įstatymų nustatytais atvejais atleistam iš darbo darbuotojui, kad šis turėtų lėšų pragyventi, kol įsidarbins kitoje darbovietėje. LR Darbo kodekso DK 140 str. 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, atleidžiant iš darbo darbuotojus ne dėl jų kaltės Darbo kodekso XII skyriaus ketvirtame skirsnyje („Darbo sutarties pasibaigimas“) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, jiems išmokama dviejų mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Toliau numatytos institucijos, kuriose dirbant taikoma nuostata dėl išeitinės kompensacijos ne/mokėjimo. Atleistam iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo darbuotojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Išeitinės išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Atkreipiame dėmesį, jog aukščiau pateiktas komentaras nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(23.10.2014)  Laba diena, dirbu imoneje 18 men. Darbdavys nori sumazinti man etata iki 0,5. Man tokios salygos netinka. As turiu rasyti prasyma atleisti is darbo pati ar mane turi atleisti darbdavys? Jei turi atleisti darbdavys, ar tokiu atveju man priklausytu iseitine ismoka?
Laba diena, Pagal LR Darbo kodekso 120 str. būtinosios darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik darbuotojo sutikimu, todėl tokiu atveju, jeigu Jūs sutiksite, darbdavys galės sumažinti Jums etatą. Jums nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, galite būti atleista iš darbo pagal LR DK 129 straipsnį, laikantis minėtame straisnyje nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Išeitinės kompensacijos išmokėjimą reglamentuoja DK 140 str. - nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį (darbdavio iniciatyva) ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą (likvidavus darbdavį), atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Jūsų atveju, kadangi dirbate įmonėje 18 mėn., darbdavys turėtų sumokėti Jūsų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją; *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(17.10.2014)  Sveiki, Esu motinystės atostogose. Sužinojau, kad kai grįžiu į darbą, mane atleis (likviduojamas mano padalinys). Įmonėje išdirbau 9 mėn., nėštumo ir gimdymo atostogos - 4 mėn., vaiko priežiūros atostojos - iki kol vaikui sueis 1 metai - tai yra apie 10 mėn. Po šių atostogų planuoju grįžti į darbą. Bendrą informaciją žinau, kad negali atleisti ir t.t (šios informacijos prašau neteikite). Bet jei sutinku išeiti su išeitine, kokio dydžio priklauso išeitinė pagal įstatymus? Ar yra laikoma, kad aš dirbau iki dvylikos mėnesių, ar nėštumo-gimdymo ir vaiko priežiūros atostogos įeina į darbovietės stažą, ir, tokiu atveju, skaitosi, kad darbovietės stažas yra daugiau nei 12 mėn.? 1) iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; Man priklauso 1 mėn dydžio išeitinė ar 2 mėn.? O gal dar papildomai priklauso ir tai, kad auginu vaiką? Ir jeigu į stažą įeina nėštumo-gimdymo ir vaiko priežiūros atostogos, kaip skaičiuojama išeitinė: Paskutinų 3 mėnesių pradirbtų įmonėje vidurkis, ar uždirbtų atlginimų sumą padalinus iš visų mėnesių (9 mėn + 4 mėn + 10 mėn.). Bijau, kad manes įmonė neapgautų. Laukiu konkretaus atsakymo. Ačiū iš anksto.
Laba diena, Į darbo stažą įeina tiek nėštumo ir gimdymo, tiek ir motinystės atostogos. Taigi į darbo stažą Jūsų atveju įsiskaito įmonėje išdirbtas laikotarpis (9 mėn.), nėštumo ir gimdymo atostogos (4 mėn.), vaiko priežiūros atostogos. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (LR DK) 140 str., darbuotojui, išdirbusiam nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Todėl ir Jums priklausytų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, einančius prieš nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią.
(25.09.2014)  Imoneja dirbu daugiau kaip 7 metai. Su dviem vaikais buvau vaiko prieziuros atotogose, ar tas laikas kai auginau vaikus iskrenta is darbo stazo toje imoneje? Numanau kad darbdavys prasys iseiti is darbo kai vaikas sulauks 3 metu, ar priklauso kokios iseitines ar kompencacijos? Vaikams bus 3 ir 5 metai.
Laba diena, Vaiko priežiūros atostogų laikotarpis įeina į darbo stažą, tik neįeina į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. LR DK 132 str. suteikia garantijų nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus: su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų: darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis). Taigi, kol esate vaiko priežiūros atostogose, darbo sutartis su Jumis nutraukta negali būti. Tuo atveju, jei grįžus iš vaiko priežiūros atostogų darbdavys mėgins nutraukti su Jumis darbo sutartį, išeitinės išmokos priklausys nuo to, kokiu pagrindu darbo sutartis bus nutraukiama. Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių – keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Tuo atveju, jeigu Jūsų darbovietė yra valstybės ar savivaldybės įstaiga, išlaikoma iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos bankas, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo darbuotojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. (LR DK 140 str. Išeitinė išmoka) Atkreipiame dėmesį, kad nutraukus darbo sutartį kitais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jeigu darbuotojas nutraukia darbo sutartį savo iniacityva, jam nepriklauso jokios kompensacijos(nebent numatyta kolektyvinėje sutartyje). Neretai darbdaviai, pasinaudodami darbuotojo nežinojimu ir darydami psichologinį spaudimą, priverčia parašyti prašymus nutraukti darbo santykius darbuotojo prašymu. Atminkite, kad, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva, jokia išeitinė išmoka Jums nepriklausys.
(13.02.2012)  Laba diena, noriu iš darbo išeiti savo noru. Įmonėje išdirbau 1metus. Ar man priklauso kokios išeitinės kompensacijos. Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Nutraukiant darbo sutarti savo noru priklauso tik atlyginimas už darbą iki paskutinės darbo dienos ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  Laba diena, dirbu įmonėje pagal terminuotą sutartį, kuri galioja iki mano bendradarbės grįžimo iš vaiko priežiūros atostogų...kaip vyks mano atleidimas iš darbo, ar aš gausiu išeitinę kompensaciją (įmonėje dirbu 5 metus)?
Terminuota sutartis negali būti sudaroma ilgeniam terminui nei penkeriems metams. Reikia žiūrėti kaip yra aprašytas terminas Jūsų darbo sutartyje. Terminuotom sutartim nepriklauso jokios išeitinės kompensacijos. Jei sutartyje nurodytas konkretus terminas ir kolegė grįš anksčiau nurodyto termino tuomet jums turi būti kompensuojama už iki termino galo neišdirbtą laiką. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.01.2012)  Laba diena, esu parašęs prašymą, kad išeinu iš darbo savo noru. Kaip suprantu man bus sumokėta už nepanaudotas atostogas. Įmonėje dirbu 5 metus, nepanaudotu atostogų likę 2 savaitės, bet ankščiau kai buvo atostogos vėluodavo sumokėti už jas vidutiniškai 5-8 dienas. Pagal įstatymą turėtų prasitęsti atostogos tiek dienų kiek vėluojama sumokėti. Ar galima reikalauti pas darbdavį, kad man išeinant butu sumokėta ir už tas vėluotas dienas, ar tos dienos tiesiog dingsta?
Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų priskaičiuotos ir pradelstos dienos prie nepanaudotų atostogų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2011)  sveiki, imoneje dirbau nuo 2007-05-28 iki 2011-12-06 . Isejau is darbo savo noru, gavau atlyginima. Taciau nuo 2007-05-28 iki 2007-12-31 neturejau kasmetiniu atostogu. Ar man priklauso kompensacija?.. nes tokiu pinigu negavau..visus kitus darbo metus turejau po 4sav atostogu.. ir dar, ar jie privalo man atiduoti popietini algalapi?..ACIU!
Darbdavys privalo atiduoti popierinius algalapius darbuotojui. Popieriniai algalapiai darbuotojui turi būti duodami kiekvieną mėnesį. Darbdavys turi pilnai atsiskaityti su darbuotoju paskutinę jo darbo dieną, tai yra sumokėti priklausantį atlyginimą ir išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Pasidomėkite ar tikrai nebuvo išnaudotos visos atostogos? *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  Sveiki,žadu kitais metais išeiti iš darbo savo noru.Noriu paklausti,ar man priklauso išeitinė išmoka ir kokio dydžio iš darbovietės,kurioje išdirbau 23 metus nepertraukiamai,jei išeisiu savo pačios prašymu?(nuo š.m.balandžio mėnesio susimažinau krūvį senojoje darbovietėje,pasilikdama 0,5 etato ir pakeisdama į antraeiles pareigas,kadangi susiradau kitą darbą ir jį pasidariau savo pagrindiniu?).Iki tol tai buvo mano pagrindinis darbas etato ir daugiau krūviu ?Kokio dydžio išmoka man priklauso iš mano senosios darbovietės?Nuobaudų neturiu,susimažinau savo noru.
Nutraukus darbo sutartį DK 127 str. 1d. pagrindu išeitinė kompensacija nepriklauso. Galima bandyti tartis su darbdaviu kad darbo santykius nutraukti DK 125 str. pagrindu (šalių susitarimu) ir bandyti tartis dėl kompensacijos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Laba diena. Dirbau imonej beveik 2metus,po to isejau i dekreta.Dabar auginu vaika,vaikui 2.8m.Suzinojau,kad imone bankruotavo.Ar man priklauso kazkokia konpensacija ir ka patartume daryt? DEKUOJU
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bankroto įstatymo 19 str. 2 d Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  Sveiki, taigi dirbau per du darbus 5 metus (vienam gaudavau minimuma, kitam dar 200 ) prieš metus mane atleido iš pirmo darbo (su kompensacija kaip priklauso). nuo to laiko oficialiai gaunu tik 200 lt uz kelias valandas darbo. Prieš 7 men. užsiregistravau DB (pasake kol dirbate jums jokiu pašalpu nepriklauso), dabar iš drauges sužinojau, kad apgavo ir kad sodra man turejo moketi, nes gaunu maziau uz minimuma. kur man del to kreiptis, kokia kompensacija aš turiu gaut? ar aplamai aš dar galiu gaut kažkokia pašalpa? dekuj......
Jei žmogus gauna nors kokias pajamas, jam pašalpos nepriklauso. Dėl išsamesnės konsultacijos apie pašalpas kreipkitės į Darbo Biržą arba Sodrą, priklausomai kokios pašalpos Jus domina. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.10.2010)  laba diena Įmonėje išdirbau 7mėnesius ir išėjau vaiko priežiūros atostogų. Nuvažiavau į darbovietę parašyti prašymą kad noriu grįžti, o man pasiūlė išeiti savo noru išmokant vieno mėnesio išeitinę kompensaciją, o jei ne, tai sumažins atlyginimą ir sudarys nepalankias darbo sąlygas. Turiu du vaikus, 2 ir 3 metų, noriu paklausti ar tas laikas, kurį buvau vaiko priežiūros atostogose turi būti įskaičiuotas mokant išeitinę kompensaciją. Ačiū
Visų pirma norime pabrėžti, kad su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės, t. y. remiantis Darbo kodekso 129 str. tvarka (DK 132 str. 2 d.). Taip pat be darbuotojo raštiško sutikimo negalima sumažinti darbo užmokesčio (DK 120 str. 3 d.). Tad Jūs turite teisę likti savo darbovietėje. Buvimas vaiko priežiūros atostogose iki trijų metų įtraukiamas į stažą, reikalingą apskaičiuoti, už kokį periodą turėtų būti išmokėta išeitinė pašalpa. Tačiau atsiminkite, jei darbo sutartį nutrauksite savo noru, tuomet išeitinė pašalpa Jums nepriklausys, nebent darbo sutartį nutrauksite šalių susitarimu ir sutarsite dėl išmokos dydžio. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(27.09.2010)  sveiki,pries menesi isejau is darbo savo noru,nes nemokejo atlyginimo,per koki laiko tarpa jie man privalo pervesti atsiskaitima,o jei neperveda kur kreiptis?aciu
Darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios sumos turi būti išmokamos ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną. Jei negavote darbo užmokesčio laiku, savo teises galite ginti teisme. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.01.2010)  Laba diena. Įmonėje, kurioje aš dirbu, algos pervedamos mėnesio 10 dieną. Susirgęs, gavau nedarbingumo lapelį lapkričio 30 dieną ir informavau darbdavį. Gruodžio 10 dieną (nedarbingumo lapelis dar tęsiamas) į mano sąskaitą jokia algos dalis už praėjusį mėnesį pervesta nebuvo. Ar pažeidė darbdavys darbo įstatymą?
Ligos pašalpą už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku turi apmokėti darbdavys. Darbdavio apmokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 80 procentų ir didesnė negu 100 procentų pašalpos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka. Ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečiosios iki septintosios (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos mokama 40 procentų, o nuo aštuntosios laikinojo nedarbingumo dienos – 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Kompensuojamasis uždarbis nustatomas pagal užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš laikinojo nedarbingumo pradžios mėnesį, asmens draudžiamąsias pajamas. Apdraustasis asmuo nedarbingumo pažymėjimą ir/ar jo tęsinį turi pateikti įmonės, įstaigos, organizacijos administracijai (vadovo įgaliotam asmeniui), kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po pateikimo privalo apskaičiuoti ligos pašalpą iš darbdavio lėšų už dvi pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku bei užpildyti nedarbingumo pažymėjimo antrąją pusę. Tiek į darbdavį, tiek į „Sodros“ teritorinį skyrių reikia kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ligos pabaigos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.12.2009)  Laba diena. Norejau paklausti ar pensininkui isejus is darbo(pasiliuosavus) priklauso dvieju menesiu kompensacija? Skaiciau 127 straipsi 2 dali, bet neradau apie kompensacija nieko. Gal galetumete pagelbeti ir atsakyti issamiau?
Išeitinė išmoka priklauso tik tiems darbuotojams su kuriais darbo sutartis yra nutraukiama vadovaujantis DK 129 str ( Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) arba DK 136 str. 1d. 6p.( kai darbdavys yra likviduojamas). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.12.2009)  Nuo 2008m. sausio 10d. iki 2009m. sausio 09d. mano vyras pagal darbo biržos siuntimą dirbo viešus darbus įmonėje. Darbdaviui darbo birža pravesdavo pusę vyrui priskaičiuoto darbo užmokesčio.Nuo sekančios dienos t.y. nuo 2009m. sausio 10d. darbdavys jo neatleido ir automatiškai paliko darbe tose pačiose pareigose.Atostogų neturėjo ir atostoginių negavo. Gruodžio 1d. mano vyrą atleidžia iš darbo jų abiejų susitarimu be išeitinės kompensacijos.Norėjau paklausti už kokį laikotarpį jam priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas: už 2008 01 10-2009 12 01 ar už 2009 01 10 -2009 12 01.Darbdavys nenori mokėti kompensacijos užnepanaudotas atostogas už tą laikotarpį kai vyras dirbo viešus darbus, žada mokėti tik nuo antrojo laikotarpio, motyvuodamas tuo , kad darbo birža jam nepravedė už nepanaudotas atostogas pusę sumos.
Pirmiausiai reikia atkreipti dėmesį kaip buvo sutarta darbo sutartyje. Jei nebuvo išskirta papildomų salygų dėl kasmetinių atostogų suteikimo, tuomet darbdavys turi sumokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( periodas nuo darbo sutarties sudarytmo iki nutraukimo). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2009)  Dirbau sargu 12 metu.2009m spalio 5d mane atleido pagal 129straipsni.Sake kad man priklauso 5men iseitine pasalpa,pranese kad sumokes per tris darbo dienas,bet nesumokejo.Veliau pasake kad pagal istatymus gali sumoketi per tris men(nors nepasirasiau jokiu dokumentu jog sutinku kad sumoketu per 3men).Esu dar negaves rugsejo men algos,atostoginiu(turejau atostogauti rugpjucio men bet neisleido),bei iseitines pasalpos(o jau lapkricio pb).Ar gali taip ilgai nemoketi pasalpos?Kur reiketu kreiptis,kad padetu atgauti man priklausancius pinigus?
Atleidžiant Jus iš darbo darbdavio iniciatyva darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį (Darbo kodekso 141 str.). Šių metų liepos mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas padarė tam tikrus Darbo kodekso pakeitimus ir įtvirtino, kad jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau negu kas mėnesį. Vadinasi, darbdavys kas mėnesį Jums turėtų sumokėti dalinę Jums priklausančių išmokos sumą. Jei su Jumis nebus atsiskaityta per tris mėnesius, Jums priklausančių išmokų galėsite reikalauti teisme. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.11.2009)  Laba diena,norėjau paklausti ar darbdavys išmokėjo man teisingai išeitinę kompensaciją.Dirbau įmonėje 3 metus.prieš atleidimą 2 mėnesius turėjau nedarbingumo pažymą dėl ligos(buvau operuojama) ,grįžau dirbti jau pasveikusi.Atidirbau daugiau nei puse pamainos ir buvau pakviesta i personalo skyrių,kur buvo pranešta apie atleidimą iš darbo.motyvacija buvo mano nedarbingumo pažyma, neva buvo du mėnesius apsieita be manes o ir gamyba mažėja. Aš gavau tik vieno mėnesio išeitinę kompensaciją ir pinigus už nepanaudotas atostogas.Ar jie pasielgė teisingai , jai ne kur turėčiau kreiptis ,kad atgaučiau neišmokėtus pinigus ,jai man jie priklauso.Ačiū
LR darbo kodekso 140 str. numatyta, kad nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje. Jei nepertraukiamas darbo stažas yra iki 12 mėn. priklauso vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 36 iki 60 mėn. trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 60 iki 120 mėn. keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ir t.t. Darbo kodekso 141 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau negu kas mėnesį. Atsižvelgiant į Jūsų darbo stažą darbdavys turėjo sumokėti didesnę nei vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją. Dėl likusios neišmokėtos sumos rekomenduotume Jums kreiptis į teismą. Be atlyginimo, komandiruočių, atostoginių bei išeitinės išmokos, teismas turėtų Jums priteisti ir delspinigius už pavėluotą darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo (DK 207 str. 1d.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Laba diena, prieš iškeliant įmonei bankroto bylą, visi darbuotojai išėjo iš darbo savo noru (LR DK 27 str. 1 d. ). Žinoma, tam buvo sudarytos visos sąlygos. Bankroto administratoriui pateiktas sąrašas darbuotojų, kuriems įmonė neišmokėjo atlyginimų. Sąrašas pateiktas su darbuotojų pavardėmis, asmens kodais ir neišmokėtų atlyginimų sumomis. Norėtumėm sužinoti, ar užtenka šio sąrašo, kad buvę darbuotojai atgautų savo pinigus iš garantinio fondo ar iš varžytinėse parduoto turto( kurio gal būt ir neužtektų skoloms padengti), ar reikia kiekvienam darbuotojui atskirai kreiptis į bankroto administratorių su pretenziją dėl savo neatgautų atlyginimų. Dėkoju už atsakymą. Su pagarba Laima
Bankroto administratorius sudaro kreditorių sąrašą. Darbuotojai yra pirmoje kreditorių eilėje ir su jais pirmiausiai turi būti atsiskaityta. Jei norite pasitikslinti ar esate sudarytame kreditorių sąraše, tiesiog susisiekite su bankroto adminsitratoriumi ir pasiteiraukite. Informaciją apie kreditorius bankroto adminsitratorius gauna iš įmonės buhalterijos. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.11.2009)  Laba diena, situacija tokia: nuo 2008 liepos 14d. iki 2009 rugpjūčio 10d. dirbau įmonėje. Darbdavys mane atleido pagal DK 129 str., susitarėme, kad išmokės kompensaciją už nepanaudotas atostogas, atlyginimą (kiek priklausė) išeitinę kompensaciją už 2 mėn., bei už automobilio nuomą. Raštiškai susitarėme, kad jis man visa tai išmokės per 3 mėn dalimis. Kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir atlyginimą gavau visai greitai. Tačiau dabar jau lapkričio 1 d. sueis 3 mėn. ir man dar nesumokėta didžioji dalis sumos. Akivaizdu, kad darbdavys nesiruošia man sumokėti, teisindamasis, kad vis neturi pinigų. Kompromiso surasti neišeina. Jis man skolingas viso: už auto nuomą - 1275 Lt, už išeitinę kompensaciją už 2 mėn. - 1000 Lt. Beje, visą darbo laiką, darbdavys teigė, kad jis gali man mokėti atlyginimą savo nuožiūra, tik po atleidimo sužinojau, kad MDU nemažiau nustatytos ribos, t.y. 800 Lt. Mano atlyginimas visada būdavo 500 Lt atskaičius mokesčius, nors dirbdavau 8 val/dieną, 5 dienas/savaitę. Ar galėčiau reikalauti kompensacijos? Kaip patartumėte man atgauti savo pinigus? Po kiek laiko jam vėluojant atsiskaityti turėčiau imtis veiksmų? Kur turėčiau kreiptis?
Suėjus terminui, per kurį darbdavys įsipareigojo atsiskaityti, Jums reikėtų darbdaviui registruotu laišku išsiųsti reikalavimą galutinai atsiskaityti, nurodant paskutinę atsiskaitymo datą ir nurodant, kad kitu atveju bus kreiptasi į teismą. Jeigu ir po šio laiško darbdavys neatsiskaitys, rekomenduotume kreiptis į teismą. Be atlyginimo, atostoginių, išeitinės išmokos bei automobilio nuomos, teismas turėtų Jums priteisti ir delspinigius pagal DK 207 str. 1d. O dėl netinkamo dydžio atlyginimo mokėjimo, reikėtų kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2009)  Laba diena. Norėčiau paklausti. Yra tokia situacija. Išdirbęs įmonėje beveik 10 metų, įmonė nemoka atlyginimo ir komandiruočių bei atostoginių apie 8 mėn. Įmonė man skolinga beveik 15000 Lt. Ar man būtina kreiptis į teismą, kad atgaučiau pinigus, ar gal juos atgausiu nesikreipdamas? Yra lapelis, kuriame parašyta, jog esu atleidžiamas pagal Darbo kodekso 129 straipsnį ir man priklauso išmoka pagal 140 straipsnio 1 dalies 4 punktą.
Pagal darbo kodekso 141 str. 1d. darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau negu kas mėnesį. Kadangi darbdavys šitiek laiko jau delsia atsiskaityti, yra pagrindo manyti, kad jis taip ir nesiteiks su Jumis atsiskaityti gražiuoju, todėl rekomenduotume Jums kreiptis į teismą. Be atlyginimo, komandiruočių, atostoginių bei išeitinės išmokos, teismas turėtų Jums priteisti ir delspinigius pagal DK 207 str. 1d. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.10.2009)  dirbu imonej truputi daugiau nei 3 metus.per ta laika teko dirbti uz pilna etata,0,75etato,valandini o dabar dirbu uz puse etato.gresia atleidimas pagal etatu mazinima.ar gausiu iseitine pasalpa ir po kiek laiko darbo birza man mokes bedarbio pasalpa.aciu.
Remiantis Darbo kodekso 140 str. išeitinė išmoka Jums priklausys, nes darbuotojo atleidimas pagal etatų mažinimą yra darbuotojo atleidimas, kai nėra darbuotojo kaltės. Pagal darbo kodekso 146 str. 3 d. darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, todėl Jums turėtų priklausyti trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 6str. 3d., Bedarbiui, atleistam iš darbo (tarnybos) ir gavusiam išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo išmokėta. Taigi nedarbo draudimo išmoka Jums bus pradėta mokėti praėjus trims mėnesiams po atleidimo iš darbo. Išsamesnę informaciją apie išmokas Jums suteiks Lietuvos darbo birža, bendras piliečių aptarnavimo telefonas yra 870055166 ir 852360793. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.09.2009)  Imoneje prasta padetis. Joje isdirbau daug metu, o dabar mane noretu atleisti arba perrasyti darbo sutarti ir autorinius honorarus trumpesniam darvbo laikui ir mazesniam atlyginimui. Sakykite, jei sutikciau ja pasirasyti, ar nuo to nenukentetu uz mano darbo staza priklausancios ismokos uz nepanaudotas atostogas ir isdirbtus metus? Aciu.
LR darbo kodekso 140 str. numatyta, kad nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, darbuotojui priklauso jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje. Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis (pagrindinis darbo užmokestis, padidintas apmokėjimas, priedai ir priemokos, premijos), ir mėnesines premijas. Atkreiptinas dėmesys, kad sumažėjus darbo užmokesčiui po to, kai darbdavio iniciatyva įstatymų nustatyta tvarka darbuotojui buvo įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo, skaičiuojamasis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis išeitinei išmokai mokėti, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, kurį buvo įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš darbo. Taip pat nutraukiant darbo sutartį Jums priklauso piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas (Darbo kodekso 177 str.). Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo dienų skaičių, tenkančių tam darbo laikotarpiui. Nustatant kompensacijos dydį, svarbu apskaičiuoti, kiek darbo dienų darbuotojas atostogautų, jei išeitų darbo sutarties nutraukimo dieną, nes vidutinis darbo užmokestis mokamas už atostogų metu esamas darbo dienas, tad nuo jų skaičiaus priklausys piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydis. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.09.2009)  3,5metu dirbau be atostogu ar darbdavys gales atleidamas nesumoketi
Nutraukus darbo sutartį, darbuotojui paskutinę darbo dieną privalo būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.09.2009)  Laba,noreciau suzinoti ar galiu tiketis iseitines pasalpos? As namuose globoju visiskos negalios ligoni,as paskirta jo globeja,ar man iseinant del situ priezasciu is darbo,darbdavys sumokes iseitine ?
Darbo kodekso 140 str. 1 d. numatyta, kad nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva (DK 129 str.) arba likvidavus darbdavį (DK 136 str. 1 d. 6 p.), darbuotojui yra išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamą stažą toje darbovietėje. Nutraukus darbo sutartį kitais pagrindais, kai nėra darbuotojo kaltės (darbuotojo pareiškimu dėl svarbių priežasčių (DK 127 str. 2 d.), dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (DK 128 str.), taip pat nutraukiant darbo sutartį be įspėjimo (DK 136 str. 1 d. 4, 5 p.), darbuotojui išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Ši taisyklė netaikoma, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu arba pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui, arba darbuotojo pareiškimu (ne dėl svarbių priežasčių). Kai darbo sutartis yra nutraukiama šalių susitarimu, dėl išeitinės išmokos reikia susitarti. Susitarimo sąlygas gali raštu siūlyti abi darbo sutarties šalys, t. y. ir darbdavys, ir darbuotojas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  Laba vakara, noreciau suzinoti kiek man priklausytu iseitines pasalpos. Mano situacija tokia: darbdavys nori sustabdyti UAB veikla, toje firmoje dirbau 6metus. Buciau dekingas uz atsakyma.
Išeitinė išmoka priklauso jei darbo sutartis nutraukiama DK 129 str.( darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) ir DK 136 str. 1 dalies 6 punktą ( kai darbdavys visiškai likviduojamas) pagrindu. Jei su Jumis darbo sutartis bus nutraukta aukščiau minėtais pagrindais Jums pagal DK 140 str. 1 dalį, priklausys keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  laba diena norejau pakalausti, as dirbau UAB imonei, vienu zodziu buvo tokia situacija, man ir kitiems toj imonei dirbantiems darbuotojam nemokejo algu, ir as isejau is darbo pagal 128str. Bet viso man priklausancio darbo uzmokescio, ir iseitines kompensacijos man dar nesumekejo, is darbo isejau siu metu geguzes gale, bet imone vis dar dirbanti. Norejau taip dar paklaust, jei kreiptusi i teisma vienas asmuo ar laimetu jis byla, ir kiek mazdauk kainuotu sitas procesas. ACIU.
Pagal teismų praktiką, tikimybė, kad laimėsite yra didelė. Jei domina, konkreti kaina teisminio proceso su teisinėm paslaugom, prašome susisiekti su mūsų teisininkais bendruoju telefonu 8 5 2760940 arba 865602590. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.09.2009)  laba diena norejau pakalausti, as dirbau UAB imonei, vienu zodziu buvo tokia situacija, man ir kitiems toj imonei dirbantiems darbuotojam nemokejo algu, ir as isejau is darbo pagal 128str. Bet viso man priklausancio darbo uzmokescio, ir iseitines kompensacijos man dar nesumekejo, is darbo isejau siu metu geguzes gale, bet imone vis dar dirbanti. Norejau taip dar paklaust, jei kreiptusi i teisma vienas asmuo ar laimetu jis byla, ir kiek mazdauk kainuotu sitas procesas. ACIU.
Pagal teismų praktiką, tikimybė, kad laimėsite yra didelė. Jei domina, konkreti kaina teisminio proceso su teisinėm paslaugom, prašome susisiekti su mūsų teisininkais bendruoju telefonu 8 5 2760940 arba 865602590. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.08.2009)  Dirbu 3 m, dabar firma ant bankroto ribos (bet dar pora mėn. tikrai nebus skelbiamas bankrotas), paskelbtos priverstinės prastovos. Darbdavys siūlo išeiti abipusiu susitarimu, su kompensacija už 2 mėn., kurią gausiu geriausiu atveju tik po bankroto (bent taip man pasakė). Ar įmonė neprivalo sumokėti man išeitininės iki bankroto? ir kokios maksimalios kompensacijos galiu reikalaut?
Pagal darbo kodekso 140 str.1d. Jums priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Kaip nurodoma DK 141str.1 d. “Darbdavys privalo pilnai atsiskaityti su daruotoju paskutinę jo darbo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka“. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.08.2009)  Laba diena, 6 metus dirbau vienoje imoneje, man esant vaiko prieziuros atostogose imone, kurioje dirbau paskelbe bankrota, is bankroto administratoriaus gavau teismo nutarties , bankroto bylos nuorasus , ten buvo pirmos eiles imones kreditoriu sarasas su paskaiciuota suma litais , kiek kiekvienam darbuotojui turetu ismoketi, taciau taip pat kituose punktuose minima, kas imones neturi pakankamai turto, kiek zinau tada turi padegti dali skolu Garantinis fondas, tad ar reikia kazkur kreiptis ir per kiek laiko galima tiketis, kad nors dalis iseitines ismokos bus ismoketa??
Kai bendrovei iškeliama bankroto procedūra, bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo įspėjimo nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Atleistam darbuotojui yra išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo atveju, jei bankrutuojanti bendrovė neturi kaip atsiskaityti su atleistais darbuotojais, darbuotojams atlyginama iš Garantinio fondo lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. Garantinio fondo įstatymo 6 str. numatyta, kad bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratorius, kai įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su darbuotojais, per 2 mėnesius nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dienos Garantinio fondo nuostatų nustatyta tvarka privalo pateikti Garantinio fondo administratoriui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.08.2009)  Atleista pagal LR DK 137 str. Atleista su ismoketa iseitine ismoka, taciau jos man neismokejo, pazymoje yra atleidimo parasyta, kad ismoketa. Kaip mokama pasalpa?
Darbo kodekso 141 str. įtvirtinta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. Bankroto atveju atleistam darbuotojui turi būti išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo atveju, jei bankrutuojanti bendrovė neturi kaip atsiskaityti su atleistais darbuotojais, darbuotojams atlyginama iš Garantinio fondo lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(31.07.2009)  darbdavys atleido is darbo ir priklausancia 1 men iseitine kompensacija pazadejo pervesti per savaite. ar taip galima? ar neprivalo atsiskaityti ta pacia diena?
Darbo kodekso 141 str. 1 dalyje numatyta, kad “Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka.“ Taigi abipusiu rašytiniu susitarimu, galite susiderinti Jums priimtiną atsiskaitymo terminą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.07.2009)  Darbdavys atleido is darbo pagal etatu mazinima ir neismokejo dienpinigiu,algos ir iseitines kompensacijos. Pazadejo dalimis ismoket. kelis kart pervede ir nustojo.Zada skelbt bankrota. I kur tokiu atveju kreiptis?
Dėl neišmokėto dėl neišmokėto atlyginimo ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką Jūs galite kreiptis į teismą. Jei darbdaviui bus iškelta bankroto byla, bankroto bylą nagrinėjantis teismas patvirtins Jūsų reikalavimus ir jei įmonė neturės lėšų su Jumis atsiskaityti, Jums priklausančios piniginės lėšos, bus išmokėtos iš Garantinio fondo lėšų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(24.07.2009)  Dirbu imoneje jau beveik 2 metai. Neseniai mire mano tevas, klausimas ar priklauso man ismoketi kokia nors kompensacija ar pasalpa darbdavys. zinau kad toje pacioje imoneje dirbusiai darbuotojai mirus seimos nariui buvo ismoketa/suteikta vieno menesio atlyginimo dydzio pasalpa/kompensacija. Jai priklauso ismoketi, tai per kiek laiko ir kokio dydzio suma? dekui labai
Darbdaviui nėra numatyta pareiga mokėti kompensaciją/pašalpą mirus darbuotojo šeimos nariams. Jūs galite pasinaudoti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl paramos mirties atveju nuostatomis, kur nustatyta, kad laidojimo pašalpa mokama mirus Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (...). Pašalpa yra 8 minimalių gyvenimo lygių dydžio. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas prašymą, mirties liudijimą ir pažymėjimą laidojimo pašalpai gauti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.07.2009)  Sveiki, norejau pasiteirauti ryt paskutine diena darbe kadangi imone bankrutuoja, ir ismokama 2 menesiu iseitine ismoka, kada reiketu registruotis darbo birzoje, ar birza man mokes uz visus tuos 6 menesius kai joje busiu uzsiregistravus ar kai istosiu tie du menesiai uz iseitine ismoka prisiskaiciuoja prie tu 6? ir gaunasi kad birza mokes tik uz likusius keturis menesius? ar tuos du pirmus menesius man nemokes birza o poto likusius 6 mokes? dekui uz atsakyma.
Išsamią informaciją Jums suteiks Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Telefonas Vilniuje yra (8 5) 2725075. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.06.2009)  Firmoje dirbu 10metu, darbo sutartiyje parasyta, kad darbdavys mokes ne maziau valstybes nustatyto minimumo. 2008 metai mano atlyginimas buvo 2000lt. Siais metais darbdavys moka po kelis simtus litu ir sklinda kalbos, kad atlyginimai bus su mazinti iki minimumo. 1. Ar darbdavys turi teise taip elgtis? 2. Kiek man turetu sumoketi darbdavys atleisdamas pagal etatu mazinima arba paciam prasant? 3. Kaip man elgtis, jei darbdavys dels moketi pinigus motyvuodamas sunkia firmos padetimi? Ir kur man kreiptis?
Pagal Jūsų pateiktą klausimą nėra visai aišku, kaip Jums darbdavys mokėjo atlyginimo dalį, viršijančią Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą. Jei priedas prie algos buvo mokamas be jokio pagrindimo, tiesiog kaip priedas, galima teigti, kad Jūsų sutartas atlyginimas buvo didesnis nei minimali Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga, todėl darbdavys, norėdamas sumažinti Jūsų atlyginimą, turėtų gauti Jūsų raštišką sutikimą. Jei darbovietėje buvo nustatyta aiški premijavimo tvarka ir nėra aplinkybių, kurioms esant darbdavys galėtų Jums mokėti didesnį atlyginimą nei nurodyta darbo sutartyje, darbdavys turi teisę mokėti Jums tik tokį atlyginimą, koks nustatytas darbo sutartyje. Atsakant į kitus Jūsų klausimus, paaiškiname, kad jei darbdavys Jus įspėtų apie darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 129 straipsnį dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo, atleidimo dieną Jums turėtų būti išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei iš darbo išeisite savo noru (DK 127 str. 1 d.), išeitinė išmokama tokiu atveju nėra mokama. Jei darbdavys vėluoja mokėti Jums priklausančias pinigines sumas, galite kreiptis į teismą dėl neišmokėtų sumų priteisimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Laba diena,noreciau paklausti apie iseitines kompensacijos skaiciavima.Siuo metu auginu sunu iki 3m,bet nuo s.m. 05.25 iseinu i darba.Musu imone krecia krize ir nuo 06.01 bus atleidziama apie 300 darbuotoju.Noreciau suzinoti ar mane gali atleisti saliu susitarimu ir kokia ismoka man turetu priklausyti esu isdirbusi 7metus,o iki isejimo i dekretines uzdirbdavau apytiksliai po 1100lt per men.popieruje.Aciu
Jei darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, darbdavys su darbuotoju susitaria dėl kompensacijos dydžio, t.y. įstatymai nereglamentuoja kompensacijos dydžio. Gali būti taip, kad šalys iš viso susitars, jos nebus mokama jokia kompensacija ir tai bus laikoma tinkamu darbo sutarties nutraukimu. Išeitinės išmokos dydis reglamentuojamas tais atvejais, jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 str.), darbuotojui nutraukus darbo sutartį dėl svarbių priežasčių (Darbo kodekso 127 str.2 d.) ir kt. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  laba diena. man pries tris dienas darbdavys pranese, kad del sunkios imones padeties stabdo veikla ir as busiu atleista. siuo metu esu atostogose, sioj parduotuvei dirbu jau 8 metus, tad noreciau suzinoti ar man priklauso kokia iseitine?darbdavys apie iseitines nekalba, taipogi nesako pagal koki straipsni mane zada po atostogu atleisti. nezinau net ka galvoti. o jai prasys manes kad sutikciau atleidziama abipusiu susitarimu? ar tokiu atveju priklausytu iseitine?
Paaiškiname, kad nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu, kompensacijos dydis nėra reglamentuotas įstatyme, tai paliekama spręsti pačioms šalims. Jei Jūs nesutiksite su pasiūlyta kompensacija arba jei darbdavys iš viso nepasiūlys jokios kompensacijos, Jūs galite nesutikti nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Be pagrindo darbdavys neturi teisės Jūsų atleisti. Jei yra objektyvios priežastys, darbdavys Jus gali atleisti laikydamasis įstatyme nustatytos procedūros ir išmokėjęs visas priklausančias pinigines sumas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2009)  Auginame vaiką iki vienerių metų, vyro įmonei gresia bankrotas, į kokias išmokas jis pretenduoja, dirba 8 mėn., ar turi reikšmės, kad augina mažą vaiką? Ačiū už atsakymą.
Paaiškiname, kad darbuotojų atleidimas bankroto atveju skiriasi nuo įprasto atleidimo, kurį reglamentuoja Darbo kodekso. Bankroto atveju atleidžiant darbuotoją iš darbo vadovaujamąsi Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, kurios numato mažesnes garantijas nei Darbo kodeksas. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 19 straipsnį bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo (10 dienų) raštu įspėją darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą. Po 15 darbo dienų nuo įspėjimo bankroto administratorius nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Atleistam darbuotojui yra išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydži išeitinė išmoka. Taigi nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas augina nepilnametį vaiką, darbo sutartis be jokių apribojimų gali būti su juo nutraukta bankroto atveju. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2009)  Laba diena, norejau suzinoti kokia iseitine priklauso atidirbus pusantru metu, gavus ispejima kad vadovaujantis LR DK 129 str. 2d. del ekonominiu priezasciu bisiu atleista, ir su darbuotoju atsiskaitoma LR DK 171 str. 1d. nustatyta tvarka? ar nebus taip. kad man sumokes tik uz nepanaudotas atostogas, o jokios iseitines kompensacijos negausiu?
Jei Jūsų darbo sutartis nutraukiama pagal Darbo kodekso 129 straipsnį ir Jums, atsižvelgiant į Jūsų stažą šioje darbovietėje (nuo dvylikos iki trsidešimt šešių mėnesių) turi būti išmokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.02.2009)  labas vakaras, norejau pklausti: parduotuveje pradirbta 8men, ji uzsidaro del vietos naikinimo, apie tai buvo ispeta pries menesi su puse, nors auginant vaika turi ispeti pries 4 men, norejau suzinoti, kokie pinigai priklauso, ir ar priklauso iseitine? aciu
Jei Jūs auginate vaiką iki keturiolikos metų, apie darbo sutarties nutarukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.) darbdavys turi įspėti prieš 4 mėnesius. Taip pat tokios kategorijos darbuotojų atleidimas galimas tik ypatingais atvejais, jei darbuotojo palikimas iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį Jūsų atveju turėtų būti išmokėta vieno mėnesio Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, nes išdirbote darbovietėje iki dvylikos mėnesių (DK 140 str.) *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Sveiki, ar neva savo noru išėjus iš darbo man priklauso išmoka už nepanaudotas atostogas? Tačiau įmonėje dirbu tik nuo spalio 6 d. (buvo dviejų mėn. bandomasis). Jei mane (prognozuoju, numanau) atleistų balandžio mėn. - būtų pusė metų. Ar dirbus pusę metų atostogos apskritai priklauso (jei ne, kiek reikia išdirbti)? Apskritai \"savo noru\" išėjus iš darbo priklauso kokia išeitinė išmoka ar jokios? Kokie pinigėliai priklausytų? AČIŪ.
Jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu (DK 127 str.), jokia išeitinė išmoka darbuotojui nėra mokama, išskyrus atlyginimą už faktiškai dirbtą laiką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje (DK 169 str. 2 d.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  laba diena jei gavau atleidimo lapely ,kad po 2 men busiu atleistas,o jei rasiu darba anksciau galiu iseiti,ir ar bus sumoketa iseitine pasalpa aciu
Jei darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, t.y. prašo sutrumpinti įspėjimo terminą, tai, darbdaviui sutikus, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo. Išeitinė išmoka tokiu atveju turi būti išmokėta. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.12.2008)  Laba diena, Mano situacija yra tokia, du metus buvau motinystes atostogose. Darbdavys nebenori manes atgal priimti i darba. Ar man priklauso kokia ismoka ar kompensacija? Darbe pradirbau nuo 2004m Dekoju uz taskyma
Paaiškiname, kad darbdavys neturi jokios teisės nepriimti Jūsų į darbą, jei išreiškėte norą grįžti į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Per laikotarpį, kol Jūs esate vaiko priežiūros atostogose, Jums yra paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama (DK 180 str. 2 d.). Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad jei Jūs auginate vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DG 129 str.). Taigi iš darbo Jūs galite būti atleista, tik jei bus Jūsų pareiškimas dėl darbo sutarties nutraukimas arba šalių susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo arba jei bus nustatyta Jūsų kaltė dėl darbo drausmės pažeidimų (DK 136 str. 3 d. 1, 2 p.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.12.2008)  Sveiki, gal galite padėti šiuo klausimu? Esu įdarbinta nuo 2007,05 mėn, o atleidžiama 2008,12,04d. Per visą tą laikotarpį, buvau apmokamų atostogų 3 savaites, kiek man dar jų priklauso? Taip pat dėl atleidimo,viskas vyko labai greitai, šalių susitarimu, kad man bus išmokama 1-o mėnesio išeitinė išmoka ir atostoginiai, sakykit ar galėjau išsireikalaut daugiau? Jeigu prašymas jau pasirašytas, tai nebegaliu jo keisti ar kažkaip užginčyti? Iš anksto dėkoju
Paaiškiname, kad nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu (DK 125 str.) darbuotojas ir darbdavys susitaria susitarime dėl darbo sutarties nutraukimo dėl visų darbo sutarties nutraukimo sąlygų - darbo sutarties nutraukimo datos, kompensacijos dydžio ir kt. Joks teisės aktas nereglamentuooja, kokio dydžio kompensacija turi būti išmokėta darbuotojui nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu, tai nustatoma darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Taigi jei buvo susitarta dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacijos ir toks susitarimas yra pasirašytas, jo pakeisti be kitos šalies - darbdavio sutikimo negalima. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.12.2008)  Įmoneje dirbu 7 metus ir 4 menesius. Pagal darbo kodeksa man priklausytu kompensacija 4 vidutiniu darbo uzmokesciu dydžio. Darbdavys tokią kompensacija moketi atsisako gįsdamas bloga įmones finansine situacija. siūloma kompensacija 2 atlyginimu dydžio. Ar jis turi teise taip elgtis,ar aš laimeciau ginčo atveju. Čia kalbama apie etatu mazinima.
Tuo atveju, jei Jūs busite atleista iš darbo pagal Darbo kodekso 129 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), Jums turi būti išmokama Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Pagal Jūsų nurodytą stažą Jums priklausytų 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 str. 1 . 4 p.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Darbuotojui ir darbdaviui susitarus del atleidimo saliu susitarimu tam, kad teisingai paskaiciuoti iseitine ismoka privaloma apskaiciuoti vidutini darbo uzmokesti, kuris paskaiciuojamas uz trys kalendorinius menesius. Prasau Jus paaiskinti man rastu kokiu gi kalendoriniu menesiu imamas darbo uzmokescio vidurkis. Ar imamas vidurkis iki susitarimo pasirasymo datos, ar po susitarimo pasirasymo datos, jei darbuotojas po susitarimo pasirasymo dar dirba trys ar daugiau menesiu? Mano atveju ivyko sekanciai: susitarimas del atleidimo is darbo saliu susitarimu buvo pasirasytas 2008 01 14 d., o isejimo is darbo data buvo 2008 03 31 d. darbo uzmokescio vidurkis man buvo paskaiciuotas uz trys menesius paskutinius - 2008 kova, vasari ir sausi. Per ta laika is manes buvo atimtos papildomi priedai ir mano atlyginimas ryskai sumazejo. Manau, kad darbdavis privalejo darbo uzmokescio vidurki man paskaiciuoti uz trys menesius, kurie ejo pries pasirasant saliu susitarima - uz 2007 m. gruodzio, lapkricio ir spalio menesius. Man labai svarbus sis klausimas nes triju menesiu pries susitarimo pasirasyma ir po susitarimo pasirasymo piniginis skirtumas isreiskiamas tukstantine suma. Noreciau is Jusu gauti kvalifikuota atsakyma, buciau labai dekinga jei jis butu rastiskas ir jame butu nurodyti teisiniai pagrindai. Pagarbiai, is anksto dekinga uz atsakyma Jusu klijente Valerija Zemaityte mob. tel. 862041277 el. pastas: valerija58@info.lt
Jei Jūsų susitarime su darbdaviu dėl dabo sutarties nutraukimo šalių susitarimu buvo numatyta, kad Jums bus išmokėta 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, vidutinis darbo užmokestis turėjo būti apskaičiuotas vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 05 27 nutarimu Nr. 650 patvirtintu Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas). Pagal šį Aprašą apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, laikomąsi šių nuostatų: skaičiuojamas laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis. Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuojojo darbo grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį. Taigi, atsižvelgiant į Jūsų klausime nurodytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad darbdavys Jūsų vidutinį darbo užmokestį apskaičiavo būtent vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad sudarant susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, kompensacijos dydį nebūtinai privaloma sieti su vidutiniu darbo užmokesčiu, taip pat galima išreikšti konkrečia pinigų suma. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Sveiki, Imonėje dirbu nuo2007 06 04 bandomasis 3mėn. pilnai pradėjau dirbti 2007 09 14, jeigu mane be priežasties atleistų iš darbo ar man priklauso išeitinė kompensacija ir kokio dydžio? Dėkoju iš anksto.
Tuo atveju, jei darbdavys šiuo metu norėtų atleisti Jus iš darbo, nesant darbuotojo kaltės, t.y. vadovaujantis Darbo kodekso 129 straipsnio nuostatomis, Jums priklausytų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 str. 1 d. 2 p.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  Sveiki Noreciau pasiteirauti siuo klausimu,darbovieteja dirbu jau 3m 8men ir gavau is darbdavio lapely kad po 2 men busiu atleista is darbo pagal etatu mazinima,kokio dydzio priklausis iseitines pasalpos kompensacija.Aciu
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 str. d. nutraukus darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Jūsų atveju, kai išdirbote 44 mėnesius, Jums priklauso 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija (DK 140 str. 1 d. 3 p.) *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.02.2008)  Sveiki, Norėčiau paklausti Jūsų: kaip būtų galima iškeisti nepanaudotas kasmetines atostogas į pinigus? Na, neiti atostogaut, o paimt pinigėliais? Ačiū
Laba diena, aciu uz klausima. Pagal LR DK 177 str. 1 d. kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidziama. Tik nutraukus darbo sutarti darbdavys Jums privalo sumoketi kompensacija uz nepanaudotas atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai i uzduotus klausimus negali buti laikomi oficialia teisine konsultacija, isvada ar teises aktu aiskinimu. Geros dienos, CV Market
(18.12.2006)  Laba diena. Norėčiau paklausti, ar priklauso išeitinė pašalpa valstybės tarnautojui, išeinant į pensiją. Jei taip tai kokio dydžio, darbo stažas 40 metų. Ačiū.
Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 6 p. nustatyta, jog pagrindas atleisti valstybės tarnautoją atsiranda tuomet, kaip jam sueina 62 m. ir 6 mėn. Tuo tarpu to paties įstatymo 41 str., kuris nustato išeitines išmokas ir kompensacijas, nenumato valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 6 p. kaip pagrindo išmokėti darbuotojui išeitinę kompensaciją, nebent jis būtų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Taigi, šiuo atveju išeitinė išmoka nepriklauso. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(18.12.2006)  Padekit pasiskaiciuoti pinigine kompensacija uz nepanaudotas atostogas. Pradejau dirbti 2003-08-01, 2004-06-01 iki 2004-10-04 turejau nestumo ir gimdymo atostogas, 2004-10-05 iki 2005-08-19 vaiko auginimo atostogos kol sueis 1 metai, 2005-08-20 vaiko auginimo kol sueis 3 metai, 2006-12-15 iseinu is darbo. Vidutinis dienos uzdarbis pagal paskutinius 3 men yra 24.68 Lt. Aciu!
Jums priklauso kompensacija už tą laikotarpį, kurį faktiškai dirbote, taip pat už tą laikotarpį, kai buvote nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros iki jam sukaks vieneri metai atostogose pagal darbo kodekso 170 str. Tame pačiame straipsnyje nustatyta, jog apskaičiuojant stažą atostogoms, į jį nėra įtraukiamas laikotarpis, kai darbuotojas yra vaiko priežiūros atostogose iki 3 metų. Suskaičiuoti už Jus Jums priklausančią kompensaciją negaliu, kadangi nežinau, ar už visą laikotarpį, kurį dirbote, Jūs turėtumėte gauti kompensaciją, o taip pat, ar Jums priklausė minimalios (28 d.) ar pailgintos atostogas (35 d.) P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(18.12.2006)  Laba diena.pries 2,5metu isidarbinau vienoje parduotuveje. Tuo metu laukiausi vaikelio. Pradirbusi 1 men., isejau "ant biliotenio" del komplikuoto niestumo. Beveik iki gimdymo pragulejau ligonineje. Budama 7men niescia isejau dekretiniu atostogu. Gimus vaikui gaudavau 93,75lt. kadangi nesu pradirbusi per 12 men. 3men. ir per 24 men. 6men.Tai is sodros negaudavau jokiu pinigu, gaudavau kaip nedirbanti moteris. Taciau mano darbo knygele dirbo,ejo mano darbo stazas. Dabar pries 3men grizau i darba, taciau jau dabar nebedirbu. Bendrai ziurint pradirbau 2,8metus. Noreciau suzinoti kas man priklauso, ar priklauso man iseitines, ar priklauso atostoginiai ir apskritai ko as galiu reikalauti. Prasau padeti man suzinoti mano teises.Is anksto ACIU.
Kompensacija už nepanaudotas atostogas, mano nuomone, kurią patvritino darbo inspekcija, priklauso už visą darbo stažą toje darbovietėje - 2,8 m. pagal darbo kodekso 170 str., Išeitinė išmoka priklausytų taip pat, tačiau tik tuo atveju, jei darbo sutartis nutraukta ne Jūsų pageidavimu, o darbdavio iniciatyva, neesant Jūsų kaltei. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(09.11.2006)  Sveiki. Šiuo metu esu vaiko auginimo atostogose. Lyg tol 1,5 metų pradirbau viename prekybos centro padalinyje apskaitininke.Taip jau susiklostė,kad padalinį,kuriame aš dirbau,nutarė uždaryti. Ar aš grįžusi po dekretinių(arba anksčiau nei po 3 metų nutarusi grįžti į darbą), galiu reikalauti išeitinės pašalpos? Dauguma darbuotojų buvo perkelti į kitus padalinius,o tiems kurių netenkino siūlomas darbas, atleido neišmokėję išeitinių. Man dabar liepia rašyti perkėlimo prašymą iš uždaromo padalinio į kitą,tačiau aš nepasiaiškinusi to daryti nesiruošiu. Aš įisivaizduoju,kad jei parašau prašymą mane perkelti į kitą padalinį,tai grįžusi po dekretinių turėčiau vėl dirbti apskaitininke,bet tada iš šių pareigų turėtų atleisti visai niekuo dėta žmogų.Man nesiriša galai.Nežinau kaip elgtis,kad nelikčiau apgauta. Gal paprasčiau būtų dabar pareiklauti išeitinės ir išeiti iš darbo,bet ir vėl klausimas-ar man ji priklauso?
Mano nuomone (kurią patvirtino valstybinė darbo inspekcija) buvimas vaiko priežiūros atostogose iki trijų metų įtraukiamas į stažą, reikalingą apskaičiuoti, už kokį periodą turėtų būti išmokėta išeitinė pašalpa. Tačiau atleidimo iš darbo pagrindas turi būti darbdavio iniciatyva neesant darbuotojo kaltės (DK 129 str.). Jei savo noru (DK 127 str.) nutrauksite darbo sutartį, tuomet išeitinė pašalpa nepriklausys. Be to, buvimas vaiko atostogose iki trejų metų neįtraukiamas į stažą, kuris reikalingas apskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(06.11.2006)  Laba diena, lapkricio 3 diena iseinu is darbo, ta pacia diena sueina puse metu kaip as dirbu toje imoneje. Noreciau paklausti ar man priklauso ismoka uz atostogas (atostoginiai), nes ju tuo laikotarpiu neturejau. Is anksto dekoju uz atsakyma.
Priklauso. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam įmonėje laikui. Teisė į kompensaciją priklauso nepriklausomai nuo to, kiek laiko darbuotojas dirbo įmonėje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.10.2006)  Esu jau pradirbus 6 mėn. ir man pranese, jog atleis po 2men. kokios ismokos man priklausytu ir nuo kuo? nuo uzdarbio laiko, nuo paskutiniu men.darbo uzmokescio?pries tai dirbau kitam darbe. dar nebuvau atostogu ar ir jas turi ismoket? jei stosiu i birza, kiek is jos gausiu lesu?aciu
Jums priklauso kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, taip pat vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Dėl darbo biržos, tai siūlau paskambinti į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą, kur galėsite gauti daugiau informacijos apie Jums galimai priklausančias išmokas, jei būsite reigistruota darbo biržoje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(25.09.2006)  Pries du menesius isidarbinau i Siauliu imone vadybininke. Mano darbas Kaune ir jo regionose. Priimta i darba neterminotai, bet dabar pas jos pasikeite situacija ir mano etatas naikinamas, as pati gyvenu Kaune, Jie nori kad as parasyciau isejima savo noru, bet man tai nenaudinga, kokios mano galymibes ir su kokiomis salygomis as tureciau sutikti o del kokiu galieciau deretis? Aciu
Jei rašysite prašymą savo noru, prarandate teisę gauti išeitinę išmoką. O šiaip, darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas(jei tokių yra) Jums priklauso bet kokiu atveju. Grečiausiai, tik siekdamas išvengti išeitinės išmokos sumokėjimo darabdavys ir siūlo Jums rašyti prašymą savo noru. Beje darbo sutarties nutraukimo abiejų šalių susitarimu atveju, išeitinė išmoka taip pat nepriklauso. Taigi, galite spręsti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(19.07.2006)  Laba diena.Norejau paklausti, ar tiesa, kad iseinant is darbo kompensacija uz nepanaudotas atostogas ismokama tik 70%. Noriu iseiti is darbo, bet turiu dvieju metu nepanaudotas atostogas.Dekoju uz atsakyma.
Pagal darbo kodekso 177 str. 2 d. piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. Kompensacijos apskaičiavimo tvarką nustato 2003 - 05 - 27 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 650 "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO". Dėl nemenkos šio nutarimo apimties, nekelsiu jo teksto į šią svetainę. Dokumento tekstą galite rasti teisės aktų duomenų bazėse: www.litlex.lt arba www.lrs.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(20.06.2006)  Laba diena,norėjau paklausti. Dirbu paprasta pardavėja. Atleidžia iš darbo pagal darbo vietos naikinimą. Įspėjimą išsireikalavau prieš 4men. (auginu 5 m. sūnų,išsiskyrusi). Atostogų neturėjau. Su tais 4 men. išeina, jog išdirbau metus ir 7 d. (atleidžiama liepos 7d.). Man priklauso dviejų mėn. išeitines ir atostoginiai. Uždirbu minimalia alga ( ji yra lyg 550lt.?), mano NPD 335lt (nes auginu 6m. vaiką). Manau, kad ir atostoginiai turėtų būti didesni nei įprastai, nes jei būčiau atostogavusi, tai būtų keliom dienom daugiau. Ne 28 d. bet 35 d.(tiksliai nežinau). Būkite geri, paskaičiuokite kiek aš turiu gauti atleidimo iš darbo dieną. Atlyginimas nesikeitė, todėl paskutinių trijų mėnesių vidurkis idealiai toks pats kaip ir visus metus. Į darbovietę yra atėjęs antstolių raštas ir man paskutinius du mėnesius nuo algos išskaičiuoja 20%. Bet kiek girdėjau,nuo išmoku negali daryti išskaitų! Ar tai tiesa? Esu pasimetusi ir noriu tiksliai sužinoti, kiek aš (Lt.) turiu gauti? Bent apytiksliai parašykite,su darbdaviais esu kritiškoj būklėje ir pilnai žinau, kad mane bandys apsukti. Bandė apgauti bandydami įtikinti pasirašyti prašymą išeiti savo noru! Tai dabar esame stipriai \"susikibę\". LABAI LABAI DĖKOJU!!!
Dėl NPD – NPD vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. yra 335 lt. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 166 str. 2 d., Jums priklauso ir 35 dienos minimalių kasmetinių atostogų. Kompensacija už nepanaudotas atostogas Jums turi būti išmokėta už tiek dienų, kiek faktiškai turite nepanaudotų atostogų. Jei dirbote 1 metus ir 7 d., tuomet turite gauti kompensaciją už nepanaudotas 35 dienas. Preliminariai galima sakyti, jog jei negavote jokių kitokių pajamų, tuomet vidutinis dienos darbo užmokestis neatskaičius mokesčių būtų apie 18,33 lt. Taigi, kadangi turite 35 dienas nepanaudotų atostogų, turėtumėte gauti apie 641,55 lt kompensaciją neatskaičius mokesčių.“Į rankas“ turėtumėte gauti apie 520,79 lt. Jums priklausytų dvejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, t.y. 1100 lt neatskaičius mokesčių ir apie 814 lt atskaičius mokesčius. Išmokas galite pabandyti paskaičiuoti pati: http://www.tax.lt/calculator.php Atkreipiu Jūsų dėmesį, jog tai tik apytiksliai skaičiavimai ir negalima jais besąlygiškai remtis. Siūlyčiau papildomai kreiptis į nesuinteresuotą asmenį – kokį nors buhalterį, kuris galėtų atlikti tikslius paskaičiavimus. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(13.06.2006)  Laba diena, Noreciau pasiteirauti : Dirbau imoneje nuo 2005m liepos 01d. Nuo 2005m gruodzio 22d. iki 2006m balandzio 27 d. turejau nedarbingumo lapeli (nestumo ir gimdymo atostogu). Nuo 2006m balandzio 27 d iki 2006m geguzes 31 d. buvau vaiko prieziuros atostogu. O nuo birzelio 01d. iseinu is darbo savo noru.Ar priklauso man kompensacija uz nepanaudotas atostogas? Aciu.
Vadovaujantis darbo kodekso 170 str. 1. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma: 1) faktiškai dirbtas laikas; 2) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis; 3) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai; 4) laikas, kurį darbuotojas gavo ligos arba motinystės pašalpą; 5) mokamos kasmetinės atostogos; 6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų; 7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neįgaliesiems; 8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asmenims, slaugantiems neįgalųjį; 9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui, grąžintam į ankstesnį darbą; 10) teisėto streiko laikas; 11) kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai. 2. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos. Nustatyti laikotarpiai, kurie įskaitomi į stažą, reikalingą apskaičiuojant kasmetinių atostogų trukmę. Kadangi laikotarpiai būnant nėštumo ir gimdymo atostogose bei vaiko priežiūros atostogose įtraukiami į stažą, taigi, manytina, jog kompensacija už nepanaudotas atostogas Jums priklauso. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(01.05.2006)  Dirbu be atostogu jau 2.5 metus. Ar iseinant is darbo darbdavys privalo sumoketi uz visas ar tik uz per paskutinius metus nepanaudotas atostogas? Ir ar yra terminas po kurio dingsta nepanaudotos atostogos? Dekui.
Darbdavys privalo išmokėti kompensaciją už visus metus, kuriuos nepanaudojote kasmetines atostogas. Anksčiau buvo trejų metų riba, tačiau dabar tokio apribojimo nėra. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(31.03.2006)  Balandzio pirma bus kaip as jau dirbu lygiai metus. bet pirmus 2 men.darbdavys buvo apiformines puse etato! 10 men.oficeliai dirbu visu etatu. Man nenori duoti atostogu iki rudenio, tik nuo rugsejo. jei as rasau pareiskima nuo balandzio 1d. tai man jis privalo sumoketi uz neisnaudotas atostogas? o kad dirbau pirmus 2 men.puse etato-tai nesudarys keblumu? Ir kur kreiptis jei darbdavys nenores moketi kaip priklauso? Man reikia skubaus ats.! Aciu.
Pagal darbo kodekso 146 str. 3 d. darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. Taigi, tai, kad pirmus du mėnesius dirbote ne visą darbo laiką (ne pilnu etatu) negali sudaryti jokių keblumų. Jei po išėjimo iš darbo darbdavys vengs su Jumis atsiskaityti, beliks kreiptis į teismą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.03.2006)  Sveiki. Imone likviduojama. Perspejimas buvo pateiktas pries menesi, kuriame nenurodyta konkreti likvidavimo priezastis, galutinio atsiskaitymo data ir apvalus imones stampas uzdetas tik griestai pareikalavus. Imoneje dirbta 2.5 metus. Situacija lenkiama link neatsiskaitymo uz neisnaudotas atostogas. Imones likvidavimas virsta bankrotu, bet apie tai neiko neperspeja. Kaip elgtis tokioje situacijoje?
Maža ką galima patarti. Galima nutraukti darbo sutartį darbutojo prašymu, tačiau tuomet negausite išeitinės išmokos. Dėl įmonių bankrutavimo ir negalėjimo išmokėti atlyginimų yra įkurtas Garantinis fondas. Daugiau informacijos galite paieškoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Taip pat siūlyčiau papildomai kreiptis į darbo inspekciją. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.03.2006)  Laba diena, Noreciau pasiteirauti ar turi teise darbdavys iseinant is darbo atskaiciuoti is mano atlyginimo kursus, mokymus ir seminarus, kur buvau siunciama? Aciu.
Turi teisę, jei tai numatyta darbo sutartyje. Tačiau reikia analizuoti sutartį ir žiūrėti už kokius mokymus, kursus ir kt. privaloma kompensuoti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.02.2006)  Laba diena. Nezinau ka daryti ir kur rasti reikaima informacija. Gal Jus galesite man pagelbeti. Darbuotoja buvo isejusi vaiko auginimo atostogų iki 3 metu. Po 2 metu ji rado kita darba ir dabar nori iseiti is pirmojo darbo. Ar atleidziant sia darbuotoja mes turime ismoketi kompensacija uz nepanaudotas kasmetines atostogas? Ar jai priklauso kasmetines atostogos kada ji augina vaika (isejusi vaiko auginimo atostogu)? Labai dekui uz atsakymus.
Vadovaujantis darbo kodekso 170 str. į darbo stažą gauti atostogoms neįtraukiamas terminas, kada asmuo yra vaiko priežiūros atostogose iki trejų metų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.01.2006)  Laba diena. Yra ruošiamasi reorganizuoti įmonę. Yra darbuotojų, kuriems priklauso išmokėti 6 mėn. vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitines išmokas. Pasiūlius dirbti reorganizuotoje įmonėje 0,5 etato ir jiems nesutikus, ar bus privaloma išmokėti priklausanti išeitinė kompensacija. Ačiū.
Visų pirma vadovaujantis DK 138 str. įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Taigi, reikia atsižvelgti į šią normą prieš siūlant nutraukti darbo sutartis. Jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva tuomet: Nutraukus darbo sutartį pagal darbo kodekso 129 straipsnį (be darbutojo kaltės) ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą (likvidavus darbdavį), atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių - penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. 2. Nutraukus darbo sutartį kitais (išskyrus darbo kodekso 125 (sutarties nutraukimas šalių susitarimu) ir 126 (sutarties termino pasibaigimas) straipsniuose bei 127 (pačiam darbuotojui prašant) straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.12.2005)  Pradirbau įmonėje daugiau kaip tris metus, dabar įmonė likviduojama. Kokia išeitinė kompensacija man priklauso? Auginu du nepilnamečius vaikus (12-os ir 2-jų metų), ar tai turi reikšmės kompensacijos dydžiui?
Atsižvelgiant į Jūsų turimą darbo stažą, vadovaujantis LR darbo kodekso 140 str. 1 d. 3 p. priklauso trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Tai, kad Jūs auginate nepilnamečius vaikus iki 14 metų turi įtakos tik įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminui. Apie darbo sutarties nutraukimą Jus turi įspėti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.12.2005)  Laba diena, prašau atsakyti, ar savo prašymu išeinant iš darbo (pirmąją darbo dieną pasibaigus 3 mėnesių laikinajam nedarbingumui) padidės kompensacija už nepanaudotas atostogas, t.y. ar bus į darbo laikotarpį įskaičiuotas ligos laikas?
Apskaičiuojant darbo stažą, reikalingą sumokėti kompensacijau už nepanaudotas atostogas, laikas, kad Jūs sirgote ir turėjote nedarbingumo lapelį turi būti įskaičiuotas į tą laikotarpį, už kurį privalo būti sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Pradirbusi imoneje beveik 3 metus, išeinu savo noru. Kokia kompensacija man priklauso? Kokia kompensacija priklauso, jei atleidimo priežastis etatų mažinimas? Ačiū.
Jei iš darbo išeisite savo noru, tuomet jokia išeitinė kompensacija Jums nepriklauso, išskyrus kompensacija už nepanaudotas atostogas, jei tokių turite. Jei darbo sutartis nutraukiama dėl darbdavio iniciatyvos, tuomet vadovaujantis LR DK 140 str. nutraukus darbo sutartį pagal darbo kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių - penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. 2. Nutraukus darbo sutartį kitais šiame skirsnyje (išskyrus darbo Kodekso 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.11.2005)  Laba diena, darbuotojas priimtas pagal nuolatinę darbo sutartį nuo 2005-04-04. Nuo 2005-10-04 iki 2005-10-31 jam suteiktos kasmetinės atostogos (28 k.d.) už kalendorinius darbo metus. Atostogų metu, t.y. spalio 17 d. jis pateikė prašymą atleisti iš darbo nuo spalio 30 d. (spalio 30 d. - sekmadienis). Kada turėtų būti forminamas atleidimas? Ar darbdavys gali išskaičiuoti iš darbuotojo už 12 k.d. pereikvotų kasmetinių atostogų? Ačiū už atsakymą.
Vadovaujantis LR DK 26 str. 3 d. jei paskutinė termino diena yra ne darbo diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena todėl atleidimas turėtų būti iformintas po išeiginės einančią darbo dieną. Manytina, jog už pereikvotas kasmetines atostogas galima būtų išskaičiuoti iš darbuotojo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.10.2005)  Esu gavusi įspėjimą prieš 4 mėnesius, kad būsiu atleista pagal etatų mažinimą spalio 27 dieną. Spalio 18 d. įmonei inicijuotas bankrotas. Ar man priklausys išeitinė pašalpa ir kaip ją išsireikalauti?
Įmonei bus paskirtas bankroto administratorius, ir Jūs turėtumėte kreiptis į jį, kad Jus įtraktų į kreditorių eilę. Darbuotojų reikalavimai tenkinami vieni iš pirmųjų, tačiau viskas priklausys nuo to, ar įmonė turi pinigų. Kiek žinau, egzistuoja kažkoks garantinis fondas, kuris įmonės nemokumo atveju išmoka pinigėlius. Pabandykite pasiteirauti valstybinėje darbo inspekcijoje. Info www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2005)  Laba diena. Įmonėje dirbau 8 metus. Kasmetinių atostogų nebuvau išėjusi. Už kurį laikotarpį priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas - už visą pradirbtą laiką ar už tris paskutinius metus? Dėkoju
Pagal galiojančio darbo kodekso 177 str. 2 d. piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.10.2005)  Nuo 6 iki 10 metų dirbome imonėje, kuri prieš 6 mėn įkurė dukterinę įmonę, viso skyriaus veikla buvo perkelta į naują dukterinę įmonę. Darbo sutartys buvo nutrauktos (savo noru) ir darbuotojai buvo priimti i dukterinę įmonę. Ar dabar darbdavio iniciatyva nutraukiant darbo sutartis išeitinėms kompensacijoms neturi įtakos tai, kad įmonės yra susiję?
Formaliai žiūrint, Jums priklausys labai mažos kompensacijos pagal DK 140 str., kuriame sakoma, jog Nutraukus darbo sutartį pagal šio Kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių - penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. 2. Nutraukus darbo sutartį kitais šiame skirsnyje (išskyrus Kodekso 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Dabar Jūs dirbate naujoje įmonėje ir jei darbdavys norės nutraukti darbo sutartį, skaičiuosis stažas naujoje įmonėje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.10.2005)  Sveiki. Esu studentė ir dirbu 20 val per savaitę. Norėčiau sužinoti, ar remiantis DK 209 str., kuomet "visais atvejais mokamas valstybės nustatytas minimalus atlyginamas" jis yra proporcingas dirbtam laikui? Darbdavys mane įspėjo apie atlyginimo sumažinimą, bet aš nesutinku. Tokiu atveju gausiu įspėjima apie atleidimą iš darbo. Kokios išmokos man priklauso?
Minimalus atlyginimas yra proporcingas dirbtam laikui. Jei Jūs būsite atleista darbdavio iniciatyva, tuomet Jums priklausys atlyginimas, išeitinė kompensacija, priklausanti nuo Jūsų darbo stažo ilgio pagal DK 140 str. Taip pat, jei turite nepanaudotų atostogų, tuomet darbdavys privalės išmokėti kompensaciją ir už jas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.08.2005)  Kaip apskaičioti VDU, jeigu darbuotojas atleistas liepos 28 d., o gegužės ir birželio men. jam buvo suteiktos nemokamos atostogos.
Siūlyčiau paskaityti 2003 - 05 - 27 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 650, "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO", tam kad išvengtumėte nesusipratimų. Dėl nemažos teksto apimties yra netikslinga visą nutarimo teksta perkelti į šią sveitainę. Dokumentą galite rasti teisės aktų bazėse www.litlex.lt/litlex arba www.lrs.lt Trumpai pacituosiu minėto nutarimo dalį, kuri manau galėtų tikti Jūsų situacijai: "Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitoma: apmokėjimas už laiką, kai darbuotojas dėl pateisinamų priežasčių teisės aktų, kolektyvinės ir darbo sutarčių numatytais atvejais nedirbo įmonėje (darbo užmokestis už kasmetines ir mokymosi atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, tarpsezoninius laikotarpius, darbo užmokestis, gautas iš kitos įmonės, kurios įpareigojimus vykdė darbuotojas, kitos numatytos išmokos); Kai reikia apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį ir nėra duomenų apie prieš vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį einančio mėnesio darbuotojo darbo užmokestį, darbo užmokesčiui apskaičiuoti (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, kai su darbuotoju privaloma visiškai atsiskaityti) imami 3 kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš šį mėnesį. Kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra - įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) turi būti nurodytos profesijos ar darbai, kur gali būti nustatomas toks skaičiuojamasis laikotarpis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.08.2005)  Kaip elgtis, jei darbdavys per metus suteikęs tik 14 dienų atostogas kitais metais "pamiršta" apie nepanaudotas dar 14 dienų atostogas ir įtikinėja, kad jas panaudojau. Už kokį laikotarpį galiu reikalauti sumokėti už nepanaudotas atostogas išeidamas iš darbo?
Reikalaukite, kad parodytų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame turi būti pažymėta, kada darbuotojai dirba, kada atostogauja. Jei darbdavys atsisakys, kreipkitės į valstybinę darbo inspekciją - www.vdi.lt Kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuojama ir turi būti sumokėta už faktiškai neišnaudotas kasmetines atostogas už bet kuriuos praėjusius darbo metus. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(27.07.2005)  Sveiki. Liepos 20d. parašiau prašymą atleisti iš darbo pačiai prašant. Rugpjūčio 2 d. sueina metai, kaip dirbu šioje įmonėje. Ar išdirbusi 2 sav. darbdaviui ir išeidama iš darbo rugpjūčio 3 d., turiu teisę gauti kompensaciją už nepanaudotas 26 dienas atostogų?
Turite teise, jei per darbo laiką toje darbovietėje nei karto neatostogavote. Tik pagal LR DK 166 str. bendra tvarka yra tokia, jog minimalios atostogos turi trukti 28 dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(11.07.2005)  Laba diena. Norėčiau paklausti, jei išeinu iš darbo išdirbęs daugiau nei tris mėnesius, ar man priklauso kokia išmoka iš darbdavio už atostogas? Ar jis turi man tik sumokėti atlyginimą?
Išeitinė kompensacija už nepanaudotas atostogas, jei jos yra nepanaudotos, turi būti mokama, nepriklausomai nuo to, koks darbo stažas darbovietėje - 1 ar 3, ar daugiau mėnesių. Taigi, jei Jūs išeinate iš darbo, turite gauti ne tik atlyginimą, bet ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(11.07.2005)  Po atostogų planuoju išeiti iš darbovietės (mokyklos). Gavau atostogų tik 49 dienas vietoj 56. Ar man turėtų būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas? Po atostogų sueis metai, kai čia dirbu. Ačiū.
Pagal LR Vyriausybės nutarimą 2003 m. liepos 18 d. Nr. 941, "DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į KASMETINES PAILGINTAS ATOSTOGAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS PATVIRTINIMO", Jums priklauso 56 dienos. Remiantis darbo kodekso 177 str. 2 d. piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. Taigi, Jums priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogų dienas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.06.2005)  Užkliuvo toks dalykas, - Jeigu išeini iš darbo (darbuotojų skaičiaus mažinimas, darbdavio inciatyva), tai kaip skaičiuoja kompensacija už nepanaudotas atostogas? Ar vidurkis už paskutinius tris mėnesius, ar nuo minimumo? Ačiū.
Siūlyčiau šiuo klausimu paskaityti LR Vyriausybės 2003 - 05 - 27 nutarimą Nr. 650, Valstybės Žinios, 2003.05.30, Nr.: 52, Publ. Nr.: 2326, "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" kurie Jūs rasite išsamų atsakymą į Jūsų užduotą klausimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(18.05.2005)  7 mėnesius dirbau leidinyje ir gavau 2 rūšių atlyginimą: minimalų ir autorinį. Išėjus iš darbo sumokėjo tik 300 litų už nepanaudotas atostogas - tai yra nuo minimumo. Ar man neturėjo nuo 3 mėnesių vidurkio apskaičiuoti atostogų sumos kartu su autoriniu atlyginimu? Ar darbdavys turi teisę neįskaičiuoti autorinių, jei ir jokiose sutartyse jie neegzistuoja? Ačiū
Kompensacijoms už nepanaudotas atostogas ir išeitinėms kompensacijoms apskaičiuoti imamas tik darbuotojo pagal darbo sutartį gaunamas atlyginimas. Tačiau bet kokiu atveju, autorinė sutartis su Jumis turėjo būti sudaryta raštu.
(18.05.2005)  Dirbau vienoje UAB. Buvau išėjusi dekretinių atostogų, po to vaiko priežiūros atostogų iki 1 metų. Kai vaikui suėjo 1m., parašiau prašymą iki 3 metų, tačiau dabar (vaikui 1m. 2mėn.) noriu grįžt į darbą, o UAB jau užsidariusi. Ar priklauso man išeitinė kompensacija ir kiek? Dirbau nuo 2002.09.01 iki 2004.04.01, ir tada išėjau dekretinių atostogų. Ačiū už atsakymą Pagarbiai, Ingrida Karpicienė
Kadangi Jūsų atveju darbo sutartis nutraukta remiantis LR DK 136 str. 1 d. 6 p., t.y. likvidavus darbdavį, tuomet remiantis LR DK 140 str. 2 d. Jums priklausytų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa.
(18.02.2005)  Gegužės mėn. likviduojasi įmonė. Man priklauso 4 mėn. išeitinė kompensacija. Jeigu man pasiūlo darbą 0,5 etato (dabar dirbu pilnu etatu) ir aš atsisakau, ar aš neprarandu išeitinės išmokos.
Tokia procedūra yra norint atleisti darbuotoja, kai nėra jo kaltės, t.y. jam turi būti pasiūlytas kitas darbas ir nuo jo raštu atsisakęs darbuotojas yra atleidžiamas. Atleidimo pagrindas visgi yra LR DK 129 str. ir išeitinė pašalpa priklauso, jei Jums buvo pasiūlytas kitas darbas su tuo tikslu, kad jei jo atsisakysite, tuomet darbo sutartis bus nutraukta. Jei darbo sutartį nutrauksite savo prašymu ar šalių susitarimu, tuomet išeitinė pašalpa nepriklausys.
(18.02.2005)  Sveiki, Aš prieš keletą dienų savo prašymu buvau atleistas iš įmonės. Įmonė sutvarkė atleidimo dokumentus, tačiau sustabdė pilno atsiskaitymo procedūrą (suma apie 200 Lt už nepanaudotas atostogas bei porą dienų darbo liko nepamokėta). Taip padarė vėliau išaiškėjus, kad aš sirgimo laikotarpiu prišnekėjau per daug telefonu. Neatsiskaitydami su manimi, jie nori priversti mane pasirašyti kasos pajamų orderį ir tokiu busu susidengti tel. išlaidas. Nesu niekur pasirašęs ties telefono išlaidų apsimokėjimu. Tai buvo darbo priemonė ir taip toliau. Iš moralinės pusės nejaučiu darbdavį nuskriaudęs, nes praeity šis darbdavys nesumokėjo man panašios dalies neoficialaus atlyginmo. Mano klausimo esmė tokia - kur turėčiau kreiptis dėl neatsiskaitymo, kokia tai procedūra, kiek laiko užtruktų. Ar tokį skundą tikrai iš karto nagrinėtų teismas?Gal yra kokia tarpinė instancija?
Jei buvęs darbdavys neatsiskaito, tuomet Jums belieka parašyti pretenziją, nustatant konkretų terminą, iki kada turi būti sumokėtas įsiskolinimas (7 - 14 d.). Jei buvęs darbdavys neįvykdys reikalavimo, tuomet beliks kreiptis į teismą.
(07.02.2005)  Labutis, Dar vienas klausimėlis. Jei darbe dirbu 7- tinti metai ir esu parašiusi prašymą dėl atleidimo iš darbo pačiai prašant, tai už kurį periodą man priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas - visą ar dalį. Kur galėčiau pasiskaityti apie nepanaudotų atostogų paskaičiavimus detaliau? Sol
Jums tinka LR Darbo kodekso 177 str. kuriame kalbama, jog jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejus metus. Šiaip paskaitykite darbo kodeksa.
(07.02.2005)  Sveiki. Planuoju nutraukti darbo santykius savo prašymu dėl ligos. Išsiųsti registruotą laišką. Šiuo metu esu "ant biuletenio". Nuolat sergu kvėpavimo takų uždegimu. Bet iš esmės darbo santykius noriu nutraukti dėl to, kad darbdavys nesilaiko savo įsipareigojimų, o aš nedarbingumo metu priverstas ieškotis darbo. Žodžiu noriu paklausti, kokia tokio atleidimo procedūra ir ar priklauso ir kiek priklauso kompensacijos atleidžiant darbuotojč jo prašymu dėl ligos. Dėkui
Jums priklauso tik darbo užmokestis, jei jis nėra išmokėtas, o taip pat kompensacija už nepanaudotas atostogas, vėlgi, jei neesate panaudoję kasmetinių atostogų.
(11.01.2005)  Įmonėje įsidarbinau liepos 29 dieną. Dabar sugalvojau išeiti. Kaip žinau, po pusės metų įmonė išeinant turi apmokėti dalį kasmetinių atostogų. Jei noriu gauti pinigų už atostogas, prašymą dėl išėjimo iš darbo turiu parašyti būtinai po pusės metų, ar išėjimo diena turi būti po pusės metų? Ačiū už atsakymą.
Kompensacija už nepanaudotas atostogas apskritai priklauso, net jei darbuotojas įmonėje išdirbo trumpiau, nei pusę metų. Be to, Jūs būsite "išėjusi" iš darbo ne prašymo padavimo dieną, o dieną, kada nurodysite prašyme atleisti Jus iš darbo, t.y. po 14 d. nuo prašymo padavimo ar vėliau. Taigi, tiek darbo užmokestis, tiek ir kompensacija už nepanaudotas atostogas bus apskaičiuojami įtraukiant terminą nuo prašymo padavimo dienos iki "išėjimo" iš darbo.
(30.12.2004)  Laba diena, Mūsų įmonėje pasikeitė akcininkai, kurie numato pakeisti darbuotojus. Aš virš penkių metų išdirbau buhaltere šioje įmonėje. Viena auginu vaiką iki 14 metų. Akcininkai kol kas neįspėjo apie atleidimą, tačiau daryti mokėjimus banke jau nebegaliu, nes yra patvirtinti kiti parašai. Nežinau, kaip man elgtis. Savo noru išeiti nesutinku. Ar turiu laukti sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva? Prieš kiek mėnesių turiu būti įspėta, kokia išeitinė pašalpa man priklauso? Iš viso ką man daryti. Dėkoju iš anksto.
Jei dardavys ketina nutraukti darbo sutartį ir neturi tam rimtos priežasties, tuomet jis turi pasiūlyti kitą darbą, nuo kurio Jūs galite raštu atsisakyti (jei pasiūlys darbą, kuris bus Jums nepriimtinas). Be to, pagal LR DK 129 str. 4d. darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Be to, remiantis LR DK 130 str. 1 d. apie numatomą darbo sutarties nutraukimą darbdavys privalo Jus įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. Pagal LR DK 140 str. išeitinės išmokos dydis, jei būsite atleista pagal LR DK 129 str., turėtų būti keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.
(29.12.2004)  Įmonė, kurioje dabar dirbu yra stabdoma veikla. Joje išdirbau 2 metus ir 6 mėn. Visi darbuotojai pervesti į kitą įmonę, o aš noriu nedirbti naujoje. Ką patartumėte man daryti, jei noriu atsiimti už visą laikotarpį pinigus už nepanaudotas atostogas. Jose nebuvau nuo darbo pradžios. Įmonės sąskaitos banke ir kasoje uždaryta. Tuo naudojasi direktorius.
Formaliai žiūrint, Jums turėtų būti išmokėta išeitinė pašalpa, jei darbdavys Jums įteikė įspėjimą, kad bus nutraukta darbo sutartis. Pašalpos dydis priklauso nuo Jūsų darbo stažo toje įmonėje. Bet kokiu atveju, jei turite nepanaudotų atostogų, Jus priklauso ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. Jei darbdabys liks kam nors skolingas, jis negalės likviduoti įmonės. Kita vertus, jei tikrai žinote, kad įmonė neturi lėšų, gali būti keblu ko nors išsireikalauti.
(09.12.2004)  Pagal kokį atlyginimo dydį bus skačiuojama mano išeitinė kompensacija? Aš dabar uždirbu 500LT "ant popieriaus" ir 415LT "į rankas". Man priklausys 2 mėn. dydžio kompensacija.
Išeitinė išmoka bus skaičiuoja pagal vidutinį atlyginimą, kuris apskaičiuojamas pagal paskutinių trijų menėsių alyginimų vidurkį.
(06.12.2004)  Esu priimta dirbti laikinai, kol gryš moteris iš gimdymo ir vaiko auginimo atostogų. Išdirbau 11 mėnesių. Tačiau noriu nutraukti sutartį savo noru, ar man priklauso kompensacijos (išeitinė ir už nepanaudotas atostogas)?
Jums priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas pagal LR DK 177 str.
(22.11.2004)  Aš kitais metais sausio 14 dieną atleidžiamas iš darbo pagal etatų mažinimą. Savo išeitinę kompensaciją esu paskaičiavęs taip: prie 2 mėn. vid. atlyginimo pridėjau gruodžio mėn atlyginimą, pusę sausio mėn. atlyginimo, pridėjau pusę mėn. mokamų atostogų ir gavosi 1950 litų iš jų atėmiau 33proc. ir gavosi 1305 litai. Ar teisingai paskaičiavau?
Negaliu vienareikšmiškai pasakyti, ar teisingai paskaičiavote, nes nežinau kiek uždirbate. Kita vertus šiek tiek supainiojote savokas. Išeitinė išmoka mokama pagal DK 140 str.t.y. kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo dėl svarbių priežasčių darbdavio iniciatyva ir jos dydis priklauso nuo stažo, išskyrus, kai darbo sutartis nutraukiama kitais atvejais, nei numato DK 140 str. 1 d. Taigi, išeitinė išmoka darbdavio bus paskaičiuota priklausomai nuo stažo; už gruodį ir pusę sausio Jums bus išmokėtas atlyginimas (o ne pašalpa ar kompensacija). Jei turite nepanaudotų kasmetinių atostogų, dar galite jas panaudoti arba gauti piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, kai baigsis darbo sutarties galiojimas.
(26.10.2004)  Sveiki. Norėčiau pasiteirauti. Išėjau iš darbo š.m. spalio 25 d. Sutvarkė "Sodros" darbo knygelę, pažadėjo žodiniu susitarimu likusią algą išmokėti spalio 28 dieną, o dar nuo seniau neišmokėtus komandiruotpinigius 1900 lt iki lapkričio 22 dienos. Jei neatiduos visų likusių pinigų ar nebus vėlu kreiptis į teismą, nes jau bus praėjęs visas mėnuo po išėjimo iš darbo.
Siūlyčiau paprašyti darbdavio garantinio rašto arba pasirašykite kokį nors abipusį susitarimą, jog darbdavys Jums priklausančias išmokas sumokės iki konkrečios dienos. Ir nuo tos konkrečios dienos per vieną mėnesį turėsite teisę kreiptis į teismą, jei darbdavys savo įsipareigojimo nevykdytų. Tai, kad buvo žodinis susitarimas, gali būti labai sunku įrodyti. Jei reiklainga pagalba surašant dokumentus, prašome kreiptis.
(25.10.2004)  Dirbu naujame darbe 2 mėnesius. Po savaitės išeinu iš darbo (taip buvo sutarta iš anksto). Esu pasirašiusi 3 mėn. terminuotą sutartį. Norėčiau sužinot, ar man priklauso kokie nors dar pinigai išeinant be algos (pvz.atostoginiai)?
Priklauso.
(18.10.2004)  Laba diena. Mano vyras norėjo išeiti iš darbo savo noru, jo neišleido, liepė atidirbti dvi savaites, jis pasiėmė nedarbingumo lapelį. Darbovietėje yra išdirbęs daugiau kaip tris metus, atostogų per tuos tris metus tebuvo išėjęs vos mėnesį, ar jam priklauso atostoginiai už kitus dvejus metus, ir ar jam priklauso išeitinė kompensacija? Jis iš darbo išeina savo noru. Be to, paskutinę algą yra gavęs tik už liepos mėnesį. Ją išmokėjo tik prieš savaitę.
Darbdavys privalo išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei pilnai atsiskaityti, t.y. sumokėti visą atlyginimą darbo sutarties nutraukimo dieną, jei nesusitarta kitaip. Išeitinė kompensacija nepriklauso, kadangi iš darbo išeina savo noru.
(18.10.2004)  Laba diena. Dirbu 4 mėn, bet nusprendžiau pakeisti darbą (mano atlyginimas 1250lt). Ar man priklauso kokia nors išeitinė kompensacija?
Priklauso kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, nors teišdirbote 4 mėn. Jei išeinate savo noru, išeitinė pašalpa nepriklauso.\
(14.10.2004)  1)Ar yra pagrįsti darbdavio grasinimai neišmokėti išeitinės kompensacijos bei neišmokėti atlyginimo už paskutinį mėnesį (jei bus neatlikti kai kurie darbai)? Prašymas darbdavio yra pasirašytas. 2) Kokios yra galimybės prisiteisti atlyginimą ir kompensaciją teisme?
Viena vertus, tai gali būti vertinama tik kaip niekuo nepagrįstas grasinimas, tačiau, jei Jūs vengsite atlikti darbą, tai remiantis LR DK 276 str. 4d., kuriame nustatyta, jog nepagrįstas atsisakymas dirbti yra darbo drausmės pažeidimas ir už nedirbtą laiką nemokama, darbdavys neprivalės sumokėti visą atlyginimą. Išeitinė kompensacija už nepanaudotas atostogas priklausytų visa. Jei dardavys nepagrįstai atsisako išmokėti atlyginimą ir išeitinę kompensaciją, kitaip, negu teismo keliu, pinigų nepavyks atgauti.
(04.10.2004)  Ar darbdavys gali nemokėti išeitinės kompensacijos, nors įspėjimo apie atleidimą rašte įsipareigojo kompensaciją išmokėti atleidimo metu. Dėkoju iš anksto.
Darbdavys privalo sumokėti. Jei iki nurodyto laiko nesumokės, siūyčiau parašyti raštą ir siųsti registruotu laišku. Jei ir tai nepadės, belieka kreiptis į teismą.
(30.09.2004)  Darbdavys nori nutraukti darbo sutartį ir įteikia darbuotojui įspėjimą. Ar darbuotojui, susiradusiam kitą darbą ir pradėjus jame dirbti, nenutraukiant sutarties su pirmuoju darbdaviu, priklauso išeitinė išmoka?
Priklauso po to, kai bus nutrauktda darbo sutartis su pirmuoju darbdaviu.
(30.08.2004)  Aš savo noru išėjau iš darbo ir man priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas, bet praėjo jau keli mėnesiai darbdavys nesumoka. Ką patartumėte šiuo klausimu.
Nusiųsti raštišką pretenziją darbdaviu registruotu laišku, joje įrašant, kad pvz jei jis per kokią 14 d. nesumokės, Jūs kreipsitės į teismą. Jei tai nepadės beliks su ieškiniu kreiptis į teismą.
(24.08.2004)  Kokia išeitinė kompensacija priklauso jeigu esu atleidžiama pagal etatų mažinimą.Įmonėje dirbu 11mėn.
Remiantis LR DK 140 str. 1 d. 1 p. - vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Vidutinis darbo užmokestis nustatomas pagal paskutinių trijų mėnesių atlyginimo dydį.
(26.07.2004)  Ar galiu gauti kopensaciją, nes viena auginu vieną vaiką? Vaikui 1 m., aš dirbu 0.5 etato.
Pagal darbo kodeksą Jums priklauso papildomos atostogos, o taip pat ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas. Taip pat siūlyčiau kreiptis į socialinės rūpybos institucijas, nes yra galimybė gauti kompensaciją už komunalines paslaugas.
(07.07.2004)  Kaip šiuo metu yra skaičiuojama ligos pašalpa (biuletenis)?
Turint omenyje konkretų atvejį - kai serga darbuotojas, tai pirmas dvi ligos dienas darbdavys turi mokėti nuo 80 iki 100 proc. nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, o už tolesnį laikotarpį moka "Sodra" 85 proc. nuo už praėjusį ketvirtį gautų pajamų.
(22.06.2004)  Kaip apskaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, skaičiuojant išeitinę išmoką darbuotojui. Iš anksto dėkoju, Sigitas Stankevičius
Remiantis LR Vyriausybės 2003 - 05 - 27 nutarimu Nr. 650 (V.Ž. Nr. 52, 2003-05-30), vidutinis darbuotojo užmokestis apskaičiuojamas imat už pagrindą trijų paskutinių darbo mėnesių atlyginimą. Dėl išsamesnės skaičiavimo tvarkos siūlyčiau pasižiūrėti minėtą nutarimą.
(17.06.2004)  Aš savo noru išėjau iš darbo. Iki 6 mėnesių išdirbto laiko toje kompanijoje man buvo likusi savaitė. Ar priklauso koks nors išmokėjimas už nepanaudotas atostogas? Per kiek laiko nuo tos dienos kai išėjau iš darbo, man turėtų sumokėti atlyginimą už paskutines dvi savaites darbe? Ačiū
Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas Jums priklauso. Jei nėra atskiro susitarimo dėl atsiskaitymo atleidžiant iš darbo, tuomet darbdavys privalo su Jumis atsiskaityti atleidimo iš darbo dieną - tiek už nepanaudotas atostogas, tiek už darbą.
(31.05.2004)  Laba diena. Esu atleista iš darbo pagal 129 str. š.m. gegužės 10 d. Norėčiau paklausti, per kiek laiko privalo su manimi atsiskaityti buvęs darbdavys? Beje, man priklausantis atlyginimas jau nuo 2003 m. gruodžio mėn. nebuvo mokamas ir iki šiol neišmokėtas. Kokios man išmokos priklauso ir kaip geriau pasielgti šiuo atveju? Labai ačiū už atsakymą.
LR DK 141 str. 1. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. 2. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir darbuotojo darbo sutartį. 3. Jeigu darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu - darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).
(24.05.2004)  Kokios socialinės garantijos priklauso darbo vietoje patyrus traumą, savu noru palikus darbą ar atleistam iš darbo?
Apdraustajam socialiniu draudimu, dėl draudiminio įvykio netekusiam dalies ar viso darbingumo, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui skirtų lėšų išmokama: 1) ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa (toliau - ligos pašalpa); 2) netekto darbingumo vienkartinė kompensacija; 3) netekto darbingumo periodinė kompensacija. 2. Apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama vienkartinė draudimo išmoka;3. Apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis mokama periodinė draudimo išmoka; 4. Laisvės atėmimu nuteistiems asmenims išmokos mokamos paleidus juos iš bausmės atlikimo įstaigos. Savo noru paliekant darbą, darbuotojui priklauso kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojui nėra galimybės prieš išeinant iš darbo tų atostogų panaudoti; jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo remiantis LR DK 129 str. "Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės", tai priklausomai nuo darbo stažo jam turi būti išmokėta išeitinė pašalpa. Tačiau, išeitinės pašalpos dydis gali būti numatytas ir kolektyvinėje sutartyje.
(17.03.2004)  Sveiki, Mane nori atleisti, nors neturiu jokių nuobaudų, pagal kokį straipsnį gali tai padaryti, kokia išeitinė man priklausytų, jei priklausytų. Savo noru išeiti nesutinku. Dėkoju iš anksto.
Galimi keli variantai. Pirma, darbo sutartis gali būti nutraukta darbdavio iniacityva, nesant darbuotojo kaltės (LR DK 129 str.), apie tai įspėjus prieš 2 mėnesius. Sutarties nutraukimo pagrindu gali būti darbuotojo kvalifikacija, profesiniai gebėjimai, jo elgesys, įmonės ekonominės, technologinės priežastys ir pan. Tačiau visai atvejais darbuotoją leidžiama atleisti tik tada, kai negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Antra, darbo sutartis gali būti nutraukta ir be įspėjimo (LR DK 136 str. 2 d.), kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nors Jūs nesate šiuo laiku prasižengęs, nėra garantijos, kad neprasižengsite artimu laikotarpiu. Trečia, pagal LR DK 137 str. Darbo sutartis gali būti nutraukta ir nesant darbuotojo prasižengimuar pan. darbdavio bankroto atveju.

Užduokite klausimą:
 

Klausti gali tik registruoti CV Market vartotojai. Prisijungti galite portalo viršutiniame dešiniajame kampe suvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį*.

Norėdami prisiregistruoti, spauskite mygtuką "Registruotis" ir užpildykite visus laukus.

Užsiregistravę ar prisijungę nueikite į Karjeros centrą (puslapio viršje) ir paspauskite lentelėje nuorodą "Užduoti klausimą" arba "Užduoti klausimą teisininkui".
 

CV Market - gerų darbų portalas!

*Jeigu neatsimenate slaptažodžio, po prisijungimo laukais spauskite "Pamiršote slaptažodį" ir galėsite jį pasikeisti nauju.

 
Prisijungti kaip darbdaviui
 
CV (82)

Straipsnių paieška