https://www.cvmarket.lt/70236

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Kauno darbo biržos direktorius

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70236

Darbo skelbimo numeris

70236

Darbo aprašymas

KAUNO DARBO BIRŽOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno darbo biržos direktorius yra įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Kauno darbo biržos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Kauno darbo biržos veiklai, užtikrinant Kauno miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje gyvenančių ir ieškančių darbo asmenų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų aptarnavimą, atliekant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme ir kituose teisės aktuose darbo biržai nustatytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vadovavimas įstaigai ir specialiojoje veiklos srityje – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius).
6.2. Turėti ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant viešojo administravimo institucijos ar įstaigos asmenų aptarnavimo politiką analizuojant asmenų pasiūlymus bei rengiant pagal juos teisės aktų tobulinimo projektus.
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, valstybės pagalbos teikimą socialinėms įmonėms, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą neįgaliesiems, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės įstaigos veiklą ir finansavimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, Užimtumo fondo sandarą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6.4. Išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika. Išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką.
6.5. Mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei prognozes, mokėti analizuoti teisės aktus bei taikyti juos praktikoje.
6.6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.7. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis (ne žemesniu nei ECDL Start lygiu).
6.8. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauti Kauno darbo biržai (toliau – Darbo birža), spręsti jos kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsakyti už jai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą; planuoti, administruoti ir organizuoti Darbo biržos darbą, įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką aptarnaujamoje teritorijoje;
7.2. užtikrinti, kad Darbo biržoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų;
7.3. užtikrinti Kauno darbo biržai patvirtintų veiklos krypčių, tikslų, užduočių bei jų pasiekimo rodiklių įgyvendinimo, Darbo biržos Užimtumo fondo pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymą;
7.4. veikti Darbo biržos vardu, atstovauti jai visote Lietuvos Respublikos valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose, organizacijose, taip pat tarptautinėse organizacijose;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoti Darbo biržai skirtomis Valstybės lėšomis, atsakyti už šių lėšų tinkamą ir efektyvų panaudojimą bei Darbo biržos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudojimą pagal paskirtį, sudaryti finansines ūkines sutartis;
7.6. rengti ir, suderinus su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tvirtinti Darbo biržos veiklos programas;
7.7. teikti Lietuvos darbo biržai pasiūlymus dėl užimtumo rėmimo politikos strategijos ir prioritetų aptarnaujamoje teritorijoje formavimo bei priemonių jų realizavimui ir teisės aktų, reglamentuojančių gyventojų užimtumą, asmenų aptarnavimą teritorinėse darbo biržose, tobulinimo;
7.8. užtikrinti užimtumo rėmimo bendrųjų paslaugų teikimą, aktyvią laisvų darbo vietų paiešką ir registravimą, viešą laisvų darbo vietų bei kitos susijusios su užimtumo rėmimo bendrosiomis paslaugomis informacijos skelbimą;
7.9. organizuoti informacijos apie įsidarbinimo galimybes aptarnaujamoje teritorijoje surinkimą, kaupimą, apibendrinimą, įsidarbinimo prognozių rengimą, informacijos pateikimą nustatyta tvarka kitoms darbo biržoms;
7.10. organizuoti tarpininkavimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat gyvenantiems Lietuvoje asmenims įsidarbinant Lietuvoje ir užsienyje;
7.11. bendradarbiauti su savivaldybėmis ir kitais socialiniais bei darbo rinkos partneriais rengiant ir įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei užimtumo rėmimo programas, organizuoti jų realizavimą;
7.12. koordinuoti valstybės užimtumo rėmimo programų įgyvendinimą aptarnaujamoje teritorijoje;
7.13. organizuoti darbo rinkos stebėseną aptarnaujamoje teritorijoje, analizę ir prognozes dėl galimų darbo rinkos pokyčių, užtikrinti darbo paklausos bei pasiūlos suderinamumą aptarnaujamoje teritorijoje;
7.14. teikti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užimtumo fondo pajamų ir išlaidų sąmatų projektus;
7.15. užtikrinti Darbo biržos išlaidų, susijusių su Užimtumo fondo, valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimu, išieškojimą bei grąžinimą iš fizinių ir juridinių asmenų, nuslėpusių arba pateikusių neteisingas žinias ir dėl to neteisėtai gavusių Darbo biržos skirtą išmoką arba pasinaudojusių minėtomis lėšomis finansuojamomis priemonėmis;
7.16. rūpintis informacinės visuomenės plėtros informacijos technologijų priemonių, integruojantis į šalies ir Europos Sąjungos informacinę infrostruktūrą, įgyvendinimu darbo biržoje;
7.17. užtikrinti statistinių aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos duomenų, informacijos ir apžvalgų apie teritorijos gyventojų užimtumą teikimą Lietuvos darbo biržai;
7.18. įgyvendinant Lietuvos darbo biržos tarptautinius susitarimus, sudaryti Darbo biržos bendradarbiavimo sutartis su užsienio šalių regioninėmis įdarbinimo tarnybomis;
7.19. dalyvauti rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektus ir užtikrinti jų įgyvendinimą;
7.20. tvirtinti Darbo biržos struktūrinių padalinių struktūras, nuostatus, perskirstyti jų funkcijas, paskirstyti pareigas darbo biržos tarnautojams ir darbuotojams, koordinuoti ir kontroliuoti darbo biržos padalinių veiklą, nustatyti direktoriaus pavaduotojo administravimo sritį;
7.21. tvirtinti Darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir sąrašą, jų darbo užmokesčio fondą, neviršijant darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
7.22. priimti į pareigas ir atleisti iš jų Darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatinti, skirti jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, vykdyti kitas teisės aktų nustatytas personalo valdymo funkcijas;
7.23. nustatyti valstybės tarnautojų vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi, rengti kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
7.24. teikti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymus dėl Darbo biržos struktūros ir nuostatų;
7.25. pagal kompetenciją leisti įsakymus, tvirtinti vidaus darbo tvarkos dokumentus, kontroliuoti, kaip jie vykdomi;
7.26. sudaryti visuomeniniais pagrindais veikiančią Trišalę komisiją prie Kauno darbo biržos bei tvirtinti, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintais trišalių komisijų prie teritorinių darbo biržų pavyzdiniais nuostatais, Trišalės komisijos prie Kauno darbo biržos nuostatus, sudaryti sąlygas ir organizuoti Trišalės komisijos veiklą;
7.27. kas ketvirtį atsiskaityti Lietuvos darbo biržos direktoriui už savo veiklą;
7.28. sudaryti komisijas koordinavimo ir darbo grupes bei skirti jų vadovus specialioms užduotims vykdyti (projektams valdyti, būtinoms veikloms organizuoti ir kt.);
7.29. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui.

_________________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 17

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo ir ūkinio aptarnavimo skyriuje, 210 kab., Geležinio Vilko g. 3A, Vilniuje.Išsamesnė informacija:(8 5) 236 0786

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS