https://www.cvmarket.lt/69271

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Kriūkų seniūnija Seniūnas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69271

Darbo skelbimo numeris

69271

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. AT-479


KRIŪKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kriūkų seniūnijos (toliau – seniūnija) seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.


II. PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, įgyvendinti savivaldybės Tarybos sprendimus bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus rengiant sprendimų projektus aktualiais seniūnijai klausimais.


III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų klausimus, Civilinės saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus civilinės saugos ir ekstremalių situacijų klausimais bei Saugos ir sveikatos darbe reglamentuojančius teisės aktus, raštvedybos bei dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“.
9. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai sugebėti nustatyti darbo prioritetus.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Organizuoja, planuoja ir koordinuoja seniūnijos atliekamas funkcijas, paskirsto darbą seniūnijos darbuotojams, atsižvelgdamas į jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas atlieka seniūnijos vidaus administravimą siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą.
11. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, tam, kad būtų racionaliai valdomi seniūnijos finansiniai ištekliai ir įgyvendinami jai keliami uždaviniai.
12. Priima gyventojus įvairiais klausimais, išduoda pažymas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams apie šeimos sudėtį, socialinę padėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais, registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
13. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus, siekiant įgyvendinti šias sritis reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
14. Nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje.
15. Sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje.
16. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, siekiat užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
17. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje.
18. Rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja savivaldybės Tarybos, jos komitetų posėdžiuose, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės Tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų sprendimų vykdymą, dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos tarnautoją siekiant užtikrinti seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą.
19. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, administruoja gatvių apšvietimo ir kapinių priežiūros darbus siekiant užtikrinti seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą.
20. Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą seniūnijos teritorijoje siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje.
21. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir atsako už civilinę bei darbo saugą seniūnijoje siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje.
22. Organizuoja viešųjų darbų atlikimą seniūnijoje tam, kad būtų užtikrintas tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
23. Įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus tam, kad būtų užtikrintas tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
24. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus, referendumus, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktus šioje srityje.
25. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu sudaro nuomos sutartis dėl gyvenamojo būsto nuomos tam, kad būtų užtikrintas tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
26. Savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, siekiant užtikrinti tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.
27. Vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

28. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
____________________________

Susipažinau:
______________
(Parašas)
_________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai


Išsamesnė informacija: (8 345) 60 760, (8 345) 60 752

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Šakiai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS