https://www.cvmarket.lt/51910

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #51910

Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Alytus
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pagrindinės funkcijos: Vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje; rengia sutartis su valdytojais dėl savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų apsaugos; teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo pažeidimus; sudaro ir išduoda savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų apsaugos reglamentus; teikia LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims; teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis; teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės tarybos paskelbti saugomi objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus; organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo reikalavimus, rengimą; kontroliuoja ir administruoja savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų tvarkybą ir priežiūrą; tikrina, kaip vykdomas LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai; per mėnesį nuo pateikimo dienos teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus; tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Kultūros paveldo departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus; tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka; informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių; įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą; inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui; bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje; organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga; teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais; turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių; priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Kultūros paveldo departamento suteiktus įgaliojimus; savo kompetencijos ribose ruošia Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės sutarčių ir susitarimų projektus, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo; pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės tarybos, kolegijos, mero ir administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe; kontroliuoja kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkytos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę; organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą, renka mokslinę-istorinę medžiagą apie kultūros vertybes; organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimą teisės aktų nustatyta tvarka; nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją rengia raštus ir išvadas dėl institucijų paklausimų ir pavedimų, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus paveldosaugos klausimais ir imasi reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti; inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja rengiamas meno (dailės, keramikos, drožybos ir kt.) parodas Alytaus rajono savivaldybės įstaigose, konsultuoja meno kūrinių įsigijimo klausimais; teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kitas kultūrines vertybes, esančias Alytaus rajone; organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius; savivaldybės tarybai teikia kultūros paveldo objektus skelbti saugomus savivaldybės; skatina kultūrinius renginius kultūros paveldo objektuose ir padeda valdytojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims juos organizuoti; atsako už tinkamą savivaldybei teisės aktais priskirtų paveldosaugos srities funkcijų vykdymą; formuoja etninės kultūros išsaugojimo ir sklaidos politiką, rūpinasi vietos etninės kultūros išsaugojimu ir stiprinimu; koordinuoja kultūros, švietimo, kitų įstaigų, seniūnijų, visuomeninių organizacijų, asmenų veiklą etninės kultūros srityje; rūpinasi Alytaus rajono savivaldybėje esančios etninės kultūros medžiagos fiksavimu, inventorizavimu, tvarkymu ir išsaugojimu. Telkia tos medžiagos rinkėjus, koordinuoja jų veiklą, formuoja archyvą (sukuria tinkamą medžiagos dokumentavimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką), koordinuoja tos medžiagos prieinamumą; koordinuoja ir organizuoja etninės kultūros projektų rengimą, ieško galimybių jiems finansuoti; analizuoja etninės kultūros būklę ir teikia siūlymus dėl etninės kultūros problemų sprendimo ir etninės kultūros finansavimo. Renka ir teikia statistinę rajono etninės kultūros informaciją, kaupia foto ir videoarchyvą, etninių švenčių scenarijus ir atributiką; rūpinasi etninės kultūros sklaida; bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis etninės kultūros klausimais; taiko darbo praktikoje LR Valstybės tarnybos įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Kilnojamojo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymus, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paveldosaugą ir etninę kultūrą; skyriaus vedėjui dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų negalint vykdyti pareigų, vykdo skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, o kitiems skyriaus darbuotojams dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų negalint vykdyti pareigų, skyriaus vedėjo pavedimu atlieka atskiras jų pareigybių aprašymuose įtvirtintas funkcijas.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities menotyros, istorijos, archeologijos, etnologijos krypties, meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programomis; išmanyti LR valstybės tarnybos įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Kilnojamojo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymus, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paveldosaugą ir etninę kultūrą; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Dokumentų ir personalo valdymo skyriuje, 209 kab., Pulko g. 21, Alytuje.


Išsamesnė informacija: (8 315) 69 006, 55 539

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#51910
Jūs kandidatuojate į:
Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!