https://www.cvmarket.lt/69267

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiasis buhalteris

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69267

Darbo skelbimo numeris

69267

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiasis buhalteris yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Departamento vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga tvarkyti departamento buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus bei išorės informacijos vartotojams, vykdyti išankstinę finansų kontrolę, rengti finansinę atskaitomybę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymas ir apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius biudžeto išlaidų sąmatų sudarymą, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, atskaitomybę, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą ir mokėjimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį;
6.4. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, biudžetinių įstaigų mokėjimo procedūrų, naudojant kompiuterizuotą valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS), programa, bent viena buhalterinės apskaitos programa;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko departamento buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
7.2. užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtraukti į apskaitą;
7.3. užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
7.4. pagal savo kompetenciją atlieka finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
7.5. vykdo išankstinę finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, atitiktų patvirtintus asignavimus, ūkinių operacijų dokumentai būtų tinkamai parengti ir ūkinės operacijos būtų teisėtos;
7.6. nustatyta tvarka ir terminais sudaro departamento vykdomų programų sąmatas su skaičiavimais, jų laikantis teikia mokėjimo paraiškas valstybės iždui, rengia paraiškas sąmatoms patikslinti;
7.7. veda darbo užmokesčio, atsiskaitymų, banko operacijų, finansavimo gavimo bei išlaidų apskaitą;
7.8. organizuoja metinės inventorizacijos atlikimą;
7.9. apskaičiuoja mokesčius ir įmokas valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, organizuoja ir kontroliuoja, kad jie būtų laiku deklaruojami bei pervedami;
7.10. nustatyta tvarka ir terminais sudaro departamento finansinę atskaitomybę – išlaidų sąmatų vykdymo balansą ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, užtikrina jų teisingumą ir laiku pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.11. nustatyta tvarka ir terminais sudaro ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją (ataskaitas) departamento direktoriui, Aplinkos ministerijai, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
7.12. teikia departamento direktoriui pasiūlymus ir patarimus departamento veiklą atitinkančios buhalterinės apskaitos politikos, apskaitos sistemos, registrų parinkimo klausimais;
7.13. analizuoja departamento finansinę padėtį, informuoja departamento direktorių apie pastebėtus galimus (nustatytus) finansinės drausmės pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus;
7.14. ruošia departamento direktoriaus įsakymų buhalterinės apskaitos klausimais projektus;
7.15. pagal savo kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų institucijų, organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus ir paklausimus, ruošia atsakymus;
7.16. dalyvauja rengiant departamento viešųjų pirkimų planus bei ataskaitas;
7.17. vykdo kitus departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su finansų valdymu ir apskaita.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 301 kab., Renata Vijeikienė, tel. (8~389) 69709, el. p. r.vijeikiene@urd.am.lt


Išsamesnė informacija: (8~389) 69 709

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Utena
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS