https://www.cvmarket.lt/69071

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Molėtų rajono agentūros vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69071

Darbo skelbimo numeris

69071

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Molėtų rajono agentūros vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS

4. Molėtų rajono agentūros vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę Molėtų rajone.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros ar miškininkystės krypties, technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ar bioinžinerijos krypties, fizinių mokslų studijų srities biochemijos ar geografijos krypties išsilavinimą;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
6.7. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. jam priskirtame administraciniame teritoriniame vienete vykdo valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių (žemės ir jos gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, atmosferos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos, miškų bei kt.) naudojimo bei atkūrimo kontrolę, siekiant užtikrinti teisėtumą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje;
7.2. kontroliuoja, kaip savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos, fiziniai bei juridiniai asmenys vykdo leidimuose, taisyklėse nustatytus aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo reikalavimus bei nurodymus, laikosi nustatytų taršos normatyvų, įgyvendina aplinkosaugines priemones bei planus;
7.3. pagal sudarytus veiklos planus bei teisės aktų reikalavimus kontroliuoja agentūros vedėjo paskirtų objektų veiklą, susijusią su aplinkos apsauga;
7.4. nustatyta tvarka nagrinėja ir derina projektinę dokumentaciją;
7.5. nagrinėja bei vertina paraiškas Gamtos išteklių naudojimo ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų kontroliuojamoje teritorijoje esantiems fiziniams bei juridiniams asmenims išdavimui, atnaujinimui, koregavimui, ūkio subjektų pateiktą informaciją apie geriausius prieinamus gamybos būdus, teikia pasiūlymus normatyvams ir aplinkos apsaugos reikalavimams leidimuose nustatyti;
7.6. vertina žemės ūkio veiklos subjektų valdų (ūkių) atitikimą Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams aplinkosaugos srityje, teikia informaciją bei išvadas departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriui;
7.7. vykdo reikalavimų mėgėjų (mėgėjiškai), verslinei ir specialiajai žvejybai laikymosi kontrolę Molėtų rajone, nustatyta tvarka ir terminais rengia bei teikia ataskaitas;
7.8. vykdo reikalavimų medžioklei laikymosi kontrolę Molėtų rajone, nustatyta tvarka ir terminais rengia bei teikia ataskaitas;
7.9. dalyvauja reiduose (išvykose), siekiant užtikrinti gyvosios gamtos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
7.10. pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kad subjektai laikytųsi CITES, Berno ir Bonos konvencijų bei susijusių ES teisės aktų reikalavimų prekybai gyvosios gamtos ištekliais;
7.11. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja mokesčius už aplinkos teršimą, teršimą pakuotės, apmokestinamųjų gaminių atliekomis, gamtos išteklių naudojimą;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus (baudų, įspėjimų kvitus), taiko kitas administracinio poveikio priemones, registruoja administracinių teisės pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus, tvarko administracines bylas, užtikrina (kontroliuoja) priimtų nutarimų vykdymą, skirtų administracinių baudų bei aplinkai padarytos žalos išieškojimą;
7.13. nustatyta tvarka rengia pretenzijas ir civilinius ieškinius dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, užtikrina jų pateikimą;
7.14. nustatyta tvarka ir laiku įveda duomenis į GeoEnviron (aplinkos apsaugos programos) ir Medžiotojų sąvado duomenų bazes;
7.15. konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis su aplinkos apsauga bei gamtos išteklių naudojimu, atkūrimu, priežiūra ir apsauga susijusiais klausimais;
7.16. teikia ataskaitas bei informaciją suinteresuotoms žinyboms, informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
7.17. atstovauja Molėtų rajono agentūrai visuose Lietuvos Respublikos teismuose, teisėsaugos institucijose, antstolių kontorose, hipotekos ir turto registro įstaigose, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
7.18. padeda rengti agentūros veiklos planus, ataskaitas bei kitą informaciją;
7.19. vykdo kitus departamento direktoriaus ir agentūros vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Molėtų rajono agentūros vedėjui.Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: vairuotojo pažymėjimas


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 301 kab., Renata Vijeikienė, tel. (8 389) 69709, el. p. r.vijeikiene@urd.am.lt


Išsamesnė informacija: (8~389) 69 709

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Utena
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS