https://www.cvmarket.lt/1219263

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #1219263

Nepriklausomas valdybos narys (-ė) "TOKSIKA"

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką į uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“  (toliau – „TOKSIKA“) valdybos nepriklausomų narių pareigas valdybos  naujai 4 metų kadencijai. 

 

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura

Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo remiantis vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Amber team“.

Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ veiklos aprašymas

„TOKSIKA“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

„TOKSIKA“ – licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju bendrovės transportu. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose:

 •          Vilniuje – bendrovės administracija, atliekų surikimo ir saugojimo aikštelė;

 •          Klaipėdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;

 •          Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;

 •          Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

„TOKSIKA“ pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos LST ISO 45001:2018 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.

„TOKSIKA“ privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Informacija apie „TOKSIKA“ valdybą

„Toksika“ valdyba susideda iš 3 narių: dviejų nepriklausomų narių ir vieno Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro skirto valstybės tarnautojo.

Valdybos kadencija – ketveri metai. Kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.

„Toksika“ valdybos kompetencijos nesiskiria nuo nustatytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Papildomai „Toksika“ valdyba svarsto ir tvirtina:

 •          Atlygio politiką;

 •          Socialinės atsakomybės politiką;

 •          Antikorupcijos politiką;

 •          Finansinės rizikos valdymo politiką;

 •          Rizikų valdymo politiką;

 •          Etikos kodeksą;

 •          Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką.

Valdybos narių civilinė atsakomybė draudžiama „TOKSIKA“ lėšomis.

Atlygis valdybos nariams apskaičiuojamas pagal Uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ valdybos nario, kuris nėra valstybės tarnautojas ar Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojas, atlygio už jo veiklą valdyboje vietoje tantjemų arba kartu su tantjemomis skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto UAB „Toksika“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. sausio 24 d. 8 punktą, kuriame nustatyta „Už nepriklausomo valdybos nario veiklą mokamas fiksuotas valandinis atlygis – 64,45 Eur (šešiasdešimt keturi eurai 45 ct), tačiau visais atvejais Atlygio suma nepriklausomam valdybos nariui per ketvirtį negali viršyti 1/4 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių nustatytų Bendrovės vadovui arba 1/3 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių nustatytų Bendrovės vadovui, jei nepriklausomas valdybos narys yra valdybos pirmininkas.“.


Reikalavimai

 

Kandidatams keliami bendrieji, nepriklausomumo ir specialieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

 •          turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

 •          turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

 •          turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

 •          turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant „TOKSIKA“ nepriklausomo valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

Nepriklausomumo reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

 •          turi nebūti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

 •          turi nebūti „TOKSIKOS” ar susijusio juridinio asmens kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš „TOKSIKOS” ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

 •          turi nebūti „TOKSIKOS” ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

 •          turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su „TOKSIKA”  ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš „TOKSIKOS”, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

 •          turi nebūti „TOKSIKOS” ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (šįbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

 •          paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko „TOKSIKOS“  ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

 •          turi nebūti „TOKSIKA“ kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius „TOKSIKA“ kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

 •          neturi būti daugiau negu keturių (įskaitant „TOKSIKA”, į kurios kolegialų organą pretenduoja) valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Strateginio valdymo ir valdysenos kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo) patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse

Privaloma

Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis įgyvendinant infrastruktūros plėtros projektus, kurių vertė ne mažesnė kaip 2 mln. Eur

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip C1 lygiu)

Privaloma

Pavojingų atliekų tvarkymo sektoriaus ir veiklos reguliavimo principų išmanymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Europos Sąjungos ir nacionalinių aplinkosaugos strateginių tikslų išmanymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Pavojingųjų atliekų identifikavimo problematikos išmanymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Inovacijų diegimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Bendrovės procesų skaitmenizavimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Verslo strategijos kūrimas ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Darbo tarptautinėje įmonėje (įmonių grupėje) patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

Specialieji reikalavimai kandidatui į Finansų valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas:

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas finansų studijų krypties (arba kitos krypčių grupės, jei gali įrodyti, kad studijuotas finansų valdymas) išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis)

Privaloma

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų planavimo, valdymo, kontrolės, finansų analizės, konsultavimo, finansinių paslaugų teikimo ar finansų audito srityse

Privaloma

Anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip C1 lygiu)

Privaloma

Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Investicijų projektų vertinimo ir finansavimo patirtis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Strateginis ir analitinis mąstymas

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu

Vertinama balais nuo 1 iki 5

Galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko)

Vertinama balais nuo 1 iki 5

 

 


Įmonė siūlo

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

 • Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (paraiškoje būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį kandidatuojama);
 • Kandidato gyvenimo aprašymas (laisva forma);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai (laisva forma);
 • Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese;
 • Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

Atrankos komisijos ir/ar atrankos agentūros UAB „Amber team“ atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

 

Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

 

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

Kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai UAB „Amber team“ iki 2021 m. lapkričio 4 d. (imtinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amber team“ dokumentus gali teikti

 •          Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą adresu UAB „Amber team“, Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius (5 aukštas) (ant voko nurodyti „Atranka į UAB „TOKSIKA“ valdybos narius“).

 

Kontaktiniai asmenys:

 •          UAB „Amber team“ direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. +370 671 17467

 •          Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus vedėja Eglė Samsonovienė, tel. 8 640 60469; (pakaitinis asmuo – Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento direktorė Inga Steponavičienė, tel. 8 614 79506;

Papildoma informacija

 

UAB „TOKSIKA“ duomenys: adresas: Mėnulio g. 11-704, LT-02300 Vilnius, tel. (8 5) 204 0126, www.toksika.lt, juridinio asmens kodas: 244670310

 

Nuoroda į „TOKSIKA“ strategiją ir lūkesčių raštą: https://toksika.lt/apie-mus/bendroves-strategija/

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatas kandidatai sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba atitinkamai siūlyti už juos balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo. 

 


Darbo skelbimo numeris
#1219263
Jūs kandidatuojate į:
Nepriklausomas valdybos narys (-ė) "TOKSIKA"
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!