2022-07-29 11:26:48

Organizacinio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus darbui organizuoti, planuoti ir analizuoti, atsakyti už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, kontroliuoti darbuotojų darbą, pagal savo kompetenciją organizuoti teisinės informacijos ir konsultacijų teikimą, pagal kompetenciją atstovauti tarnybai. Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir planuoja skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti skyriui numatytų funkcijų vykdymą; organizuoja Klaipėdos apskrities PGV žmoniškųjų išteklių plėtrą; padeda Klaipėdos apskrities PGV viršininkui formuoti personalo sudėtį ir personalo mokymo prioritetus, siekiant užtikrinti pareigybių užimtumą reikiamos kvalifikacijos darbuotojais; atlieka Klaipėdos apskrities PGV personalo sudėties analizę, siekiant įgyvendinti Klaipėdos apskrities PGV nustatytus uždavinius ir funkcijas; padeda Klaipėdos apskrities PGV viršininkui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Klaipėdos apskrities PGV; siekiant užtikrinti tinkamą personalo administravimą, rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja Klaipėdos apskrities PGV struktūrinių padalinių vadovus pareigybių rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; rengia Klaipėdos apskrities PGV vidaus tvarką reguliuojančių aktų ir Klaipėdos apskrities PGV darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą personalo administravimo srityje; rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo ir dokumentų valdymo klausimais; analizuoja parengtų dokumentų projektus, teikia savo pasiūlymus ir pastabas; padeda Klaipėdos apskrities PGV viršininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu ir dokumentų tvarkymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, siekiant kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai; pagal savo kompetenciją kontroliuoja Klaipėdos apskrities PGV struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitą ir vizuoja užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, siekiant užtikrinti tinkamą darbo laiko apskaitą Klaipėdos apskrities PGV; teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia personalo ataskaitas;pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Klaipėdos apskrities PGV vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Klaipėdos apskrities PGV strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer bei duomenų bazėmis; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statutinių įstaigų personalo administravimo srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinį darbo santykių reguliavimą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos organizavimą; išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles; mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, daryti išvadas, rengti organizacinių tvarkomųjų dokumentų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo veiklą; pretendentas, laimėjęs atranką, turės įstatymų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A Pareigybės kategorija: 13 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus:Personalo grupėje, 404 kab., Trilapio g. 4, Klaipėdoje. Išsamesnė informacija: (8 46) 354 480 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471