https://www.cvmarket.lt/69444

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Organizacinis skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69444

Darbo skelbimo numeris

69444

Darbo aprašymas

ORGANIZACINIO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Organizacinio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Vadovauti skyriui ir užtikrinti skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą, įgyvendinti valdybos politiką personalo vadybos klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, personalo administravimą, administracinių, baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą, dokumentų valdymą;
6.4. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldaus personalo tarnybinę veiklą;
6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Open office“, „Outlook Express“, „Internet Explorer“ ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterinėmis programomis;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
6.9. laikytis valstybės tarnautojo garbės kodekso, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Planuoja ir organizuoja Organizacinio skyriaus veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Valdyba) viršininko įsakymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir Organizaciniam skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;
8. Rengia Organizacinio skyriaus nuostatus, šio skyriaus personalo pareigybių aprašymus, veiklos planus, programas bei ataskaitas, teikia juos Valdybos viršininkui, organizuoja ir vykdo veiklos planuose numatytas priemones;
9. Pagal savo kompetenciją vadovauja Organizacinio skyriaus personalui, duoda nurodymus, užduotis ir įpareigojimus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
10. Teikia pasiūlymus Valdybos viršininkui dėl Organizacinio skyriaus personalo tarnybinės veiklos ir darbo sąlygų gerinimo, karjeros, kvalifikacijos kėlimo, ir tobulinimosi, skatinimo bei nuobaudų skyrimo;
11. Kartu su Valdybos struktūrinių padalinių vadovais rengia Valdybos kasmetinius planus įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, programų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano, Valdybos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolų ir kitų Valdybos vadovybės pavedimų nuostatas;
12. Pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus ir Valdybos struktūrinių padalinių vadovų atsiskaitymą Valdybos viršininkui, Valdybos viršininko įsteigtų komisijų bei darbo grupių posėdžius;
13. Kontroliuoja Valdybos veiklos planų, Valdybos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolų bei kitų Valdybos veiklos planų ir Valdybos vadovybės pavedimų vykdymą;
14. Pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų projektus ir teikia juos tvirtinti Valdybos viršininkui;
15. Pagal kompetenciją rengia Valdybos bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su vidaus reikalų sistemos ir kitomis įstaigomis, institucijomis bei organizacijomis projektus, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
16. Pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą Valdybos struktūrinių padalinių vadovams ir kitam personalui, rengiant Valdybos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, konsultuoja kitais Organizacinio skyriaus kompetencijos klausimais;
17. Vykdo Valdybos personalo ir jo veiklos analizę, Valdybos viršininkui teikia informaciją bei siūlymus dėl personalo poreikio, sudėties formavimo, efektyvaus panaudojimo, mokymo prioritetų, motyvacijos sistemos kūrimo ir jos sistemos įgyvendinimo;
18. Organizuoja Valdybos karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, analizuoja vertinimo rezultatus, teikia analizės išvadas Valdybos viršininkui;
19. Užtikrina tinkamą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, stažuočių, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą, apibendrina ir prognozuoja kvalifikacijos kėlimo poreikius;
20. Padeda Valdybos personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
21. Teikia siūlymus Valdybos vadovybei dėl personalo karjeros planavimo;
22. Padeda Valdybos viršininkui užtikrinti tinkamą darbo laiko apskaitos organizavimą Valdyboje ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo kontrolę;
23. Organizuoja asmenų aptarnavimą Valdyboje teikiant administracines paslaugas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
24. Organizuoja Valdybos ir jos struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, viešųjų ryšių įgyvendinimą bei viešosios informacijos vadybą;
25. Valdybos viršininko pavedimu nagrinėja skundus, prašymus ir pareiškimus, atstovauja Valdybą valstybės bei savivaldybių įstaigose ir institucijose;
26. Dalyvauja formuojant Valdybos organizacinę kultūrą, organizuoja įvairius kultūrinius ir šventinius renginius;
27. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
28. Vykdo kitus Valdybos viršininko pavedimus;
29. Atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
30. Nesant Organizacinio skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

31. Organizacinio skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Organizacinis skyrius, 3 kab., J.Basanavičiaus g.89, Šiauliai


Išsamesnė informacija: 841 39 79 06

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Šiauliai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS