https://www.cvmarket.lt/69975

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #69975

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei)

CVMarket.lt klientas
Panevėžys
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktoriaus
2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V - 47
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PANEVĖŽIO SKYRIAUS PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (NEDARBINGUMO KONTROLEI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus (toliau –Panevėžio skyrius) Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.


II. PASKIRTIS

4. Panevėžio skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę atliekant nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose; vertinant laikinojo nedarbingumo asmeniui nustatymo ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumą Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau - GKK); tikrinant darbingumo lygio nustatymo asmenims teisingumą ir teisės aktų nustatyta tvarka ginčyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) priimtus sprendimus; vertinant profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims bei teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčyti Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK); vertinant draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje; tikrinant profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą; teikiant išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais siekiant racionalaus ir pagrįsto Valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžeto lėšų išmokoms naudojimo. Atstovauti Panevėžio skyrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK, CDMEK, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Ginčų komisija) – ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės, profesinės ligos ar darbingumo lygio nustatymo atvejais.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –nedarbingumo kontrolės vykdyme, siekiant pašalpų ir kitų išmokų skiriamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei valstybės biudžeto lėšų apdraustiesiems asmenims teisingo naudojimo.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, farmacijos arba reabilitacijos krypties išsilavinimą (įgijus universitetinių studijų magistrantūros arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
6.2. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinuoju, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, taip pat būti susipažinusiam su ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkomis, nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis bei tvarkomis, taip pat teisės aktais reglamentuojančiais nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis. Būti susipažinusiam su Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymų, Europos Tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB bei Nr.574/72/EEB, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.
6.3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
6.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.5. Būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo asmeniui nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumą ir teisėtumą.
7.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija NDNT priimtus sprendimus, vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims bei teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija CDMEK.
7.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais.
7.4. Teikia Panevėžio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui patikrinimo pažymas, išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais draudiminio įvykio padarinių įvertinimo, aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nepagrįstai išduodant ar tęsiant nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ar pašalpų gavėjų.
7.5. Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu Europos Tarybos reglamentuose Nr.1408/71/EEB ir Nr.574/72/EEB nustatytais atvejais, vadovaujantis E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų pildymo ir išdavimo tvarka.
7.6. Atstovauja Panevėžio skyriui asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais, Ginčų komisijoje – ginčijamais darbingumo lygio nustatymo atvejais, CDMEK posėdžiuose – ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
7.7. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas, teikia išvadas Panevėžio skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui.
7.8. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Panevėžio skyriumi dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą (nuolat tikrina informaciją apie gydytojus, turinčius teisę išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (licencijų galiojimą, gydytojų spaudus), taip pat informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas (licenciją ir kt.)).
7.9. Aiškina asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apdraustiesiems, draudėjams nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, konsultuoja laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, susijusios su ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, socialinio draudimo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, žalos atlyginimo skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis klausimais, aiškina Europos Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72 įgyvendinimo tvarką dėl E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų pildymo ir išdavimo tvarką pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.10. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, apdraustųjų asmenų, gyventojų rašytinius bei žodinius skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus, taip pat rengia atsakymų projektus į paklausimus, gautus iš kitų įstaigų bei organizacijų pavedus Panevėžio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyrius vedėjui.
7.11. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.
7.12. Atstovauja Panevėžio skyriui teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose pavedus Panevėžio skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
7.13. Kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į Fondo valdybos archyvą dokumentus, susijusius su Panevėžio skyriaus funkcijų vykdymu pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.14. Vadovaujasi savo darbe Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų, žalos atlyginimo skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimo bei nedarbingumo kontrolės taisyklėse nustatytomis darbo procedūromis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šių darbo procedūrų vykdymą.
7.15. Vykdo kitus, su Panevėžio skyriaus funkcijomis susijusius, Panevėžio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui ir atskaitingas Panevėžio skyriaus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui.Susipažinau

____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriuje, 307 kab., Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje.


Išsamesnė informacija: (8 45) 449 411

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#69975

Informacija apie darbą

Darbo vieta:
Panevėžys
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Papildoma informacija:
valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. gegužės 15 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 3 d.

CVMarket.lt klientas

Daugiau

Jūs kandidatuojate į:
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!