https://www.cvmarket.lt/69791

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Patarėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69791

Darbo skelbimo numeris

69791

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
2009 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. P-16


LIETUVOS RESPUBLIKOS
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.


II. PASKIRTIS

4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui įgyvendinti pavestus uždavinius bei funkcijas – atliekant tyrimą dėl vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimo; kontroliuojant, kaip įgyvendinamos teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, nuostatos Lietuvoje; prižiūrint ir kontroliuojant institucijų, susijusių su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, veiklą; teikiant valstybės institucijoms siūlymus, susijusius su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugos gerinimu Lietuvos Respublikoje.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – vaiko teisių apsaugos srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities;
6.2. Turėti 3 metų teisinio darbo stažą;
6.3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, sugebėti juos analizuoti ir taikyti;
6.4. Būti susipažinusiam su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.5. Išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
6.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas, rengti kvalifikuotas išvadas;
6.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
6.9. Būti komunikabiliam, turėti organizacinių sugebėjimų.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Sprendžia jo kompetencijai priskirtus Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklos klausimus socialinės apsaugos (socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, vaikų globos įstaigų veiklos) srityse.
7.2. Rengia paklausimus ir teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

7.3. Tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl galimų vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimų, rengia vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimų (pažymų) ar išvadų projektus dėl skunde išdėstytų aplinkybių ir kontroliuoja bei informuoja vaiko teisių apsaugos kontrolierių apie sprendimų vykdymą.
7.4. Renka ir analizuoja duomenis apie nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje;
7.5. Dalyvauja komisijų, darbo grupių ir kitoje, susijusioje su vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga, veikloje;
7.6. Atstovauja įstaigai Lietuvoje bei užsienyje organizuojamuose renginiuose, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei visuomeninėse organizacijose.
7.7. Dalyvauja rengiant vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus inicijuojamų pasiūlymų, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei teikia išvadas dėl teisės aktų, susijusių su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, projektų.
7.8. Teikia siūlymus dėl galimo vaiko teisių pažeidimo tyrimo vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus iniciatyva pradėjimo, galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, susijusių su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, priėmimo.
7.9. Dalyvauja planuojant bei rengiant Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklos planus, ataskaitų projektus ir rengia bei teikia medžiagą (informaciją) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos leidžiamiems informaciniams bei kitiems leidiniams.
7.10. Padeda vaiko teisių apsaugos kontrolieriui vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, įgyvendinimo ir institucijų, susijusių su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, veiklos, dėl kurios pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ir teisėti interesai, kontrolę.
7.11. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus vaiko teisių apsaugos kontrolieriui.

________________

Susipažinau

___________________________
(Parašas)

___________________________
(Vardas ir pavardė)
___________________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 14

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje, Barboros Radvilaitės g. 1, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 210 7076

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS