https://www.cvmarket.lt/69969

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Personalo ir planavimo skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69969

Darbo skelbimo numeris

69969

Darbo aprašymas

Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2009 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. P1-54


PERSONALO IR PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 15


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Personalo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė yra skirta užtikrinti efektyvų skyriaus darbą formuojant VASPVT personalo strategiją ir užtikrinant efektyvų personalo valdymą, taip pat organizuojant įstaigos veiklos planavimą, projektų paramai iš ES struktūrinių fondų gauti rengimą ir administravimą, prižiūrint, kad šiose srityse būtų išlaikomas priimamų sprendimų teisėtumas ir teisinis pagrįstumas, jų įforminimas.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis yra personalo valdymas, specialioji veiklos sritis – įstaigos veiklos planavimas, projektų administravimas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, įstaigos veiklos planavimą ir projektų rengimą bei administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą, įforminimą, gebėti juos taikyti praktikoje.
7. Būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas.
8. Būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais.
9. Būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.
10. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.
11. Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
12. Darbo patirtis: ne mažesnė kaip 3 metų personalo valdymo ir teisės srityse.
13. Mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
14. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.
15. Išmanyti valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles.
16. Sugebėti taikyti teisines žinias praktiniame darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus.
17. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas.
18. Savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą.
19. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analitiškai vertinti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

20. Vadovauja skyriui, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei derina skyriaus darbą su direktoriumi ir kitų skyrių vedėjais, sprendžiant personalo valdymo, veiklos planavimo ir projektų rengimo bei administravimo klausimus.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Akreditavimo tarnyba, taip pat Akreditavimo tarnybos veiklos planus ir veiklos ataskaitas.
22. Rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas.
23. Paveda skyriaus specialistams atlikti užduotis ir tikrina kaip jos atliekamos. Užtikrina efektyvų skyriaus darbą ir direktoriaus pavestų darbų bei pavedimų vykdymą.
24. Dalyvauja formuojant VASPVT personalo strategiją.
25. Dalyvauja nustatant įstaigos struktūrą, rengiant teisės aktų struktūros pakeitimų klausimais projektus.
26. Rengia Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, susijusių su personalo, veiklos planavimo klausimais, projektus.
27. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja tinkamą duomenų teikimą VARARAS ir VATIS, o esant reikalui tvarko šiuos duomenis.
28. Organizuoja ir kontroliuoja, ar parengti strateginio planavimo dokumentai, metinis veiklos planas, atliekant aplinkos analizę (PEST analizė) ir išteklių analizę.
29. Kontroliuoja, kaip vykdomas VASPVT veiklos planavimas, projektų, paramai iš ES struktūrinių fondų gauti, rengimas ir administravimas.
30. Direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
31. Direktoriaus pavedimu atstovauja skyriui ar VASPVT kitose Lietuvos bei užsienio įstaigose ir organizacijose, VASPVT posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose.
32. Pagal kompetenciją konsultuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus personalo ir planavimo klausimais.
33. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
34. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis.
35. Teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo.
36. Teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose.
37. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos.
38. Nuolatos konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais.
39. Rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai.
40. Vykdo kitas funkcijas, susijusios su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje.
41. Direktoriaus pavedimu, esant poreikio, pavaduoja kitus VASPVT darbuotojus.
42. Bendradarbiauja su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis teisėkūros, teisės taikymo klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

43. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui, jam atsiskaito ir atsako už jam pavestų funkcijų ir pareigų vykdymą.
____________________


Susipažinau:


(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 15

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo ir planavimo skyriuje, 41 kab., Žalgiro g. 92, Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 261 5177

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 13 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 3 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS