https://www.cvmarket.lt/69786

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Personalo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69786

Darbo skelbimo numeris

69786

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2009 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-199PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama Fondo valdyba) Personalo valdymo skyriaus (toliau vadinama Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti Fondo valdybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau vadinama Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau vadinama Fondo administravimo įstaigos) personalo valdymo strategijos projektų kūrime, personalo valdymo strategijos įgyvendinime, rengti dokumentus personalo valdymo klausimais, tvarkyti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų asmens bylas, tvarkyti ir atnaujinti valstybės tarnautojų registre kaupiamus bendrus Fondo valdybos registro duomenis. Duomenis apie Fondo valdybos struktūrą, Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių duomenis, asmenų, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas duomenis. Duomenis apie konkursus laisvoms Fondo valdybos pareigybėms bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų pareigybėms užimti bei rengti konkursų organizavimo dokumentus, skaičiuoti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų pareigybėse dirbančių vadovų valstybės tarnybos ir nepertraukiamo darbo stažus, supažindinti juos su teisės aktai, su kuriais pavesta juos supažindinti, rengti jų atostogų suteikimo eilę, rengti informaciją apie Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų pavaduotojus bei rengti sąrašus pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ir priimti iš jų deklaracija bei konsultuoti šiais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – personalo valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir magistro arba vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą.
6.2. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymais, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą ir su jais susijusiais poįstatyminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Turėti darbo patirtį personalo valdymo srityje.
6.4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
6.5. Būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Dalyvauja kuriant Fondo administravimo įstaigų personalo valdymo strategijos projektus ir įgyvendinant personalo valdymo strategiją.
7.2. Rengia Fondo valdybos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, atostogų nutraukimo, darbo užmokesčio pakeitimo, priedų ir priemokų, materialinių pašalpų skyrimo, valstybės tarnybos stažo skaičiavimo ir pasikeitimo, valstybės tarnybos pratęsimo, nepertraukiamo darbo stažo skaičiavimo ir kitais personalo klausimais.
7.3. Vykdo dokumentų personalo klausimais registraciją ir apskaitą pagal dokumentacijos planą šios pareigybės kompetencijos klausimais.
7.4. Supažindina pasirašytinai Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovus su įsakymais ir kitais dokumentais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais su kuriais pavesta supažindinti pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.5. Rengia kitų Fondo įstaigų vadovų darbo sutartis, daro juose įrašus bei pakeitimus, vykdo darbo sutarčių registraciją ir jų apskaitą.
7.6. Supažindina į Fondo valdybą priimtus Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovus su Fondo valdybos nuostatais, Fondo valdybos organizacine valdymo struktūra, Fondo valdybos darbo reglamentu, darbo tvarka Fondo valdyboje, pareigybės, į kurią priimtas vadovas, aprašymu, informacijos saugumo ir konfidencialumo reikalavimais bei kitais teisės aktais, su kuriais pavesta supažindinti pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.7. Formuoja, tvarko ir saugo iki perdavimo į Fondo valdybos archyvą Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų asmens bylas bei asmens korteles, ruošia jas archyviniam saugojimui ir įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perduoda į Fondo valdybos archyvą.
7.8. Rengia Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų atostogų suteikimo eilę ir teikia ją tvirtinti Fondo valdybos direktoriui. Kalendoriniams metams pasibaigus, rengia vardinį Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų kasmetinių atostogų likučių sąrašą.
7.9. Sudaro Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų pensininkų ir neįgaliųjų asmenų bei asmenų, kuriems sueina nustatytas valstybės tarnybos amžius ir kam pratęsta valstybės tarnyba, sąrašus.
7.10. Rengia informaciją apie Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų pavaduotojų duomenis ir jų pasikeitimus bei teikia skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.
7.11. Įrašo Valstybės tarnautojų registre Fondo valdybos bendrus registro duomenis, duomenis apie Fondo valdybos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių duomenis, duomenis apie konkursus laisvoms Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų pareigybėms užimti bei asmenų, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, duomenis bei konsultuoja šiais klausimais.
7.12. Rengia konkursų organizavimo dokumentus laisvoms Fondo valdybos pareigybėms, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktorių pareigybėms užimti bei rengia informaciją atitinkamoms institucijoms apie organizuojamus konkursus.
7.13. Rengia ir atnaujina priėmimo į pareigas konkursų testus.
7.14. Analizuoja valstybės tarnautojų registre esančius Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų duomenų neatitikimo priežastis bei teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui dėl jų tobulinimo.
7.15. Analizuoja valstybės tarnautojų registre esančių Fondo administravimo įstaigų bendrų duomenų apie struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių duomenų, duomenų apie organizuojamus konkursus bei duomenų apie asmenų, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas neatitikimo priežastis ir duoda nurodymus Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų specialistams, atsakingiems už personalo tvarkymą, dėl jų pašalinimo bei teikia informaciją skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui.
7.16. Sudaro Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų karo prievolininkų sąrašus ir teikia apie juos informaciją atitinkamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
7.17. Išduoda Fondo valdybos valstybės tarnautojams pažymėjimus pagal nustatytą tvarką bei rengia pažymas personalo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.18. Kontroliuoja, analizuoja ir teikia metodinę pagalbą Fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Fondo įstaigoms teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykių reguliavimą, taikymo, asmens bylų tvarkymo, atostogų suteikimo, dokumentų registravimo ir kitais personalo klausimais, rengia išvadas bei pasiūlymus, teikia juos Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui.
7.19. Priima, registruoja ir saugoja Fondo valdybos valstybės tarnautojų, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų, akcinių bendrovių, kuriose Fondo valdyba turi daugiau kaip 50 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, vadovų ir jų pavaduotojų privačių interesų deklaracijas, kontroliuoja, kad laikuos būtų pateiktos ir tinkamai užpildyto bei juos konsultuoja privačių interesų deklaravimo klausimais.
7.20. Rengia ir teikia tvirtinti sąrašą pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.
7.21. Skaičiuoja Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų tarnybos Lietuvos valstybei bei darbo stažus.
7.22. Nagrinėja pareiškimus, paklausimus ir skundus, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
7.23. Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui.
7.24. Analizuoja pareigybės funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui, rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.25. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku.
7.26. Kaupia, sistemina ir saugo su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius dokumentus iki perdavimo į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą Fondo valdybos dokumentacijos planą.
7.27. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, su Fondo valdybos skyriais, Fondo valdybos teritoriniais skyriais ir kitomis Fondo įstaigomis, teikia duomenis vidaus ir išorės auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.28. Atstovauja Fondo valdybai Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, organizacijose, Fondo valdybos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui pavedus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.29. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui.Susipažinau
____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo valdymo skyriuje, 304 kab., Konstitucijos pr. 12, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 275 2509

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS