2022-07-29 11:26:48

Pomoc kuchenna (k/m)

CVMarket.lt klientas

Job Description

Zdrojowa Invest & Hotels to dynamicznie rozwijający się holding dewelopersko-hotelarski prowadzący swoją działalność w najpiękniejszych kurortach. Pionier i lider condo hoteli w Polsce posiadający w swoim portfolio największą liczbą inwestycji w tym segmencie. Integralną częścią strategii rozwoju spółki jest odpowiedzialność społeczna, troska o rozwój sztuki i środowisko naturalne. Grupa zatrudnia ponad 1100 pracowników.


Zdrojowa Invest & Hotels to dynamicznie rozwijający się rodzinny, holding dewelopersko-hotelarski prowadzący swoją działalność w najpiękniejszych kurortach. Pionier i lider condo hoteli w Polsce posiadający w swoim portfolio największą liczbą inwestycji w tym segmencie. Integralną częścią strategii rozwoju spółki jest odpowiedzialność społeczna, troska o rozwój sztuki i środowisko naturalne. Grupa zatrudnia ponad 1100 pracowników.


Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pomoc kuchenna

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Requirements

• utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów

• przygotowywanie warzyw i owoców – obieranie, krojenie

• wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza


Od kandydatów oczekujemy:
  • książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych
  • dyspozycyjności
  • dokładności, systematyczności
  • doskonałej organizacji pracy własnej

Company offers

• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń dodatkowych;
• Interesującą pracę pełną ciekawych zadań oraz wyzwań;
• Możliwość implementowania nowych pomysłów oraz rozwiązań usprawniających pracę działu;
• Możliwość rozwoju i poszerzania swoich umiejętności;
• Pakiet zniżek na pobyty w hotelach sieci zdrojowa, Radisson i Hilton na całym świecie.

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia CV na adres: rekrutacja.kolobrzeg@zdrojowahotels.pl

wraz z obowiązującą klauzulą:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Sułkowskiego 9, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem."


W przypadku gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie następującego oświadczenia:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Sułkowskiego 9, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Klauzula informacyjna
Administrator ochrony danych
Administratorem Danych Osobowych jest przez Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. ,ul. Sułkowskiego 9 , 78-100 Kołobrzeg, (dalej „Spółka”).
Inspektor ochrony danych
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod(małpa)zdrojowainvest.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Cele, okres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – zarówno na potrzeby bieżącej rekrutacji jak i na poczet przyszłych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i lit. b), a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
2. Dane osobowe podane przez kandydata związane z:
• uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
• uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.
3. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa
w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych” lub elektroniczną na adres iod(małpa)zdrojowainvest.pl.
Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. tj. podmiotom świadczącym usługi IT, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.
Jakie prawa ci przysługują?
Kandydat ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
c) prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
d) prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych możesz się kontaktować się w następujący sposób:
• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
• telefonicznie: (22) 531 03 00.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę
z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.