https://www.cvmarket.lt/70238

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Sertifikavimo tarnybos vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70238

Darbo skelbimo numeris

70238

Darbo aprašymas

SERTIFIKAVIMO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sertifikavimo tarnybos (toliau - tarnyba) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti objektyvų, bešališką, konfidencialų gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau - gaisrinė įranga) atitikties įvertinimą ir rengti gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo dokumentus reikalingus licencijos išdavimui, teikti praktinę ir metodinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, bei informuoti ūkio subjektus apie Lietuvos Respublikoje galiojančią atitikties įvertinimo ir licencijavimo tvarką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – gaisrinės įrangos sertifikavimo, gamybos ir jos techninės priežiūros ir licencijavimo dokumentų rengimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos ir priežiūros srityje, iš jų – ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gaisrinės įrangos licencijavimo srityje;
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucija ir įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą, atitikties įvertinimo sistemą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – PAGD) veiklą, centro veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bei sugebėti juos taikyti praktikoje;
6.4. Gerai išmanyti tarptautinius, regioninius ir LR normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius atitikties įvertinimo atlikimą, privalomuosius statybos produktų ir gaisrinės įrangos saugos reikalavimus, licencijavimo tvarką;
6.5. Išmanyti LR ir Europos Sąjungos (toliau - ES) saugos reikalavimus keliamus statybos produktams ir gaisrinei įrangai, Lietuvos Respublikoje ir užsienyje taikomus statybos produktų ir gaisrinės įrangos gaisrinius bandymų metodus;
6.6. Išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.7. Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą A2 lygiu;
6.8. Mokėti dirbti su Microsoft Office ar Open Office programiniu paketu;
6.9. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Vertina gaisrinės įrangos atitiktį, vadovaujantis gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatais;
7.2. Kaupia ir analizuoja analogiškų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijų metodinius dokumentus, susijusius su atitikties įvertinimo veikla, mokslinių tyrimų pasiekimus gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo ir gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo srityse, teikia pasiūlymus dėl jų taikymo LR;
7.3. Rengia ir teikia centro interneto svetainės administratoriui atnaujintą informaciją gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo klausimais;
7.4. Kaupia normatyvinius dokumentus, susijusius su gaisrinės įrangos sertifikavimu bei gamybos ir jos technine priežiūra;
7.5. Pagal kompetenciją dalyvauja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų ir kitų suinteresuotų institucijų darbuotojų mokyme;
7.6. Pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų suinteresuotų institucijų darbuotojams;
7.7. Pagal kompetenciją teikia informacija fiziniams ir juridiniams asmenims gaisrinės įrangos, sertifikavimo, gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo klausimais;
7.8. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su analogiškomis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijomis;
7.9. Pagal kompetenciją analizuoja ir sistemina su gaisrinės įrangos atitikties įvertinimu ir licencijavimu susijusius duomenis;
7.10. Organizuoja gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo komisijos posėdžius ir vykdo licencijavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
7.11. Analizuoja ir susistemina įmonių, siekiančių gauti licencijas tam tikrai veiklai, pateiktas paraiškas ir su ja pateiktus dokumentus;
7.12. Rengia raštus siekiančioms gauti gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijas tam tikrai veiklai įmonėms, nurodant trūkstamus dokumentus ir kitas pastabas;
7.13. Inspektuoja įmones siekiančias gauti ir turinčias gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijas tam tikrai veiklai;
7.14. Registruoja gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijas ir išduoda jas įmonių atstovams;
7.15. Rengia PAGD direktoriaus įsakymų projektus dėl gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijų galiojimo sustabdymo, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų panaikinimo;
7.16. Rengia ir derina su atitinkamomis institucijomis teisės aktus, susijusius su gaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimu;
7.17. Teikia pasiūlymus dėl tarnybos darbo organizavimo ir veiklos, bei tarnybos kokybės sistemos tobulinimo;
7.18. Rengia tarnybos kompetencijai priskirtų dokumentų projektus;
7.19. Pavaduoja tarnybos vyriausiąjį specialistą (karjeros valstybės tarnautoją) jo nesant;
7.20. Vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus tarnybos viršininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Ekspertizių skyrius, 5 kab., Valčiūnų km., Juodšilių sen., Vilniaus raj.


Išsamesnė informacija:(8 5) 249 1316

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS