2022-07-29 11:26:48

Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) asmenų skundus ir prašymus dėl priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, rengti dokumentus darbingumo, neįgalumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo klausimais teisėsaugos ir teisingumo institucijoms, konsultuoti Tarnybos darbuotojus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimais. Pagrindinės funkcijos: pagal gautus pavedimus nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus dėl priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo, kompetencijos ribose teikia išvadas pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui apie priimtus sprendimus, siekiant spręsti iškilusias problemas bei užtikrinti besikreipiančių asmenų teises gauti informaciją; dalyvauja kontroliuojant Tarnybos teritorinių skyrių sprendimus, pagal kompetenciją atlieka teritorinių skyrių veiklos tikrinimus, teikia išvadas tam, kad būtų užtikrinama priimamų sprendimų kokybė, jų teisėtumas bei pagrįstumas; siekiant, kad būtų efektyviai bei teisingai įgyvendinami Tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei Tarnybai pavestų funkcijų vykdymas, teikia pasiūlymus, rengiant metodinę medžiagą dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, bendro pirminių specialiųjų poreikių nustatymo; rengia dokumentus, darbingumo, neįgalumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo klausimais teisėsaugos ir teisingumo institucijoms, siekiant pateikti tikslią, išsamią informaciją keliamais klausimais; pagal įgaliojimą atstovauja Tarnybą teismuose ir kitose valstybės institucijose darbingumo, neįgalumo bei profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo klausimais, siekiant tinkamai atstovauti ir ginti Tarnybos teises;pagal priskirtąją kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus neįgalumo ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų ir bendro pirminių specialiųjų poreikių nustatymo, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio terminų, atsiradimo laiko ir priežasties klausimais, kad būtų užtikrintas Tarybos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas bei Tarnybai pavestų funkcijų vykdymas; skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus, paklausimus, prireikus rengia sprendimų dėl juose keliamų problemų projektus, siekiant įgyvendinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei efektyviai spręsti iškilusias problemas;teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl Tarnybos teritorinių skyrių darbo tobulinimo bei laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant sumažinti peržiūrimų sprendimų skaičių bei įgyvendinti skyriui priskirtus uždavinius ir funkcijas; rengia darbo ataskaitas, siekiant apibendrinti skyriaus veiklos rezultatus bei tobulinti darbo organizavimą; vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis); turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį; išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinę integraciją, darbingumo lygio bei profesinės reabilitacijos poreikio vertinimą, ir kitus susijusius teisės aktus; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; žinoti ir vadovautis valstybės tarnautojų etikos reikalavimais.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A Pareigybės kategorija: 10 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 29 kab., Švitrigailos g. 10, Vilniuje. Išsamesnė informacija: (8 5) 213 9431 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471