https://www.cvmarket.lt/69776

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69776

Darbo skelbimo numeris

69776

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas
2. Lygis - A
3. Kategorija - 9


II. PASKIRTIS

4. Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ruošti Savivaldybės finansuojamų objektų sąmatų projektams ir vykdyti Savivaldybės finansuojamų (išskyrus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus objektus) statybos darbų techninę priežiūrą

III. VEIKLOS SRITIS

5. Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas ruošia Savivaldybės finansuojamų objektų sąmatų projektus ir vykdo Savivaldybės finansuojamų (išskyrus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus objektus) statybos darbų techninę priežiūrą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą ir investicines programas.
8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas.
9. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
10. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.
11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, laikytis etikos reikalavimų.
12. Mokėti dirbti su sąmatų rengimo programa „Sistela“(visais programiniais moduliais).
13. Turėti Aplinkos ministerijos išduotą atestatą vykdyti techninę priežiūrą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

14. Pateikti reikalingus statinio duomenis statytojui gaunant statinio projektavimo sąlygų sąvadą.
15. Rengti:
15.1. Savivaldybės finansuojamų objektų remonto darbų sąmatas;
15.2. (kartu su statybos vadovu) paraišką dėl laikinų (statybos laikotarpiu) sąlygų energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, gauti sąlygas ir kontroliuoti jų vykdymą.
16. Ruošti dokumentus dėl apmokėjimo už atliktus statybos darbus.
17. Prieš statybos pradžią nustatyta tvarka gauti statybos leidimą.
18. Laiku pateikti rangovams darbo projekto brėžinius.
19. Organizuoti geodezinių koordinačių, reperių ir raudonųjų linijų žymėjimą ir įtvirtinimą statybos žemės sklype, kartu su geodezine tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, prietaisų, tiesinių (inžinerinių tinklų, kelių) žymėjimą statybos vietoje.
20. Perduoti statybos vadovui statybos sklype esančių statinių ir tiesinių (antžeminių ir požeminių ) planą.
21. Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos statybos sklype esančių statinių nugriovimo, tiesinių perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga ir statybos sklypas pagal aktą perduotas statybos vadovui.
22. Tikrinti:
22.1. visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal projektą, laikantis teisės aktų, statybos techninių reglamentų, statybos specialiųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų, projektavimo sąlygų, projekto derinimo ir leidimo statyti reikalavimų;
22.2. kad naudojamų statyboje statybinių medžiagų, statybinių gaminių, dirbinių ir įrangos techniniai rodikliai, nurodyti atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose.
23. Kontroliuoti:
23.1. leidimo statyti (griauti), statinio projekto, projektavimo sąlygų (tarp jų - laikinųjų sąlygų) galiojimo terminus, informuoti statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, statytojui pavedus, tuo rūpintis;
23.2. kad visi statinio projekto pakeitimai būtų suderinti nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoti statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;
23.3 statybos darbų kokybę, jų atitikimo pagal technologiją nuoseklumą. Kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų tvarkoma statybos darbų atlikimo dokumentacija, nutiestų požeminių komunikacijų (iki jų užpylimo gruntu) ir statybos sklypo pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą);
23.4. kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros ir statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.
24. Pranešti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai (o dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros vertybėms, - Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statybos vadovas).
25. Patikrinti, kad statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą matuojant.
26. Dalyvauti:
26.1. tikrinant ir priimant (patvirtinant jų tikimą naudoti) iš statybos vadovo laikančiąsias konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų specialiųjų techninių priežiūrų vadovams ir autorinės priežiūros vadovams ir pasirašyti atitinkamus aktus;
26.2. išbandant inžinerinius tinklus, sistemas, įrangą ir pasirašyti jų priėmimo aktus;
26.3. statybos valstybinės priežiūros, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;
26.4. vertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;
26.5. Savivaldybės mero potvarkiu ar administracijos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose.
27. Kartu su statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.
28. Užsakyti lauko inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas ir sklypo suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius, neleisti užpilti požeminių tinklų bei įrenginių, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis.
29. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepriimto naudoti statinio arba jo dalies, įspėjus apie tai raštu statinio statybos techninį prižiūrėtoją ir statytoją.
30. Prižiūrint nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus, organizuoti ir kontroliuoti unikalią, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose.
31. Sužinojęs, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į statytoją, o jam pavedus – į projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

32. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui bei jo pavaduotojui ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
33. Už pavestų funkcijų ar užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.SUSIPAŽINAU :
Statybos ir kelių priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
2009_______________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus:Bendrajame skyriuje, 102 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose.


Išsamesnė informacija: (8 46) 47 08 05

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Gargždai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS