https://www.cvmarket.lt/69445

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS Vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69445

Darbo skelbimo numeris

69445

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybė administracijos direktoriaus
2009 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. A1- 430

STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus (toliau – skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statinių naudojimo priežiūrą bei statinio statybos techninę priežiūrą rajono Savivaldybės objektuose, statybinių sąmatų sudarymui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse:
5.1. statinių naudojimo priežiūros rajono Savivaldybei priskirtuose pastatuose ir statiniuose bei statybos darbų techninę priežiūrą rajono statybos objektuose;
5.2. viešojo administravimo srityje rengia organizacijoms ir gyventojams atsakymus.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų gamybinio darbo patirtį statybos srityje;
6.3. turėti statinio techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir atliekamas funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti pasiūlymus ir priimti sprendimus; išmanyti apie statybinių sąmatų sudarymą;
6.6. išmanyti raštvedybos taisykles;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos „Microsoft Windows“ pagrindus bei sugebėti dirbti su „Word“ ir „Excel“ dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis „Windows“ aplinkoje, mokėti dirbti kompiuterine programa „Outlook Express“.
6.8. mokėti dirbti sąmatų sudarymo programomis.

V. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais,


administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo pavedimais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos nuostatais, Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
8. Pagal kompetenciją ruošia Tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
9. Vykdo pastatų ir statinių priežiūrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimais.
10. Tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus.
11. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, pareikalauja, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauja, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia ir statinio sklype ar teritorijoje).
12. Nustato terminus visiems 11 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant praneša statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas).
13. Kreipiasi į policija, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti vykdomi darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui.
14. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, dalyvauja komisijoje, kuri nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas arba teikia administracinių teisės pažeidimų bylas teismui.
15. Turi teisę reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus ir leistų atlikti jam pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas.
16. Vykdo pastatų ir statinių, nustatyta tvarka pripažintų avariniais, apskaitą, priežiūrą ir kontrolę.
17. Vykdo bešeimininkių ir neūkiškai laikomų pastatų ir statinių apskaitą ir kontrolę, kaip savivaldybės atstovas, dalyvauja šių pastatų ir statinių perdavime valstybinei mokesčių inspekcijai bei realizavime.
18. Rengia (skyriaus vedėjo pavedimu) pirminę medžiagą darbų pirkimams konkurso tvarka prisilaikant viešųjų pirkimų įstatymo.
19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimais, vykdo statinių statybos darbų techninę priežiūrą Savivaldybės objektams.
20. Kontroliuoja statybos darbų kokybę, jų atlikimo pagal technologiją nuoseklumą.
21. Patikrina, kad statybos techniniuose dokumentuose nurodytas darbų kiekis atitiktų faktišką, ir jei reikia, organizuoja to kiekio nustatymą matuojant.
22. Pasirašo (vizuoja) pateiktus apmokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodytas darbų kiekis atitinka faktišką, darbai atlikti gerai ir kai juos pasirašė specialųjų techninių priežiūrų vadovai.
23. Kontroliuoja, kad rangovai laikytusi Respublikoje galiojančių statybos normų, statybos darbų taisyklių, vykdytų konkursinius – sutartinius įsipareigojimus užsakovui.
24. Reikalauja, kad statybos vadovas laiku pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybinių medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių bei įrengimų kokybę patvirtinančius dokumentus.
25. Reikalauja, kad statybos vadovas pašalintų statinio projekto normatyvinių techninių dokumentų, statybos ir kitų normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus, ištaisyti statinio normatyvinės kokybės pažeidimus.
26. Reikalauja sustabdyti statybos darbus, jeigu jie vykdomi nesilaikant statinio projekto sprendimų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų arba yra avarijos grėsmė, raštu arba žodžiu informuoja skyriaus vedėją arba apskrities teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus vedėją.
27. Organizuoja kartu su statybos vadovais baigtų statyti objektų valstybinį priėmimą dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir perduoda priimtų objektų dokumentaciją skyriaus specialistui atsakingam už savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą.28. Kontroliuoja leidimo statyti (griauti), statinio projekto, projektavimo sąlygų galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir tuo rūpinasi.
29. Dalyvauja statybos valstybinės priežiūros, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose.
30. Dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant statybos darbus.
31. Savivaldybės statybos objektams sudaro, tikrina staybines sąmatas ir darbų kiekių žiniaraščius.
32. Praneša atitinkamoms įstaigoms apie avarinę statybos būklę arba įvykusią avariją.
33. Pagal kompetenciją tiria ir nagrinėja gyventojų, organizacijų prašymus, skundus ir ruošia į juos atsakymus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
34. Pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal bylų nomenklatūrą perduoda specialistui, atsakingam už archyvą.
35. Atsako už savo funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.
36. Laikosi higienos, saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinių taisyklių reikalavimų..
37. Dalyvauja komisijų darbe, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymais.
38. Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo pavedimus, tiesiogiai susijusius su atliekamu darbu jei tai neprieštarauja teisės aktams.
39. Teikia savo veiklos pusmetinę ir metinę ataskaitas Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjui.
40. Pavaduoja kitus Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus specialistus jų atostogų, ligos ar komandiruočių metu Administracijos direktoriaus įsakymu.
41. Visus klausimus, susijusius su atostogomis, komandiruotėmis ar išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių privalo suderinti su skyriaus vedėju.

VI. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

42. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjui.
_________________________
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Ruošė:
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
Adomas ŽvirzdinasKonkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: turėti statinio techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridinio ir personalo skyrius, 310 kab., Žemaitės 14, Telšiai


Išsamesnė informacija: (8 444) 56 190

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Telšiai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS