https://www.cvmarket.lt/69504

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Strateginio planavimo skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69504

Darbo skelbimo numeris

69504

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr. 1-30


STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis – A.
3.Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4.Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus veiklai organizuoti, koordinuoti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) ir įstaigų prie ministerijos strateginių veiklos planų rengimą bei jų įgyvendinimą, organizuoti ministerijos strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitų rengimą, organizuoti regioninių ir globalių procesų analizės energetikos saugumo srityje rengimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – strateginio planavimo ir energetinio saugumo politikos įgyvendinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba ekonomikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius planus energetikos srityje;
7.2. stebi, analizuoja bei teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių planų energetikos srityje įgyvendinimo;
7.3. organizuoja regioninių ir globalių procesų analizę energetinio saugumo srityje, pagal kompetenciją koordinuoja Energetinio saugumo centro įsteigimo darbus, atitinkamų teisės aktų projektų šioje srityje rengimą;
7.4. užtikrina Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) strateginių veiklos planų rengimo (tikslinimo) koordinavimą ir organizavimą, strateginių veiklos planų stebėseną ir vykdymo ataskaitų rengimo organizavimą;
7.5. užtikrina ministerijos Strateginio veiklos plano parengimą ir jo pristatymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komitete medžiagos parengimą;
7.6. analizuoja ir teikia siūlymus dėl ministerijos strategijos formavimo, strateginių tikslų suderinamumo, programų tarpusavio suderinamumo;
7.7. pagal savo kompetenciją analizuoja ir derina ministerijos administracijos padalinių parengtas programas;
7.8. analizuoja ir teikia siūlymus Strateginio planavimo grupei dėl įstaigų prie Energetikos ministerijos parengtų strategijų, strateginių veiklos planų ir programų ir Energetikos ministerijos strategijos bei programų suderinamumo atitikimo;
7.9. dalyvauja nustatant ministerijos pasirenkamus programų prioritetus, užtikrinant efektyviausių programų atranką ir įgyvendinimą;
7.10. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.11. dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją tarptautiniuose renginiuose;
7.13. metodiškai konsultuoja ministerijos ir įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojus strateginio planavimo, veiklos planų, programų rengimo klausimais;
7.14. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;
7.15. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 818 kab., kab., Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje


Išsamesnė informacija:(8~5) 2624114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS