https://www.cvmarket.lt/69436

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Strateginių projektų skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69436

Darbo skelbimo numeris

69436

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginių projektų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus darbui organizuoti ir pasiūlymams dėl energetikos strateginių projektų ir branduolinės energetikos politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti, energetikos strateginių projektų įgyvendinimui organizuoti ir koordinuoti, teisės aktų, būtinų energetikos strateginių projektų ir branduolinės energetikos politikos įgyvendinimui, projektams rengti, Nacionalinės energetikos strategijos formavimui koordinuoti, jos įgyvendinimui energetikos strateginių projektų plėtros ir branduolinės energetikos politikos srityje organizuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos strateginių projektų valdymo ir branduolinės energetikos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių; būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Nacionalinę energetikos strategiją, ją tikslinant bei organizuojant jos įgyvendinimą, energetikos strateginių projektų plėtros ir branduolinės energetikos srityse;
7.2. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.3. koordinuoja energetikos strateginių projektų plėtros politiką, siekdamas, kad būtų įgyvendinti energetikos strateginiai projektai:
7.3.1. Lietuvos-Švedijos elektros jungties projektas;
7.3.2. bendro Baltijos šalių elektros energijos rinkos steigimo projektas;
7.3.3. naujos atominės elektrinės Lietuvoje statybos projektas;
7.3.4. Lietuvos-Lenkijos elektros jungties statybos projektas;
7.3.5. Baltijos šalių elektros sistemų sinchroninio darbo su UCTE sistema projektas;
7.3.6. Lietuvos-Lenkijos dujų jungties projektas;
7.3.7. Tarptautinio naftotiekio ,,Sarmatia“ projektas;
7.3.8. Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas;
7.3.9. požeminės gamtinių dujų saugyklos statybos projektas.
7.4. rengia ir derina kartu su Europos Komisija rengiamą Baltijos energetikos jungčių planą;
7.5. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų, dalyvauja rengiant energetikos sektoriaus derybinių įsipareigojimų Europos Sąjungai vykdymo bei pažangos ataskaitas;
7.6. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.7. koordinuoja ir užtikrina Lietuvos interesų atstovavimą Tarptautinėje atominės energetikos agentūroje (TATENA);
7.8. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės institucijų paklausimus ar pavedimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.9. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos.
7.10. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo;
7.11. pagal kompetenciją organizuoja branduolinės energetikos sektoriaus srities teisino reglamentavimo tobulinimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
7.12. pagal kompetencija atsako už Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai įgyvendinimą, tarptautinių konvencijų ir branduolinės energetikos sutarčių sąlygų vykdymą, tarptautinių sutarčių rengimą;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 818 kab., kab., Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, VilniujeIšsamesnė informacija: (8~5) 2624114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS