https://www.cvmarket.lt/69077

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Studijų vertinimo skyrius vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69077

Darbo skelbimo numeris

69077

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) Studijų vertinimo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.


II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti mokslo ir studijų institucijų išorinį ekspertinį vertinimą.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – mokslo ir studijų kokybės vertinimo – funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2;
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Organizuoja išorinį mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybės vertinimą:
7.1.1. Rengia ir tobulina metodines priemones, reikalingas skyriaus veiklai vykdyti;
7.1.2. Atlieka tinkamą ekspertų atranką bei ekspertų ir darbo grupių sudarymą;
7.1.3. Konsultuoja mokslo ir studijų institucijų darbuotojus ir ekspertus;
7.1.4. Inicijuoja teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos vykdymu, projektų rengimą;
7.1.5. Nagrinėja Centrui pateiktus valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, rengia atsakymus;
7.1.6. Rengia informaciją, susijusią su mokslo ir studijų vertinimu;
7.1.7. Atsako už informacijos apie ekspertinio vertinimo išvadų viešą skelbimą ir kaupimą;
7.1.8. Kaupia informaciją apie ekspertus;
7.1.9. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia administracinių sprendimų projektus;
7.1.10. Rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
7.1.11. Teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
7.2 Atstovauja Centrą kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
7.3 Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su mokslu ir studijomis, rengti;
7.4 Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
7.5 Nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas arba nesant skyriaus vedėjo pavaduotojo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas arba nesant kito skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas;
7.6 Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo arba skyriaus vedėjo pavaduotojo, pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.


__________________________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Studijų kokybės vertinimo centras, 409 kab., Kristina Černauskienė,Išsamesnė informacija: tel. (8 5) 211 36 94, el. p.

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS