https://www.cvmarket.lt/69509

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento Sveikatos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69509

Darbo skelbimo numeris

69509

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
2009 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr. K-256

SVEIKATOS POLITIKOS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO SVEIKATOS POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento (toliau - departamentas) Sveikatos
politikos skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis — A.
3. Pareigybės kategorija- 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
4. Šio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti tinkamą, su ministerijos
valdymo funkcijomis susijusią veiklą tarptautinės finansinės paramos įsisavinimo srityje.

III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo ministerijos politiką Šveicarijos Konfederacijos finansinės ir kitos tarptautinės paramos administravimo srityje, rengia su šiais klausimais susijusius teisės aktų projektus, juos vertina ir vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti 3 metų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo ir projektų administravimo srityje;
6.3. turėti darbo su investiciniais projektais patirtį;
6.4. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES
įkūrimo ir veiklos tikslus ir principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą,
sprendimų priėmimo tvarką;
6.5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos bei
tarptautinių organizacijų, dirbančių sveikatos srityje, teisės aktais ir dokumentais,
reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos srityje, tarptautinių organizacijų
veikla bei projektų ir programų valdymu;
6.6. išmanyti Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir kitų tarptautinių
finansinių programų ir fondų įsisavinimo principus;
6.7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu, prancūzų kalbą pažengusio vartotojo
B2 lygiu;
6.8. panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus bei
pažymas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles
bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.10. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos veiklą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;
6.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo
būdus ir darbo metodus;
6.12. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijąir teikti išvadas.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka ir sistemina informaciją aktualiais sveikatos politikos klausimais;
7.2. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant norminių sveikatos
sektoriaus dokumentų projektus, susijusius su Šveicarijos Konfederacijos finansinių mechanizmų
ir kitos tarptautinės paramos programų ir projektų procesu, vykdymu ir įgyvendinimo kontrole;
7.3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant ir administruojant Europos Sąjungos,
Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir kitos tarptautinės paramos projektus ir programas;
7.4. pagal savo kompetenciją atsako už tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų
naudojimo veiksmingumą ir teisingumą;
7.5. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę
ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų
įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.6. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis bei
tarptautinėmis organizacijomis programų / projektų rengimo, įgyvendinimo ir kontrolės
klausimais sveikatos apsaugos srityje;
7.7. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį
veiklos planą;
7.8. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose
Lietuvoje ir užsienyje;
7.9. laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus ir ministerijos
vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų
atlikimą;
7.10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus
veiklos gerinimo;
7.11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė
neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
7.12. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro
įsakymais, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo
reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, siekiant ministerijos
strateginių tikslų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 14

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo departamento Personalo skyriuje, 303 kab., Vilniaus g. 33, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 260 4705

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS