https://www.cvmarket.lt/69512

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Švenčionių rajono agentūros vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69512

Darbo skelbimo numeris

69512

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus
regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo)
2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VR-V-9
(data)

Švenčionių rajono agentūros vyresnysis specialistas PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(pareigybės pavadinimas)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švenčionių rajono agentūros vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 7.
II. PASKIRTIS

4. Švenčionių rajono agentūros vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę priskirtoje teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
6.3 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo priskirtoje teritorijoje valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, įvertina kontroliuojamų miškų būklę, teikia pasiūlymus jos pagerinimui, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.2. kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę, kaip laikomasi miško pagrindinių kirtimų patvirtintų normų ir šių biržių atrėžimo tvarkos, kaip miško valdytojai ir savininkai laikosi miškotvarkos projektų reikalavimų naudodami ir atkurdami miškus, kontroliuoja ir įvertina miško išteklių naudojimą, atkūrimą ir apsaugą, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų laikymąsi, kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ar asmenys laikosi išduotuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, ir vykdo jų laikymosi kontrolę, kontroliuoja aplinkosaugos priemonių ir planų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.3. išduoda leidimus kirsti mišką, derina privačių miško valdų miškotvarkos projektus; teikia pastabas bei pasiūlymus dėl miškotvarkos projektų privačiose miškų valdose ir saugomose teritorijose, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.4. konsultuoja privačių miškų savininkus miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais, pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų ir skundų miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims surašo privalomus nurodymus dėl aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimų vykdymo, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja, registruoja, tvarko administracinės teisės pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, nustatyta tvarka rengia dokumentus ieškiniams dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, yra atsakingas už pretenzijų ir ieškinių dėl aplinkai padarytos žalos savalaikį teikimą bei žalos išieškojimą, kontroliuoja priimtų nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymą, baudų, lėšų, priteistų už aplinkai padarytą žalą, išieškojimą, atstovauja departamentui teismuose, siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn teisės pažeidimą padariusius asmenis, kad visiškai būtų atlyginta aplinkai padaryta žala;
7.7. dalyvauja paskirtų komisijų darbe, aplinkosauginio švietimo veikloje, rengia ataskaitas, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.8. reaguoja į operatyvinius pranešimus ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, imasi teisinių priemonių pažeidimams išaiškinti, siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn teisės pažeidimą padariusius asmenis;
7.9. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl norminių dokumentų, susijusių su aplinkos apsauga, Švenčionių rajono agentūros vedėjui ir Miškų kontrolės skyriui, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
7.10. vykdo kitus departamento direktoriaus ir Švenčionių rajono agentūros vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švenčionių rajono agentūros vedėjui.
_______________

Susipažinau
___________________
(Parašas)
___________________________
(Vardas ir pavardė)
______________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 209 kab., A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 210 2564

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS