https://www.cvmarket.lt/69779

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #69779

Švietimo ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Kitur Lietuvoje
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas..
2. Pareigybės lygis – A .
3. Pareigybės kategorija – 7.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, tinkamą pedagogų bei mokinių duomenų apdorojimą, savalaikį švietimo programų parengimą bei įgyvendinimo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – švietimo ir ir viešojo administravimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
6.2. Turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą.
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro bei Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo teikėjų veiklą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, raštvedybos taisyklėmis ir mokėti juos taikyti praktiškai.
6.4. Būti susipažinusiam su Neringos savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) veiklos reglamentu, Neringos savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) nuostatais, Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.
6.5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
6.6. Gebėti bendrauti, dirbti komandoje, būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, diplomatiškam;
6.7. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. Mokėti vieną iš Europos Sąjungos darbinių kalbų pradedančio vartotojo A1 lygiu.
6.9. Sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės norminių aktų projektus, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant užtikrinti savivaldybei pagal teisės aktus pavestų funkcijų vykdymą.
7.2. Rengia savivaldybės metinių švietimo veiklos programų bei tikslinių švietimo programų projektus ir teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
7.3. Teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje veikiančias pavaldžias mokyklas, jų įgyvendinamas švietimo programas, mokymosi formas, kad būtų užtikrintos mokinių teisės dėl švietimo tiekėjo pasirinkimo.
7.4. Tvarko švietimo įstaigų mokinių, pedagogų duomenų bazes, švietimo institucijų registrą bei kitas švietimo informacines sistemas tam, kad būtų tinkamai apdorojami ir naudojami pedagogų bei mokinių duomenys.
7.5. Nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinei švietimo priežiūros tarnybai ir visuomenei apie švietimo būklę savivaldybėje tam, kad būtų laiku ir tinkamai įgyvendintos Švietimo įstatymo nuostatos.
7.6. Rengia bendrojo lavinimo mokyklų mokslo metų pradžios statistines ataskaitas ir užtikrina savalaikį duomenų perdavimą tam, kad būtų laiku įgyvendintos švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
7.7. Nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir mokinių apskaitą, kartu su vaikų teisių apsaugos darbuotoju nustato mokyklas nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas tam, kad užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas.
7.8. Organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių pasiekimų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus, kad būtų užtikrinta tinkama ugdymo turinio organizavimo kokybės kontrolė.
7.9. Teikia informaciją savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų metodinėms taryboms, informuoja bendrojo lavinimo mokyklas apie naujai leidžiamus vadovėlius, vaizdines mokymo priemones, atlieka jų užsakymą ir paskirstymą, rengia ataskaita, kad būtų užtikrinta inovacinių mokymo metodų įtraukimo į ugdymo procesą galimybė.
7.10. Koordinuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją ugdymo įstaigose, siekiant įgyvendinti nacionalinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programą.
7.11. Koordinuoja prevencinio darbo organizavimą savivaldybės ugdymo įstaigose, siekiant užtikrinti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimą.
7.12. Siekiant gabių mokinių įvairiapusės ugdymo veiklos propagavimo, koordinuoja švietimo įstaigų olimpiadų ir konkursų organizavimą, valstybinių švietimo programų įgyvendinimą.
7.12. Tam, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos įgyvendinimo priemonės, organizuoja ir įgyvendina pilietinio ugdymo, etnokultūros, vaikų ir mokinių socializacijos programas.
7.13. Rengia savivaldybės vykdomosios institucijos teisės aktų projektus dėl tikslinių lėšų vadovėliams, vaizdinėms priemonėms įsigyti, kitoms tikslinėms programoms remti paskirstymo, siekiant teisingo ir tikslingo lėšų panaudojimo ir įsisavinimo.
7.14. Siekiant užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimą pagal valstybės ir savivaldybės strateginius projektus, koordinuoja „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektų įgyvendinimą.
7.15. Dalyvauja Tarybai pavaldžių mokyklų vadybinės veiklos patikrų organizavime, konsultuoja mokyklų vadovus ir pedagogus, mokyklų bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo, siekiant perteikti švietimo vadybos bei ugdymo turinio naujoves.
7.16. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių darbe, pagal kompetenciją teikdamas pasiūlymus ir išvadas, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai.
7.17. Rengia pareigybės dokumentacijos planą, pareigybės dokumentų apyrašus, sukomplektuoja bylas pagal patvirtintą bendrą savivaldybės administracijos dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams suarchyvuotas perduoda saugoti į savivaldybės archyvą, siekiant užtikrinti, kad pareigybės veiklos dokumentai būtų tinkamai valdomi ir laiku perduoti saugojimui.
7.18. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus:Neringos savivaldybės administracijoje 9 kab., Taikos g. 2, LT-93121 Neringoje.


Išsamesnė informacija: (8 469) 51 114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#69779

Informacija apie darbą

Darbo vieta:
Kitur Lietuvoje
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Papildoma informacija:
valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMarket.lt klientas

Daugiau

Jūs kandidatuojate į:
Švietimo ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!