https://www.cvmarket.lt/69783

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69783

Darbo skelbimo numeris

69783

Darbo aprašymas

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau-skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9 .

II. PASKIRTIS

4. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga
įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą švietimo, kultūros ir sporto srityse, veiklos organizavimą bei koordinavimą, planuoti lėšas valstybės (perduotoms savivaldybei) bei savarankiosioms savivaldybių funkcijoms vykdyti pagal priskirtas sritis (socialinė parama mokiniams, mokinių vežiojimas, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus funkcijoms ir programoms vykdyti), analizuoti skirtų lėšų panaudojimą valstybės ir savivaldybės politikai švietimo, kultūros ir sporto srityse realizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti veiklą atspindinčią informaciją siekiant jos tobulinimo, analizuoti pareiškimus ir pasiūlymus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje- valstybės tarnyboje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų biudžeto srities ekonomisto darbo patirtį.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti siūlymus.
10. Savarankiškai planuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus.
11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS EXCEL, MS
OUTLOOK, MS POWER POINT, INTERNET EXPLORER.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir
viešąjį administravimą, švietimą , kultūrą bei sportą , savivaldybės teisės aktus.
14. Kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina švietimo, kultūros ir sporto savo veiklos srities informaciją, analizuoja švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, apibendrina, numato tendencijas, rengia savivaldybės politikos savo srities ilgalaikę ir trumpalaikę strategiją, veiklos programas, jas įgyvendina, teikia sprendimų variantus, siūlymus savivaldybės rajono Tarybai ir savivaldybės administracijai siekiant tobulinti švietimo, kultūros ir sporto veiklą.
15. Rūpinasi švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia
jiems metodinę pagalbą, kad būtų pagilinamos ar įgyjamos naujos kompetencijos.
16. Koordinuoja ir organizuoja savivaldybėje deklaravusių gyvenamąją vietą bei faktiškai
besimokančių savivaldybės įsteigtose mokyklose mokinių socialinę paramą, rengia nemokamo mokinių maitinimo bei aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašus, planuoja lėšas minėtai paramai teikti, organizuoja socialinės paramos teikimą, prižiūri, kad mokyklos laikytųsi nustatytos tvarkos.
17. Organizuoja mokinių vežiojimą į mokyklas, rengia transporto išlaidų kompensavimo
mokiniams ir mokytojams tvarkos aprašus, planuoja šiam tikslui lėšas, prižiūri, kad įstaigos laikytųsi nustatytos tvarkos.
18. Planuoja lėšas įvairioms švietimo, kultūros ir sporto programoms vykdyti.
19. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus,
pasiūlymus ir skundus veiklos klausimais pagal savo kuruojamas sritis.
20. Teikia veiklos ataskaitas skyriaus vedėjui, administracijos direktoriui, savivaldybės
merui ir valstybinėms institucijoms, vykdo kitus savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai ir uždaviniai.
21. Administracijos direktoriui pavedus pavaduoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėją jam nesant, vykdydamas skyriaus vedėjui pavestas funkcijas siekiant užtikrinti sklandžią ir nepertraukiamą skyriaus veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

------------------------------------------------------

Susipažinau
Vyriausiasis specialistas
______________
(parašas)
_____________
(vardas pavardė)
______________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 214 kab., J. Biliūno g. 23, Anykščiuose.


Išsamesnė informacija: (8 381) 58 081, (8 381) 58 048

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Anykščiai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS