https://www.cvmarket.lt/69435

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teisės skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69435

Darbo skelbimo numeris

69435

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje (toliau – Energetikos ministerija, ministerija), teisėtumo laikymąsi ministerijos veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti ministerijos uždavinius ir funkcijas, suteikti teisinę informaciją, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai, užtikrinti, kad Energetikos ministerijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį energetikos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Energetikos ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, administracinių bylų teiseną, Europos Sąjungos teisę, ypač gerai išmanyti civilinę, civilinio proceso ir darbo teisę. Taip pat būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant teisinio pobūdžio ūkinio reguliavimo, valstybės tarnybos, valstybinio turto valdymo, įmonių ūkinės veiklos srities, viešųjų pirkimų vykdymo ir kitus klausimus;
6.7. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą, užtikrina tinkamą dokumentų skyriuje tvarkymą;
7.2. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinių sutarčių, susitarimų ir protokolų projektus, juos vizuoja, siekdamas užtikrinti, kad šie dokumentai atitiktų galiojančius teisės aktus;
7.3. vizuoja skyriaus ir kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Energetikos ministerijos vadovybės vardu, projektus, siekdamas užtikrinti jų atitiktį Energetikos ministerijos veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;
7.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.5. organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą skyriuje, analizuoja, teikia išvadas ir rengia atsakymų projektus dėl valstybės ir savivaldybės institucijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktų prašymų, skundų ir pareiškimų, skyriaus kompetencijos klausimais;
7.6. atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, valstybės institucijose, Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, rengia ieškininę ir kitokią medžiagą teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms;
7.7. nustatyta tvarka rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Energetikos ministerijos kolegijos posėdžiams, pasitarimams;
7.8. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje;
7.9. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir/ar atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.11. konsultuoja Energetikos ministerijos vadovybę, Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. kontroliuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų teisėtumą, kad jie atitiktų galiojančius ir (ar) aukštesnės teisinės galios teisės aktus;
7.13. organizuoja Energetikos ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taip pat pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, vykdymą, dalyvauja kasmetinio Energetikos ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano rengime;
7.14. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo;
7.15. pagal kompetenciją skyrius vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Energetikos ministerijos valstybės sekretoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 818 kab., kab., Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, VilniujeIšsamesnė informacija: (8~5) 2624114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS