https://www.cvmarket.lt/70245

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70245

Darbo skelbimo numeris

70245

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V1-336

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Teisės skyriaus (toliau – skyrius) nuostatuose nustatytas funkcijas: rengti procesinius dokumentus teismui, atstovauti Savivaldybę ir Administraciją teismuose, derinti Savivaldybės ar Administracijos vardu sudaromas sutartis, derinti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, konsultuoti Savivaldybės administracijos darbuotojus jų veiklos klausimais.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas teisės srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro, bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti teisinio darbo patirtį civilinės teisės srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinius teisinius santykius, civilinį ir administracinį procesus, dokumentų rengimą, ir kitus teisės norminius aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje civilinės, administracinės, darbo ir kitų teisės šakų normas;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. skyriaus vedėjo pavedimu įvertina teisinės technikos požiūriu ir pagal jų santykį su galiojančiais įstatymais bei kitais teisės norminiais aktais Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir derina juos pagal Savivaldybės institucijų nustatytą tvarką;
7.2. kviečiamas dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir prireikus teikia teisines konsultacijas sprendžiamais klausimais;
7.3. skyriaus vedėjo pavedimu teisiškai vertina procesinius dokumentus (pareiškimus, ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus, skundus (prašymus) civilinėse, administracinėse bylose), rengia procesinius dokumentus teismui bylose, kuriose dalyvaujančiu asmeniu yra Savivaldybė ar Administracija, pagal įgaliojimus atstovauja Savivaldybę ir Administraciją visuose teismuose;
7.4. siekdamas užtikrinti sudaromų sandorių teisėtumą, derina Savivaldybės ar Administracijos vardu sudaromas sutartis;
7.5. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos darbuotojams jų veiklos klausimais;
7.6. išrinktas Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybos nariu ar viešosios įstaigos stebėtojų tarybos nariu, dalyvauja valdybos ar stebėtojų tarybos veikloje;
7.7. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.8. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus;
7.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.10. atlieka nesančio Teisės skyriaus vedėjo ar kito Teisės skyriaus valstybės tarnautojo funkcijas jų kasmetinių atostogų, ligos, komandiruotės metu;
7.10. vykdo kitus su Teisės skyriaus funkcijomis susijusius Teisės skyriaus vedėjo ar Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai;
7.11. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir kitose priemonėse.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.
________________________________

Susipažinau


(parašas)


(vardas, pavardė)

__________________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 208 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse.


Išsamesnė informacija: (8 346) 20 455, 20 444
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kaišiadorys
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS