https://www.cvmarket.lt/70231

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teismo posėdžių sekretorius

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70231

Darbo skelbimo numeris

70231

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Šalčininkų rajono apylinkės
teismo pirmininko
2009 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. V1-14


TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Teismo posėdžio sekretoriaus pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Lygis – B
3. Kategorija – 4

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžio sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS


5. Teismo posėdžio sekretoriaus bendroji veiklos sritis teismo posėdžio organizavimas, jo eigos protokole fiksavimas, bylos sutvarkymas teismo posėdžiui pasibaigus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialus vidurinis išsilavinimas.
6.2. Žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias teismo protokolo turinį ir tokio protokolo surašymo tvarką.
6.3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu ((MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer).
6.7. Kelti profesinę kvalifikaciją.
6.8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.
6.9. Turėti darbo patirtį teisme.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, apie tai pažymėti bylos informaciniame lape, ruošti paklausimus, išsiųsti išvardintus dokumentus, o jų nuorašus įsiūti į bylą.
7.2. Išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ieškinių, pareiškimų, skundų bei jų priedų nuorašus.
7.3. Išsiųsti per 5 dienas sprendimų ir nutarčių nuorašus nedalyvavusiems proceso dalyviams.
7.4. Tikrinti teismo šaukimų proceso dalyviams įteikimą, paaiškėjus, kad teismo šaukimas neįteiktas, pranešti nagrinėjančiam bylą teisėjui.
7.5. Sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje sąrašą ir posėdžio dieną iškabinti jį informaciniame stende, pasibaigus posėdžiui, atžymėti nagrinėjimo rezultatus ir perduoti raštinei.
7.6. Prieš teismo posėdį patikslinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, pasirūpinti, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją.
7.7. Organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole ir įstatymo numatytais terminais perduoti teisėjui pasirašyti.
7.8. Žymėti kiekvieno posėdžio protokole posėdžio pradžios ir pabaigos laiką bei posėdžio trukmę.
7.9. Išrašyti vykdomuosius raštus civilinėse bylose (išskyrus bylas dėl teismo įsakymo išdavimo) ir perduoti raštinei juos išsiųsti pagal išieškotojų prašymus.
7.10. Įsiūti į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, sunumeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą.
7.11. Žymėti bylos informaciniame lape visus su byla atliktus procesinius veiksmus.
7.12. Tvarkyti teismo posėdžių registrą.
7.13. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išnagrinėtas bei sutvarkytas bylas, sudarytas pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, atiduoti raštinei.
7.14. LITEKO sistemoje registruoti pranešimų, šaukimų išsiuntimą dalyvaujantiems byloje asmenims.
7.15. Po kiekvieno teismo posėdžio LITEKO sistemos pagrindinio meniu skyriuje ,,Bylos“ poskyryje ,,Procesas“ registruoti įvykius, kurie atsiranda bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu: nurodyti įvykio datą (laiką); pažymėti ,,įvykio tipą“ (pvz. Teismo posėdis, posėdis (sprendimo paskelbimas) ir t.t.); pažymėti ,,įvykio rezultatą“ (pvz. Paskelbiama pertrauka, bylos nagrinėjimas atidedamas, paskiriama ekspertizė ir t.t), kai byla išnagrinėta pažymėti bylos ,,išnagrinėjimo rezultatą“; nurodyti įvykio trukmę ir vietą.
7.16. Perduoti bylą nagrinėjusiam teisėjui turimas kompiuterines bylas (teismo sprendimo vertimą, vykdomąjį raštą, teismo posėdžio protokolą, garso įrašą ir kt.) arba teisėjo pavedimu prisegti šias kompiuterines bylas prie LITEKO sistemos elektroninės bylos kortelės.
7.17. Vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo, raštinės vedėjo ar raštinės specialisto nurodymus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus ir atskaitingas Šalčininkų rajono apylinkės teismo raštinės vedėjui.

___________________________________

Susipažinau


Teismo posėdžių sekretorius
_______________
(parašas)
_________________
(vardas ir pavardė)
________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 4

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: 213 kab., Vilniaus g. 58, Šalčininkuose.Išsamesnė informacija: (8 380) 51 282

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 20 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS