https://www.cvmarket.lt/69112

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69112

Darbo skelbimo numeris

69112

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo skyriaus (toliau — skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga finansiniams ištekliams paskirstyti švietimo įstaigoms, rengiant rajono savivaldybės biudžetą ir jį vykdant, šių įstaigų finansinei veiklai koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS
5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinio krepšelio apskaičiavimo metodiką, biudžetinių įstaigų biudžeto planavimą, jo sudarymą, vykdymą ir atskaitomybę, švietimo įstaigų finansavimo tvarką, socialinę paramą mokiniams, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas švietimo srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
6.4. sugebėti rengti įvairius raštus pagal raštvedybos taisykles;
6.5. būti susipažinęs su archyvų tvarkymo, saugojimo bei išdavimo klausimais.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio plano švietimo prioritetų ir uždavinių bei priemonių dalies projektą;
7.2.dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės metines švietimo veiklos programas bei skyriaus veiklos planus;
7.3. inicijuoja ir dalyvauja rengiant tikslinių švietimo programų projektus, koordinuoja ir prižiūri švietimo programų įgyvendinimą;
7.4. apskaičiuoja tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti ir paskirsto švietimo įstaigoms;
7.5. konsultuoja savivaldybės švietimo įstaigų vadovus, vyr. buhalterius ir kitus darbuotojus etatų nustatymo, darbo apmokėjimo, mokymo lėšų apskaičiavimo pagal mokinio krepšelio metodiką ir kitais finansiniais klausimais, siekia, kad lėšos būtų tinkamai suplanuotos ir efektyviai naudojamos;
7.6. priima statistines ataskaitas iš savivaldybės švietimo įstaigų, sudaro suvestines statistines ataskaitas;
7.7. teikia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui, Statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms statistinę informaciją, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
7.8. teikia lėšų poreikį nemokamo maitinimo išlaidoms už produktus, gamybos kaštus bei duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms už mokinio reikmenis finansuoti;
7.9. tikrina pedagogų ir švietimo įstaigų administracijos darbuotojų tarifikacijos sąrašus;
7.10. derina Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašus;
7.11. kontroliuoja švietimo įstaigų lėšų panaudojimą ir teikia siūlymus dėl efektyvesnio lėšų panaudojimo;
7.12. koordinuoja Telšių rajono savivaldybės švietimo sistemos strateginio veiklos plano programą;
7.13. saugo statistinių ataskaitų dokumentus ir laiku perduoda į archyvą;
7.14. tvarko mokinių migracijos tarp savivaldybių apskaitą;
7.15. rengia Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus, koordinuojamų švietimo sričių klausimais;
7.16. teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui ir kitoms valstybės švietimo priežiūros institucijoms reikiamą informaciją apie švietimo finansinę būklę savivaldybėje;
7.17. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Švietimo skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus, jei šie neprieštarauja LR įstatymams;
7.18. pavaduoja Švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Administracijos direktoriaus įsakymu atostogų, ligos, komandiruočių bei dėl kitos priežasties jam neesant darbe;
7.19. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Švietimo skyriaus vedėju;
7.20. teikia savo veiklos pusmečio ir metų ataskaitą Švietimo skyriaus vedėjui;
7.21. asmeniškai atsako už šių funkcijų tinkamą ir laiku vykdymą.

VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Švietimo skyriaus vedėjui.

__________________________


Susipažinau

(vardas, pavardė)

(data)


,
Rengė:
Švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridinio ir personalo skyrius, 310 kab., Žemaitės 14, Telšiai


Išsamesnė informacija: (8 444) 56 190

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Telšiai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 16 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS