https://www.cvmarket.lt/69262

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno r. vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69262

Darbo skelbimo numeris

69262

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Kauno apskrities viršininko
2009 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. V-178

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
KAUNO RAJONO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno rajono vyriausiasis specialistas (toliau – Kauno rajono vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) Statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) Kauno rajono vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statinių projektavimo ir statybos valstybinę priežiūrą Kauno rajone, jam priskirtoje teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos statybos priežiūros srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą statybos, projektavimo arba statybos priežiūros srityje;
6.3. turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą arba atitikti reikalavimus jam įgyti;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą ir jų valstybinę priežiūrą, administracinę teisę, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje;
6.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Kauno rajone, jam priskirtoje teritorijoje, visų statinių projektavimo ir statybos (išskyrus branduolinės energetikos objektus) valstybinę priežiūrą, siekiant užtikrinti statybos valstybinės priežiūros sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
7.2. išduoda statybos leidimus statyti statinius Kauno rajono savivaldybės valdomoje teritorijoje, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybės taryba, statinius, skirtus krašto apsaugos reikmėms (įrašytiems į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą sąrašą), tvarko savivaldybės ir Apskrities viršininko administracijos išduotų statybos leidimų apskaitą ir ypatingų statinių sąrašą, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų laikymąsi, ir įgyvendinti teisės aktų pažeidimų prevenciją;
7.3. įvykus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 25 straipsnyje apibrėžtai statomo statinio avarijai, Skyriaus vedėjo pavedimu vadovauja avarijos tyrimo ir likvidavimo komisijai, dalyvauja kitų institucijų paskirtose komisijose, kai tiriamos avarijos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka avarijos padarinių likvidavimą;
7.4. organizuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, rengia apskrities viršininko įsakymų projektus dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, kontroliuoja jų vykdymą, siekiant užkirsti kelią savavališkoms statyboms;
7.5. įstatymų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją priima nutarimus administracinio teisės pažeidimo bylose, kontroliuoja jų vykdymą bei atstovauja teismuose, siekiant užkirsti kelią savavališkoms statyboms;
7.6. pagal kompetenciją ar Skyriaus vedėjo pavedimu sprendžia ginčus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus statinių projektavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais, siekiant užtikrinti teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;
7.7. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja teisme apskrities viršininkui ir Kauno apskrities viršininko administracijai, siekiant apginti viešąjį visuomenės interesą; 7.8. teikia pasiūlymus dėl normatyvinių statybos techninių dokumentų ir projektų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo ar sustabdymo, statybos techninių reglamentų rengimo bei tobulinimo, siekiant užtikrinti teisės aktų pažeidimų prevenciją;
7.9. kasmet rengia savo veiklos ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti darbo efektyvumo kontrolę;
7.10. nustatyta tvarka Skyriaus vedėjui teikia statistinius duomenis apie išduotus statybos leidimus, pripažintus tinkamais naudoti statinius, nebaigtą ir savavališką statybą, siekiant užtikrinti informacijos tikslumą ir objektyvumą;
7.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įvykdyti Skyriaus uždaviniai.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________
Susipažinau

____________________
(parašas)
____________________
(vardas, pavardė)
________________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 107 kab., L.Sapiegos g. 10, KauneIšsamesnė informacija: (8 37) 20 95 95

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kaunas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS