https://www.cvmarket.lt/70249

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #70249

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Kaunas
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS
SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento(toliau – Departamentas) Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas (toliau - Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjo) pareigybė reikalinga statybos valstybinei priežiūrai Kauno apskrities teritorijoje nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos statybos priežiūros srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Skyriaus vedėjui keliami šie reikalavimai:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą statybos, projektavimo arba statybos priežiūros srityje ir vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą arba atitikti reikalavimus jam įgyti;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, administracinę teisę, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje;
6.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjo funkcijos:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą, skyriaus veiklos nuostatuose keliamų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų ir įgaliojimų atlikimą, siekiant užtikrinti statybos valstybinės priežiūros vykdymą Kauno apskrityje;
7.2. koordinuoja Skyriaus darbuotojų darbą, paskirsto Skyriui pavestas užduotis, kontroliuoja, kaip Skyriaus specialistai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei pavestas užduotis, siekiant užtikrinti Departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą;
7.3. organizuoja ir vykdo statybos valstybinę priežiūrą (išskyrus branduolinės energetikos objektus) apskrities lygiu, siekiant užtikrinti statybos valstybinės priežiūros sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
7.4. išduoda statybos leidimus statyti statinius kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, statinius, kurių statytojas (užsakovas) yra savivaldybė, statinius, skirtus krašto apsaugos reikmėms, siekiant tinkamai įgyvendinti įstatymais priskirtą funkciją;
7.5. tvarko savivaldybės ir Apskrities viršininko administracijos išduotų statybos leidimų apskaitą ir sąrašą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, taip pat statistikos atskaitomybę, užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nuostatų laikymąsi;
7.6. užtikrina, kad statybos skyriaus specialistai patikrintų ne mažiau kaip 5 proc. per einamąjį metų ketvirtį savivaldybės administracijos išduotų statybos leidimų (bet ne mažiau kaip 5 statybos leidimus); prioritetas teikiamas ypatingų statinių, tankiai užstatytose teritorijose numatytų statyti statinių ir kitų statinių, dėl kurių gauta suinteresuotų asmenų skundų, statybos leidimams, siekiant užtikrinti statybos leidimų išdavimo teisėtumą;
7.7. derina Skyriaus specialistų parengtus teikimus ir pateikia juos Departamento direktoriui dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduoto leidimo statyti ar griauti statinius, jei jis išduotas pažeidžiant įstatymus ar leidimų išdavimo tvarką, atšaukimo, siekiant užtikrinti įstatymų vykdymą apskrityje;
7.8. dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti, siekiant tinkamai įgyvendinti įstatymais priskirtą funkciją;
7.9. organizuoja senų statinių, pastatytų iki 1991 m. liepos 25 d. kaimo vietovėse, patikrinimus ir surašo aktus dėl galimybės juos toliau naudoti ir registruoti Nekilnojamojo turto registre, siekiant tinkamai įgyvendinti įstatymais priskirtą funkciją;
7.10. teisės aktų nustatytais atvejais išduoda statytojui pažymą, kad statinys statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be teisės aktų nustatytų esminių nukrypimų nuo statinio projekto (statinių, kuriems privalomas projekto tvirtinimas, – patvirtinto projekto), siekiant tinkamai įgyvendinti įstatymais priskirtą funkciją;
7.11. įvykus statinio avarijai, teikia apskrities viršininkui įsakymo dėl avarijos tyrimo ir likvidavimo komisijos skyrimo projektą ir organizuoja jos darbą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka avarijos padarinių likvidavimą;
7.12. vykdo savavališkų statybų prevenciją, organizuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, siekiant užkirsti kelią savavališkoms statyboms;
7.13. kontroliuoja savavaliautojui pateiktų reikalavimų dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo įvykdymą nustatytu laiku, jų nepašalinimo atveju parengia dokumentus dėl reikalavimų vykdymo teismui, atstovauja Apskrities viršininko administracijai nagrinėjant bylą teisme, kontroliuoja teismo priimto sprendimo įvykdymą, tam, kad būtų tinkamai pašalinti savavališkų statybų padariniai;
7.14. organizuoja nuolatinio saugojimo dokumentų bylų sutvarkymą ir pateikimą Valstybiniam archyvui ar Apskrities viršininko administracijos Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus Dokumentų poskyriui tolimesniam jų saugojimui, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nuostatų laikymąsi;
7.15. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, susijusius su statybos valstybine priežiūra, rengia atsakymus į skundus ar prašymus, siekiant užtikrinti teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;
7.16. teikia duomenis ir informaciją Departamento direktoriui Skyriaus veiklos klausimais, bendradarbiauja su statinio saugos ir paskirties reikalavimų vykdymo valstybinės priežiūros inspekcijomis, siekiant tobulinti statybos valstybinės priežiūros teisės aktus;
7.17. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo savavališkų statybų ir jų padarinių šalinimo apskaitą, tam, kad būtų tinkamai pašalinti savavališkų statybų padariniai;
7.18. pagal kompetenciją atstovauja Kauno apskrities viršininko administracijai ir Departamentui komisijų darbe, siekiant užtikrinti komisijų darbo objektyvumą;
7.19. rengia įstatymų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos informaciją apie išduotus statybos leidimus, pripažintus tinkamais naudoti statinius, nebaigtą ir savavališką statybą bei pateikia juos pasirašyti Departamento direktoriui, siekiant užtikrinti informacijos tikslumą ir objektyvumą;
7.20. įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, kontroliuoja jų vykdymą bei atstovauja teismuose, siekiant užkirsti kelią savavališkoms statyboms;
7.21. rengia apskrities viršininko įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais, Skyriaus nuostatus, specialistų pareigybių aprašymus, nustatyta tvarka vertina jų darbą, siekiant užtikrinti Departamento darbo efektyvumą;
7.22. pagal įgaliojimą atstovauja apskrities viršininkui ir Apskrities viršininko administracijai teismuose, tam, kad būtų tinkamai atstovauti apskrities viršininko, Apskrities viršininko administracijos interesai;
7.23. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
____________________


Susipažinau

____________________
(parašas)
____________________
(vardas, pavardė)
________________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 14

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 107 kab., L. Sapiegos g. 10, Kaune.


Išsamesnė informacija:(8 37) 20 95 95
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#70249

Informacija apie darbą

Darbo vieta:
Kaunas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Papildoma informacija:
valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMarket.lt klientas

Daugiau

Jūs kandidatuojate į:
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!