https://www.cvmarket.lt/70244

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70244

Darbo skelbimo numeris

70244

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA:
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009-03-20 įsakymu Nr.I-144


TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 11

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga atstovauti rajono Savivaldybės interesams teritorijų planavimo, architektūros, statybų, projektavimo priežiūros ir statybų kontrolės srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities, architektūros krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį teritorijų planavimo, projektavimo arba teritorijų planavimo priežiūros srityse.
6.3. Turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti rajono Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas.
6.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kodeksais, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, teritorijų planavimą bei architektūros klausimus, išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
6.5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. Siekiant užtikrinti savarankiškų bei priskirtųjų (ribotai savarankiškų) rajono Savivaldybės funkcijų vykdymą:

7.1.1. nustatyti statinio architektūros, projektavimo, statybos ir sklypo tvarkymo urbanistinius-architektūrinius reikalavimus statinio projektavimo sąlygų sąvade įstatymų nustatyta tvarka;
7.1.2. išduoti statinių projektavimo sąlygų sąvadus bei rengti statybos leidimų išdavimo dokumentus įstatymų nustatyta tvarka;
7.1.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.
7.2. Siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo ir kraštotvarkos srityje:
7.2.1. pagal kompetenciją dalyvauti rajono Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo dokumentų rengimo procese;
7.2.2. kontroliuoti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumentams rengti išduodamas planavimo sąlygas ir sąlygų sąvadus;
7.2.3. pagal kompetenciją dalyvauti ir teikti siūlymus rengiant rajono Savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus;
7.2.4. vertinti pateiktus skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybų, teikti pasiūlymus ginčams spręsti;
7.2.5. teikti pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui ir skyriaus vedėjui dėl rajono architektūros, kraštotvarkos strategijos ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo būdų rajono Savivaldybės teritorijoje.
7.3. Siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statinių projektavimo ir statybos srityje:
7.3.1. pagal įgaliojimą išduoti statybos leidimus statyti (rekonstruoti, remontuoti ir griauti) statinius;
7.3.2. nagrinėti iš statytojo (užsakovo) gautas paraiškas projektavimo sąlygoms nustatyti, organizuoti paraiškų pateikimą technines ir specialiąsias projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms ir žinyboms, išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadus;
7.3.3. derinti statinių projektus ir teritorijų planavimo sprendinius, jų pakeitimus, teikti savo išvadas, pasiūlymus šiais klausimais;
7.3.4. pagal kompetenciją dalyvauti Nuolatinės statybos, statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir kitų komisijų darbe;
7.3.5. nustatyti statinio architektūros, projektavimo, statybos ir sklypo tvarkymo urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas, atitinkančius Statybos ir kitų įstatymų bei teritorijų planavimo dokumentų nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, konkrečią statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su statinio statyba ir teritorijų planavimu;
7.3.6. rengti raštiškus pritarimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti nesudėtingą statinį, taip pat atlikti statinio paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje;
7.3.7. derinti reklamos, mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo, apželdinimo projektus.
7.4. Įgyvendinant Administracinių teisės pažeidimų kodekso reikalavimus, pagal kompetenciją surašyti Administracinių teisės pažeidimų protokolus.
7.5. Rengti rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendinti priimtus sprendimus ir kontroliuoti jų vykdymą, siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą.
7.6. Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis statybų, projektavimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją.
7.7. Eiti skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, komandiruočių, ligos metu.
7.8. Vykdyti kitus teisėtus skyriaus vedėjo bei rajono Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareiginėmis funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vedėjo pavaduotojas atsiskaito rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridiniame ir personalo skyriuje, Sėlių a. 22, II a. 218 kab., LT-32110 Zarasuose.


Išsamesnė informacija: (8 385) 37 156

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Zarasai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS