https://www.cvmarket.lt/69114

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vidaus audito departamento Paramos žemės ūkiui ir žuvininkystės priemonių audito skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69114

Darbo skelbimo numeris

69114

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Vidaus audito departamento (toliau – Departamentas) Paramos žemės ūkiui ir žuvininkystės priemonių audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis – A.
3.Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4.Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga objektyviai vertinti vidaus kontrolės, informacinių sistemų saugumą, tinkamumą ir funkcionalumą; vertinti bei skatinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) rizikos valdymo, kontrolės sistemų ir priežiūros procesų efektyvumą, taip padedant Agentūros vadovybei įgyvendinti jai keliamus tikslus.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.(2007 m.gruodžio 13 d. įsakymo Nr. BR1-818 redakcija nuo 2007 m. gruodžio 13 d.)
Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.(2007 m.gruodžio 13 d. įsakymo Nr. BR1-818 redakcija nuo 2007 m. gruodžio 13 d.)
Turėti darbo patirties audito arba vidaus audito srityje.
7.Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
8.Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
9.Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.
10.Išmanyti svarbiausius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio, žuvininkystės bei maisto pramonės sritimis, valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui programų pagrindines nuostatas.
11.Išmanyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei su juo susijusių norminių aktų, tarptautinių Vidaus audito profesinės praktikos standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktiniame darbe.
12.Turėti specialųjį pasirengimą, pakankamai žinių ir įgūdžių, reikalingų vidaus auditui atlikti:
12.1.gebėti taikyti vidaus audito standartus, procedūras ir priemones, atliekant vidaus auditą, profesionaliai taikyti apskaitos principus ir būdus;
12.2.gerai išmanyti valdymo principus, siekiant nustatyti ir įvertinti nukrypimų nuo geros verslo praktikos padarinius;
12.3.išmanyti tokių mokslo šakų, kaip apskaita, ekonomika, komercinė teisė, mokesčiai, finansai, statistikos metodai ir kompiuterinės informacinės sistemos, pagrindus;
12.4.gebėti suprantamai ir tinkamai išdėstyti audito tikslus, vertinimus, išvadas ir rekomendacijas.
13.Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
14.Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
15.Mokėti rengti vidaus dokumentus vidaus audito, vidaus kontrolės ir finansų klausimais.
16.Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

17.Tikrina ir vertina:
17.1.vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos funkcionavimą ir efektyvumą;
17.2.vidaus kontrolės sistemų tinkamumą, ekonomiškumą ir veiksmingumą, veiklos ir operacijų procese naudojamas kontrolės priemones ir jų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą rizikingose srityse, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir jų kontrolę;
17.3.ar Agentūros struktūrinių padalinių veikla atitinka jiems iškeltus tikslus ir uždavinius, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus;
17.4.materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumą, ekonomiškumą ir produktyvumą, finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, tinkamumą, objektyvumą ir pateikimą laiku;
17.5.priemonių, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, išskyrus tiesioginių išmokų, bitininkystės sektoriaus paramos priemones bei paramą vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms ir preliminariai pripažintoms gamintojų grupėms, administravimo eigą;
17.6.Europos žuvininkystės fondo paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 metų priemonių administravimo eigą;
17.7.paramos viešumo užtikrinimą;
17.8.personalo mokymo programos sukūrimą;
17.9.materialinės techninės bazės užtikrinimą;
17.10.ar paramos gavėjai lėšas naudoja pagal tikslinę paskirtį;
17.11.priskirto turto apsaugą, o prireikus tikrina, ar toks turtas yra.
18.Audito metu vadovauja auditorių grupei.
19.Atlikdamas kiekvieną auditą, rengia detalų darbo planą, detalias programas bei testus, audito ataskaitų su išvadomis ir rekomendacijomis projektus.
20.Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, tobulinti Agentūros veiklą bei vidaus kontrolę, ir teikia jas Departamento direktoriui, o vidaus audito ataskaitų kopijas (išrašus) – audituojamų bei kitų struktūrinių padalinių vadovams.
21.Audito medžiagą įformina Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Vidaus audito metodikos, Vidaus audito profesinės praktikos standartų ir Vidaus audito vadovo nustatyta tvarka.
22.Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito) ir tikrina rekomendacijų įgyvendinimą.
23.Informuoja Skyriaus vedėją apie tikrinimo metu atskleistus trūkumus, pažeidimus ir interesų konfliktus.
24.Vidaus audito atlikimo metu paaiškėjus, jog gali iškilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, gali atsisakyti atlikti auditą ir turi apie tai pranešti Skyriaus vedėjui bei Departamento direktoriui.
25.Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

26. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Susipažinau

______________________
(parašas)
______________________
(vardas ir pavardė)
______________________
(data)


___________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-



Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 213 kab., Blindžių g. 17, Vilnius


Išsamesnė informacija: (8 5) 252 6871

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 16 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS